Wikipedy oerlis:Mienskip

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Plak foar Fryske forums[boarne bewurkje]

Is der ek plak om de meast brûkte Fryske forums te nimmen? Bygelyks Frysk forum op Waldnet en Ynternasjonaal Frysk Forum Miskien soe Wikipedy sels in forum starte kinne?

--Boppe 12.26, 10 sep 2004 (UTC)

Soenen jo in side skriuwe oer (Fryske) Forums, dan koenen der ek wat keppelings by. (Net te folle, fansels, de Wikipedy is gjin keppelings-side.) Aliter 23.54, 10 sep 2004 (UTC)

Mienskip en Oersjoch[boarne bewurkje]

Ik haw it Oersjoch hjirhinne brocht, mar mei it oerlis fan de âlde Mienskip-side, om't it Oersjoch gjin Oerlisside hie. Ik haw de âlde Mienskipside der boppen set. Op sich stiet dat ek yn it oersjoch, mar ik soe graach ferwizings hâlde wolle foar lju dy't bygelyks allinnich in side fine wolle dêr't se wat freegje kinne. Faaks kin dat ek mei in oare oardering of soks. Aliter 21.51, 4 feb 2005 (UTC)

Wikimedia Collaboration[boarne bewurkje]

A new attempt to get the Wikimedia community to collaborate on multi-lingual tasks is the Wikimedia Collaboration of the Week. Please see the page on meta for details. It would be great if you could translate the following and add it to Mienskip. The text below is from en:Template:Wm-cotw and will be updated every week. Thanks. Angela 19.58, 3 apr 2005 (UTC)


The Wikimedia Collaboration of the Week is an attempt to get the Wikimedia community to join forces in tackling problems that affect all our projects. The current COTW is to create a standard multilingual manual for the MediaWiki software. The help pages should be linked from Help:Contents on Meta, our Wikimedia-wide coordination wiki. Please see the instructions for this COTW and help to make it happen!

Wikimedia-cotw.png

Tagonklikens fan dizze side[boarne bewurkje]

Ik socht niis om de side Putsje, mar koe dat net sa maklik fine. No steane op de side Mienskip grif wol mear ferwizings dy't net sa bot opfalle. Soenen wy op de haadside ek in link sette moatte om de side Mienskip better oan te jaan? Of hat in in doel om dizze side net sa yn de 'etalaazje' te setten? Wat tinkt oaren hjir fan? Swarte Kees 20 apr 2008, 11.48 (CEST)

Hoi Kees, ik sels haw hjir gjin idee oer. Mar dat wy sels guon dingen hast net werom kinne finen moat fansels ek oars kinne. --Geoffrey 20 apr 2008, 12.16 (CEST)
It wie neffens my it idee om it oansjen fan de Mienskip side ek nochris oan te passen, it kin faaks in stik oersichtliker. Mar de swierrichheid is it is in bulte wurk om dat rjocht te breidzjen. Alle siden dy't derûnder hearre binne ek net allegear like aktueel. In tal dêrfan kin tink ik wol fuort, mar de oare mienskip/útlis siden binne in kear oanmakke (foar in part oerset út in Nederlânsk) tink ik, en benammen Aliter hat hjir in bulte wurk yn ferset.
Ik haw my dêr nea sa bot ta sette kint om hjir saken by de tiid te bringen of saken ta te heakjen, je moatte dêr meast ek wol wat ynspiraasje by hawwe.
Ik nim oan dat Kees bedoelt om ferwizings op de Haadside nei siden as it Putsje te meitsjen dat liket my net handich, dan wurdt de Haadside ek minder oersichtlik. Theun 21 apr 2008, 20.34 (CEST)

hello[boarne bewurkje]

Ik rin hjir net al te hurd op. Dizze meidogger hat dit berjocht pleatst op hiel wat wiki's, hy liket der persoanlik belang by te hawwen. Wutsje 25 mrt 2009, 14.04 (CET)

Nije opset[boarne bewurkje]

Goeie!

