Springe nei ynhâld

Meidogger oerlis:Mysha

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Nog wolkom op de Fryske Wikipedy.
Moai dat jo jo oanmeld hawwe en ek fuortendalik dwaande mei saken om de wikipedy goed en aktueel te hâlden (fandalisme bestriding en Berjocht:Maart).
Ek al moat it skip mei tiid noch komme (jild foar de measten dy't hjir wolris wat dogge tink ik), sa no en dan wat omsneupe en ek nochris wat ferbetterje is ek net ferkeard. Minsken dy't diplomearre binne yn de Fryske taal kinne wy altiten brûke. Dêr hear ik noch net by, at it skip mei tiid komt wie ik wol fan doel omris in kursus Frysk skriuwen by it AFUK te folgjen.

In protte nocht tawinske, Theun 18.57, mar 7, 2006 (UTC).

Tank. Mysha

Hommema sate[boarne bewurkje]

Goeie Mysha, Ik seach jo berjocht oan Abe Westra, en ik ha sels ek mar op myn kaarten sjoen. Ik nim oan dat Abe bedoeld dat de pleats yn de himrik fan Hijum lei. De pleats lei sa'n 500 meter fan Aldeleije, oan de noard-eastkant, oan de eastkant fan de hijumer feart. Stiet op in kaart út 1930 oanjoen as Arjen Roelofs.Theun 16.04, mar 14, 2006 (UTC)


eardere Fryske gemeenten[boarne bewurkje]

Dat wie my efkes ûntkomd... Tige dank foar jo réaksje. It liket my it beste om it ûnderwerp der ôf te heljen. Groetnis, 15.41, 3 nov 2006 (CET)

see/wrâldsee[boarne bewurkje]

It stikje mei see is domwei oersetten fan de Ned. Wikipedia. It lemma "See" stie op de side mei 'winske om oer te setten nei it Frysk'. Jo hawwwe gelyk, wrâldsee is kwa ynhâld in bettere titel.Feroarje it mar, Groetnis, Swarte Kees 14.45, 10 nov 2006 (CET)

gesin/famylje[boarne bewurkje]

It wurd "húshâlding" soe ek noch yn de beneaming komme kinne, Groetnis,Swarte Kees 19.26, 23 nov 2006 (CET)

ofbylden[boarne bewurkje]

Hi Mysha,

Efkes wat útlis foardat jo tinke wat hat dy Theun no wêr bydein.
Jo hawwe fannemiddei wat fandalisme tebekset, mar it wie eins gjin fandalisme. Ik hie de meidogger dy't dizze ofbylden op de wiki set hie yn in persoanlik gesprek frêge wêr at hie dy ofbylden weihie, 'hjir en dêr fan it ynternet plukt' wie it antwurd. Doe haw ik útlein dat allinich ofbylden dy't frij te brûken binne tastien binne op de wiki en hat hy se sels by de siden weihelle.
Ik haw de ofbylden wêr of't it oer giet op de wisk list setten en de ofbylden wêr oft ik gjin ferfanging foar hie ek op de siden fuorthelle. Joop Zoetemelk is in apart gefal want der stiet op commons in ofbyld mei deselde namme. Of't de ofbylden wiske binne (nei 15 dagen) dan komt automatysk it ofbyld fan commons op de side te stean.

Groetnis Theun 21.34, 23 nov 2006 (CET),

Dei Mysha,

Soesto de side fan triem weromsette wolle. Ik haw dy side earder op oantrúnjen fan de moderators skreaun om útlis te jaan oan de kar te jaan. Dyn stik heart neffens my thús op de diskusjeside/oerlisside fan triem.

Groetnis, Yn 'e Wâlden 13 des 2006, 12.56 (CET)[beäntwurdzje]


Dei Mysha,

Ik kin my mei de lytsje oanpassings dy't ik dien haw wol yn dyn teksten fine.

