Ljouwert fan A-Z

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen

Ljouwert fan A oant Z fan op Wikipedy oanwêzige siden dy 't te krijen hawwe mei de stêd Ljouwert.

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

Aldehou
Leafdesfontein
NHL
Binnenstêd
Sanne Wevers

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Abbingapark - Achmeatoer - Achter de Hoven - Acta Teaterproduksjes - Johan Hora Adema - Jeanne Adema - Adema's Tsjerkoargelbou - Advinttsjerke - Aebingahûs - Aebingastate (Huzum) - Aed Levwerd - Aed Levwerd Pommeranten Priis - Afûk - Agogyske Akademy - Aylvahûs - Akademystavering - Akwadukt Langdeel - Willem Albarda - Alddeel - Ald-East - Alde Easterstrjitte - Aldehou (doarp) - Aldehou (toer) - Aldehoupartij - Ald Galileën - Aldlân-De Himrik - Aldlân (wyk) - Amelânhûs - Andringahûs - AquaZoo Friesland - ASV Wolwêze - 11stêdeswimtocht - Alvestêde Fytsfjouwerdaachse - Alvestêdehal - Alvestêdekuiertocht - Alvestêde Oldtimer Rally - Alvestêderider - Alvestêde Roeimaraton - Alvestêdetocht fan de Fryske Motorklub - Alvestêdetocht op de Fyts - Alvestêde Ultrarin - Amelânhûs - Amicitiagebou - Cees Andriesse- Andringahûs (Grutte Tsjerkestrjitte) - Andringahûs (Oksekop) - Antoon Anne fan Andringa de Kempenaer - Wim en Hans Anker - Ark of Covenant Church - Auckamahûs - Autopedalvestêdetocht - Avérotoer - Axies

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Nina Baanders-Kessler - Bader - Jarich Bakker - Bakker & Timmenga - It Beaken - Gerrit Benner - Titia Bergsma - Cornelia Johanna van den Berg-Van der Vlis - Betheltsjerke - Beurs- en Waachgebou - Bieroproer - Byldbank Ljouwert - Bilgaard - Bilgaard-Havankpark en omkriten - Bisdom Ljouwert - CVV Blau Wyt '34 - De Bleek - Bloemberg(en) (laach) - Blokhûspoarte - Blommebuert - Claes Bockes Balck - Boekhannel Van der Velde - Boersma Adema Stichting - Henricus fan Bra - Blitsaard - Jaap Boersma - Max Blokzijl - Boomsmamuseum - Sint-Bonifatiustsjerke - Foeke Booy - Cor Boonstra Bonkefeart - Breedyk - De Brêge - Ria Bremer - De Bres - Brol - BUOG - Burmaniahûs - Burmaniapartij - Sjuck fan Burmania Rengers

C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

SC Cambuur Ljouwert - Cambuurstadion - Camminghahûs 1 - Camminghahûs 2 - Camstrahûs - Jan Charisius - Marga Claus - Feike Alles Clock - Alexander Cohen - Kristlike skoallemienskip Comenius - Constanter - Coulonhûs

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Rick van Daalen - Margo Dames - Dekemahûs - Dekemastate (Huzum)- De Deur - Diakonessehûs - De Dyk Jannes Johannes Cornelis van Dijk - Dykstrastate - Doarpstsjerke (Huzum) - Doedtsmoershûs - Dokkumer Ie - Dolle Schaatsnacht - Sint-Dominikustsjerke - Sytse Douma - DOV - Cisca Dresselhuys - Max Dwinger

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Earder haadpostkantoar fan Ljouwert - Easterkaai - Easter Stedsgrêft - Wopke Eekhoff - Wopke Eekhoffpriis - Eysingahûs- Tsjalling fan Eysinga (1535-1572) - Stifting Elektroanyske Letteren Fryslân - George Arnold Escher - Maurits Cornelis Escher - Espelbachshûs - European Sports for All Games