Ik ha de opset fan de Mienskip feroare. Ik bin benijd wat jim der fan fine. As it net nei it sin is set ik myn feroarings wol werom. Groetnis --Kening Aldgilles 14 nov 2011, 22.10 (CET)

Rijksmonumenten sjabloon[boarne bewurkje]

Hey, omdat er een nieuw schildje is voor Rijksmonumenten heb ik gisteren een aantal pagina's bewerkt die een afbeelding van het blauw+witte schildje aan het begin van het artikel hadden. Is het een idee dat hiervoor in de plaats een sjabloon wordt gemaakt zodat de grote van dit embleem altijd even groot is? --1Veertje (talk) 12 sep 2014, 11.51 (CEST)

moderatoaren[boarne bewurkje]

Yn it desimbernûmer fan Nij Frisia, it tydskrift fan de Jongfryske Mienskip, haw ik in stik skreaun oer dizze Wikipedy. Om't ik de Wiky in waarm hert ta draach/droech, wie myn artikel bedoeld om minsken te stimulearjen om hjir mei te dwaan. Lokkigerwize hat dat artikel net foar nije meiwurkers soarge. Noch gjin twa moanne letter kaam ik hjir yn 'konflikt' mei de iennige moderator dy't fanwege syn persoanlikheid net 'out of the box' tinke kin. No hie soks net in probleem wêze hoecht as de man hjir net ta moderator makke wie. Twa wike lyn hie ik mien ik myn lêste bydrage hjir levere, mar it bloed krûpt dêr't it net gean kin - it projekt is foar ús taal te wichtich - dat ik hie as foarbyld noch in tuskenoplossing yn twa begripen, gersdroegerij en boek, makke. Doe't ik fûn dat se ta foarbyld tsjinje koenen, haw ik moderator Drewes skreaun om der nei te sjen. Mar fansels koenen dy foarbylden net ien dei stânhâlde. Dy man mei syn iene each kikt op syn status en rameide de foarbylden derút en fansels dikke skoattels derop. Ik haw der suver om lake, ommers de kompjûter fan de Wiky wurket roboteftich en dêrmei sille dy twa foarbylden ek altiten yn dizze wikys sitten bliuwe. Wêrom dy twa foarbylden. No in ûnderwizer fan de basisskoalle kin jo útlizze dat jo gjin foute begripen klakkeleas nei goede begripen ferwize litte moatte. Sterker noch de bern yn groep 3 en 4 krije leskes dêr't se de goede wurden mei grien en de foute wurden mei read ûnderstreekje moatte. Mar hjir haw ik soks oan de moderatoaren net dúdlik meitsje kinnen. No bin ik gjin skoalmaster - al giet de kwaliteit fan de taal my oan it hert - mar de moderatoaren binne ek gjin skoalbern mear. Miskien moatte wy wol konstatearje dat yn it lân fan de blinen dy ieneach kening wurden is.Yn 'e Wâlden (oerlis) 16 mrt 2015, 09.53 (CET)