Yn 'e Wâlden 14 des 2006, 10.43 (CET)[beäntwurdzje]

Wiskwarskôging[boarne bewurkje]

Hi Mysha,

Soene jo at jo siden útwreidjze of oanpasse dy't in wiskwarskôging hawwe, dit ek op de Wikipedy:Siden_wiskje oanpasse wolle. At ik net earst efkes sjoen hie oft der ek noch wat op dizze siden oanpast wie hie ik se miskien wol te gau fuortsmiten. ;) Theun 15 des 2006, 22.16 (CET)[beäntwurdzje]

Ik doelde op de siden Wikipedy:Siden_wiskje#Siden_dy't_net_wiske_binne.
Jo binne faaks mids op de dei op de wikipedy dwaande mei it tebeksetten fan fandalisme en jo binne ek wol tige bekend mei it wurk op de wiki. Hawwe jo der miskien ek ferlet fan om behearder te wurden. It is wol maklik mei it tebeksetten en wiskjen fan nije siden mei fandalisme. Ek kinne je dan in anonym blokkearre at dy oan de gong is at jo it merke.
Ik haw it idee dat ik de ienichste behearder bin dy't hjir (hast) eltse dei aktyf is (B. is der yn't wykein ek wolris) dat ik kin wol wat stipe brûke wat dat oangiet. Theun 20 des 2006, 19.43 (CET)[beäntwurdzje]

Presys likernôch[boarne bewurkje]

Goeie Mysha,
Jo hawwe op Wynjewâld it wurd likernôch fuorthelle by it oantal ynwenners. No stiet it op hast alle doarpsiden sa en ik fyn it sa wol moai en dúdlik stean.

  • It is neffens my sa dêr in tal ynwenners fêstlein is op in bepaalde datum. Of dat tal ynwenners op dit stuit noch presys like folle is hawwe wy fansels gjin idee fan, mar is sil wol yn de buert lizze. Dêrom likernôch.
  • Of hawwe jo it idee dat likernôch allinnich by getallen stean mei dy op tsientallen of hunderttallen einigje? Dat fyn ik fansels wol wêr in hiel metrysk POV. Theun 15 jan 2007, 21.30 (CET)[beäntwurdzje]


Ik wit net presys hoe at it tocht wie, sa at ik it besjoch binne der ferskillende opsjes.
  • ... hat likernoch 343 ynwenners (2005). - fyn ik logysk, yn 2005 wiene der 343 ynwenners dus dat sil no ek net folle skille
  • op 1 jannewaris 2005 hie .... 343 ynwenners. - klopt presys, hjir soe likernôch beslist net op syn plak weze.
  • ... hat 343 ynwenners (2005). - fyn ik ek net in probleem mar ik tink der dan fansels al by dat kin no wol wat oars wêze.
Likernôch hoecht om my net fuort, mar it is tink ik in kwestje fan persoanlike foarkar.
Hawwe jo myn list mei antwurden op jo oanmerkings wol sjoen. Ik hie der noch wat iepensteande punten tuskenstean, ûnder oaren om de ôfbylden oan te tsjutten, wat fine jo dêrfan? Theun 17 jan 2007, 19.13 (CET)[beäntwurdzje]

Hoi Mysha, ik sjoch dat sto it ien en oar oanpast hat yn'e stavering en de namen fan it artikel, haw ik it sa slim dien? It giet mei no om de name fan Ragnagar. Neffens mei moat it Ragnashar weze, dât komt mear tagemoet oan'e utspraak, fienst ek net? Ik hie immers al in artikel oer him makke. Oars moat ik de name oanpase. Wat fiensto?--Geoffrey 22 jan 2007, 16.36 (CET)[beäntwurdzje]

Do hast mei oerstjoege. Fan Theun hie ik begrepen dât wy ien it frysk de C net brûke, dan kin it beter Ragnagar wurden. Fjirder hiest de oare namen in it artikel al moai oanpast oan it Frysk. Ik sil se oernimme --Geoffrey 22 jan 2007, 17.33 (CET)[beäntwurdzje]

Widukind[boarne bewurkje]

Hoi Mysha, ik fien it prachtich wasto dochst mei it artikel. Ik haw it benammen oersetten ut it Nederlansk, om't ik in artikel meitsje wol oer it Fryske ryk, mar safier bin ik noch net. Ik wol mei der earst fjider ien ferdjippe. Widukind fûn ik intressant om't troch him de Friezen yn opstân kaamen yn 784. It wie foar mei wer in goeie oefening foar myn fryske stavering. Doch mar sa asto it hawwe wolst. --Geoffrey 25 jan 2007, 13.52 (CET)[beäntwurdzje]

782 bejint mei in tiisdei[boarne bewurkje]

Sorry, ik hie net troch dat sto it derby setten haddest. Ik miende dat ik it sels mei hie kopieare en dat ik net klopte. --Geoffrey 25 jan 2007, 16.03 (CET)[beäntwurdzje]

Kornelis Lely[boarne bewurkje]

