List fan bylden yn Ljouwert

Ut Wikipedy

Dit is in (ûnfolsleine) gronologyske list fan bylden yn Ljouwert. Under in byld wurdt hjir ferstien elk trijediminsjonaal fisueel keunstwurk yn de iepenbiere romte fan de gemeente Ljouwert, wêrby't byld brûkt wurdt as sammelbegryp foar skulptueren, stânbylden, ynstallaasjes en oare byldhouwurken.

It stânbyld fan Willem Loadewyk fan Nassau-Dillenburg, bynamme Us Heit, is it âldste fan Ljouwert. It byld waard oan de stêd oanbean troch it Frysk Genoatskip en de Feriening foar frjemdlingenferkear. In 1906 waard it troch keninginne Wilhelmina, neisiet fan Willem Loadewyk, ûnthulle.[1]. It bekendste byld is sûnder mis dat fan Us Mem, in mear as libbensgrutte ferbylding fan in Fryske stamboekko (1954).

Yn de stêd stean meardere bylden fan âld-Ljouwerters as Mata Hari, Pieter Jelles Troelstra, J. Slauerhoff en Piet Paaltjens. De gemeente stimde yn 2003 net yn mei pleatsing fan in byld fan skriuwer Havank.[2] Der waard al in brûnzen tinkplaat oanbrocht op syn bertehûs oan de Wurdumerdyk.