L.S. Ik hie de lêste pear kearen mar net mear reägearre op Yn 'e Wâlden syn geraaskal, mar no't er hjir yn in publyk foarum besiket en helje myn goede namme troch it slyk, moat ik it spul dochs mar even rjochtsette. Dizze meidogger dy't him sa beklaget oer de behanneling dy't er hjir krigen hat, dat is de man dy't mient dat er sels bepale kin oft oarmans wurk sinfol is, ja of nee, en as it net oan syn eigen mjitstêven foldocht, dan fynt er dat er dermei dwaan kin wat er wol. Sadwaande bruts er de lêste tiid likefolle ôf as dat er oan 'e Wikipedy tafoege. Der waard fan him neat oars frege as om him oan 'e regels fan gewoan fatsoen te hâlden en oarmans wurk mei respekt te behanneljen.
De staveringskwestje is in sekundêre saak, dy't pas op it lêst opspile en dy't er sels oant bûten alle proporsjes opblaasd hat. Net ien dy't oan syn omstaveringswurk kaam. It iennichste dat ik besocht te dwaan, wie om brûkers fan 'e Wikipedy nei de juste siden ta te liden. Der is neat mis mei om "gersdroegerij" troch te wizen nei "gersdrûgerij". De lju komme wêr't se wêze moatte, en sjogge dêr hoe't se it wurd skriuwe moatte. Of net. As se it net sjogge, is dat ek net sa slim, want de Wikipedy is net bedoeld as staveringshifker; dêr binne oare websiden en middels foar beskikber. As men ek wat opstekt oer de stavering, dan is dat moai, mar de Wikipedy is yn it foarste plak bedoeld foar mear algemiene ynformaasjeoerdracht.
Mar Yn 'e Wâlden woe fan gjin wiken witte; alle wurdfoarmen yn 'e âlde staveringswize moasten en soene folslein út 'e Wikipedy wiske wurde. Uteinlik kaam er dan mei it foarstel om sokke foarmen troch te wizen nei de list fan omstavere wurden; dat wie fansels neat wurdich, want (en dat wit hysels ek donderse goed) ynternetbrûkers hawwe net it geduld om de goede stavering fan it wurd dat se hawwe moatte yn in list op te sykjen. Se wolle streekrjocht trochwiisd wurde, en oars sykje se har ynformaasje wol earne oars op it ynternet.
Hawar, behearder Drewes kaam mei in hiel reedlik kompromisfoarstel, dat lykwols troch Yn 'e Wâlden resolút oan kant reage waard, om't er syn sin oer de trochwizings net krige. Op syn oerlisside pleatste er in berjocht wêryn't er fral tsjin my útfear, mar ek Drewes en de oare behearders krigen in flinke feech út 'e panne. Dêrby liet er him gean dat it yn it rare wie. Ek swarde er by heech en by leech dat er hjir nea wer komme soe.
Twa wike letter wied er wer werom. Hy wizige temûk sûnder yn te loggen in pear trochwizings en pleatste in berjocht op 'e oerlisside fan Drewes. Noch gjin fjirtjin dagen earder hied er de man foar rotte fisk útmakke, mar no wie it ynienen wer allegear moai waar en lange dagen. En gjin wurd fan ekskús foar syn mâltjirgjen. Ik wit net hoe't Yn 'e Wâlden troch it libben bûkelet, mar wy sitte hjir net mear op 'e beukerskoalle, dat je ien de iene deis útskelle kinne foar alles dat lilk is, en dat je dan de oare deis wer freontsjes binne. Sa wurket it net yn 'e grutte-minskewrâld.
Diskear kaam Yn 'e Wâlden mei in nij idee op 'e lapen, wêrby't er op 'e nij de rjochtstreekse trochwizings fan 'e âlde nei de nije stavering derúthelje woe, om se te ferfangen troch in berjocht dat de lêzers fan 'e Wikipedy derop wiisde dat se de ferkearde stavering brûkten. Syn saneamde "tuskenoplossing" is dus neat oars as in ferkapte manier om syn eigen sin dochs noch troch te setten yn in kwestje dêr't al ôfspraken oer makke binne. Ik haw dêrom it spul yndie wer weromset (mei in pear oanpassings) en de oangeande siden beskoattele, om't it blykber net los fertroud is.
Yn 'e Wâlden docht him hjirboppe suver foar as in martelder, mar is feitliks alles behalve dat. Der wurdt neat oars fan him frege as om him oan 'e gewoane regels fan fatsoen en fan respekt foar oarmans wurk te hâlden, sa't dat fan eltse meidogger oan 'e Wikipedy frege wurdt. Net ien dy't Yn 'e Wâlden syn wurk oantaast hat. Syn beslissing om op te hâlden as meidogger komt dan ek folslein foar syn eigen rekken. Der is neat mis mei de Wikipedy of mei de behearders of oare meidoggers fan 'e Wikipedy, sa't Yn 'e Wâlden hawwe wol, mar krekt mei himsels. Dizze man kin gjin kompromissen slute en wol yn alle saken syn eigen sin trochdriuwe. Dêropta is Yn 'e Wâlden ferskate kearen alle perken te bûten gien mei syn ferrinnewearring fan oarmans wurk (allinnich mar om't er it net fan belang fûn) en mei syn skelpartijen op 'e behearders as dy him syn sin net jaan woene. En noch nea is him ek mar ien wurd fan ûntskuldiging oer de lippen kommen. Lykwols is er noch altyd net útsletten wurden. It iennichste dat him behinderet om wer mei te dwaan, is syn eigen ego. Syn lêste wurd hjirboppe, dat Ieneach kening wurden is yn it lân fan 'e blinen, dat is grappich fûn, dat moat ik tajaan, mar it lit ek in grutte kleau sjen tusken de reäliteit en Yn 'e Wâlden syn kijk op 'e wrâld. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 mrt 2015, 00.06 (CET)
L.S. Om it ferhaal koart te hâlden sitearje ik ieneach [...]Ik sis der dan ek mar daliks by dat der gjin hier op myn holle is dy't der sels mar oer pikert om it wurd ieu tenei as "iuw" te skriuwen.[...]. Fansels giet it hjir krekt om de stavering. Wat de man yn syn eigen brieverij dwaan wol, moat er sels witte. Mar yn in projekt dat bedoeld is om Frysktalige minsken fan krekte - krekt skreaune - ynformaasje te foarsjen seit dat sitaat genôch. Sjoch mar nei de ynhâldlike wikys dy't de man bewurket. Oft wy it no hawwe oer dy fan juster, fan hjoed of fan oer in jier, ferbetterings kwa stavering sille jo der net yn fine. Mar it wurdt fansels de helte slimmer as sa'n man as moderator oaren twingt om foute wurden klakkeleas nei goede wurden ferwize te litten.Yn 'e Wâlden (oerlis) 18 mrt 2015, 16.31 (CET)
it sil de lêzer grif opfalle dat Yn 'e Wâlden allinnich mar wer oer de stavering begjint, mar dat it earferdôvjende stil bliuwt oer syn eigen misdragings op 'e Wikipedy. Dat komt fansels omdat dy swart op wyt fêstlein binne en hy dêr dus gjin wjerwurd tsjin hat. Ik bin net fan doel om hjir fierders wer oer Yn 'e Wâlden syn hobbelhynke, de stavering, yn diskusje te gean. Oer de staveringsferoaring is de diskusje út en tenei op oare plakken fierd, en dat hoecht hjir net nochris oerdien te wurden. Oer it brûken fan 'e juste stavering yn 'e Wikipedy steane myn arguminten hjirboppe as in hûs. En hoe't immen der yn fredesnamme wat op tsjin hawwe kin om foute wurden safolle as mar mooglik is troch te wizen nei goede wurden, dat is in fraach dêr't inkeld Yn 'e Wâlden it antwurd op wit. In lêste oprop: Yn 'e Wâlden, jo binne hjir wolkom, as jo jo mar gewoan hâlde oan 'e normale regels fan omgong en fatsoen en de troch de behearders yn ûnderling oerlis makke ôfspraken oer it trochwizen fan 'e âlde nei de nije stavering. As jo dat wegerje, dan is dat jo eigen kar en dan moatte jo it sels mar witte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 mrt 2015, 17.48 (CET)
Sitaat [...]En hoe't immen der yn fredesnamme wat op tsjin hawwe kin om foute wurden safolle as mar mooglik is troch te wizen nei goede wurden,[...]. Lokkigerwize hie in oar it ljocht al útfûn, mei sokken sieten wy noch altiten yn it tsjuster. Yn 'e Wâlden (oerlis) 19 mrt 2015, 10.18 (CET)