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Ate Faber - Hans Falck fan Neurenberch - Faleariuskertier - Feemerk fan Ljouwert - Ferbiningskanaal - Meindert Fennema - Farmhouse TV & Film - FBTO - Jaap-Jelle Feenstra - Feytsmastate - De Feniks - Ferdrach fan Ljouwert - Fier! - Fiswert - Fjouwerhûs - SC Flamingo - Fleanbasis Ljouwert - Foarstreek - De Fontein - Friesch-Noordhollandsche Stoombootmaatschappij - Friese Pers Boekerij - ROC Friese Poort - Friesland Bank - De Friesland Zorgverzekeraar - Frigas - Frysk en Frij (útjouwerij) - Fryske Autobusmaatskippij - Frysk Jierboek - Fryslânhal - Flietsône - Fokseparkwyk - Foksepark-Helicon - It Fliet - De Fraterniteit - Cornelis Frederiks - Claude Fremy - Frijheidswyk - Friesch-Noordhollandsche Stoombootmaatschappij - Frysk Festival - Feriening ta Befoardering fan Folksûnderwiis - Freonen fan Omrop Fryslân - Frysk Anti-Faksisme Komitee - Frysk Bûn fan Feekeaplju - Frysk Fanfare Orkest - Frysk Kowestamboek - Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum - Fryske Akademy - It Fryske Berneboek - Frysk Fersetsmuseum - Fryske Krúsferiening - Fryske Maatskippij fan Lânbou - Fryske Miljeufederaasje - Fryske Motorklub - Frysk Boun om Utens - Frysk Film Argyf - FryskArgyfNet - Fryske Kultuerried - Fryske Rie foar Heraldyk - Frysk StrjitFestival - Ferlingde Skrâns - Fermanje fan Ljouwert - Stifting It Fryske Boek - Frysk Museum - Fryslânhal - Froskepôlemûne - Frije Evangelyske Tsjerke - Frijheidswyk - Fryslân Kolleezje - Frouwepoartsbrêge - Fûgelbuert - Fuotbalferiening Ljouwert - Fuotbalferiening Nijlân - Fuotbalferiening Read Giel - FVC

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Gonny Gaakeer - Gabbemagasthûs - Galiléakapel - Galileërtsjerke - Wybrand de Geest - Wilfred Genee - Gouden Bal - Gouden Liuwke - Grêfkelder fan de Fryske Nassaus Gregorius Gregorii - Grinzer Strjitwei - Grinzerstrjitwei - Grytmanshûs - Willem Cornelis de Groot - Guozzemar - Tobias Gutberleth

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Hadewych - Richard Hageman - Haniastins - Onno Zwier van Haren - Willem Hardorff - Willem fan Haren - Maurice P. van der Harst - Harnzerstrjitwei - Harnzer Trekfeart - Havank - Gerbrandus van der Haven- Stedsskouboarch De Harmony - Harmswert - Heak om Ljouwert - Heechterp-Skieringen - Heechterp - Heentiamahûs - Albert van der Heide - Auke Hettema - Jan Hettema - Hoek (buorskip) - Hoek (Ljouwert) - Hendrik ten Hoeve Pries - Pieter Hiemstra - Johannes Hilarides - Himpens/Tearns-Suderbuorren - Hippo - Histoarysk Sintrum Ljouwert - Oeki Hoekema - Hollanderwyk - Frâns Holwerda - Greet Hommes - Lolle van Houten - Anno Houwing - Hugenoaten yn Fryslân - Idsert Aebinga fan Humalda - Idzerd Frans van Humalda van Eysinga - Huzum - Huzum-West

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Iepenloftskoalle - Igram fan Achelen - Iishal Ljouwert - Yndyske Buert - Indoor Fryslân - Ynstitút Fryslân - Stifting Yntertsjerklike Kommisje foar de Nije Fryske Bibeloersetting - Into the Grave - Annaeus Ypeij - It Frysk Amateur Toaniel - Ivohûs

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Jakob fan Aaken - Jakobinertsjerke - Johannes Jansen - Sijtse Jansma - Jurjen Japiks - Rienk Jelgerhuis - Jelgerhûsstate - Jeropaplein - Joadske gemeente Ljouwert - Theo de Jong - Gerrit de Jong - Marijke Jongbloed - Jongfryske Mienskip - Worp Juckema - Julianapark - Jurjen Japiks - Johannes Hendricus Jurres - Hendrik Jut

