Springe nei ynhâld

Meidogger oerlis:Yn 'e Wâlden

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy
Ach, dat spyt my. Triem wie in moai wurd: Je seachen gewoan hoe't al dy gegevens underelkoar in rige foarmden, lykas by de boadskippen. En it bekt fansels ek folle better as bestân, en it lit romte foar de samling-fan-gegevens betsjutting fan bestân. Ik wit wol dat it gjin direkte oersetting fan it Ingelske wurd is, mar dat hoecht om mei ek net; as it mar brûkber is, en dat is it dúdlik al. Is der net in manier om mear minksen te freechjen of se "triem" hâlde wolle? Aliter 21.57, 24 mai 2004 (UTC)

Bêste Aliter,

Doe't ik fan 'e wike mei in soad teloarstelling skreau dat ik op myn list romte ynromje moast foar it wurd "bestân" en dêrfandinne mar net fierder oan it begryp "triem" lûke woe, hie ik nea tinke kinnen, dat it wurd "triem" foar in soad brûkers al sa eigen wurden wie.

ALLE Frysktalige kompjûterprojekten dêr't ik troch myn list by belutsen bin, hawwe oanjûn dat se fierder wolle mei de oersetting "file-triem". Soks rûn my fansels as lijwetter yn 'e earen.

Dêrom haw ik op 'e nij kontakt hân mei it Taalburo fan de Fryske Akademy en wy hawwe besluten om it wurd "bestân" wol in plakje op 'e list te jaan, mar dan njonken it wurd "TRIEM".

Ommers wat stean bliuwt is dat "triem" de streekrjochte oersetting út it Ingelsk wei is en "bestân" in lienwurd út it Nederlânsk wei, dat foar dizze bestsjutting ek nochris ferfryske wurde moast. Yn 'e Wâlden

Oef, dat wie in skrik. No, dat is dan dúdlik: "Triem" is in part fan de Fryske taal!

Kinne jo by Triem dizze kombinaasje fan "triem", "bestân" en "file" útskriuwe? De Wikipedy is gjin wurdboek, mar as der ien in oar Frysk wurd brûkt, moat it fansels al in part fan it artikel wêze, oars wurdt it net fûn. Aliter 21.03, 26 mai 2004 (UTC)


Tank foar it bywurkjen fan it artikel oer de Ried; ik bin dochs al faak wat hastich mei skriuwen, mar by saken as if feroarjen fan de persoan fan de tekst ferjit it gauris wat. Aliter 18.56, 31 mai 2004 (UTC)


Ik haw yn Frysk op kompjûters de koades yn in tabel delset. Tinke jo der om de tabulator net te brûken foar web-siden, dus ek net foar de Wikipedy. Foar in webside is elts romte-teken itselde. Mar ik woe sizze: no't it in tabel is wurdt dúdlik dat in pear kombinaasjes der net by binne. Hawwe jo dý kombinaasjes ek, of binne die der net. Aliter 13.28, 3 jun 2004 (UTC)


Jo skreaunen dat yn Template:All messages wer it wurd "bestân" stie, wylst de Wikipedy fierders "triem" brukt. Ja, en Nee. Wat no sichtber is by Template: is de oarspronklike taaltriem. Dêrachter soe de hjoeddeiske ferzje stean moatte, mar dit wol op it stuit net. Mar it standert-plak foar de berjochten is no Wiki:Allmessages wurden. Hjir stiet op it stuit allinnich de hjoeddeiske ferzje, mar oars soenen dêr de ferzje út de taaltriem en de ferzje dy't we no hawwe beide opnaam wêze moatte. (De ferzje yn de taaltriem is basearre op in Nederlânske taaltriem, en is hastich dien wylst ik noch gjin idee hie hoe't it allegear funktionearre. Net falterfrij.) Aliter 15.42, 8 jun 2004 (UTC)


Ik seach jo hawwe by http://www.fryskebeweging.nl in keppeling makke mei de Wikipedy. Prachtig, wer in freon fan de Wikipedy. En no mar ôfwachtsje of minsken mei skippen tagelyk hjirhinne komme. Passe jo ek Wikipedy:Freonen fan de Fryske Wikipedia oan, of moat ik dat dwaan? Aliter 15.33, 23 jun 2004 (UTC)


Ik haw de side '"Fryske" diakrityske tekens' wiske, om't part fan de programmatuer net oer de oanheltekens kin. (De ynhâld wie dochs al op 'Frysk foar kompjûters' set.) Soenen jo al sa'n side hawwe wolle, dan koenen jo in trochferwizing meitsje fan 'Fryske diakrytiske tekens', sûnder oanheltekens. Aliter 15.53, 6 jul 2004 (UTC)


By Taal hawwe jo ûnder oaren skreaun: "Guon kombuorden yn Fryslân binne noch wol dûbeltalich." Wêrom "noch"? Is der in ûntwikkeling nei twatalige kombuorden? As dat sa is koe dat der better by stean, tink. Aliter 21.19, 12 okt 2004 (UTC)


Jo binne in soad dwaande mei it ferfryskjen fan Ingelske termen, is it net? Wat soe, op HTML, in goed wurd foar "tag" wêze? No hawwe wy "elemint", mar "element" wurdt yn it Ingelsk brûkt foar de "tags" plus de ynhâld, dat witte jo faaks in oar wurd foar "tag"? Aliter 21.19, 12 okt 2004 (UTC)

Ik haw it oerlis tebekset om't it fierder gjin ekstra romte ynnimt (der komt gjin romte frij at it fuorthelle wurd) en it kin altiten nijsgjirrich wêze wat der oer in side yn it ferline oerlein is.
Boppedat fyn ik de side Triem no net echt in goede ensyklopedyske side. Hjir stiet hast neat oer wat in triem/bestân/file no is, it grutste part giet oer werôm at jo by Triem kaam útkaam binne. Is neat ferkeards oan mar net echt de bedoelding fan de wikipedy. De oerlis side jout dan wat ekstra ynformaasje, liket my sa ta. Theun 19.33, jan 25, 2006 (UTC)

Bêste Theun, jo boppesteande riddenaasje kloppet. Ik haw de side op oantrún, fan Aliter as ferdúdliking skreaun. Soks like ús doe needsaak. Yn myn beskriuwing fan no en earder bin ik der fanút gien dat de ynternetter bekend is mei it begryp "file". Ik sil besykje yn de takomst it begryp "file" nochris "ensyklopedysk" te beskriuwen. Yn 'e Wâlden 14.26, jan 26, 2006 (UTC)

Help frege by sinbou[boarne bewurkje]

Op Frysk op kompjûters hawwe jo de tekst "In Windows-tapassing mei triemmen foar ienstimmige muzyknotaasje en mearstimmige muzykwerjefte." skreaun. Ik wol dit graach yn in sin opnimme, mar ik wit net wat it wêze moat. Kinne jo der ris nei sjen. Aliter 21.22, mai 10, 2006 (UTC)

Tank. Aliter 02.48, mai 16, 2006 (CEST)

It grappige is dat ik krekt it stik dat der stie earder op de oerlis side sette soe, of op in side Wikipedy:Triem of Wikipedy:Wurdkar. Ik gong immers net oer it begryp Triem, mar oer de Wikipedy, dy't arguminten hie om it wurd triem te brûken. Dat wat wy der no tegearre fan makke hawwe, mei in stikje oer it begryp en in stik oer it wurd, liket my better. No soe der noch ris wat mear oer it begryp byskreaun wurde moatte. Faaks hat in oare skriuwe dêr niget oan. Mysha

Siden wiskje[boarne bewurkje]

Hoi Yn 'e Wâlden,

At jo in side wiskje wolle dan kinne jo dat oanjaan troch de side ta te heakjen oan de side Wikipedy:Siden wiskje yn it stikje Siden dy't neamd binne om wiske te wurden, fierders kinne jo ek op dy side dan oanjaan dat dy op de nominaasje stiet om wiske te wurden troch it berjocht {{Wiskwarskôging}} derop te setten. Theun 18 aug 2007, 21.22 (CEST)[beäntwurdzje]

Fraachje[boarne bewurkje]

Hiel wat oars op topografysk mêd. Ik sit eins wat te twifeljen oer Iezumasyl, east fan de dyk leit de Esumakeech, ik nim oan dat dit de fryske foarm is, alle strjittenammen yn East-Dongeradiel binne frysk. Ik haw dy side ris opset as Ezumakeech en dêr letter Iezumakeech fan makke, om it lyk te krijen mei Iezumasyl, mar ik haw it idee dat it Esumakeech wêze moat en miskien dan ek wol Esumasyl. Neffens my sizze de minsken ek altiten Esumasyl en hawwe it neffens my net oer de Ie. Witte jo hjir oars ek wat fan (of oars de TWF)? Theun 15 okt 2007, 20.38 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei Theun, de gemeente Dongeradiel hat by it kombuordsje Iezumasyl in kar makke oft se foar de 'ie' of foar 'e' keazen. Dêrmei hat de gemeente, jo meie oannimme dat se oer de namme fan in buorskip neitinke, de foarset foar 'ie' jûn. De 'e' skriuwwize is eins ôfwikend. Dan leit it foar de hân om dy 'ie' fan de gemeente troch te lûken nei 'Iezumakeech' om't al dy nammen werom te lieden binne nei de Suderie.(Esonbuorren heart net thús yn dat weromlieden.)Yn 'e Wâlden 30 okt 2007, 20.07 (CET)[beäntwurdzje]
Bedankt, dan hâlde wy it sa at it no is. Theun 30 okt 2007, 20.26 (CET)[beäntwurdzje]

Frysk beweger en oare minsken[boarne bewurkje]

Bêste Yn ‘e wâlden. Ik haw op it oerlis Aldeleie regearre om’t ik fan betinken bin (dat joech ik dêr al oan) dat ditsoarte diskusjes net op de Wikipedy moatte. It is oars net dy diskusje oer Aldeleie dy’t ik mei striid bedoel. Sa’n diskusje kin fansels goed wêze as it giet om it krekt werjaan fan in artikel. De toansetting stiet my lykwols net oan (jo hawwe it oer ‘fergriemen’) en dy docht my tinken oan de striid dêr’t ik al op doel: dy fan Frysk bewegers foar it behâld fan it Frysk.

Hoewol’t dy striid op himsels goed is, jout dy in soad argewaasje by minsken dy’t wol posityf foar it Frysk oer steane. Troch dy striid (en it dêryn sa iepen oanjaan dat allinnich bewegers it goed foar ’t snotsje hawwe) is der mannich-ien dy’t ôfheakket yn it aktyf (op skrift) brûken en stimulearjen fan it Frysk. Ik haw it idee dat bewegers dat net sa goed sjogge mar ik wurd dêr withoefaak al (en net yn ’t foarste plak troch myn wurk) mei konfrontearre. Ik wurd der ek withoefaak troch bewegers op oansprutsen dat ik op it doarp meiwurkje oan dingen dy’t net yn it Frysk binne. Sa soe ik allerhande publikaasjes dy’t ik foarmjou ferfryskje moatte en oars wegerje moatte se foarm te jaan. Ik ha slim lêst fan sokke reaksjes. Wy libje no ienkear yn de tiid sa’t dy der hinne leit. Ik fernim hiel faak positive reaksjes (al wurde dy net eksplisyt útsprutsen) as ik sitaten fan lju dêr’t ik wis fan bin dat se eat yn it Frysk sein hawwe yn publikaasjes ek yn it Frysk op nim. Dat hat tink mear doel as de auteur oan te trúnjen mar ris in kursus Frysk te folgjen. Ik fernim de lêste jierren ek dat ik op myn mailferkear hieltyd faker Frysktalige antwurden krij (gauris mei de ferûntskuldigings foar it minne Frysk). Ik bin net fan doel dy minsken allegear te wizen op har minne Frysk en oan te poenjen it better te dwaan.

De bewegers dogge dat al fierste folle. Soks stekt by minsken dy’t it op himsels spitich fine dat se it Frysk op skrift net better behearskje, nim dat mar fan my oan. Dy minsken binne lykwols benaud mei Frysk beweger assosjearre te wurden.

Ik soe nammers alle harsels as beweger oantsjuttende minsken noch wolris in eksamen Frysk ôfnimme wolle. Ut ûndersiken docht hieltyd bliken dat sa’n 17 persint fan de Friezen oanjout Frysk skriuwe te kinnen. De earste fraach is fansels oft se dat njonken it kinnen ek dogge. De twadde fraach is hokker kwalifikaasje oan dat kinnen taskreaun wurde moat. Ik doar hast te wedzjen dat noch gjin 17 persint fan de bewegers min ofte mear goed Frysk skriuwe kin!

Ik haw de reaksje op Aldeleie set om myn soarch út te sprekken oer it stadium fan de Wikipedy en dat de wiky mei ditsoarte diskusjes (dêr't ik dus de striid fan de altwittende Frysk-beweger yn weromken) net foarút komme sil. In sa’n goed medium fertsjinnet better en moat sa gau mooglik mandeguod fan de Friezen wurde. Want lykas SMS en email is it by útstek in medium om it Frysk brûke te doaren.

Moat ik fierder út dyn (ik doch mar do want likegoed as datsto witst wa’t ik bin, wit ik fansels wa’tsto bist) reaksje opmeitsje dat ik myn baan oan de Frysk bewegers te tankjen ha? En my sadwaande net roere mei? Dat meitsje ik alteast min-ofte-mear út it wurd ‘boppedat’ op.

It soe ek wêze kinne dat ik njonken it wurk sa mei it Frysk behept bin dat ik graach in bydrage oan de Wiky leverje op dy mêden dy’t ik nijsgjirrich fyn (jo stekke der och sa’n soad fan op). Ik hoopje dêrby lykwols al op in sniebaleffekt, want oars wurdt it him net mei de Wikipedy. Mar faaks bisto fan betinken dat sa’n effekt net sa wichtich is, mar dat it der benammen om giet dat de Wiky geef-Fryske wurden brûkt (om’t oars de taal ferlern gean soe) ek al begrypt gjin minske dy (sjoch dyn list mei Fryske komjûterterms). Neffens my – mar dat sil ûnderwilens dúdlik wêze – jout sa’n list allinnich argewaasje en sille minsken wol trije kear oant tsien ta telle ear ’t se mei Frysk skriuwen út ein sette. Ik tink dat soks o sa spitich is – mar wol wier.

