Stifting De Fryske Mole

Ut Wikipedy
Himmole, ien fan de moles yn behear fan de stifting.

De Stifting De Fryske Mole is in stifting mei as doelstelling it befoarderjen fan it yn stân hâlden fan moles yn Fryslân en de útjefte fan it fearnsjiersblêd de 'Utskoat'.

De stifting is festige yn Ljouwert en waard 28 desimber 1970 oprjochte. De stifting hat mear as fjirtich moles yn eigendom.

Moles[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Plak Mole
Achlum Achlumer Mole
Alde Leie Balkeinsterpoldermole
Burdaard De Oaljefant
Boalsert De Klaver
Broeksterwâld De Broekmûne
Broeksterwâld De Grutte Mûne
Burchwert De Hiemerter Mole
Elslo Vesuvius (mole)
Feinsum Slachdykstermole
Goutum Mole Heechlân
Goutum Kramersmole
Goaiïngahuzen Heechhiem
Goaiïngahuzen De Modderige Bol
Goëngahuizen De Jansmole
Hallum Kleasterpoldermole
Hartwert De Oegekloostermole
Hegebeintum Hegebeintumermole
Holwert De Miedenmole
Iens De Ienzermole
Jislum De Volharding
Kimswert De Iendracht
Lekkum De Bullemole
Lollum De Marswâl
Marrum Klaailânsmole
Marrum Grutte Mole
Marrum De Feniks
Mildaam Tsjongermole
Nijemardum Swaantsje
Peazens De Hûn
Readtsjerk De Hoop
Ryptsjerk Ypey Mûne
Skalsum De Skalsumermole
Snits Himmole
Stiens De Steenhuistermole
Stiens Binnemamole
Toppenhuzen De Geaupoldermole
Tsjerkwert Babuorstermole
Wânswert Viktor
Westergeast De Beintemapoldermole
Wyns Wynzermole
Wytmarsum Pankoekstermole

Literatuer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja, Groot Fries Molenboek, 2021

Keppeling om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]