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Kaak - Kalkhaven - Kammingabuorren - Kammingabuorren en omkriten - Kammingaburch - Kânselarij - Keatsferiening O.G. Huzum - Kening fan 'e Greide - Keninklike Feriening De Fryske Alve Stêden - Keramykmuseum Prinsessehof - Cor Ket - Keunstwurk - Piet Kingma - De Klamp - Kleijenburch - Menno Knip - Koepeltsjerke - Kokadorus - Auke Komter - Willem Bartel van der Kooi - Pieter Kooistra - Koöperatyf Kondinsfabryk Fryslân - Rudy Koopmans - Koopmans Koninklijke Meelfabrieken - Koperative Utjouwerij - De Koperen Tún (kafee-restaurant) - Haije Kramer - Kristlik Frysk Selskip - Kroanenbergerpark - Johan Frederik Kruse - André Kuipers - Kulturele Haadstêd fan Jeropa 2018 - Jan Kuperus - Kuriostsjerke

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

LAB - LAC Frisia 1883 - Lân fan Taal - Lânskipshûs - Leeuwarder Nieuwsblad - Abraham Salomon Levisson - Lienward College - Louis Lyklema - List fan biskoppen fan Grins-Ljouwert - Lauwersloop - Liet - Heddy Lester - Lienward College - Benjamin Pieter Liese - SC Lions '66 - Ljouwert-Binnenstêd - List fan bylden yn Ljouwert - List fan heechste gebouwen fan Ljouwert - List fan Ljouwerters - Ljouwerter Earstejiers Yntroduksjeperioade - Ljouwerter Krante - Ljouwerter Lyseum - Egbert Jans fan Ljouwert - Ljouwerter Krante - Ljouwerter Roeiferiening Wetterwille - Ljouwertersk - CSV De Ljouwerter Swellen - Gauke Loopstra - Willem Loré - Lutherske Tsjerke (Ljouwert) - LVV Fryslân

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Fersoargingsplak Mandelân - Martinus Manger Cats - Margaretha de Heerpriis - Mariënburch - Sido Martens - Herman Martin - Mata Hari - Medysk Sintrum Ljouwert - Mercator Jeropeesk Kennissintrum - Merkueriusfontein - Middelsee - Middeltrimdiel - Minnemahûs - MIRO - Moard op Johan de Jong - Montzimahûs - Minnemahûs - MKV '29 - Montzimahûs - Jeugdteaterskoalle Miuw - Hans Monderman - De Morgenster - Mûnepaad - Museum Blokhûspoarte - Museum De Grutterswinkel

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Natoermuseum Fryslân - NDC Mediagroep - Henk Neuman - Neushoorn - NHL Hegeskoalle - Nicator - Nije Kanaal - Nij-Apostoalyske Tsjerke (Ljouwert) - Nije Easterstrjitte - Nijehou - Nijstêd - Jacob Noteman - Nijlân - Nijlân-De Swette - Noarderbegraafplak - Noarder Stedsgrêft - Non-stop 11 Stêde Seekajak Prestaasjetocht -

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Oerfal op it Hûs fan Bewar - Oldegalileën/Blommebuert - Lucas Oling - Kor Onclin - Appel Ooiman - Opstanningstsjerke - Carolina fan Oranje-Nassau - Willem IV fan Oranje-Nassau - Oranjewyk - Peter den Oudsten

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Piet Paaltjens - Pakhûs Burmania - Paleis fan Justysje - Papingastins - Pier Pander Museum - Provinsjehûs fan Fryslân - Parktsjerke - Auck Peanstra - Pelikaantsjerke - Thomas Peters - Cuneris Petri - Philidor 1847 - Obbe Philips - Pier Pander Museum - Piperstrjitte - Piter Jelles (skoallemienskip) - De Potmarge - Potmargesône - Prins Hindrikbrêge - Prins Hindrikstrjitte - Tom Pitstra - Sieta Posthumus - Pow-wow - Pride Ljouwert - Prinsetún - Promised Land Festival - Prostitúsje yn Ljouwert - Psy-Fi

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama - Recreana - Tjitske Reidinga - Rengersdei - Rengerspark - Reuzen yn Ljouwert Rienk Ulbesz - Ryks-HBS - Rizens - Rjochtbank Ljouwert - Thomas Adrianus Romein - Ruterskertier