Myn stikje oer miggefangen hat hjir it measte - mar al in bytsje - net mei te krijen. Friezen wolle net dat elkenien har allegeduerigen yn taalgebrûk korrisjearret. Dat komt nammentlik nochal 'drammerig' oer. De reaksje fan Swarte Kees dêrop begryp ik folslein en ûnderskreau dy ek alhiel want sels ha ik ek lêst fan dy bedriuwsblinens. Dat is lykwols hiel wat oars as de attitude dy't bewegers gauris oannimme. --romke fan tomke 20 okt 2007, 20.58 (CEST)[beäntwurdzje]

Bêste romke fan tomke, sil ik mar sizze. De Topografyske Wurkgroep Fryslân bestiet út minsken dy't allegearre de 'Ried fan de Fryske Beweging' net mear persoanlik stypje. De leden fan ús groep hawwe har oant yn it deistichbestjoer fan de RfdFB ta út 'e naad wurke om de rúten dêr iepen te krijen. It is spitigernôch net slagge om soks te berikken. Wy fûnen dernei de kennis oer de Fryske topografy, dy't wy as wurkgroep nei 13 jier yn hûs hawwe, te goed om wei. Soks hâldt foar ús net yn dat wy de Fryske bewegers, dy't mei Fedde Schurer, Titus Brandsma en in soad oaren it noadige foar it Frysk dien hawwe, beskite. Wy sjogge ús noch stees as 'frije' bewegers. Fansels moatte Fryske bewegers op dit stuit oars wurkje as krekt nei de Twadde Wrâldoarloch. Dat is se binnen de 'Ried fan' sa't it skynt net mear te learen. It is net oars. Ik haw al sein dat soks foar ús reden ta fertrek wie. Wy kinne mear mei de pragmatyske oanpak fan de âld-deputearre as mei de dogmatyske opstelling fan de klup dêr't wy ús earder foar ynspand hawwe.
Sa't dy de korreksje fan de taal 'drammerig' oer komt, haw ik dat minder by taal as by it ferbouwen fan in stikje, as wy it oer it bleate ferbouwen hawwe. Eltsenien hat in oare yrritaasjegrins. Dan hast twa mooglikheden of do slachst in piketpealtsje foar safier asto dêrmei wat berikke kinst of do wachtest op de folgjende 'skoalmastereftige' reäksje. Myn ervaring is dat hoe mear yrritaasje ast garrest hoe earder datsto of de oare derút knalt. Sa fier lit ik it de meastentiids net komme. Mar ik sjoch yn de goedichheid net wat soks mei dat etiket fan Fryske beweger te krijen hat. Miskien plakke wy nei Fortuin wol fiersten te maklik etiketsjes. Dat hiele yndielen fan Fryske bewegers en oar folk, dêr sil ik út respekt foar de skiednis net oan mei dwaan. Yn 'e Wâlden 21 okt 2007, 12.37 (CEST)[beäntwurdzje]
Dei Yn'e Walden.Ik haw it oerlis no in pear dagen oansjoen en wol der eins net tefolle oer sizze. It giet sa stadichoan hielendal nergens mear oer. As de gewoane siden like hurd oangroeie soene as bg. de oerlisside oer "Alde Lijen" dan bouwe wy mei-inoar wat moais op. Ik soe in oprop dwaan wolle om as grutte minsken de boel ôf te sluten, en it der net mear oer te hawwen. It giet op't lêst net om it lêste wurd mar om it lêste sinnige wurd. Piketpealtsjes binne meast om eat op te bouwen en dat besykje wy allegear mei de Wikipedy. As de piketpealtsjes brûkt wurde om skuttingen op te bouwen wêrtroch't men de eigen meistanners net mear sjen kin, dan is fan opbouwen gjin sprake mear en buorkje wy efterút. Lit dizze oprop dan in piketpealtsje wêze foar wat moais dêr't wy en oare minsken grutsk op wêze kinne. Swarte Kees 21 okt 2007, 15.32 (CEST)[beäntwurdzje]

Esonbuorren[boarne bewurkje]

Goeie,

Jo hawwe op de side fan Eanjum ek Esonbuorren as buorskip derbyset. No hat in buorskip net echt in offisjele status. Mar Esonbuorren liket my neat mear as de namme fan in strjitte, wêr't ien as twa hûzen steane.
No hawwe dy nammen komme dy nammen (yn fernerderlânske foarm) fansels wol op âlde kaarten. Mar it giet dan neffens my op de pleatsen dy't krekt west/súdwest fan Iezumasyl lizze, oan de westkant fan de Suderie. De strjitte Esonbuorren leit east fan de Suderie. Der wie ek in Ezumbuursterweg, mar dy hjit no fan Monnikhústerwei. At Esonbuorren fan Ezumburen ôflaat is ôft dêr in ferwizing yn sit nei Esonstêd, ik haw gjin idee.
Dyksterhuzen wie neffens my in buorrentsje noard fan Iezumasyl by de dyk del dat letter ôfbrutsen is by in dyksferheging. Miskien better om dizze twa nammen op de side fan Iezumasyl te neamen en dêr Redirects nei Iezumasyl fan te meitsjen? Theun 28 okt 2007, 15.56 (CET)[beäntwurdzje]

Ek goeie! Ik haw dizze nammen fan de Kuier- en fytskaart fan Fryslân. Neffens dy kaart leit Dyksterhuzen krekt boppe en Esonbuorren krekt ûnder Iezumasyl. De kaart is útwurke en útjûn troch Versloot-kartografy-Hilaard. Dyselde hat ek yn opdracht fan de Provinsje Fryslân de wetter(namme)kaart makke. Versloot hat besocht op dizze kuierkaart safolle as mooglik alle buorskippen te neamen. En it binne of hawwe grif mar útbuorrentsjes west. It ferskowen nei Iezumasyl liket my prima, as de nammen mar earne foarkomme.Yn 'e Wâlden 28 okt 2007, 20.09 (CET)[beäntwurdzje]

Postkoades[boarne bewurkje]

Ik seach jo binne dwaande mei it útsykjen fan postkoades, no hy ik altiten noch yn de holle om by de doarpen in ynfoboks te meitsjen lykas by de gemeenten. Dêrfoar haw ik alris rûnsjoen oft ik earne in list mei postkoades fine koe, ik wit net of jo dizze side http://home.wxs.nl/~pagklein/gemeente/frpostcode.html ek alris sjoen hawwe? Miskien hawwe jo dêr help fan. Theun 30 okt 2007, 12.58 (CET)[beäntwurdzje]

Legean / Legeaën / Legeaen[boarne bewurkje]

Dei Yn'e Wâlden. Oer de stavering fan Legean/Legeaën/Legeaen is wat twifel ûntstien. No binne jo wol faker dwaande mei tpografyske nammen. Kinne jo hjir ek rie jaan hoe't wy hjirmei oan moatte? Of is it better eltsenien frij te litten.. Is der wat fêstlein, moatte wy oare minsken freegje dy't ús hjirby helpe kin? Groetnis,--Swarte Kees 15 des 2008, 19.38 (CET)[beäntwurdzje]

Plaknammen yn Wymbrits binne Nederlânsk[boarne bewurkje]

Wat las ik een tijdje geleden in de Leeuwarder Courant: De plaatsnamen in de gemeente Wymbritseradiel zouden Friestalig zijn met als gevolg dat Sneek en Bolsward ook verfriest moeten worden. Een eigenlijk wel een heel raar onzinnig verhaal, omdat in het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden staat, dat Friese gemeenten via een raadsbesluit zelf de bevoegdheid (het recht) hebben om de naamgeving van dorpen, steden, straten, pleinen, enz. zelf vast te stellen in zowel in de Friese als in de Nederlandse taal. In deze Handvest staat ook vermeld wanneer een gemeente namen zowel in het Nederlands als in het Fries zijn vastgesteld, beide namen gelijkwaardig behandeld dient te worden. Ik heb zelf overigens geïnformeerd en wat blijkt zoals verwacht: de plaatsnamen in de gemeente Wymbritseradiel zijn in het Nederlands vastgesteld wat dus in overeenstemming is met het Nederlands beleid en met die Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het verhaal in het artikel Topografyske Wurkgroep Fryslân over Nederlandse ‘gedoognamen’, waarbij u dus de ‘Nederlânske plaknammen’ discrimineert, is dus al in strijd met deze Handvest.

Ik hoef niet te weten wat een Friese taalextremist van Nederlandstalige plaatsnamen vindt. Wel ga ik er van uit dat dit enkel met dit taalactivisme te maken heeft. Werkelijke betrouwbare bronnen over de ‘gedoognamen’ in Wymbrits kunnen er ook niet zijn, omdat er gewoon sprake is van taaldiscriminatie. Conclusie: Uw verhaal in de Leeuwarder Courant heeft wat voor commotie gezorgd, maar is natuurlijk in de werkelijkheid feitelijk dus gewoon onzin. Ljouwerter24 13 aug 2009, 05.52 (CEST)[beäntwurdzje]

Skerp op Hûs fan Nederlân[boarne bewurkje]

Ja man, at jo meidogge oan Wikpedy, moatte jo op je iepenst wêze. Drewes 26 jul 2011, 19.59 (CEST)[beäntwurdzje]

Reade Hoarne[boarne bewurkje]

Goeie dei Wâldman. De Reade Hoarne (TMK 1851/59: Roodehoek) leit west fan Nijesyl op it plak dêr't de Opdyk op de Nije Bildtdyk stiet. Ta jo tsjinst. Drewes 26 aug 2011, 15.42 (CEST)[beäntwurdzje]

Tige by tige!Yn 'e Wâlden 26 aug 2011, 15.56 (CEST)[beäntwurdzje]

Fernijde haadside en in fernijd haadtema[boarne bewurkje]

Ik ha in de haadside en it haadtema fernijd. Sjoch ek de diskusje op de oerlisside. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles 25 nov 2011, 14.15 (CET)[beäntwurdzje]

Bêste Wâldman,
Jo binne frijwat warber mei it hifkjen fan de stavering op Wikipedy en dat is ek nedich. Soe it net wat foar jo wêze om, sa út en troch, in nij lemma yn te bringen? No't it dêrop liket dat Swarte Kees belies jûn hat kinne wy hjir wol wat farsk bloed brûke.... Groetenis, Drewes (talk) 16 jun 2012, 20.13 (CEST)[beäntwurdzje]

Sa út en troch meitsje ik wolris in stikje, mar ik behein my in bytsje ta de ûnderwerpen dêr't ik my yn ferdjippe haw. It hifkjen fan de stavering is foar my krekt puzeljen, it ûntspant my en ik lear der in soad fan, sawol algemiene kennis as Fryske taal. Hat immen in idee wêrom't Swarte Kees der in punt efter set hat. Soks kin fansels ek slimme oarsaken hawwe.Yn 'e Wâlden (talk) 16 jun 2012, 20.24 (CEST)[beäntwurdzje]
Mooglik fine jo by 25.000 in ferklearring. Gr. Drewes (talk) 18 jun 2012, 19.46 (CEST)[beäntwurdzje]

Frjemde geografyske nammen[boarne bewurkje]

Bêste Wâldman,

Ik haw in nije side oanmakke foar frjemde geografyske nammen. Op de oerlisside haw ik alfêst wat punten fan diskusje delset dêr't wy oer prakketinke kinne. Dêr kinne wy ek beslute hokfoar nammen der yn de wurdlist komme en hokker net. De list hat fierders gjin autoriteit, mar sil brûkt wurde as in advyslist. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 18 jul 2012, 19.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Goede saak, ik haw al in opmerking oer je/ië taheakke.Yn 'e Wâlden (talk) 19 jul 2012, 13.25 (CEST)[beäntwurdzje]

Sâlterij[boarne bewurkje]

Bêste W. Ik wie fan doel en skriuw in stikje oer it winnen fan sâlt út fean. Witte jo as taalman wat goed Frysk is foar it Nederlânske moernering, selnering of darinkdelven? Ik wit dat moer yn it Frysk 'moer' as 'moar' is, mar hoe fierder? Groetnis Drewes (talk) 11 sep 2012, 17.06 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik tink, dat ik ien en oar sa oersette soe "moer-/moarnearing, sâltnearing en (sâlt)feanbaggelje". By dy earste twa giet it benammen om de hannel en dat soe hjir ien op ien mei nearing oerset wurde kinne.Yn 'e Wâlden (talk) 16 sep 2012, 19.44 (CEST)[beäntwurdzje]

Grienlânsk[boarne bewurkje]

Bêste W. Ik haw my de lea suver ferskuord op it stikje Grienlânsk! Ik haw gjin ferstân fan taal/grammatika (mar my der wol wer mei bemuoie wolle fansels). Soene jo it each der ris oer gean litte wolle? Groetenis Drewes (talk) 25 okt 2012, 14.28 (CEST)[beäntwurdzje]

Bêste Drewes. Ek dy fan my is beheind, mar twa witte mear as ien. Ik sil myn bêst dwaan.Yn 'e Wâlden (talk) 25 okt 2012, 17.32 (CEST)[beäntwurdzje]
Bêst genôch. Drewes (talk) 25 okt 2012, 17.48 (CEST)[beäntwurdzje]

Grienlânsk 2[boarne bewurkje]

Bêste Drewes. Ik haw yn de Dútske ferzje sjoen dat se mei {Farblegende|#0080ff|Grönländisch} de kleur krekt oanjouwe. Kinne wy soks ek en hoe soe soks dan moatte?Yn 'e Wâlden (talk) 26 okt 2012, 11.50 (CEST)[beäntwurdzje]

W., It kin wol, mar ik soe net witte hoe. Ik leau dat Aldgilles soks wolris by de ein hân hat. Gr. Drewes (talk) 26 okt 2012, 16.23 (CEST)[beäntwurdzje]

dûmny Dijk ?[boarne bewurkje]

Goeie W. De boarne seit kerkelijke vergaderingen. Dat sil grif net dy fan syn eigen gemeente allinne wêst hawwe, ek yn de klassis en gemeentes fan fierens sil de man syn opfettings en ynfolling fan it amt de noadige argewaasje jûn hawwe. Groetenis, Drewes (talk) 31 okt 2012, 14.57 (CET)[beäntwurdzje]

Miskien soene wy der 'tsjerkelike fermiddens' fan meitsje kinne. Soks jout wat mear romte.Yn 'e Wâlden (talk) 31 okt 2012, 16.03 (CET)[beäntwurdzje]

Moai wurk[boarne bewurkje]

Jo binne in staveringshifker yn eigen persoan. Drewes (talk) 20 nov 2012, 19.50 (CET)[beäntwurdzje]

Hoi Yn 'e Wâlden,

Ik sjoch datsto wol graach nei de stavering sjochst en it konsekwint brûken fan taalregels. Soesto foar it artikel Fryske stavering neisjen wolle? Do soest my dêr tige mei helpe omdat ik sels it artikel skreaun haw en der no net mear neutraal nei sjen kin. Asto ynhâldlike flaters sjochst meist dy der ek graach út helje. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 8 des 2012, 12.50 (CET)[beäntwurdzje]

Dei Aldgilles,
Ik haw der nochris bydel west en fûn net in soad bonkjes, foar safier ik se net oer de holle sjoch. Yn 'e Wâlden (talk) 9 des 2012, 12.52 (CET)[beäntwurdzje]

Sjajinne[boarne bewurkje]