Ik hie earst sels Cornelis Lely oanmakke (ik twifele hiel bot tusken Cornelis en Kornelis). Doe mei Klovis en it AB(C)D berjocht tocht ik, ik meitsje der dochs Kornelis fan.
It is altiten in bytsje lêstich en lûk earne in grins tusken hokker nammen passe je oan oan de fryske stavering en hokker namme litte je gewurde.
At jo fan miening binne dat Cornelis Lely better is dan wol ik it wol wer werom sette (jo meie it ek dwaan), it makket my net safolle út. Theun 25 jan 2007, 17.37 (CET)[beäntwurdzje]

Fandalisme[boarne bewurkje]

Hoi Mysha,
Jo hawwe in side op de Siden wiskje in side delset dy't fuort wol fuort kin. Om't der eins noch gjin dúdlik plak foar wie haw ik der in apart plak foar makke Wikipedy:Siden_wiskje#Siden_dy.27t_fuortendalik_wiske_wurde_moatte.
De side dy't jo neamd hawwe W/index.php wie al in pear kear oanmakke, ik haw dêrom in apart berjocht derfoar makke sadat de side skoattele wurde kin en it dochs liket dat de side net by de wikipedy heart. Noch betanke foar jo help hjoed. Theun 2 feb 2007, 17.40 (CET)[beäntwurdzje]

Audulfus munten[boarne bewurkje]

It wienen gouden munten (H. Halbertsma, Friesland Oudheid, pag. 68.)--Geoffrey 7 feb 2007, 23.26 (CET)[beäntwurdzje]

Ik sil Halbertsma der ek als boarn by sette.--Geoffrey 8 feb 2007, 16.00 (CET)[beäntwurdzje]

Hoi Mysha, ik haw it artikel oerset ut it nederlâns, fandaar. Bin it wol mei dy iens dat Pharamond net mooi frysk is, wat fienst fan Faramond?--Geoffrey 12 feb 2007, 21.42 (CET)[beäntwurdzje]

Konstantinopel[boarne bewurkje]

Hoi Misja, it lyket mei fan wol. Oan de namme Konstantinopel hinget immers in hiele skiednis en dat kinst benammen kwyt by in artikel oer Konstantinopel. Istabul is tjsinwurdich, Konstaninopel wie eartiids. --Geoffrey 13 feb 2007, 16.11 (CET)[beäntwurdzje]

Mythology[boarne bewurkje]

Mysha, ik soe it net witte, der is lykwols ien te folle. Hasto in foarkeur?--Geoffrey 30 mar 2007, 19.47 (CEST)

Moi,

Ik kom út Grinslân en kin net goed Frysk, mer ik toe in poging. Dy nije stavering fan it Grinslânsk bestiet net, derom haw ik it veroare yn de miest oplykende Grinslânske stavering. De dialekten fan it Grinslânsk ferskillen net yn de stavering. Wat my oangiet kin dat earste foarbyld fuort of ik set it oer yn it normale Grinslânsk. 81.205.234.85 29 apr 2007, 20.53 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik haw de foarbylden ferfongen troch fjouer deselsde teksten yn besteande dialekten. 81.205.234.85 29 apr 2007, 21.09 (CEST)[beäntwurdzje]
Misschien is het handig als je de Groningse voorbeelden er ook even in het Fries bij zet, ik doe een poging, verbeter het maar waar nodig. 81.205.234.85 9 mai 2007, 16.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Meidogger oerlis:Aliter#Triem

Goeie, in skofke tebek hasto op'e side oer Hludane feroare dat Hludane in Fryske goadinne wie. Ik woe it eins wer fermelde omdat it sa yn mien boarne stjit en ik fan doel bin op use side mear ynformaasje del te setten oer de fryske mytology. Kin sto dy hjir yn fiene of hast spesifyke beswieren? --Geoffrey 10 mai 2007, 21.58 (CEST)[beäntwurdzje]

Neffens my wienen de Friezen in Germaansk folk, mar ik sit ek net sa goed yn de matery dat ik eksplisiet oer Hludane sizze kin dat sy troch de Friezen fereare waard. Besiden wat Kalma der ier skreaun hat wit ik it ek net. Ik kom der miskyn noch ris rop werom. Groetnis--Geoffrey 11 mai 2007, 15.04 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik lis my del by dien lêste berjocht, as it mear te witten kom oer dit ûnderwerp dan meld ik it wol by dy.--Geoffrey 16 mai 2007, 21.39 (CEST)[beäntwurdzje]

yamour.com[boarne bewurkje]