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Saailân - Saeckmastins - Salonorkest Sinnema - De Salvator - Diederik Samsom - Grytsje Schaaf - Ype Schaaf - J.L.C. Schroeder van der Kolk - Richard Schuil - Frits Schuitema - Siercksmahûs - Simmerhûs - Sint Vitus fan Aldehou - Sint-Bonifatius Hospitaal - Douwe Sirtema fan Grovestins - Sixmastate - Abraham Staal - Jan Jans Starter - Stasjon Alddeel - Steedhâlderlik Hof - Sterke Yerke - De Stins - Saranti - Sealen Schaaf - Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse - Schotanusatlas - Sealen Schaaf - SFBO - Siercksmahûs - Sint Anthony Gasthûs - Sint-Bonifatius Hospitaal - Sintrale Apteek - Sintrum foar Film yn Fryslân - De Skeakel - Skiednis fan Ljouwert - Skilkampen - Skinkeskâns - Skipsbuert - Skouting Regio Fryslân - Skrâns - Skriuwersbûn - J. Slauerhoff - Bernard Slicher van Bath - Slieker Film - Soli Brass Ljouwert - Sonnenborgh en omkriten - Spanjertsleane - Spoar fan Ljouwert nei Eanjum - Spoar fan Ljouwert nei Starum - Spoar fan Swol nei Ljouwert - Stedhûs fan Ljouwert - Steds Gymnasium Ljouwert - Stedsgrêft - Steedhâlderlik Hof - Stasjon Ljouwert - Stasjon Ljouwert Achter de Hoven - Stasjon Ljouwert-Kammingabuorren - Stasjon Ljouwert Halte - Stasjon Ljouwert-Werpsterhoeke Stichting Aed Levwerd - Stichting Avifauna Fryslân - Stichting Friesland Pop - Stichting Waterschapserfgoed - Stifting Alde Fryske Tsjerken - Stifting De Fryske Mole - Stifting Frysk Akademyfûns - Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum - Stifting Juckema Siderius Fûns - Stifting Utjouwerij Frysk Toaniel - Suderbuorren - De Súdlannen - Sterkste Man fan Fryslân - De Stoarmruter - Frederik August Stoett - Strjitten yn Ljouwert - Stúdzjegroep Skiednis Ljouwert - Gerrit Stulp - Sudertrimdiel - SUP 11 City Tour - Willem Frederik Reinier Suringar - De Swette - Swettehaven

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Taalsintrum Frysk - Tamminga-Piebenga-Fûns - Taniamear - Tearnzer Wielen - Techum - De Tynje - Transfaalwyk - Tsjerk Hiddes/Cambuursterhoek - Abraham Lamberts van den Tempel - Pieter Terpstra - De Tille - Maarten Tjallingii - Topografyske Wurkgroep Fryslân - Tresoar - Tryater - Tentoanstelling fan âldheden - Trije Swalkers yn Fryslân - Pieter Jelles Troelstra - Troelstrawei - Gerrit Tromp - Cornelis Adriaan Lobry van Troostenburg de Bruyn - Maurits Troostwijk - Sybren Tulp - Tunen - Twibaksmerk

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Rombertus fan Uylenburgh - Saakje fan Uylenburgh - Uitzicht (Ljouwert) - Ulenburgh - Under Oaren - Us Frysk Berneboek - Us Leaffrou fan Ljouwert - Us Mem - Utjouwerij Elikser - Utrecht

V[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Binne Pieter van der Veen - Van Harinxmakanaal - Jitse van der Veen - Jo Vegter - Martin Veltman - Harry Verbeke - Rinske Visscher - Roeffie Vermeulen - Harold Verwoert - Wigerus Vitringa - Janny Vlietstra - Arie van der Vlis - Hendrik Voordewind - Hans Vredeman de Vries

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Waach (Ljouwert) - Waalske Tsjerke - Jan Jaap van der Wal - Wâldmansdjip - Wapen fan Ljouwert - Weard - Weaze - Sanne Wevers - Wilaard - Welcome to the Village - De Werp - Westein - Westein en omkriten - Westerpark - Wiarda - Wide Greons - Wielenpôle - Theo van Welderen Rengers - Wiho I - Wilco Julius van Welderen baron Rengers - Westertsjerke - Wetterskip Fryslân - Johan Joeke Gabriël van Wicheren - Harm Wiersma - Piter Wilkens - Johan Winkler - Tiberius Cornelis Winkler - Rik Witteveen - WK Frysk damjen 2018 - Henk Woldring - WTC Expo - Wurdumerdyk

Z[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Zamenhofpark - Dr. Zamenhofpark - Johannes Hendrikus Zelle - Annejet van der Zijl