Setten Omskriuwing Keunstner Strjitte Plak Materiaal Ofbyld
1906 Us Heit Hove, Bart vanBart van Hove Hofplein, by stedhûs Ljouwert brûns Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg Bart van Hove Hofplein Leeuwarden.JPG
1916 Monumint Waling Dykstra Pander, PierPier Pander Ljouwert Waling Dykstra Pier Pander Noorderweg Leeuwarden.JPG
1923 Merkuriusfontein Bredow, Gustave-AdolfGustave-Adolf Bredow Saailân Ljouwert brûns MercuriusFont.JPG
1935 Christus Koning Harzing, WimWim Harzing by Bonifatiustsjerke Ljouwert natuerstien ChristusKoning WimHarzing Leeuwarden.JPG
1954 Us Mem Adema, Gerhardus JanGerhardus Jan Adema Ljouwert brûns Leeuwarden - us mem.jpg
1955 Oarlochsmonumint
Wol forbûke net forslein
Hettema, AukeAuke Hettema Prinsetún Ljouwert brûns WolForbûkeNetForslein1940-1945 AukeHettema Leeuwarden Prinsentuin.JPG
1955 Th.M. van Welderen Rengers Krop, HildoHildo Krop Westerplantaazje Ljouwert brûns THMvan Welderen Rengers Hildo Krop Leeuwarden.JPG
1962 Pieter Jelles Troelstra Krop, HildoHildo Krop Aldehoustertsjerkhôf Ljouwert brûns PieterJellesTroelstra HildoKrop Leeuwarden.JPG
1964 Fûgels (fontein) Fokma, ChrisChris Fokma Jeropaplein Ljouwert brûns
1965 Bijekoer Valk, WillemWillem Valk Westerplantaazje Ljouwert brûns Bijenkorf Willem Valk Westerplantage Leeuwarden.JPG
1965 Jonge mei fûgeltsje Everdingen, Maria vanMaria van Everdingen Rengerspark Ljouwert brûns
1966 Iisfretter of Alvestêderider Hettema, AukeAuke Hettema Heliconwei by WTC Ljouwert brûns
1969 It Húsrieme Tinken Wielen, Ybe van derYbe van der Wielen Bûterhoeke Ljouwert HetGevleugeldDenken YbeVanDerWielen Leeuwarden.JPG
1971 Bern bouwe troch Everdingen, Maria vanMaria van Everdingen Sophialeane Ljouwert KinderenBouwenVoort MariaVanEverdingen Leeuwarden.JPG
1972 Setel fan de Ryks Belestingen Kocken, HeinHein Kocken Tesselschadestrjitte Ljouwert brûns Zetel-rijks- belastingen-.jpg
1973 sûnder titel Heide, Herman van derHerman van der Heide Vondelstrjitte Ljouwert
1975 Lejzer Zamenhof Blanksma, D.D. Blanksma Pasteurwei Ljouwert
1975 Hynder mei akrobate Hellegers, GuusGuus Hellegers Eeskwert Ljouwert brûns
1976 Mata Hari Boschma-Berkhout, SuzeSuze Boschma-Berkhout Oer de Kelders Ljouwert brûns Mata Hari (1976, Suze Boschma-Berkhout, Leeuwarden, NL).jpg
1976 Frou mei bern Hekman, JoopJoop Hekman Prinsessehof Ljouwert brûns
1977 Weitsjende guozzen Kocken, HeinHein Kocken Holstmarwei Ljouwert
1978 Feekeaplju Kampen, David vanDavid van Kampen Snitserkade Ljouwert Bijenkorf Willem Valk Westerplantage Leeuwarden.JPG
1979 De Tsjernster Bakker, JitsJits Bakker efter de Waach Ljouwert brûns Karnster Jits Bakker Nieuwstad Waag Leeuwarden.JPG
1981 It Fryske Hynder Hettema, AukeAuke Hettema Nijstêd Ljouwert brûns HetFriesePaard AukeHettema Nieuwestad Leeuwarden.JPG
1981 Anne Vondeling Popma, JentsjeJentsje Popma hoeke Lytse Tsjerkestrjittte/Nijstêd Ljouwert brûns Beeld Anne Vondeling2.jpg
1981 De Koerierster of Frou op itenstocht Bot, TinekeTineke Bot Ljouwert brûns DeKoerierster Tineke Bot Leeuwarden.JPG
1982 Túnker Kampen, David vanDavid van Kampen Huzum-Doarp natuerstien
1983 De Fries of Fuotballerke Boschma-Berkhout, SuzeSuze Boschma-Berkhout Ljouwert brûns De Frisiaan Suze Boschma-Berkhout Nieuwestad Leeuwarden.JPG
1983 Betonkronkel Mulder, BebBeb Mulder Wollegaast Ljouwert beton
1984 sûnder titel (groep minsken) Haring, AnnetAnnet Haring Harnzertrekwei Ljouwert brûns
1985 sûnder titel ("Stalingoargel" Meinen, BertBert Meinen Tesselschadestrjitte Ljouwert
1986 Piet Paaltjens Popma, JentsjeJentsje Popma Ljouwert brûns Leeuwarden Piet Paaltjens.jpg
1986 Peal Willemsma, IdsIds Willemsma Pieter Stuyvesantwei Ljouwert
1987 Us hûnen Bosch, Gerda van derGerda van der Bosch Rengersleane Ljouwert brûns Ús Hûnen Gerda van der Bosch Rengerslaan Leeuwarden.JPG
1987 Joadsk monumint Renssen, Kees vanKees van Renssen A.S. Levissonstrjitte 40 Ljouwert
1987 sûnder titel Willemsma, IdsIds Willemsma Twibaksmerk/Alde Easterstrjitte Ljouwert
1988 Betje/Roosje Cohen Krabbendam, KarianneKarianne Krabbendam Ljouwert brûns
1990 Boatsje Hooghiemstra, TjibbeTjibbe Hooghiemstra Ouddeelstrjitte 9 Ljouwert
1990 sûnder titel Hamersma, GerlofGerlof Hamersma Prinsetún Ljouwert
1992 J. Slauerhoff Geest, Ben van derBen van der Geest Douwe Kalmaleane 2 Ljouwert
1992 sûnder titel Vries, Auke deAuke de Vries Rengersleane Ljouwert
1993 L'Autonome Schabracq & Postma Jelsumerstrjitte Ljouwert
1993 De deadenwacht Tuink, G.J.G.J. Tuink Rengerspark Ljouwert brûns
1996 Zig Zag Siepman van den Berg, EjaEja Siepman van den Berg Prinsetún Ljouwert brûns ZigZag EjaSiepmanvandenBerg Leeuwarden Prinsentuin.JPG
1996 Bicornis Buij, TillyTilly Buij Lyclamastins Ljouwert
1999 It Geheimke Kiewiet, BertBert Kiewiet Trosvadrik 2, Erasmushiem Ljouwert brûns
2004 Transluceo Weyer, Tine van deTine van de Weyer Potmarge Ljouwert

Boarne[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  1. Het koninklijk paleis
  2. Geen standbeeld of postzegel voor 100 Jaar Havank