Goeie, Yn 'e Wâlden. Ik bin jo namme de lêste tiid al ferskate kearen tsjinkommen en boppedat begryp ik dat jo kundich binne op it mêd fan taalregels en stavering. Dêrom soe ik jo freegje wolle om jo ljocht ris skine te litten oer de diskusje dy't op 'e heden geande is op Oerlis:Sjajinne. Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 jan 2013, 17.53 (CET)[beäntwurdzje]

Ynterfaasje[boarne bewurkje]

Goeie. Der is krityk op de oersetting fan interface, sjoch mar. Groetnis Drewes (talk) 18 jul 2013, 14.24 (CEST)[beäntwurdzje]

 • De gearstalling of "gearlûking" jout goed oan wat it Ingelske interface betsjut, mar dan moatte no net as alfa mar as bêta nei it begryp sjen. In interface jout "gesicht ~ faasje" oan it kompjûterprogramma dat jo betsjinje. Sis mar it uterlik tusken jo en it programma, dus ynterfaasje. De kritykjouwer fynt it dreech te akseptearjen, dat ek bûten de Fryske Akademy wolris in nije gearstalling of oars ûntstiet. De "God" fan de FA hie fansels earst grienljocht jaan moatten. Yn 'e Wâlden (talk) 18 jul 2013, 15.39 (CEST)[beäntwurdzje]

Jûn Wâldman. Soene jo sa goed wêze wolle en hifkje de 'nijsgjirrige side' Desjima op stavering? Ik soe it wol dwaan wolle, mat jo Frysk is gewoan better. Groetnis, Drewes (talk) 8 nov 2014, 19.51 (CET)[beäntwurdzje]

Hiest dit al sjoen?[boarne bewurkje]

A goeie. Hiesto dit berjocht tafallich al sjoen? Ik haw earder al ris wat op de algemiene oerlisside set. It is faaks wol nijsgjirrich, net allinne de dei sels, mar ek it ferfolch: Tresoar wol graach struktureel oan soks wurkje. Groetnis, MeinRei (talk) 18 nov 2014, 22.47 (CET)[beäntwurdzje]

Taalbonkjes[boarne bewurkje]

Goejûn. Soene jo de it stik Gisbertus Voetius op bonkjes neisjen wolle? Tanke yn't foar. Groetnis Drewes (talk) 27 nov 2014, 19.04 (CET)[beäntwurdzje]

Doch ik.Yn 'e Wâlden (talk) 28 nov 2014, 14.22 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie W. Ik haw gjin ferstân fan BOTs, mar wit wol dat dy op ús Wikipedy nea staveringferoarings oanbrocht hawwe. Groetnis. Drewes (talk) 1 des 2014, 12.20 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie Wâldman. Ik wie der al benaud foar: ik sil myn miening oer de nije stavering jaan moatte! No haw ik net in protte ferstân fan taalsaken, mar yn't generaal bin ik it iens mei Ieneach en mannen as Abe de Vries. En stikem hoopje ik noch dat guon fan dy ien/mear-lûd-feroarings de Akademy op safolle krityk komt te stean dat in part fan it 'feest' net trochgiet.... Dat, de saak hat myn omtinken wol, mar ik woe earst mar ôfwachtsje oft it wier trochset wurde sil. Groetnis, Drewes (talk) 6 des 2014, 18.37 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie Drewes. Ik haw ek in petysje tsjin de staveringsferoaring tekene, mar ja as se op 10 des de knoop trochslaan dan is it net oars. Wy hawwe earder ek 'ae' yn 'aa' oanpast, dat it sil wier wol wenne. Mocht it der fan komme, it kin noch hieltiten oars, dan wol ik dy lûdoanpassings wol oanstjoere. Oft wy no foar of tsjin binne, wy wolle ommers allegearre de bern oan it skriuwen hawwe en dat moat no ienris in bytsje krekt. In griene list spilet hjir net en fyn ik dus ek net sa'n probleem.Yn 'e Wâlden (talk) 7 des 2014, 11.14 (CET)[beäntwurdzje]
At it trochgiet sille wy der (meast?) yndie net omhinne kinne bin'k bang. Wat de bern oanbelanget, dy leare it skriuwen yn't foarste plak op skoalle. Ik bin alfêst bliid mei jo oanbod ta oanstjoering en it hifkjen fan de nije stavering (dat wie ik oars altyd al). Groetn. Drewes (talk) 7 des 2014, 18.25 (CET)[beäntwurdzje]

Boerkina[boarne bewurkje]

Ik haw myn miening oer de staveringsferoaring al jûn: it is in folslein ûnsinnich en nutteleas fergriemen fan tiid en enerzjy. It bliuwt allegear wat gerommel yn 'e marzje, wêrby't dan ek noch ferwiisd wurdt nei it Hollânsk, in frjemde taal (hoe gek kinne je it betinke). Echte problemen, lykas dat de lange û fan "sûch" en de lange ú fan "drúf" net yn 'e stavering werom te finen binne, bliuwe bûten beskôging. En ta oermjitte fan idiotery wolle se no dat we twa folslein ferskillende klanken, "iuw" (jû) en "ieu" (iiû) itselde skriuwe. No, foar de rest lit it hiele spul my kâld, mar ik wegerje om fan "iuw" te skriuwen as de útspraak "ieu" is.

No't ik dat der even útsmiten haw (it sit my heech, dat merke jo wol, dat ik hoopje dat jo my ûntskuldigje wolle dat ik myn hert luchtsje), wol ik even mei jo gear oer Boerkina Faso. Neffens jo moat dat Bûrkina Faso wêze, om't it Hollânsk ek de foarm "Burkina" brûkt (idem dito foar "Bûrûndy"). Jo geane dêrby lykwols foarby oan it feit dat it hjir net om in û-klank giet, mar om 'e twaklank "oe". As ik jo riddenaasje nei syn einpunt folgje, dan soene wie no ek fan "sûr" en "fjûr" skriuwe moatte, want dêr brûkt it Hollânsk ek gjin oe. Ieneach fan 'e Esk (talk) 6 jan 2015, 19.27 (CET)[beäntwurdzje]

Bêste Ieneach fan 'e Esk,

Jo frustraasje moat der grif út. Dy hiele oanpassing fan de stavering hie foar my ek net hoecht, mar ik gean der net oer. Wat jo wegerje te skriuwen, kin ik jo net oplizze fansels. Allinne sil troch de tiid in oar jo wegering rjochtsette moatte en mei al jo frustraasje sil dat grif net jo bedoeling wêze. No Bûrkina Faso, ik haw sawol nei de Nederlânske kant sjoen om dy /oe/-twalûd te sykjen, mar dy brûkt it Nederlânsk net en ik haw ek nei de Frânske kant sjoen. De Frânsen ferwize nei de ynternasjonale fonetyk en komme op in /u/-ienlûd. Boppedat fûn ik yn de skiednis fan dy side, dat se der earder ek net útkamen. Dan tink ik dat wy de Fryske stavering fan it /u(:)/-ienlûd folgje moatte en net in betochte oe yn in wurdboek. Mear funksje hat dat wurdboek hjir net. Alles komt troch it feit dat dy Nederlanners sa'n idiote oe brûke foar trije ferskillenden oe's.Yn 'e Wâlden (talk) 6 jan 2015, 19.56 (CET)[beäntwurdzje]

Bin ik net mei jo iens. It spul is hiel ienfâldich. Yn 'e Fryske fonology kin der binnen ien wurdlid gewoan gjin û-ienlûd foar in r foarkomme. It is altyd boer, doer, djoer, foer, fjoer, hoer, koer, loer, moer, njoer, poer, roer, soer, stoer, stjoer en toer. Neam mar ris ien Frysk wurd (gjin resint lienwurd) dat de kombinaasje "ûr" hat yn ien en itselde wurdlid (dus lykas "Boer-ki-na", net "en-tû-raaz-je").
En oer de stavering bin ik yndie frustrearre, dêr hawwe jo gelyk oan. Net yn it minst om't it spul datoangeande bepaald wurdt troch de Fryske Steaten, dy't foar 90% of noch mear út lju besteane dy't mar komselden in wurd yn it Frysk op papier sette. Mar hawar, ik wol bêst meigean mei "drûch" en "útrûgje", it makket úteinlik neat út oft dat ûnfonetysk mei in û of mei oe skreaun wurdt. (Ik hie graach fan "drûch" en "útrûûgje" en "drúúf" skriuwe wollen, dat hie in ferbettering west.) De ieu as iuw te skriuwen, dêr begjin ik lykwols net oan, krekt om't dat in stap fierder by in fonetyske stavering wei is. En dat hoecht net ien "rjocht te setten", dat is al rjocht. Ik fyn it alhiel wat fan mysels dat ik net de "iuw" weromferoarje nei "ieu", sa't er heart te wêzen. (Jo begripe hoopje ik wol dat ik net lulk op jo bin, mar op dy houtenhammerslipers dy't ús dizze rare fyt levere hawwe.) Ieneach fan 'e Esk (talk) 6 jan 2015, 20.31 (CET)[beäntwurdzje]
Dy regel is my bekend. Mar dan sitte wy mei bûtenlânske toponimen altiten oantangele. Persoanlik soe ik net te gau Ferfryskje, mar om't it hjir wol de gewoante is, soe ik dan sa ticht mooglik by de pleatslike fonetyk bliuwe wolle. En troch de list fan de Akadeemje skowe wy - oer dy beheinde Nederlânske 'oe' - krekt noch fierder by dy fonetyk wei. Wat dy ieu oanbelanget. Wy hawwe ek de ae no as aa en de bern ferwachtsje fansels dat der aanst ien byld yn de wiki sit. Sûnder de eigen foarkar.Yn 'e Wâlden (talk) 6 jan 2015, 20.48 (CET)[beäntwurdzje]
Bûtenlânske toponimen net te gau ferfryskje, dat bin ik mei jo iens. Ik haw juster en hjoed noch in stikmannich haadstêden fan lannen yn Oseaanje en omkriten weromferoare (Port Fila > Port Vila; Dily > Dili; ensfh.), krekt om't ik fyn dat soks dêr gjin inkel doel tsjinnet. Krekt oarsom, ik makket sokke plakken dreech werom te finen. Mar de nammen fan lannen, dat is wat oars. Dy moatte ommers ferbûgd wurde kinne. Wy litte Canada, Cuba, Zambia, Namibia en Moçambique ek net sa stean. Dus oangeande Boerkina liket it my net mear as normaal dat de namme ferfryke wurdt. Och, hiet it noch mar fan Boppe-Folta, dan hiene we dizze hiele diskusje no oerslaan kinnen.
En oer de staveringsferoaring: jo kinne de ae/aa-feroaring fansels net ferlykje mei ieu/iuw. By ae/aa gie it oer ien klank, en dy waard foartiid altyd stavere as ae, en neitiid as aa. Iuw en ieu binne twa ferskillende klanken, dat is no krekt it hiele probleem. Ik hie der gjin muoite mei hân as de ou ôfskaft wie en tenei as au skreaun wurde moast, of as de â tenei as ô stavere waard. Want dat is ien klank dy't op ferskillende wizen stavere wurdt, en dat slacht nearne op. Ieneach fan 'e Esk (talk) 6 jan 2015, 21.34 (CET)[beäntwurdzje]
Bêste Ieneach, ik haw op in ynsprekjûn yn Tresoar oanjûn dat it foar de Wiky in soad wurk betsjutte soe. Hienen se noch nea oer neitocht fansels. Mar no't de Provinsjale Steaten dy brike setten fan de Akadeemje ek ôfhammere hawwe, haw ik my der bydel lein en sil besykje - mei oaren fansels - de Wiky foar de skoalbern ien dúdlik staveringsgesicht te jaan. Ik leau, dat wy it oer dat lêste wol iens wurde sille. Wat elts yn syn eigen omjouwing docht, moatte wy sels witte. De Wiky kin no ienris net stilstean en moat klear makke wurde foar in hiele lange takomst.Yn 'e Wâlden (talk) 7 jan 2015, 09.18 (CET)[beäntwurdzje]
Yn 'e Wâlden, in loflik stribjen, dat jo hjirboppe neame, mar earlik sein moat ik sizze dat ik it net gebeuren sjoch. Ik wit net oer hokfoar oaren oft jo it hawwe, want we binne hjir op 'e Fryske Wikipedy mar mei in tige beheind klubke. Jo, ik, Drewes en fierders MeinRei, Geoffrey en Kening Aldgilles, en dan hâldt it sa'n bytsje wol op, op 'e ynsidintele meidogger nei. Iksels doch oan 'e Wikipedy mei om't ik der aardichheid oan haw om stikjes yn it Frysk te skriuwen. Ik haw der lykwols hielendal gjin aardichheid oan om âlde stikjes, itsij fan oaren, itsij fan mysels, om te staverjen. Dêr bin ik hiel earlik yn, dêr is myn tiid my te kostber foar. Ik bin net fan doel om tsjin heuch en meuch yn dei nei dei sok wurk oan te pakken. Want dêr komt it op del, as der 30.000 siden omstavere wurde moatte. Mar miskien dat jo jo ljocht ris opstekke kinne by Kening Aldgilles, dy hat it der alris oer hân om 'e omstavering automatisearre útfiere te litten (ik haw it even foar jo opsocht, sjoch hjir).
Dat liket my de iennichste mooglikheid om 'e omstavering troch te fieren. As it hânmjittich moat, sitte we der de kommende tsien jier mei, en tsjin dy tiid hawwe se by de Akademy miskien wol wer wat nijs betocht. As it net automatisearre kin, tink ik dat we de realiteit ûnder eagen sjen moatte en gewoan akseptearje moatte dat de Fryske Wikipedy him net (oeral) oan 'e nije stavering hâldt. (Treast jo mei de gedachte dat der fierders ek al genôch staveringsflaters yn steane, ha ha.)
Ien ding dat ik jo oangeande in eventuële automatisearre omstavering noch wol even tebinnen jaan wol, is ditte. Ik haw ris in stikje fan Trinus Riemersma lêzen yn in boekbesprek earne efteryn ien fan 'e Fryske Klassiken. Dat boek, út 'e 20-er of 30-er jierren, wie by de Afûk of in ferlykbere klub mei de Zoekfunctie yn Word, of sokssawat, oanpast oan 'e nije (no de âlde) stavering en dêrby wiene mei-iens wurden ferfongen dy't as te âldfrinzich beskôge waarden. Riemersma moast letter as korrektor it boek troch en kaam doe it wurd "nochtik" tsjin. Dêr hied er noch nea fan heard. Hy alle wurdboeken troch en alles ôfsykje, mar nearne koed er it fine. Docht bliken dat men it wurd "jit" feroare hie yn "noch", mar doe wie "jittik" per ûngelok meiferoare yn "nochtik". De moraal fan dit ferhaal: wês foarsichtich mei automatisearre omstaverings, want dat kin wer foar nije swierrichheden soargje. (It is ek altyd wat!) Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 jan 2015, 19.33 (CET)[beäntwurdzje]
Ik bin bliid mei jo ferwizing nei Kening Aldgilles. Ik bin earst dwaande foaral in byld te krijen fan wat der omstavere wurde moat. As ik dy analyse makke haw, soe in robot op beskate punten helpe kinne. Sjoch, ik wie altiten al oan it bonkjesykjen om't ik fyn dat de kwaliteit wol omheech kin. Ik sjoch by oaren dat soks stimulearret. De kwaliteit fan de earste jierren wie beroerd, mar nei de staveringshifker is dy oer it generaal ridlik wurden. Sok bonkjesykjen wurket foar my krekt as puzeljen, it ûntspant. Boppedat wurdt mei eltse flater de Wiky in stikje better.Yn 'e Wâlden (talk) 7 jan 2015, 19.50 (CET)[beäntwurdzje]
No ja, as jo der aardichheid oan hawwe, dan moatte jo it fral net litte. En jo omskriuwe it ûnbedoeld komysk, mar dat mei eltse korrizjearre flater de Wikipedy better wurdt, dat is in wier ding. Ik moat trouwens sizze dat ik noch nea in staveringshifker brûkt haw; ik fyn, dat soarte spul dat makket lui, en nei ferrin fan tiid kinne je net mear sûnder. Mar goed, dat moat elk foar himsels útmeitsje. Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 jan 2015, 20.19 (CET)[beäntwurdzje]