Mysha, please excuse my ignorance of Frisian or Dutch. I have responded in detail to your complaint at:

I hope this is helpful.
--A. B. 7 jun 2007, 19.47 (CEST)[beäntwurdzje]

Mysha, I saw after posting the note above that you left additional concerns on my English talk page; I addressed them there at en:User talk:A._B.#yamour.com (Permanent link)
--A. B. 7 jun 2007, 20.59 (CEST)[beäntwurdzje]
Hi Mysha, ik haw de link wêr tebek set, dat kinne behearders blykber ek sûnder de Spam Whitelist, en ik haw de side yn de white spamlist set. A.B. hat fansels wol in punt dat de beskriuwing fan de side net echt frysk is. Theun 7 jun 2007, 22.41 (CEST)[beäntwurdzje]
Dat hie ik fuortendalik ek wol sjen kint dat dat net de goeie link wie. Blykber mei in behearder ek gjin ferwizings dy't op de spam Blacklist steane taheakje. By Feroarings tebeksette slagge it my wol mar no op de Whitelist net. Ik moast ek in oanpaste syntax brûke haw ik útfûn. Ik nim mar oan dat it no wurket. Theun 8 jun 2007, 22.23 (CEST)[beäntwurdzje]


Interwiki Stadtholder (list of)[boarne bewurkje]

Hi,

Just in case you're the JdH who was trying to distinguish between Steedhâlder en List fan Steedhâlders on fy:.
As far as I can see, you're adding the list interwiki to the main article page. I'll put it back for now; you might want to check what it's supposed to be. Mysha

Wees aub voorzichtig met veranderingen. Het probleem dat ik heb proberen op te lossen is dat er interwiki conflicten waren. Op nl:wiki zijn er namelijk aparte artikelen voor nl:Stadhouder en nl:Lijst van stadhouders in de Nederlanden. die beiden verwezen naar en:Stadtholder. Dat heeft tot gevolg dat interwiki botjes in de problemen komen, en de automatische propagatie op alle anderstalige wiki's geblokkeerd wordt. Wat je niet wilt doen is Steedhâlder en List fan Steedhâlders dezelfde interwiki's meegeven, waardoor er opnieuw een interwiki conflict ontstaat. Aangezien List fan Steedhâlders nog leeg is raad ik je aan het voorlopig maar zo te laten. Zodra List fan Steedhâlders voltooid is ga dan aub te rade bij nl:Stadhouder, nl:Lijst van stadhouders in de Nederlanden, de:Statthalter en de:Liste der Statthalter in den Niederlanden om dubbele verwijzingen te voorkomen.
Als je ondanks die goede raad toch iets wilt veranderen dan moet ik er bij je op aandringen overeenkomstige veranderingen aan te brengen op alle interwiki's; als je dat niet doet onstaat er namelijk opnieuw een interwiki conflict. JdH 18 jun 2007, 12.18 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik haw ek noch mar wat kommentaar jûn op JdH syn ingelske oerlis. Theun 18 jun 2007, 17.46 (CEST)[beäntwurdzje]
Helaas moet ik constateren dat je de interwiki's in Steedhâlder toch veranderd hebt. Ik wil je erop wijzen dat je hiermee een interwiki conflict vooroorzaakt hebt waardoor interwiki botjes niet in staat zijn om interwiki links op correcte manier te propageren. Dit is iets dat niet alleen gevolgen heeft voor fy:wiki, maar voor alle anders-talige wiki's. Het heeft mij erg veel tijd+moeite gekost om die interwiki ellende op te lossen, en het doet me pijn te zien dat die moeite tevergeefs geweest is. JdH 18 jun 2007, 20.34 (CEST)[beäntwurdzje]
Hoi Mysha, ik haw de interwiki's mar wat ynkoart, yn elts gefal ferwiist de interwiki fan :fy no nei it goeie artikel op :nl (en :nl ferwiist wêr nei :fy). De oare ynterwiki's fyn ik te yngewikkeld salang op :en twa lyksoartige siden binne sil de ynterwiki ellende wol wer weromkomme, mar dan leit it no earst net oan ûs. Theun 18 jun 2007, 22.36 (CEST)[beäntwurdzje]