Side fan de wike 2016[boarne bewurkje]

Ik ha de ynfrastruktuur klearsetten foar de side fan de wike oare jier. At jimme sa fier binne kinne de berjochten oanmakke wurde. Gr.--Geoffrey (oerlis) 20 okt 2015, 18.02 (CEST)

Geo yn Archeolooch[boarne bewurkje]

Fan 'e wike haw ik ynformearre by de Fryske Akademy oft it no argeolooch of archeolooch wêze moast. It antwurd stiet hjirûnder. Miskien dat Pier syn bot hjir ris op los litte wol. Yn 'e Wâlden (oerlis) 2 maa 2016, 12.18 (CEST)

De wurden

archeology

archeologysk

archeolooch

archipel

architekt

architektoanysk

architektuer

architraaf

wurde sûnt it útbringen fan it Frysk Hânwurdboek yn 2008 mei ch stavere omdat de útspraak fan -ch- stimleas is. Yn de Foarkarswurdlist en de staveringshifker steane se no ek mei ch.

Bêst, Wâldman. De list liket my net al te lêstich ta. --PiefPafPier (oerlis) 14 maa 2016, 19.04 (CEST)

Positive Staveringsaksje[boarne bewurkje]

Sa stadichoan komt ús aksje op gong. Ferskate minsken, wêrûnder lesjouwers en eksaminatoaren Frysk sille harren oanmelde. De earsten hawwe soks al dien. Devries54 (oerlis) 21 sep 2017, 15.37 (CEST)