Televyzje[boarne bewurkje]

Ha, Yn 'e Wâlden. Nee, dat moat net. Ik fyn echt dat yn dit gefal konsekwintheid wichtiger is as dy iene letter. De kategoryen binne no ienris gjin tekst, en wurde inkeld brûkt om lju byinoar yn te dielen, sadat se werom te finen binne. Behein jo yn jo omstavering ynearsten asjebleaft mar ta de eigentlike tekst, en litte we foaral net no dy hiele televyzjeboel wer oer de kop helje, want allinnich al yn 'e Amerikaanske kategory sitte 171 minsken, en de Nederlânske is noch grutter. Boppedat binne der echt withoefolle oare kategoryen mei it wurd televyzje deryn. Ik rop jo dringend op om dat moai te litten sa't it is. Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 jan 2015, 18.01 (CET)[beäntwurdzje]

Sjoch, Yn 'e Wâlden, it sit sa. Ik haw my de ôfrûne wiken alderferskuorrendst ynset om alle biografyen noris goed yn te dielen, wat hjir noch nea bard wie. Dêrby giet it der yn it earste plak om dat wat byinoar heart, ek byinoar yn in kategory stiet, sadat it te finen is, en dat kategoryen dy't byinoar hearre ek wer byinoar yn in boppelizzende kategory steane. Wat jo no dogge, dat docht myn hiele wurk wer teneate, mei't no inkele telev/fyzje-akteurs wer yn in apart kategorytsje steane.
In pear dingen:
 • Yn it foarste plak hie ik begrepen dat de foarmen televyzje/telefyzje no beide tastien binne, ek al jout de Fryske Akademy de foarkar oan 'e foarm mei de f. Yn dat gefal liket it feroarjen fan 'e kategorynammen my uberhaupt net nedich.
 • Mocht ik dat ferkeard begrepen hawwe (it is ek allegear suver net mear nei te kommen, sa ramaaie se deryn om), dan soe ik earst wolris in breder oerlis mei de oare aktive Fryske wikipedisten fiere wolle oer de fraach oft wy it om dy iene letter wol nedich fine om dy, ik doar wol te sizzen hûnderten kategoryen, mei tûzenen triemmen allegear hânmjittich wer feroarje te moatten.
 • Wat hoe dan ek foarkomd wurde moat, is wat jo no dogge, dat der mûltsjesmaat hjir en dêr ris wat feroare wurdt, sadat we mei twa gelikense kategoryen sitte. As besletten wurdt dat dit feroare wurde moat, dan moat it yn ien kear en allegear efterinoar oan dien wurde. Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 jan 2015, 18.43 (CET)[beäntwurdzje]
En jo kinne net samar earne in wiskwarskôging delsette en de yndieling yn haadkategoryen fuortsmite, wylst jo dy net iens oernommen hawwe foar jo ferfangende kategory. Sjoch, sa meitsje jo der drekt wèr in grutte bende fan, fansels! Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 jan 2015, 18.47 (CET)[beäntwurdzje]
Ik begjin no echt lulk te wurden! De yndieling fan jo "omstavere" kategoryen liket nergens nei, jo alfabetisearje jo kategoryen net (wêr't ik krekt de lêste tiid sa'n tiid en soarch oan bestege haw), jo sette se net iens fêst oan Wikidata... Jo meitsje der in potsje fan! Al myn wurk fan 'e lêste wiken ferrinnewearje jo sa! Dit is klearebare fandalisme, wat jo hjir dogge! Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 jan 2015, 18.57 (CET)[beäntwurdzje]
Ik folgje jim' petear. Kalm oan, net lulk wurde. Drewes (talk) 9 jan 2015, 19.00 (CET)[beäntwurdzje]
Bêste Ieneach, Ik haw my foarnaam om net lulk te wurden, mar jo meitsje it my net ienfâldich. Dat jo frustrearre binne oer de nije stavering is jo probleem. Los fan dat jo mear kategoryen betinke as dat der ynhâldlike siden bestean, bin ik wier net fan doel om wurk dat jo dogge nochris bylâns omdat jo net begripe wolle dat wurden as tillefyzje/telefyzje no ienris oars stavere wurde. Ik bin begûn yn goedens, ik haw net reagearre op jo frustraasje, ik haw jo fatsoenlik frege gelyk rekken te hâlden mei dy f, mar nee mynhear stiet boppe de wet. Ik soe sizze meitsje dit jier maar gjin kategoryen mear en soargje dat se oan de stavering fan 2015 foldogge. Ik hie tocht dat wy hjir mei folwoeksen - bliuwt sa stavere - te krijen hiene. Tinke jo no wier dat jo dizze nije stavering 2015 tsjinhâlde kinne. As jo net sa dwers wiene, hie ik net oan dy ferrekte kategoryen komme hoecht.Yn 'e Wâlden (talk) 9 jan 2015, 19.35 (CET)[beäntwurdzje]
Drewes hat gelyk, ik moat kalm bliuwe, mar dit rekke my niis wol even. Dêrom haw ik mar in ôfkuolperioade ynlast, dat is ek wol sa goed foar myn toetseboerd. Dat, nei in pear oeren de sinnen ferset te hawwen en in bysûnder oangenaam healoere omdoarmjen op 'e site fan 'e Fryske Akademy, dêr't se it blykber nedich fine om 'e ynformaasje oer wat se no krekt feroare hawwe, wei te stopjen yn meterslang gejeuzel dat foaral bedoeld liket te wêzen om harren eigen willekeur te rjochtfeardigjen -- dêrnei dus, blike jo gelyk te hawwen oangeande it feit dat de stavering "televyzje" no net mear goed rekkene wurdt.
Dat nimt net wei dat jo wolris eefkes oerlis mei my sykje kinnen hiene foàr't jo yn myn wurk begûnen om te slaan as mâle Jan yn 'e hinnen. Jo hawwe wis wol sjoen dat ik der de lêste wiken bêst mei yn 'e skrep west haw om it spul hjir wat te oarderjen en in ramtwurk foar fierdere útwreiding fan it projekt oan te lizzen. Jo hiene my op 'e staveringsflater wize kinnen (dêr't ik my ûnbewust fan wie, want ik miende echt dat beide foarmen no goedrekkene waarden, krekt as "rom" en "rûm", en wat it ferskil dêrmei no is, dat snap ik noch net), dan hie ik jo myn boppesteande earste reaksje jûn, dêrop hiene jo my fertelle kind dat "televyzje" no net mear goed is, dan hiene we miskien noch wat hinne en wer praat, it spul nochris even oansjoen, Drewes en oaren derby belutsen en úteinlik hiene we dan yn oerlis mei-inoar in beslissing nimme kinnen. Sa wurket it hjir op 'e Wikipedy mei dingen dy't sa yngripend binne as ditte.
Ynstee binne jo eigenmachtich op in hap-snap-manier dingen begûn te feroarjen yn it wurk fan in oar. As oft dat noch net genôch is, hawwe jo it ek noch net iens goed doen. Wêr't ik fral bysûnder min oer te sprekken bin, is dat jo de kategory-yndieling en -alfabetisearring fan 'e âlde kategoryen net oernommen hawwe (wat hiel maklik kind hie troch gewoan it spul te kopiëarjen en dy iene letter oan te passen), sadat jo nije kategoryen wer deselde bende binne dy't ik oantrof foar't ik regaad makke haw. En no meitsje jo jo ûnfatsoen noch grutter troch mei grûnleaze oantigings te kommen. Jo hawwe my net "gelyk" frege om rekken te hâlden mei de f fan telefyzje; miene jo no dat ik dan de ôfrûne fjouwer wiken sa oan 'e gong west hie mei it oanmeitsjen fan misstavere kategoryen? Jo kamen der hjoed pas mei, no't ik it spul hast ôfhaw. En jo moatte gjin ûnwiere dingen sizze ("As jo net sa dwers wiene, hie ik net oan dy ferrekte kategoryen komme hoecht."); ien blik op "Koartlyn feroare" lit sjen dat jo earst oan dy ferrekte kategoryen sitten hawwe, en dêrnei pas by my kommen binne en ûntdutsen dat ik dwers wie.
En as der ien mient dat er boppe de wet stiet, dan binne jo it wol. Mei jo eigenmachtich optreden hawwe jo it spul hielendal yn 'e bulten jage. En dy nije stavering is trouwens gjin "wet", mynhear Yn 'e Wâlden, mar in rjochtline, dêr't in elk it frij ta hat om him nei de prullebak te ferwizen. Dit is in frij projekt, net jo persoanlike ûnderhearrichheid, en likemin dy fan 'e Steaten of de Fryske Akademy. Is it wolris by jo opkommen dat it skoan wêze kinne soe dat as der in stimming ûnder de aktive dielnimmers holden waard, de mearderheid derfoar stimme kinne soe om 'e nije staveringsregels te negearjen of alteast om 'e teksten yn 'e âlde stavering moai gewurde te litten? Jo koene noch wol net opmurken hawwe dat jo hjir as iennichste allegeduerigen mei de nije regels ompiele. It liket my ta dat jo oan in dead hynder steane te skuorren.
En oer de kategoryen dy't ik oanmeitsje: dy wiene allegear heechnedich. It makket neat út oft we op it stuit mar ien Yndonezyske televyzje - oeps - telefyzje-akteur hawwe; it giet derom dat a) dy kategory bestiet sadat der yn 'e takomst mear siden yn kategorisearre wurde kinne, en dat b) men fan boppenôf sykje kin, op Persoan -> Persoan nei berop -> Akteur -> Telefyzje-akteur -> Yndonezysk telefyzje-akteur. Ik begryp net dat jo dat net snappe, it is oars in hiel simpel konsept. Miskien dat jo tefolle op ien ding fiksearre binne. Mar goed, op dy manier sykje, dat kin no ek net mear, want de kategory Telefyzje-akteur hawwe jo net oanmakke, no? En dêrnjonken hawwe jo jo nije kategoryen ek noch net iens fêstmakke oan Wikidata. Dat is ek net belangryk, tink, salang't it mei de hillige stavering mar goed sit. Mar foar jo ynformaasje: ik bin fan doel en meitsje fan 't jier noch hûnderten, miskien wol tûzenen nije kategoryen oan, en dêrfoar haw ik fan jo goedkarring gjin ferlet.
Nee, Yn 'e Wâlden, ik tink net dat ik de nije stavering tsjinhâlde kin, dat wie al in passeard stasjon doe't ik der yn novimber 2013 foar it earst wat oer hearde, spitigernôch. En as der ien dwers is, dan is dat foar in oar noch gjin ekskús om ûnfatsoenlik te wurden. Ik sil jo ris wat oer mysels fertelle: ik bin wat autistysk, haw in lichte foarm it syndroom fan Asperger. In symptoom dêrfan is dat je net bepaald fleksibel binne, je hawwe altyd in protte muoite om je oan te passen oan feroarings en nije sitewaasjes. Ik haw no noch de grutste muoite om dy staveringsferoaring troch de strôt te krijen, mar mei in healjier liket dat miskien al hiel oars. In advys oan jo: lear ris wat takt en besykje net altyd op stel en sprong jo eigen gelyk troch te drammen, ek al hàwwe jo wier-wier gelyk. Dit hie sa net hoegden, seker net mei't jo my fan 'e wike noch fertelden dat jo inkeld oan it ynventarisearjen (ynfentarisearjen?) wiene. Wat jo hjoed dien hawwe, dat wie gjin ynventarisearjen.
Hoe no fierder? No't jo de saak op skerp set hawwe troch hjir en dêr in side yn 'e nijstavere kategoryen ûnder te bringen, binne der twa mooglikheden, ynsafier't ik it besjen kin. Òf wy wiskje de nije kategoryen en bringe it spul wer yn 'e âlde steat werom, òf we feroarje ek alle oare siden en kategoryen mei televyzje-akteur, -regisseur, -programma, -searje, -produsint, -stjoerder, realitytelevyzje, ensfh. (Ja, dêr hiene jo net oer neitocht, hin?) It spul lizze litte sa't jo it derhinne smiten hawwe, dat kin net. It liket idioat om goed stavere kategoryen te wiskjen, dat oars moat it de twadde opsje mar wurde. Goddomme, dat wurdt wer in bealch fol wurk. No, moarn mar ris sjen. Yn 'e Wâlden, ik winskje jo in ynteressant libben ta. Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 jan 2015, 23.58 (CET)[beäntwurdzje]

Hoe no fierder?[boarne bewurkje]

Bêste Ieneach, ik haw respekt foar it fertellen oer jo probleem. Wol mien ik, dat ik earst frege haw en net oarsom. Ik koe en kin myn net yntinke, dat as jo fjouwer wike dei-yn dei-út hûnderten kategoryen oanmeitsje, it net oer te kommen is om op in positive wize stap foar stap de f yn de kategoryen telefyzje oan te passen. Op it momint, dat jo earne mei ien kategory begûn wiene, hie ik rom sykhelle. Troch it hieltiten weromsetten, krige ik yndie it idee dat jo hjirre de stavering op jo eigen wize tsjinhâlde woene. Ik doch al jierren mei yn Frysktalige rûnten, dat wat dat oangiet bin ik ek al hiel wat Friezen tsjin kaam dy't sa fleksibel binne as de bekende daampeal. Ik haw by de Akademy frege nei de yn myn eagen beroerde stavering fan Boerkina Faso en Boerûndy yn de lannelist. Dêrnei leit foar my de kar wer op it gruttere plaatsje, mar ik haw dan ek in wat oar rêchpûdsje as jo. Ik bin bliid, dat jo de stikken by de Akademy no goed lêzen hawwe, dan kinne wy no fierder. Ik soe sizze doch de oanpassings yn stapkes, dan komt ek in bealchfol wurk troch de tiid op oarder. Groetnis,Yn 'e Wâlden (talk) 10 jan 2015, 09.06 (CET)[beäntwurdzje]