Woene jo Goeiee graach in skoftsje op de Wisklist hawwe (op syn minst 15 dagen)? Ik hie dizze side tusken de middei oer de holle sjoen oars hie ik it fuortendalik wiske. At jo dat ek fine soene jo dy siden dan ûnder it kopke Siden dy't fuortendalik wiske wurde moatte taheakje wolle. De siden dy't dêr steane is it de bedoeling fan om se fuortendaliks te wiskjen om't der neat oan te ferbetterjen is. Groetnis Theun 18 jun 2007, 17.46 (CEST)[beäntwurdzje]

Kongres fan Wenen[boarne bewurkje]

Yn it artikel Skiednis fan Jeropa is neffens my it kongres fan Wenen goed beskreaun. Kin wêze dat it better kin, mar ik fyn net dat je samar de ynformaasje fuortsmite kinst. Ik sil neier nei sjen oft ik it oan tiid ha.

Groetnis Kening Aldgilles 21 jun 07

Ferpartsje[boarne bewurkje]

Bêste Mysha,

Goed datsto in kursus Frysk foar net Frysktaligen dien hast. Do hast hielendal gelyk, soms ha ik sels noch wolris lêst fan de Nederlânske ynslûpsels. Jout neat, wy binne der om inoar te stypjen.

Freonlike groetnis Kening Aldgilles 25 juny 07 22:16 CET

Siden wiskje[boarne bewurkje]

Bêste Mysha,

De ienige side fan belang wie Martin luther, de oare siden dy't ik wiske hie wienen gewoan ûnsin. Kening Aldgilles 11 jul 2007, 20.08 (CEST)[beäntwurdzje]

Lytse Wielen[boarne bewurkje]

Jûn Misha, dank foar jo opmerking oer de Lytse Wielen. Mar fiel jo frij om saken te feroarjen dy't better kinne. It is de koarste klap om sokke dingen sels te feroarjen. Boppedat bin ik der sels ek net altyd like mijend yn. En jo sette de reden der ommers ek altyd by. Dus gean jo gang mar hear, GroetnisSwarte Kees 27 aug 2007, 19.29 (CEST)[beäntwurdzje]

Bêste Mysha,

Neffens my is Reggea in eigennamme, do hast reggee skreaun (dat is net in flater hear). Faaks kin ik der better Reggea fan meitsje (mei in trochferwizing fan Reggee).

Groetnis [[meidogger:Kening Aldgilles|Kening Aldgilles 14 sep 07, 14:30 CET

Jûn Mysha, Jo hienen de side oer de VV Arum sa oanpast dat der ynformaasje op stiet dy't net fan oare siden komt. Fanwege rjochten? Dan ha jo grut gelyk, wy ha der neat oan as ien mei knippen en plakken it op de Wikipedy set. Oan de oare kant moatte wy sunich wêze op minsken dy't foar it earst wat oer sa'n ûnderwerp skriuwe. Ik nim no oan dat it hjir in lid fan de fuotbalclub út Arum is dy't it begjin makke hat. De drompel moat dan sa leech mooglik makke wurde. In algemiene opset fan clubgegevens as shirts, oprjochtingsdatum en sa soe wol aardich wêze. Hooplik set dat oare clubs oan om ek wat oan te leverjen oer harren club. Dan wurdt it ek wat libbener op de Wikipedy. Sels wol ik oars wolris in opset meitsje mei saaklike gegevens dy't foar alle clubs oanhâlden wurde kinne. Of soe soks allegear al earne oars stean? Dan is it begrutlik om der folle tiid yn te stekken. Groetnis,Swarte Kees 14 sep 2007, 22.03 (CEST)[beäntwurdzje]

prikslydzje[boarne bewurkje]

Jo hienen de side oer it prikslydzjen en de verdieling fan de ôfbylding in bytsje oanpast. no ha ik krekt wer in ôfbylding der oan tahjeake en derom de plaatsjes wer oars verdield ik hoopje dat se der no noch kreas op steane.

prikslyde 17 sep 2007, 18.15 (CEST)[beäntwurdzje]

Keppeling nei de stavering:[boarne bewurkje]

Bêste Mysha,

Ik sil it âlde berjocht fuorthelje, want beide berjochten ha deselde betsjutting. Ik bin op it stuit net mear sa botte warber foar de Fryske Wiky (mear by de Sealterfryske Wiky yn 'e incubator), alhoewol't ik okkerdeis al wat skreaun haw oer de Südschleswigsche Wählerverband. Der hat noch net ien nei de stavering sjoen, soesto der eefkes nei sjen kinne? Mei groetnis K. Aldgilles 10 oct 07 - 14:26