Yn 'e Wâlden, jo begripe it net. Ik is gjin probleem, it is wa't ik bin. As ik dit net hie, dat wie ik in hiel oar minsk. En ik haw it noch even neisjoen: jo binne juster om 12.31 oere begûn mei it oanbringen fan feroarings yn 'e kategory:Yndonezysk televyzje-akteur, en hawwe pas om 17.50 oere in boadskip op myn oerlisside set. En as ik foar it ferstân hân hie dat de nije stavering útslutend "telefyzje" foarskriuwt, dat hie ik it fansels fan it begjin ôf oan oars oanpakt. It punt is no krekt dat ik dat nèt wist en dat it no in ûntyglike hûdfol wurk wurdt om alles wer te feroarjen. Sels al soe ik de stavering mei in f net moai fine (wat trouwens net sa is, al is it wol even wennen), dan noch kin my de skriuwwize fan dy kategoryen net safolle skele dat ik beslist myn eigen sin trochdriuwe wollen hie. Ik staverje ek hieltyd fan "tele" (ynstee fan "tille"), wat ik in lilke foarm fyn, en ien dy't ik fan myn libbensdagen noch nea brûkt haw, allinnich mar om't dat foarsafier't ik it oersjen kin de meast gongbere foarm is. It punt is dat, sa't jo no oan 'e ein fan jo reäksje ek tajouwe, der gjin inkele haast efter sit, en dat we it spul wol even rêstich trochprate kinnen hiene foar't jo op eigen manneboet aksje ûndernamen.
Oangeande Boerkina noch ditte: it liket my dat "Bûrkina" gewoan net mooglik is fanwegen de "ûr". Foar Boerûndy leit it wat oars, dat soe ek lêzen wurde kinne as "Bû-rûn-dy". Mar goed, jo sizze, jo hawwe kontakt hân mei de Fryske Akademy, dat dan hoech ik der ek net mear nei te rieden. Wat seinen ús wize foarstaverders? Ieneach fan 'e Esk (talk) 10 jan 2015, 11.41 (CET)[beäntwurdzje]
Bêste Ieneach, jo binne my der gjin sprút minder om. Sels draach ik ek al jierren in rêchpûdsje. De foarstaverders ferskûlje har efter de foar de 'r' altiten 'oe' regel, wylst de stavering fan drs. F.B. Dijkstra oanjout dat frjemde wurden as ienlûd û krije. As jo it oer bûtenlânske toponimen hawwe, dan hawwe jo it ommers oer eigenbegripen út in oare taal. Koartsein frjemde wurden. Sels soe ik dêrom earder it ynternasjonale lûdsbyld folgje, mar hawar.Yn 'e Wâlden (talk) 10 jan 2015, 11.58 (CET)[beäntwurdzje]

Russyske nammen[boarne bewurkje]

Wâldman, soene jo ris jo miening jaan wolle op de 'oe-û-u-diskusje' op Ieneach en myn oerlisside? Drewes (talk) 11 jan 2015, 14.56 (CET)[beäntwurdzje]

Nije stavering[boarne bewurkje]

Goeie Yn'e Wâlden. Ik wist net dat de nije stavering al úteinset is. Ik hie der al wat op lêzen op It Nijs, mar wist net dat dat al offisjeel wie. Ik wenje al in skoft net mear yn Fryslân, dus ik bin net mei alles op'e hichte. Dus skriuwe wy op de Wikipedy dus tenei mei de nije stavering? Ik haw de list al eefkes oersjoen, wol wat betizend. Lit my dus mar eefkes hearre. Tige tanke. Kneppelfreed (talk) 13 jan 2015, 07.28 (CET)[beäntwurdzje]

Dei Kneppelfreed, Yn desimber hawwe de Steaten it beslút naam, mar om't wy hjir wol de helte fan de siden bydel moatte, sille wy dêr wêr't each derop falt de saken "ferbetterje" moatte. As wy dan om 2017 hinne de saken nochris neiswylje, dan tink ik dat wy de Wikipedy wer by de tiid hawwe. Oan de ferskate dialektfoarmen feroaret der neat. Trije begripen dy't derút springe, binne de ieu -> iuw, droech -> drûch (mar net it ûnregelmjittige tiidwurd drage, dy tiidwurden bliuwe gelyk), de tusken 'v' fan televyzje -> telefyzje krekt as dy by ynvalide -> ynfalide (om't fyzje en falide ek selsstannich foarkomme kinne). Under de side Oanpaste Steatestavering stiet in keppeling nei de beskiuwing op de Akademy-side. Ik wurkje sels oan de jiersiden fan 2015 ôf en dan tebek (op dit stuit bin ik by 1771). It is gjin ramp dat der eat sitten bliuwt, mar alles wat by de tiid is, is meinaam.Yn 'e Wâlden (talk) 13 jan 2015, 10.04 (CET)[beäntwurdzje]

Yn 'e Wâlden, ik wurdt sa stadichoan in bytsje raar fan jo. Earst wolle jo mei alle geweld dat it "telefyzje" en "drûch" en sa wêze moat om't de Fryske Akademy dat sa bepaald hat, en no haw ik ferline wike de lannenamme "Kûweit" (en de byhearrende stedsnamme) feroare yn "Koeweit" om't dat no ienris de stavering is dy't de Fryske Akademy foarskriuwt (hoewol't ik it mei jo iens bin dat "Kûweit" logysker wêze soe), en no geane jo dêr ynienen streekrjocht tsjinyn en wolle jo wer neat fan 'e offisjele stavering witte. Wat wolle jo no eins? Kom ris út 'e rie. It is it iene of it oare. Jo kinne net fan twa wâltsjes ite. Ieneach fan 'e Esk (talk) 13 jan 2015, 21.00 (CET)[beäntwurdzje]

En even foar de goede oarder: de "oe" yn Koeweit is fansels gewoan in ienlûd, krekt sa't it Frysk dy hat yn wurden as "poes" en "kroech". Sjoch, dit is no presys wêrom't it Frysk in fonetyske stavering brek is, dan hawwe je sokke misferstannen net. Ieneach fan 'e Esk (talk) 13 jan 2015, 21.04 (CET)[beäntwurdzje]

By it nochris oerlêzen komt it my foar dat ik noch net dúdlik genôch west haw. Dus jitris: it kin my neat skele oft wy hjir fan "Koeweit" of fan "Kûweit" skriuwe, salang't jo mar wol foar it ferstân hawwe dat "Kûweit" net de stavering is dy't de Fryske Akademy foarskriuwt. "Koeweit" stiet nammentlik sa yn 'e list fan lannenammen efteryn it Frysk Hânwurdboek, en it liket my ûnbesteanber dat dy stavering ûnderwilens feroare is, mei't men yn it Hollânsk ek fan "Koeweit" staveret, en as it Hollânsk de oe hat, moatte wy no ommers ek de oe brûke. Ik leau, it is Drewes ek ientûtmem, dat no moatte jo mar sizze wat jo wolle, want as it "Kûweit" wurde moat, dat moat ik de kategoryen wer oanpasse. Ieneach fan 'e Esk (talk) 13 jan 2015, 21.15 (CET)[beäntwurdzje]

It is Drewes net ientûtmem. Efkes lins nimme minsken. Drewes (talk) 13 jan 2015, 21.22 (CET)[beäntwurdzje]
Bêste Ieneach, de lannelist fan de Akadeemje is in suggestjelist. Sy hawwe it bygelyks ek oer Italië ynstee fan wat wy hjir brûke Itaalje. It Frysk hat wat de lannen oanbelanget gjin staveringstradysje en dêrmei falt der troch de Akadeemje allinne mar te suggerearjen foar minsken dy't sels gjin bewuste kar meitsje kinne. Wy wike hjir faker fan de list ôf as dat wy dat net dogge. Jo soene sizze kinne dat de Wikipedy mei foar in staveringstradysje - op de lange doer - soarget. It Hollânsk hat in beroerde 'oe' en as wy dy by frjemde wurden klakkeleas folgje dan kinne wy de Fryske stavering wol by it jiskefet sette. Sa't wy in pear jier lyn ús Itaalje steanlitten hawwe, moatte wy ek kritysk wêze mei dy beroerde 'oe', benammen as it allinne mar om in suggestje fan de Akadeemje giet.Yn 'e Wâlden (talk) 14 jan 2015, 10.07 (CET)[beäntwurdzje]
Ek bêst, dan wurdt it Kûweit. En ik bin it mei jo iens dat de Akademy allinne mar suggerearret, mar dat is fansels net allinnich sa mei de lannenammen, mar mei de hiele stavering. Hawar, jo kinne it krije sa't jo it hawwe wolle, mar it is wol sa dat ik no net mear wit hoe't ik it jo nei 't sin meitsje moat. Ieneach fan 'e Esk (talk) 14 jan 2015, 11.16 (CET)[beäntwurdzje]
Bêste Ieneach, ik begryp hiel goed dat jo graach wat fêstichheid hawwe. As bèta haw ik datsels ek. Ik mei wat dat oanbelanget hielwol oer it Dútsk. Wat dat mei telefyzje en drûch oanbelanget, hawwe de Steaten in beslút naam. Dêr moatte wy ús mar bydel lizze. Mar ik bliuw der foarstanner fan om suggestjes sels ek goed te priuwen. Doe't jo mei 'oe' foar de 'r' kamen, bin ik nei it priuwen - ik doch soks ûnder it ôfwaskjen - ta de konklúsje kaam dat dy 'û' foar de r yn it Frysk allinne mar as twalûd út te sprekken is. Dan falt der alles foar te sizzen om him dan ek mar as 'oe' te staverjen. Ommers wy wolle hjir Fryskskriuwe. Yn 'e Wâlden (talk) 14 jan 2015, 12.57 (CET)[beäntwurdzje]

Berskerming Tema Fryske Literatuer[boarne bewurkje]

Goeie W. Jo kinne 24 oeren jo gong gean. Gr. Drewes (talk) 17 jan 2015, 12.18 (CET)[beäntwurdzje]

Oekraïne[boarne bewurkje]

Sjoch, Yn'eW., ik fyn dat jo der in potsje fan meitsje. Toponimen hearre gewoan by de stavering. Dat is in feit dat fêststiet. No hawwe jo de lêste tiid oant ferfelens ta en noch fierder op it hantearjen fan 'e goede stavering omtimmere. Sels de bern waarden der oant 't hier by sleept en dat dy fral mar gjin nuvere staveringsflaters op 'e Wikipedy tsjinkomme soenen. "Ukraïne" is sûnder ienige twifel in foute stavering, mei't neffens de nije Steatestavering dêr't jo oars sa by swarre it Frysk no altyd in "oe" skriuwt as it Nederlânsk dy ek hat. En yn it Nederlânsk is it "Oekraïne". Dat hat it bykommende foardiel dat de útspraak foar in elk dúdlik is, wat mei "Ukraïne" net sa is, om't dêr it kapke op 'e haadletter ferdwynt. De feroaring fan "Oekraïne" yn "Ukraïne" is dus neffens jo eigen mjitstêven ûnwinsklik, en los dêrfan hoe dan ek ûnnedich.

As jo fan doel binne dizze wiziging dochs troch te setten, dan kin ik jo net tsjinhâlde. Ik haw ek wol bettere dingen om myn tiid en enerzjy oan te besteegjen. Mar it sit sa, Yn'eW., en dat hat al sa west sûnt it begjin fan 'e Wikipedy: wa't in side omneamt makket himsels dêrmei ferantwurdlik foar it omneamen fan alle siden en kategoryen dy't deselde of in ôflate namme hawwe en foar it behâld fan alle besteande links. Dêr hawwe jo jo de lêste tiid neat oan gelegen lizze litten, en dat moat oars. Ik haw no al ferskate kearen jo rommel opromme, mar ik bin dêr hielendal klear mei. It is fansels ek wol maklik om even te betinken dat in lân in oare namme hawwe moat as josels dêrfan de konsekwinsjes (c.q. al it wurk dat soks opsmyt) net hoege te dragen. Dat, ik soe sizze, tink der noch mar ris goed oer nei oft jo it wier wol nedich achtsje om in side om te neamen dy't al in goede namme hat, want der sitte hiel wat oare siden en kategoryen oan 'e Oekraïne fêst. As jo it dochs trochsette wolle, dan soe ik sizze: súkses mei it omneamen, want ik doch it net foar jo. In goed wykein. Ieneach fan 'e Esk (talk) 24 jan 2015, 12.22 (CET)[beäntwurdzje]

Bêste Ieneach, ik wie as de dea, dat ik oan jo kategoryen komme soe. My tocht, dat ik ien en oar net fatsoenliker oan jo foarlizze koe. Oer de lannenammen hawwe wy al safolle sein, dat wy úsels werhelje soene. As jo net begripe kinne/wolle, dat in list mei suggestjes wat oars is as in staveringstradysje, hawar it is net oars. Bêste man ik sil my der wol mei rêde, mar ferwachtsje dan ek gjin geëamel mear fan jo kant.Yn 'e Wâlden (talk) 24 jan 2015, 16.35 (CET)[beäntwurdzje]

Staveringsskeel[boarne bewurkje]

Beste Wâldman. Jo hawwe my frege om de troch IfE skoattele side Ukraïne te bewurkjen. No is it sa dat ik graach neutraal bliuwe wol yn jim' staveringsrûzje. Ik bin net genôch ûnderlein yn it Frysk om my ynhâldlik al te folle mei de saak bemuoie te kinnen. Wa't it (meast) gelyk hat, ik wit it net. Wat de lânsnammen oangiet sil ik my ynearsten hâlde oan de besteande list fan lannen en gebieten, om'e leave frede.

Der binne op Wikipedy mar in pear warbere meidoggers dat in protte donderjeien (sa't allegeduerigen op nl: it gefal is) kinne wy ús net tastean. At jo as Ieneach der mei ophâlde soene fanwege jimme skeel leit de boel praktysk stil; dat hawwe we hjir ien kear earder meimakke! Ieneach skreau okkerdeis op myn oerlisside: It spyt my dat jo no hieltyd sydlings yn 'e fjoerliny komme te lizzen,... wylst jo úteinlik neat mei dizze rûzje fan dwaan hawwe. Sa fiel ik it yndie. Sa earst mar. Drewes (talk) 25 jan 2015, 17.37 (CET)[beäntwurdzje]

Skoattel[boarne bewurkje]

De skoattel op 'e Oekraïne siet dêr net om jo, mar om guon Russyske aktivisten dêr't we yn novimber of dêromtrint lêst fan hienen, dy't de kaart fan 'e Oekraïne mei de Krim ferfongen hiene troch in kaart fan 'e Oekraïne sûnder de Krim. Om't ik fûn dat de Wikipedy gjin stipe jaan moat (hoe beheind ek) oan ûnrjochtlike anneksaasjes, haw ik it spul doe weromdraaid en fêstset. Ik wie dy skoattel earlik sein al fergetten, mar hy moat der mar al wer op as jo klear binne. Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 jan 2015, 19.00 (CET)[beäntwurdzje]

Bêste Ieneach, ik sil it fuort ynoarder meitsje. Groetnis,Yn 'e Wâlden (talk) 25 jan 2015, 19.02 (CET)[beäntwurdzje]
Ik wit net oft jo dat sa feroare hawwe of dat it der al sa stie (sa goed haw ik der net nei sjoen), mar der stie op 'e side Ukraïne ferskate kearen "Ukraïnsk". It eigenskipswurd moat fansels "Ukraynsk" wêze, want de ï yn Ukraïnsk is de i fan pit. Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 jan 2015, 19.17 (CET)[beäntwurdzje]
No ja, ik tink, ik wiis jo der foar de wissichheid mar even op. Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 jan 2015, 19.26 (CET)[beäntwurdzje]
Ik soe it trouwens op priis stelle as jo de "Oekraynske" kategoryen dy't jo leechmakke hawwe, trochwize nei de nije "Ukraynske" kategoryen ynstee fan der in wiskwarskôging op te setten, want 9 fan 'e 10 minsken sykje fansels op Oekraynsk mei in oe. As jo net witte hoe't jo in kategory trochwize moatte -- dat giet sa: #REDIRECT [ [:Kategory:Ukraynsk ...] ] (en dan fansels sûnder de spaasjes tusken de heaken, mar dat kin ik hjir net dwaan, want dan wiis ik jo oerlisside troch). Tink om de dûbele punt foàr it wurd "Kategory", want as jo dy net hawwe, dan sette jo de side dy't jo trochwize wolle yn 'e neamde kategory. Ieneach fan 'e Esk (talk) 26 jan 2015, 01.44 (CET)[beäntwurdzje]
Ik sil derom tinke!Yn 'e Wâlden (talk) 26 jan 2015, 09.42 (CET)[beäntwurdzje]

Mei in Hongaarske heit en in Joadske mem binne jo sawol Hongaarsk as Joadsk. Hongaarsk-Joadsk soe neffens my earder ynhâlde dat jo mem in joadinne wie wa har famylje oft oarspronklik út Hongarije kaam. (No, ja oarspronklik sille se fansels út Palestina kommen wêze moatte, mar jo snappe my wol, hoopje ik.) Wat jo mei "maksimaal komôf" bedoele, begryp ik net. Dêr sit gjin maksimum op. It kin bygelyks wêze dat jo pake oan heiteskant Poalsk wie, jo beppe oan heiteskant Litousk, jo pake oan memmeskant Hongaarsk en jo beppe oan memmeskant Joadsk. Dan binne jo dus fan mingd Poalsk, Litousk, Hongaarsk en Joadsk komôf. Mar it kin ek wêze dat jo oan heiteskant hielendal fan Frysk komôf binne wylst yn jo mem wol tsien feskillende etnisiteiten feriene binne.

Foar in protte lju fan adel is soks prachtich moai fêstlein op 'e korrespondearjende siden fan 'e Ingelske Wikipedy, ûnder it kopke Ancestry, dêr't je, om it spesifike gefal fan Jakoba fan Beieren derby te nimmen, sjen kinne dat fan har betoerpakes 3 Dútsk wiene, 1 Waalsk, 5 Frânsk, 2 Poalsk, 3 Tsjechysk (Boheemsk) en 2 Flaamsk (ik rekkenje hjir it hartochdom Brabân -- mei haadstêd Brussel -- ûnder Flaamsk). Dy betoerpakes en -beppes hiene sels fansels ek wer foarâlden dy't, sa't dat wenst wie mei de adel fan dy tiid, hast troch hiele Jeropa hinne yninoar omtrouden. Nei dy eardere foarâlden haw ik net aktyf socht, en dy haw ik der inkeld bydien as ik se al hie om't ik eardere leden fan itselde laach al ûnder hannen nommen hie. Dus de foar Jakoba hie ik Aragoneesk, Eastenryksk, Hongaarsk, Italjaansk, Katalaansk, Lúksemboarchsk, Oekraynsk, Oksitaansk, Skotsk en sa meinommen fan eardere generaasjes.

Tink derom: ik sis net dat sy al dy nasjonaliteiten hie, mar dat al dy nasjonaliteiten gearkamen yn "har bloed" (by gebrek oan in bettere term). De measte minsken binne tsjintwurdich tink ik wol wat fan mingd komôf, mar foar gewoane lju is dat fansels folle minder goed byholden as by aadlike geslachten of keningshuzen. (Boppedat trout sok folk boppegemiddeld faak oer de grins, dat dan steapelet soks nochal op.) Iksels bin bygelyks yn 'e fierte oan 'e kant fan ús beppe oan memmeskant noch fan Frânsk (want Hugenoatsk) komôf. Dat wol fansels net sizze dat ús beppe Hugenoatsk wie, sy wie in Friezinne fan Hugenoatsk komôf, en dat sil weromgien wêze oant de santjinde ieu, nim ik oan, doe'de measte Hugenoaten hjir kommen binne. It betsjut ek net dat ik my Frânsk fiel of lykfol hokker bân mei Frankryk haw, mar likegoed bin ik dochs fan Frânsk komôf. Ieneach fan 'e Esk (talk) 2 feb 2015, 12.30 (CET)[beäntwurdzje]

Bêste Ieneach,

Ik siet der wat nuver tsjinoan te sjen, mar jo ferhaal makket it dúdlik.Yn 'e Wâlden (talk) 2 feb 2015, 15.35 (CET)[beäntwurdzje]

Meidogger oerlis:Yn 'e Wâlden RAWURL[boarne bewurkje]

Neffens my is der net in soad feroare. Fierder ha ik noch Karakter, iten en ekonomy fan de Friezen skreun, mar wit net alhiel hoe't ik it publisearje moast. Kin net sa bêst mei disse side oerwei en wit net altyd wat ik dwaan moast.

Groet Sjoerdco. 23.15 24-2-2015

Goeie Wâldman. Boppesteande haw ik op jo side set. It wie oanmakke as in nij lemma....en like my foar jo ornearre. Meidogger Sjoerdco hat yndie in frijwat dizich berjocht efterlitten. Wierskylik út reden fan de staveringsferoarings dy't jo yn de Skiednis fan de Friezen oanbrocht hawwe (?). Dizze meidogger hat earder lange stikken oer de skiednis fan Fryslân en de Friezen levere, mar dy haw ik as skrasse, of weromsette moaten meidat sy net ensyklopedysk genôch wiene, gjin boarnen joegen, útsein in ferwizing nei syn eigen hiemside, mar wol in heech romantysk halte hiene. Aldgilles en ik hawwe him dêrop wiisd, sjoch oerlisside fan Sjoerco hjir, mar hy hat der net op reagearre, faaks yndie omdat: Kin net sa bêst mei disse side oerwei en wit net altyd wat ik dwaan moast. Ek yn boppeneamd stik haw ik oan't skrassen west. Ik wol noch wolris sjen oft ik der noch patat fan bakke kin, mar it leafst soe ik it stik opromje wolle.

Sjoerd syn boadskip kinne jo faaks ek as útnoeging beskôgje om syn oare wurk op stavering te hifkjen. Ik wit it oars ek net. Groetnis Drewes (talk) 25 feb 2015, 16.44 (CET)[beäntwurdzje]

De lêste warskôging[boarne bewurkje]

Yn'eW., ik haw juster de hiele godgânse middei dwaande west om jo prutswurk mei de Oekraynske kategoryen wer te ferbetterjen. It wie al 'en duvel wiskwarskôgings wylst ik jo spesifyk frege hie om de âlde kategoryen troch te wizen en ek noch de muoite nommen hie en lis jo út hoe't dat moat. De kategoryen mei "Oe-" moatte hielendal net wiske wurde, dat witte jo likegoed as ik, want dat is no krekt wêr't men op siket omdat "Ukraynsk" fout stavere is. Jo miene mar dat jo ferstân hawwe fan toponimen, mar dat wurdt op net mis te fersteane wize wjersprutsen troch jo stiiffêst folholden wegering om oan te nimmen dat as in geografyske namme yn it Frysk ferbûgd wurde kin, dy geografyske namme dan sûnder mis ek ûnderdiel útmakket fan 'e Fryske taal en dùs fan 'e Fryske stavering. In bern kin dat noch begripe. En neffens de stavering moat it "oe" wêze as it yn it Hollânsk ek "oe" is, wat yn it gefal fan Oekraïens ûntsjinsisber sa is.

Mar goed, ik hie jo jo gong gean litten mei de totaal ûnsinnige omneaming fan "Oekraynsk" nei "Ukraynsk", omdat ik fan it geseur ôfwêze woe. Ik tocht, hy sil nei de eardere problemen dy't er mei kategoryen feroarsake hat, wol wat omsichtiger te wurk gean. Mar neat is minder wier. Jo dogge noch hieltyd mar wat.

 • njoggen fan 'e tsien kear wize jo neat troch, en as jo it wol dogge, wize jo hast altiten troch nei dwersferkearde kategoryen;
 • guon "Ukraynske" kategoryen hienen jo net iens oanmakke, wylst jo wol in wiskwarskôging op 'e korrespondearjende "Oekraynske" kategoryen set hiene;
 • de Wikidata-keppelings wiene hast nergens oanpast en wêr't dat wol dien wie, hiene jo de ferkearde siden deroan keppele (Ukraïne oan Ukrainian people, Ukraynsk persoan oan Ukrainian actors, ensfh.);
 • jo hawwe op eigen manneboet (blykber út klearebare loaiens, of oars soe ik teminsten net witte wat de reden is) beslist om oerkoepeljende kategoryen as Oekr. skriuwer, Oekr. keunstner, Oekr. wittenskipper, Oekr. akteur, ensfh. mar hielendal net oan te meitsjen, sadat de kategoryopbou folslein ferkloate wie;
 • fan 'e kategoryen dy't jo wól oanmakke hiene, hiene jo de yndieling totaal nei de Filistinen holpen trochdat jo der blykber mar wat mei de pet nei goaie. It iennichste dat jo hoegden te dwaan, wie de yndieling út 'e âlde kategoryen kopiëarje en yn 'e nije kategoryen plakke. Kopiëarje en plakke. In bern fan fiif soe soks noch kinne, mar foar mynhear Yn 'e Wâlden is dat blykber tefolle frege. Ek as jo it sels net mei de yndieling iens west hawwe soene, of der de needsaak net fan ynsjoen hawwe soene, dan nòch mei men ferwachtsje dat jo de yndieling oernommen hiene om't dat it wurk fan in oar is, dêr't men mei fatsoen en respekt mei omgiet. Mar jo net, och heden, nee.

Sjoch, iderien makket wolris in fout, ik ek wol, en dêr is neat mis mei. Mar by jo binne it gjin ynsidintele foutsjes, mar it struktureel en folslein ûnnedich skea tabringen oan de Wikipedy, dêr't jo boppedat al earder op oansprutsen binne. As it omneamen fan al dy kategoryen jo tefolle wurk wie, dan hiene jo der gewoan noait oan begjinne moatten; net ien dy't jo derom frege hie. Yn acht nommen dat jo fierders net ûnnoazel lykje te wêzen, kin ik net oars as konkludearje dat jo hjir om 'e iene of oare reden dy't ik net begryp gewoan willensmoeds de boel fandalisearje. No dan, as jo net yn goedens wolle, dan mar yn ferkeardens. Tink der goed om: dit flikke jo de Wikipedy net wer. Dit is jo lêste warskôging. Doch soks noch in kear, en dan wurde jo gewoan foar in healjier útsletten foar fandalisme. Dat is gjin drigemint mar gewoan sa't it is. Omdat jo hjir ek wol goed wurk dogge, miene jo leau 'k dat jo dat in frijbrief jout om it wurk fan oaren te fandalisearjen. Mar sa sille wy hjir net. Jo binne al earder op persiis deselde misdragings oansprutsen. As jo net in registrearre meidogger wiene, dan hiene jo no fuort al útsletten west, mar fan no ôf oan is de moederaasje echt op. Ik hoopje dat it boadskip diskear oankomt. Ieneach fan 'e Esk (talk) 27 feb 2015, 15.05 (CET)[beäntwurdzje]

Ik haw jo stikje op Drewes syn side lêzen. Sa't ik al freesd hie, hâlde jo fol dat jo neat ferkeard dien hawwe. Uterste bêst. Ha! Lit my net laitsje. Kopiëare en plakke, man, kopiëare en plakke. Yn pleats dat jo gewoan ruterlik erkenne dat jo yn 'e fout gien binne, sa't in elk dwaan soe dy't ek mar in greintsje fatsoen hat, begjinne jo te skellen. No wit ik wol, as der ergens wat minsken in projekt besykje op te setten of lykfol hokker put klearje wolle, dan is der faak altiten wol in dwersbongel dy't it foar de alle oaren ferpeste moat. No, ik soe sizze, gean foaral sa troch, en dan duorret it net lang mear foar't jo in oar plak sykje moatte om 'e lju dwers te sitten.
En foar jo ynformaasje: trochwizings binne bedoeld om 'e brûkers fan 'e Wikipedy nei de juste side te lieden, neat mear en neat minder. Yn acht nommen dat it in elk frijstiet om al as net de oanpaste stavering te brûken, en dat de measte Friezen der op dit stuit gjin hout mear fan snappe, is der neat op tsjin en krekt alles foar te sizzen om artikels mei wurdfoarmen as "ieu" en "reboelje" troch te wizen". Ieneach fan 'e Esk (talk) 27 feb 2015, 16.10 (CET)[beäntwurdzje]
O, ik snap der neat fan? No, dat is moai, kommend fan jo! We ferwize net fan ae nei aa omdat dy staveringsferoaring tritich jier lyn trochfierd is, en men yn alle reedlikheid ferwachtsje mei dat de Frysklêzers dat no wol witte. Mei de nije staveringsoanpassing leit dat fansels folslein oars. Mei in jier as fiif kinne se der miskien wol út, mar no noch net.
Mar genôch hjiroer, want ik kin wol prate oant ik in ûns weagje, mar it is my wol dúdlik dat jo dochs net harkje wolle. No, ek bêst. Ik wol no de earstfolgjende kear dat ik wer wat fan hear wolris ekskuzes foar jo Ukraynske rotsoai hawwe, oars hoege jo my net wer oan te skriuwen. Ieneach fan 'e Esk (talk) 27 feb 2015, 16.25 (CET)[beäntwurdzje]
Dan soene wy tûzenen redirects hanthavenje moatte, om't jo in hekel oan dy nije stavering hawwe. Bêste Ieneach wen no mar sa gau as mooglik oan dy stavering, it is net oars. Fansels lit ik wolris in redirect sitte, om't soks handich is. Mar net ien op ien sa't jo dat dwaan soene, ommers dan hoech ik de stavering net oan te passen. Bliuw no mar rêstich fan dy omstavering ôf, dan krije wy ek gjin tastannen.Yn 'e Wâlden (talk) 27 feb 2015, 16.34 (CET)[beäntwurdzje]