Dei Mysha. Oer jo fraach oft Nijesyl in strjitte is yn Drylts moat ik ôfgean op myn boarne: www.nummerzoeker.com/plaatsen/Friesland/Wymbritseradiel/IJlst/. Ik sil ris sjen oft ik yn de telefoangids of op ynternet wissichheid krije kin. Groetnis, Swarte Kees 7 des 2007, 14.01 (CET)[beäntwurdzje]

Krekt efkes yn de telefoangids sjoen. Hjir wurdt de Nijesyl ek yn neamd mei in nûmer 56 (fam.Zwerver) en in hûsnûmer 64 ( In P. en M. Bakker) mar de legere nûmers fyn ik net. It soe wêze kinne dat dizze wei bûtenút leit en krekt binnen de kom fan Drylts falle. (?) Groetnis, Swarte Kees 7 des 2007, 14.13 (CET)[beäntwurdzje]
It stikje oer Nijesyl is streekrjocht oernaam fan nl: Ik haw sels de hiele feart noch nea sjoen..Swarte Kees 1 feb 2008, 14.30 (CET)[beäntwurdzje]

Rungholt[boarne bewurkje]

Hoi Mysha, ik woe mei dy in petear hâlde oer it wurdsje men, mar seach stadich oan ien, dat de tekst fan Rungholt dochs oars wie en doe haw ik myn berjocht mar wer fuorthelle. Sa as it no yn de tekst stjit is prima.--Geoffrey 11 jan 2008, 20.23 (CET)[beäntwurdzje]

berjocht side fan moanne febrewaris[boarne bewurkje]

Hoi Mysha, ik haw wat besocht te finen foar de side fan de moanne. It kin fansels ek oars. Do meist de tekst om my wol feroare, krekt sa asto it hawwe wolst en do meist ek wol in oare side foardrage. It kin om my allegearre. Ik wie nammentlik gewaarwurde dat wy in soad siden oer natuerreligys hawwe en neffens my mei dat wol ris yn de etalage. Groetnis --Geoffrey 17 jan 2008, 18.23 (CET)[beäntwurdzje]

Kongres fan Wenen[boarne bewurkje]

Bêste Mysha,

Okkerlêsten hie ik fan dy in tynge krigen oer de side Kongres fan Wenen. Ik haw it part fan it Skiednis_fan_Jeropa#Kongres_fan_Wenen wat feroare wêrtroch it no wat lêsberder is. De side oer it Kongres fan Wenen haw ik wat útwreide, mar it liket my baas datsto der noch eefkes nei sjochst. Mei groetnis Kening Aldgilles 10 juny 2008, 20:58 (CET)

Doe't ik mei de side dwaande wie kaam my in protte ynformaasje oer it mêd. It Kongres fan Wenen is in kongres oer it op 'e nij ferdielen fan grûngebiet yn Jeropa, en sa stiet it ek yn it haadartikel. It is dreech en fetsje gear wat der bard is. Benammen it stik oer Fryslân haw ik sels útsykje moatten en ik hoopje dat it neffens de wiky-styl slagge is. Groetnis Kening Aldgilles 11 juny 2008, 16:51 (CET)
Ik ha wer even oan 'e gong west mei de subseksje Kongres fan Wenen yn it artikel [[Skiednis fan Jeropa. Ik hoopje dat it dy sa wat nei it sin is. Groetnis Kening Aldgilles 20 des 2008, 19:11 (CET)

stt still maar gauw

re:Delete wrong language on fy:[boarne bewurkje]

Hello Mysha, thanks for letting me know. In this special case the creator was running through many smaller projects even those who do unfortunately not have any active members. While I understand that it might be possible for wikis with some members to translate, it is not for those with no members and I would not want to read an encyclopedia in another lanuage, where every second page is in English... Therefore I figured that a deletion request will do the right thing, on the wikis with communities, they can decide if they want to delete it or not, but I will remember that other template for the future. Best regards, --fûgel (:> )=| 30 jan 2009, 14.31 (CET)[beäntwurdzje]

Hello, could you please confirm here that you are indeed the one requesting usurpation on fr.wp ? Regards, Blinking Spirit 2 apr 2009, 10.13 (CEST)[beäntwurdzje]

Sorry to be so fussy, but could you please confirm here and while logged in that you are indeed the one requesting usurpation on fr.wp ? Regards, Blinking Spirit 3 apr 2009, 19.19 (CEST)[beäntwurdzje]
It's done, the local user "Mysha" has been renamed "Mysha-fr", so that you can use the name on fr.wp. Regards, Blinking Spirit 7 apr 2009, 16.10 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei Mysha, woest him ek noch tank sizze foar syn bydragen hjir? Of foar dit nije prachtlemma? Wutsje 7 apr 2009, 15.01 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei Wutsje,
At dêr in goede reden foar is wol ik dy skriuwers ek wol tank sizze, mar ornaris sis ik leaver neat at ik net wat posityfs sizze kin. Oars as de oare twa hat de skriuwer fan dy deisiden foar it measte part wier besocht siden te skriuwen. At it in oanmelde meidoggger west hie, hie ik al sein dat it tefolle wurdboek wie, mar hie dit Frysk west dan hienen wy de siden wol rêde kinnen. Mysha

Stads en Frysk[boarne bewurkje]

Yeah, I know, that those are not the same. I wrote there, that it's the Leeuwarden version. Could you do me a normal (standard) Fries version, too? I love the diversity of languages and dialects. You can put your version here. --Eino81 18 aug 2009, 14.53 (CEST)[beäntwurdzje]

The original was written in Northern Saami, so that is the one, which I translated into English, this English version was the instrument to translate to all the other languages. So, is there any differences between the English and the Dutch or Stads version? You must see the English then. változat means by the way version in Hungarian. If there will be a rel Fries, I will make a small version from the Stads.But I like it, I really like all the variations. --Eino81 19 aug 2009, 22.12 (CEST)[beäntwurdzje]
Ok, I changed the things that you wrote. Once I wrote a "beginning version" in english, someone saw that and told me similar things that you, and this way I had that version. --Eino81 20 aug 2009, 14.35 (CEST)[beäntwurdzje]

Noardlike Realisten[boarne bewurkje]

Goeie. In artikel NR mei ferwizings is in goed plan. Faaks skriuw ik dat noch wol, mar jo meie it ek dwaan at jo nocht en tiid hawwe. Gr. Drewes 19 augustus 2009.

Dei Mysha, wat de wetters by Garyp oangiet sil ik de fraach ris foarlizze oan Garypsters, dy witte grif wol hoe't soks der krekt hinne leit. Groetnis,--Swarte Kees 1 sep 2009, 16.51 (CEST)[beäntwurdzje]

Thank you for your warm-hearted note:) But I'm sorry I can not understand Frysk at all, could you tell me how to express the word "scientist" in Frysk?--Brezza del mare 18 des 2009, 03.40 (CET)[beäntwurdzje]

Thank you again for your answer. And best wishes--Brezza del mare 19 des 2009, 15.03 (CET)[beäntwurdzje]

Since Frisian is so uncommon, should I continue to write articles on strange things? Pzoxicuvybtnrm 21 feb 2010, 06.14 (CET)[beäntwurdzje]

Hallo Mysha,
ik ben ook van meening, dat deze artikel de Frieze naam moet hebben. Ik heb me ook al afgevraagt, waarom bij aanleg van de artikel voor de Duitse naam is gekozen. Daarom set ik het nu om naar de Frieze naam. O.k.? Groetnis, -- --Bernd 25 mrt 2010, 16.50 (CET)[beäntwurdzje]

Hi, mastiBot has a global bot flag. But I can apply for the flag here also. How can I appply for the bot flag here? Masti 9 apr 2010, 15.50 (CEST)[beäntwurdzje]

28 apr., your change is a bad blazon[boarne bewurkje]

The good blazon for the french region Rhône-Alpes is that:

The actual file

is an error and you can verifie on wikimedia commons it is not used in any language. Please replace it.

90.41.190.105 5 maaie 2010, 15.36 (CEST)

Yes, but the problem, apart from the communication, is that on Commons it doesn't say whether or not that Coat of Arms is wrong, just that it might. That's why I asked whether anything more was known about this. In the mean time the change was reverted, as it was done anonymously. Do you have a source to confirm the suspicion on Commons:File:BlasonRHONEALPES.PNG? Mysha

Lisinsjes: Schotanus en sa[boarne bewurkje]

Goeie Mysha,
Jo hawwe fansels gelyk. Mar, sûnt it gedoch oer lisinsjes fan okkerdeis (sjoch: oerlisside Aliter) jou ik alle plaatsjes de standertlisinsje mei, om der ôf te wêzen, want ik krij der gjin hichte fan. Boppedat elts kin se brûke lykas by 'hielendal frijjûn'.