Earen waskje en mûle útspiele.[boarne bewurkje]

 • Us wikypedy moat frij fan ‘’Hollânske tastannen’’ bliuwe. Skelle hoecht net, fatsoenlik bliuwe. It soe samar kinne dat ik tenei de skelwurden dy’t ik tsjinkom wiskje.
 • De nije Fryske stavering is de noarm. Wy sille ús hâlde moatte oan de offisjele stavering fan de Fryske Akademy, ek at ús dat net noasket .
 • It is fansels dat der in redirect makke wurde moat fan in sykwurd as kategory yn de âlde stavering nei it nij stavere wurd as kategory. Ik leau net dat in ferwizing nei de List fan omstavere wurden/toponimen allinne foldwaan sil.
 • Eltsenien is frij om in nije kategory oan te meitsjen, ek at der mar ien lemma ûnder falt.
 • Der binne gjin oanwizigings dat wy hjir behearders hawwe dy’t graach skoattelje as wiskje foar de kik. Wy hawwe allinnich serieuze meidoggers.
 • Der binne gjin redenen om te tinken dat wy hjir fêste meidoggers hawwe dy’t fandalisme bedriuwe. Drewes (talk) 28 feb 2015, 23.09 (CET)[beäntwurdzje]

ferslaavjend[boarne bewurkje]

De measten fan ús witte wol dat kompjûterjen tige ferslaavjend wurkje kin. Doe't oan de ein fan 2014 dúdlik waard dat it tal kategoryen in doel op himsels waard, hiene de moderatoaren, de omkoalen, yngripe moatten. Fan moarnsier oant jûns let waarden aloan wer nije kategoryen makke. Wy skriuwe hjoed maart en it meitsjen fan kategoryen giet noch hieltiten yn in stevich tempo troch. It brekpunt, dat wy mear kategoryen hawwe as ynhâldlike siden sit der oan te kommen. Ynstee fan de rem derop te goaien wurdt troch dy omkoalen, de moderatoaren, de kategory ta de mjitte fan alle dingen makke. Sels as alle keppelings út de foutskreaune kategoryen wei oerhevele binne nei de krekt skreaune kategoryen, moatte wy dy foute kategoryen noch trochferwize litte. Ommers de kategoryen wiene ta mjitte fan 'e dingen wurden. It binne krekt de moderatoaren dy't hjir immen ûntspoare litte. Yn myn eagen is de Frysktalige wiky ferwurden ta in roboteftige kategoryen-fabryk. Utsein in mooglik werwurd fan myn kant, sjoch ik dit as myn lêste bydrage. Goeie Yn 'e Wâlden (talk) 1 mrt 2015, 11.56 (CET)[beäntwurdzje]

Yn'e Wâlden. Jo oerlisside sil net wiske wurde. De ynhâld dêrfan kin letter foar algemien nut tsjinje. Spitich dat jo der mei ophâlde. Drewes (talk) 2 mrt 2015, 18.46 (CET)[beäntwurdzje]

Miskien kinne jo jo maat freegje de side yn de kategory:spitich mar opholden... ûnder te bringen.Yn 'e Wâlden (talk) 2 mrt 2015, 19.30 (CET)[beäntwurdzje]

Invitation[boarne bewurkje]

A gummi bear holding a sign that says "Thank you"
Thank you for using VisualEditor and sharing your ideas with the developers.

Hello, Yn 'e Wâlden,

The Editing team is asking very experienced editors like you for your help with VisualEditor. The team has a list of top-priority problems, but they also want to hear about small problems. These problems may make editing less fun, take too much of your time, or be as annoying as a paper cut. The Editing team wants to hear about and try to fix these small things, too. 

You can share your thoughts by clicking this link. You may respond to this quick, simple, anonymous survey in your own language. If you take the survey, then you agree your responses may be used in accordance with these terms. This survey is powered by Qualtrics and their use of your information is governed by their privacy policy.

More information (including a translateable list of the questions) is posted on wiki at mw:VisualEditor/Survey 2015. If you have questions, or prefer to respond on-wiki, then please leave a message on the survey's talk page.

Thank you, Whatamidoing (WMF) (talk) 17 mrt 2015, 00.31 (CET)[beäntwurdzje]

Wite flagge[boarne bewurkje]

Bêste Yn 'e Wâlden,

De bewurkingskriich mei it hiele lijen oan ferfelende diskusjes en beskuldigingen haw ik niiskrekt even rêstich trochlêzen. It moat wol hiel ferfelend west ha datsto de bewurkingsknop hjir net mear oanreitsje wolst. Dat fyn ik ferrekte spitich. Do hast altyd goed bydroegen en dêr bin ik o sa wiis mei. As moderator bin ik gauris efter de skermen oan 'e gong mei technyske saken en ik stypje de lytsere Fryske Wiky's (Sealterfrysk, Noardfrysk) ek aktyf. Ik sjoch dyn bewurkings altyd wol want ik hâld de Koartlyn feroare goed yn 'e gaten om te sjen oft der ek noch troch oaren wurke wurdt. Net omdat ik kontrolearje wol, mar omdat ik der bliid fan wurd dat oaren hjir ek bydrage. Wat ik minder moai fûn wie it geskel fan de lêste wiken. Foar it geskel hiesto grif in goede reden, mar op sa'n digitaal platfoarm kinst net in goede nuânse jaan oan dyn útdrukkingswize en dan stiet it wol hiel hurd op it byldskerm. Myn advys: Nea mear dwaan, ek al bist noch sa lulk. Oer de nije stavering kinne wy ienriedich wêze. Dat is ús stavering en dy brûke wy hjir safolle mooglik op de korrekte manier. Oer de û/oe kwestje binne noch wat ûndúdlikheden, mar dochs konformearje wy ús safolle mooglik oan it Frysk fan it kollektyf (lês mienskip). Dat dogge wy omdat Wikipedy útsoarte in kollektyf projekt is. De stavering is in kollektive ôfspraak. Mar no is der mei de Fryske stavering en ús Wikipedy wat bysûnders te rêden want de krekt ynfierde stavering wurdt net troch in protte minsken skreaun. As ik om my hinne sjoch, dan skriuwt it meastepart yn de âlde stavering en hja witte ek net better. Neffens it ûnderwiisfjild jout de nije stavering mear betizing as rêst. En dêr moatte wy rekken mei hâlde. De siden moatte omstavere wurde en ik bin hiel bliid datsto dêr safolle tiid yn stekke wolst. Lykwols moat de ynformaasje wol tagonklik bliuwe en sidenammen en kategoryën moatte net fuortsmiten wurde yn dizze "oergongsfase". Mei oergongsfase ornearje ik de tiid dy't nedich is foar de Fryske mienskip om te wennen oan de nije stavering. Sjoch, wy hâlde fan dizze ensyklopedy en grif ek in protte fan it Frysk, mar wy wolle de ynformaasje wol sa tagonklik mooglik hâlde. En as wy wenstige sykwurden foar sidenammen en kategoryën samar fuortsmite, kin it wêze dat in part fan de mienskip net mear by dy ynformaasje komt. Underskreaune is ek sa'n slûgert dy't sels ek noch oan de nije stavering wenne moat. Hawar, ik fyn it kompromis fan Drewes hiel aardich. Datsto it net moai fynst kin ik my wol yntinke. Do moatst ris witte hoe faak at ik mei krûme teannen sjoch nei bepaalde dingen op Wikipedia (net allinnich ús Fryske want wy dogge it hiel aardich). De dingen binne my withoefaak net nei 't sin, mar dochs moat elkenien ree wêze en gean it kompromis oan. Sa wurket soks no ien kear. En wa't him hjir net oan kollektive ôfspraken hâlde kin wurdt blokkearre. Dat is net om ferfelend te wêzen, mar júst om it algemiene belang te tsjinjen. Ik begryp bêst datsto fynst dat it algemien belang wat oars wêze moat, mar sa wurket it net. It kollektyf bepaalt. It kollektyf is hjir mikroskoapysk lyts, mar dochs moatte wy it hjir ek mei elkoar dwaan. Gean rêstich fierder mei it omstaverjen fan siden, mar hâld op mei it fuortsmiten fan sidenammen en kategoryën yn de âlde stavering. Fiel dy ek frij om ris in nije side te skriuwen. Mei fermoedsoenjende groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 19 mrt 2015, 12.11 (CET)[beäntwurdzje]

Dei Aldgilles, it swierste wurd dat ik hjir brûkt haw is omkoal(en). Yn 'e Wâlden soene wy soks oars dwaan, mar fan berte bin ik in klaaiker. Ik haw begryp foar it kollektyf, mar as ik nei goed berie en rêstich sykjen tink dat ik úteinlik in 'goede' tuskenoplossing fûn haw en dy wurdt fanwege immen syn persoanlikheidsproblemen derút reage sûnder dat de oanskreaune Drewes der ek mar ienkear serieus nei sjoen hat, dan fyn ik dat it tiid wurdt dat krekt it kollektyf ris neitinke moat. Ik hie de bestjuttingsside - dy't jo ôfdogge as in digitale heafoarke - sa útstelle wold:
Ik haw hiel bewust socht nei in sa neutraal mooglike omskriuwing, dy't perfoarst net korrigearjend wêze mocht. Mar as jo - it is allegearre te kontrolearjen - troch dyselde moderator trochferwizings fan kategoryen fan iuwen dy't noch komme moatte wêr op 'e nij deryn prutst sjogge, dan brekt my de klomp. Kategory:25e ieu ferwiist wer nei kategory:25e iuw. Hoelang wolle wy de Frysktaligen noch betsjinje. Ik haw earder al sein doe't dy moderator syn persoanlikheidsstoarnis oanjoech, dat iksels en in soad oaren ek in rêchpûdsje meinamen. Mar it kollektyf fan moderatoaren soe ynstee fan it dekken fan ien moderator krekt meitinke moatte om in sadanige neutrale omskriuwing te finen - neat gjin heafoarken - dêr't wy de Frysklearders - net allinne bern - serieus mei op wei helpe. Lâns inselde wei:
 • It wurd sleutel wurdt sjoen as Hollannisme. Gean fierder nei kaai.
soene wy ek oare probleemkes ienfâldich oplosse kinne. En ik jou myn tekst graach foar in bettere. Mar alles begjint mei analyze en in bytsje 'out of the box'-tinke. Salang't it kollektyf dêr net oan ta is - it omstaverjen kostet my/ús noch in soad tiid - wol ik myn tiid graach oan sinfoller saken besteegje. Mei freonlike groetnis Yn 'e Wâlden (oerlis) 19 mrt 2015, 13.19 (CET)[beäntwurdzje]

Hoedzje en noedzje[boarne bewurkje]

Bêste Wâldman,

 • Ik bin gjin dokter as ferpleger fan meidoggers.
 • Ik stean noed foar de kwaliteit en objektivens fan de Wikipedy.
 • Ik bin net konfliktmijend, mar wol konfliktbehearskjend.
 • It 'Fiel jo frij' fan Aliter is sa'n bytsje it motto fan ús Wikpedy, ek al bin ik net altyd bliid mei de konsekwinsjes.
 • It is earder sa dat de púnsoai hjir lytser as grutter wurden is yn it lêste jier.
 • Ik sil my altyd fersette tsjin in diktatorskip fan in meidogger.

Groetnis Drewes (oerlis) 20 mrt 2015, 18.23 (CET)[beäntwurdzje]

Mearke fan 'e Fryske taal[boarne bewurkje]

[...] En sa waard lang om let yn in lân mei de Fryske taal in Ieneach kening... en hja libben noch lang en lokkich...Yn 'e Wâlden (oerlis) 21 mrt 2015, 08.54 (CET)[beäntwurdzje]

Omstaverjen en sa.[boarne bewurkje]

Goeie Wâldman. Ja, ik piel der op't heden allinnich mei om, mar ferwachtsje dat Ieneach wol werom komt. It is spitich, mar de gong is der hjir frijwat út. Dat omstaverjen kin ik fansels allinne net oan. By nije stikjes rieplachstje ik jo list fan omstavere wurden wolris. Groetnis, Drewes (oerlis) 16 okt 2015, 17.15 (CEST)[beäntwurdzje]

Yn 'e Wâlden, ik haw in seleksje makke fan 1500 siden mei alle foarmen/bûgingen fan "[Dd]roe[gc]h*". Kloppet it dat allinnich de betsjutting 'droog/dry' feroaret nei 'drûch'? Dat binne rûsd/roesd ;-) 700. Moat te dwaan wêze dy ek yn te klopjen. --PiefPafPier (oerlis) 13 mrt 2016, 08.49 (CET)[beäntwurdzje]

Yn 'e Wâlden, goeie. Witte jo ek wat we mei de (syd-)boeken yn tsjerken dwaan moatte? Op Taalweb of yn 't wurdboek liket it dat boek/bûk net krekt is, en yn dizze betsjutting it 'beuk' wêze soe. (?) --PiefPafPier (oerlis) 5 apr 2016, 07.46 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik bedoel it gebou-ûnderdiel 'boek' (op guon siden 'beuk' neamd). It liket fan bûk (liif) te kommen yn Nl.: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/beuk2 . Der 'bûk' fan meitsjen leit foar de hân, en net 'beuk' wat yn 'e wurdboeken stiet. Mar dwaan? --PiefPafPier (oerlis) 10 apr 2016, 12.19 (CEST)[beäntwurdzje]

Bêste Pier, ik sil op 'e nij noch efkes nei de tsjerkebeuk sjen. Ik kom derop werom! Yn 'e Wâlden (oerlis) 10 apr 2016, 12.26 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei Wâldman, it omstaverjen sil no wol sa'n bytsje klear wêze. Tink dat elkenien der ek wol wat wurch fan is. Ik stopje mei grave, en wol ek wolris in stikje skriuwe. :) --PiefPafPier (oerlis) 15 apr 2016, 10.59 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei Pier, fansels tige tank foar alle omstaverjen. It wie in boppeslach. Wier wy hiene der noch tiden ynsitten. Mochten jo nocht hawwe, dan soene wy yn Ljouwert wolris in kop kofje drinke kinne. Groetnis. Yn 'e Wâlden (oerlis) 15 apr 2016, 13.00 (CEST)[beäntwurdzje]
Dat wurdt lestich. Ik wenje in pear hûndert kilometer fan Ljouwert ôf. --PiefPafPier (oerlis) 15 apr 2016, 15.19 (CEST)[beäntwurdzje]

Maritime skiednis[boarne bewurkje]

Bêste Wâldman. De Maritime skiednis fan Nederlân yn de Gouden Iuw docht bliken net te bestean yn W.. Wy hawwe allinne dy fan foar en nei de Gouden Iuw. Tige tank foar jo skerpens. Drewes (oerlis) 27 feb 2016, 17.50 (CET)[beäntwurdzje]

Untskoatteje[boarne bewurkje]

Goeie Wâldman. Hokker siden bedoele jo? Siden lykas Tema Midsieuwen en sa? Drewes (oerlis) 23 mrt 2016, 16.38 (CET)[beäntwurdzje]

Wâldman. Ik haw it stikje Towy oanmakke, mar ik tink dat de fisknammen dy't dêr yn foarkomme net doge. Soene jo it each der nochris oer gean litte wolle? Gr. Drewes (oerlis) 3 apr 2016, 18.45 (CEST)[beäntwurdzje]

Behearder[boarne bewurkje]

Dat wit ik net, hear. Is der ferlet fan in behearder derby? Makket botwurk immen better as behearder? Faaks soenen jo in behearder freegje kinne, of it der op de Oerlisside oer hawwe kinne. Mysha (oerlis)

Ofkuolje[boarne bewurkje]

En dat allinne mar om in puntesikerige behearder temjitte te kommen hat neat mei de saak te krijen. Mij josels. Drewes (oerlis) 24 maa 2016, 20.10 (CEST)

Ik koe it net freonliker opskriuwe, guon minsken helje jo it bloed ûnder de nailen wei. Boppedat bin ik der fêst fan oertsjûge dat it wol mei de saak te krijen hat. Ik wit net oft jo dûmny binne, ik yn elts gefal net. Yn 'e Wâlden (oerlis) 24 maa 2016, 20.28 (CEST)

hear au..[boarne bewurkje]

Yn 'e Wâlden. Soene jo seze wolle wat hear au.. folút is? Oars wat, it fûgelryk is foar it grutste part it wurk fan meidogger Teun. Drewes (oerlis) 30 jun 2016, 18.11 (CEST)[beäntwurdzje]

Wa't de skoech past, lûkt him grif oan. As jo skoalmasterje wolle dan soene jo de persoan yn kwestje ris wize moatte dat er de linken nije stavering 2015 der net linkendewei úthelje kin om oan syn beheining temjitte te kommen. Jo hawwe de man no sa starichoan lang genôch beskerme. Ik haw begrepen dat Swarte Kees ek in soad mei it fûgelryk oan 'e gong wie. It wie fansels net de reden dat hy hjir ôfheakke. Yn 'e Wâlden (oerlis) 30 jun 2016, 20.03 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik bin skoalmaster yn ieren en sinen, mar net praktisearjend. At jo de útlis fan 'hear au.. oan my oerlitte bin ik fan doel om jo foar lange tiid út te sluten. Nochris, ik bin gjin beskermer of dokter fan meidoggers. Drewes (oerlis) 30 jun 2016, 20.19 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik bin in wrotter foar de kwaliteit fan it Frysk. Dy't hjir hieltiten tsjin ien kontruksjefout oanrint. Dy konstruksjefout is dizze, jo soene net 16 oeren mar bygelyks 20-30 wikys de dei bewurkje kinne moatte. Dat jout eltsenien de mooglikheid om mei te dwaan sûnder dat der saken út de raljes rinne. Dat immen my ta fijân makket - en dêrby de mooglikheid fan útsluten hat - om't ik nei it kompromisútstel fan Myscha de tuskenoplossing seach dy't it trochfieren fan de staveringsoanpassing mooglik makke, is syn probleem. En fansels slút er my dan earst út en dan begjint er de tuskenoplossing-ferwizings der ien foar ien wer út te heljen. It hie ommers tige sear dien dat er sa'n kompromisútstel net opkeare koe, it hat him hiel au.. dien. It hat my nochal rekke, dat jo - de iennichste dêr't de persoan yn kwestje him wat fan oanlûkt - Pier en mij wol alle tûzene staveringsoanpassings trochfiere lieten en no sa'n man net wize op it feit dat er dy trochferwizings in pear jier stean litte moat. Soks is wol hiel guodkeap, mar ja jo binne gjin dokter of beskermer en ik gjin dûmny... Yn 'e Wâlden (oerlis) 1 jul 2016, 10.15 (CEST)[beäntwurdzje]

Net dat it noch folle sin hat, mar ik moat even wat frustraasje kwyt. Wat jo hjir skriuwe, Yn 'e Wâlden, is gekkepraat. Nei't jo op alderlei oar mêd al besocht hawwe om 'e baas te spyljen oer de Fryske Wikipedy, wolle jo no ek noch bepale hoefolle tiid oft oare meidoggers oan dit projekt besteegje... Hearre jo josels eins wol? As jo miene dat it normaal is om soks te skriuwen, dan sit dy konstruksjefout dêr't jo it oer hawwe yn jo holle. En jo sloppe praatsjes dêr't jo jo misledigings en diskriminaasje mei besykje te bedekken, kinne jo wol efterwegen litte, want dy binne sa trochsichtich dat it gewoan sneu is as jo tinke dat jo dêrmei noch wat glêdstrike kinne.

As jo my 'hear au...' neame om't ik tsjinhâld dat jo de baas spylje oer de Wikipedy, dan is dat presys itselde as dat Sylvana Simons foar in swarte boskaap útmakke wurdt om't se dingen seit dêr't de lju dy't har sa neame it net mei iens binne. Ik bin it ek net mei alles iens wat sy seit, mar sa geane folwoeksen minsken dy't goed by de holle binne net mei-inoar om. Sawol in swarte hûdskleur as in autistyske oandwaning is oanberne, en minsken dy't dat hawwe, kinne der neat oan feroarje al soene se it wolle. Boppedat hat de lichte foarm fan it syndroom fan Asperger dêr't ik mei oanhelle bin, hoegenamt gjin ynfloed op myn funksjonearjen as behearder fan 'e Wikipedy. Ik sjoch no wol yn dat ik it fierstente lang yn goedens besocht haw mei ien dy't gewoan net doge wol. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 jul 2016, 17.41 (CEST)[beäntwurdzje]

Soa, dêr binne jo wer. Sa't jo wierskynlik al lêzen hawwe, ha jo dat oan Drewes te tankjen, want as it oan my lein hie, hiene jo der nea wer yn kommen. Hjirûnder de regels dêr't jo jo fan no ôf oan oan hâlde moatte:

 • Jo hâlde jo tenei oan 'e regels fan 'e Wikipedy, sjoch Wikipedy:Dochs_wat_regels en ek Wikipedy:FAQ#Oer de taal.
 • Jo hâlde jo tenei oan 'e algemiene omgongsregels en gedrage jo fatsoenlik. Dat wol sizze: der wurdt net mear skeld en racht op oare meidoggers of op behearders, en jo dogge gjin diskriminearjende útlittings mear.
 • Jo bringe tenei gjin skea mear ta oan oarmans wurk, net oan ynhâldlike teksten, mar ek net oan kategory-yndielings.
 • Jo hâlde op mei it tafoegjen en promoten fan jo selsbetochte stavering.
 • Jo feroarje gjin inkele side fan 'e Wikipedy mear fan namme, ek al sitte der hûndert skriuwflaters yn sa'n namme. Mei sokke aksjes binne jo ferline jier en twa jier lyn alle problemen begûn, dat dat rjocht hawwe jo ferspile. As jo miene dat it nedich is om in side fan 'e Wikipedy om te neamen, dan melde jo dat oan my of oan Drewes op ús oerlissiden, en as wy it dermei iens binne, dan neame wy dy side foar jo om.
 • Jo sette net mear oeral te pas en te ûnpas wiskwarskôgings del. As jo miene dat in side fuortkin, dan melde jo dat oan my of oan Drewes op ús oerlissiden, of jo foegje de titel fan 'e te wiskjen side ta op 'e side Wikipedy:Siden_wiskje#Wisklist ûnder it kopke "Siden dy't neamd binne om wiske te wurden".
 • Jo sette net mear oeral te pas en te ûnpas de keppeling "Nije stavering 2015" del. Dat wurket betiizjend. Noch ôfsjoen fan it feit dat dy melding neat mei de ûnderwerpen fan sokke siden út te stean hat, binne we no twa jier fierder en is it net mear aktueel. En boppedat is de hiele staveringsoanpassing sels doedestiden folslein by de measte lju lâns gien.

Fierders lykje my ferûntskuldigings fan jo kant wol op har plak foar jo diskriminearjende opmerkings oer minsken dy't oanhelle binne mei autisme yn it algemien, en jo útsochte misledigings fan mysels yn it bysûnder. Mar dat hie fansels moatten sadree't jo hjir wer ferskynden. As jo dêr no noch in kear mei oanskiten kamen, soe it dochs net mear leauweardich wêze, dat litte wy dy poppekast mar oerslaan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 feb 2017, 14.59 (CET)[beäntwurdzje]

Jo hawwe jo te hâlden oan 'e regels dy't de behearders fan 'e Wikipedy jo oplizze. Dêr binne behearders foar, om 'e oarder te hanthavenjen. Hoelang't jo meidogger binne, docht der yn 'e fierste fierte net ta. Dit binne hiele reedlike regels, dêr't alle meidoggers har oan hearre te hâlden. It iennichste dat der útspringt is dat jo gjin siden mear omneame meie, mar dêr hawwe jo it sels nei makke. En dêr kinne jo trouwens ek prima sûnder. As jo de boppesteande tekst nochris fuorthelje fan jo oerlisside, dan sil ik derfan útgean dat dat betsjut dat jo net fan doel binne om jo oan 'e regels te hâlden. Dan slút ik jo foar in wike út. As jo dêrnei noch net ferstanniger wurden binne, meie jo om my definityf fuortbliuwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 feb 2017, 16.11 (CET)[beäntwurdzje]
Yn 'e Wâlden (oerlis) 13 feb 2017, 09.03 (CET) Om strideraasje mei jo foar te kommen, haw ik besletten de earste jierren gjin direkte fraach fan jo te beänderjen en omkeard ek gjin direkte fraach oan jo te stellen. Somtiden dogge jo in hânrikking dy't troch bline haat net begrepen wurdt. It is net oars...
Klim mar gau fan dat hege hynder ôf, foar't jo tepletter falle. Ik wit net tsjin wa't jo it hawwe, want der is hjir net ien mear dy't him troch jo geswets foar it lapke hâlde lit. Sels ien inkeld wurd fan ûntskuldiging wie foar jo tefolle frege. Wa't witte wol wa't hjir wier haat preket, moat hjirboppe it stik ûnder it kopke "hear au..." mar ris lêze. Jo 'hânrikking' giet totaal foarby oan it feit dat ik hjir behearder bin, en jo meidogger, dus jo 'golle jefte' snijt gjin hout. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 feb 2017, 17.19 (CET)[beäntwurdzje]

Allinne foar God[boarne bewurkje]

Wy learden thús dat Friezen allinne foar God knibbelje. As meiwurker fan it earste oanbegjin fan dizze Wiky bin ik ree my oan de regels fan de Wiky te hâlden. Net minder, mar wier ek net oan mear as in oar. Foar my is no de diskusje sletten!!! Yn 'e Wâlden (oerlis) 13 feb 2017, 16.02 (CE)T

Gjin sensuer[boarne bewurkje]

Gjin sensuer op 'e Wikipedy. As jo gjin reäksje hawwe wolle, moatte jo ek gjin ûnwierheden op jo oerlisside sette. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 feb 2017, 22.14 (CET)[beäntwurdzje]

Yn myn bydrage op de oerlisside fan Ieneach - Yn 'e Wâlden (oerlis) 13 feb 2017, 09.03 - en deselde jûns herhelle op dizze oerlisside, haw ik oanjûn dat ik alle direkte kommunikaasje mei him ferbriek/ferbrek! Hy moat syn oandwaning/sykte fierder mar op oaren projektearje! Yn 'e Wâlden (oerlis) 14 feb 2017, 09.00 (CET)[beäntwurdzje]

Yn it foarste plak binne jo hjir de baas net en hawwe jo neat te ferbrekken. Yn it twadde plak wurde diskriminearjende uterings lykas wat jo hjir no wer delset hawwe, net mear akseptearre. Ik tocht dat we dêr dúdlik oer west hiene. Fierders hawwe jo ferskate siden omneamd, wat ek tsjin 'e ôfspraken is. Dit komt jo op in útsluting fan in moanne te stean. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 feb 2017, 15.25 (CET)[beäntwurdzje]

Hoi Yn 'e Wâlden,

No't ik dyn stik op It Nijs sjoch, fyn ik dat jo no in stap te fier gongen binne. Ja, ik bin hurde taal wol wend. Ja, do meist ek wolris in bytsje oer in grins gean. Wy moatte ús fansels wol safolle mooglik oan de offisjele stavering fan it Frysk hâlde, mar neffens my is it measte wol omstavere en as ien noch hiel graach yn de stavering fan foar 2015 skriuwe wol, dan fyn ik it bêst. Foar my is fatsoen absolút in betingst. Ik fyn dat jo in pear kear oer it rântsje hinne gong binne. Ik begryp bêst dat jo in oar medium sykje om jo ferhaal te dwaan, mar allinnich al de tendinsjeuze kop giet foar my ek safier dat ik it útsluten fan jo akkount rjochtfeardige fyn. Jo geane krekt wat te fier oer it rântsje fan it fatsoen. It blokkearjen is wat my oanbelanget net foar altyd. Elk minsk moat neffens my de gelegenheid hawwe om in twadde, tredde, fjirde kâns te krijen. Soenen jo dêrnei noch ien kear wat oer autisme begjinne en diskusjes op de man spylje, dan blokkearje ik jo persoanlik (tydlik, net definityf). --Kening Aldgilles (oerlis) 19 feb 2017, 18.01 (CET)[beäntwurdzje]

Dyn akkount wie al ferskate kearen blokkearre. Dat betsjut dat jo al ferskate kânsen hân hawwe. Ik haw dyn opmerkingen op oerlissiden lêzen en ik sjoch datsto dyn hâlden en dragen net feroare hast. Do meist fan alles foarstelle en wy lústerje der graach nei, mar fatsoen is op sa'n anonym medium as Wikipedia absolút in betingst. Nei oerlis is dêrom besletten om dyn akkount foar fiif jier te blokkearjen. Groetnis --Kening Aldgilles (oerlis) 28 feb 2017, 17.48 (CET)[beäntwurdzje]