(Wêrom sit der bygelyks © op de printsjes fan J. Stellingwerf by www.stizeninfriesland? Dy man is ek al in skoft dea. Faaks in âld wiif út de erven Stellingwerf dy't der yn om reard? Ik wit wol, de wrâld is fol fan âlde wiven dy't reagearje as oersiedende molkpantsjes as it om harren plaatsjes giet, ek al binne it sjochtwei foto's sûnder ek mar in sprút artistike wearde. Haw ik it alris hân oer de plaatsjes op Tresoar der't de makkers fan net iens mear witte dat se ea dy foto's makke hawwe? Ik haw wolris kontakt mei guon behearders fan websiden. Hja kopiearje om raak fan ynternet, út kranten, boeken en wit ik wat, bekroadzje har' net om lisinsjes en hearre nea wat fan 'rjochthawwenden').

Dat sadwaande. As it sa net moat dan hear ik dat graach fan jo. Drewes 20 maaie 2010, 17.23 (CEST)

Hallo, good morning![boarne bewurkje]

Sorry to bother you, I apologize sincerely I don't speak your language so I hope you'll forgive me for using English. My name is Claudi Balaguer (User Capsot from the Catalan and Occitan Wikipedias) and I'm currently working on a campaign to help our association "Amical de la Viquipèdia" in order to be accepted as a Chapter (an intermediate superstructure between the Wikimedia Foundation and the Wikipedias), demand which hasn't been accepted until now because Catalan is not a state language. I think you understand very well what it is to speak a minorized language , to strive to protect and preserve it and I hope you will think our cause is just since it might open the door to all the minorized or stateless languages which can't currently apply for a Chapter even though they might be organized and working hard! In order to support us, you can paste the following template Wikimedia CAT in your userpage and/or sign the link of the template. Thanks again for your attention, I wish you a pleasant, sunny and warm summertime, take care, Capsot 30 jun 2010, 13.59 (CEST)[beäntwurdzje]

I'll forgive you for using English, as you ask. However, I won't do so for bothering me. I would sympatise with a cause to set up a chapter for Catalunia, rather than for Catalan, and have in fact already spoken out in its favour. But I'd rather not be bothered with personal requests to support a chapter, as I don't personally care about chapters. Mysha

Nije haadside[boarne bewurkje]

Goeie,

Ik ha in konsept makke foar de nije haadside. Sjoch hjir mar. Miskien fynsto myn konsept prachtich moai, miskien hasto in folslein oare miening. Graach de oerlisside (kopke 'Nije haadside') brûke foar diskusjes, fragen en opmerkingen. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles 9 okt 2010, 20.51 (CEST)[beäntwurdzje]

Skriuwersrjocht[boarne bewurkje]

Goeie,

ik haw sjoen datsto in gearfetting tafoegd hast by de siden oer 'e Potterboeken, oernaam fan 'e sintrale Potterside. Ik wie sels ek al fan plan it te dwaan, dus jout it neat. Mar lykas do sels ek al seist: oaren minsken fine it miskien wol skeining. Ik haw der wol in tiidsje oer dien it Hollânsk goed oer te setten nei it Frysk, nammentlik. Groetnis --Daan 20 okt 2010, 23.20 (CEST)[beäntwurdzje]

(("Ik haw de gearfetting oernaam fan Harry Potter. Mar mei dat wol, of is dat skeining fan it skriuwersrjocht?"))

Hoi Mysha, aststo in artikel bewurkest dy't op de list Wikipedy:Siden wiskje stiet, soesto dat dan ek op dizze list fermelde wolle of it fan de list ôfhelje. In skoftsje lyn haw ik dizze side nammentlik foardragen om wiske te wurden en tafoege op de list. No kaam ik der tafallich efter datsto it artikel bewurke hast. As ik dat net witten hie, soe it samar troch my delete wurde kinne. Gr. --Geoffrey 20 nov 2010, 17.29 (CET)[beäntwurdzje]

Dei Mysha. Jo hienen niis in tal kearen it wurd teffens ferfongen. No skriuwt Zantema: 1. Tevens.Hy is koster en teffens deagraver 2. trouwens. (meestal voorafgegaan door dan) Elk hie al sein, dat it misrinne soe; dat hie (dan) tefffens ek klear te sjen west.--Swarte Kees 29 nov 2010, 16.33 (CET)[beäntwurdzje]

Goeijûn. Yn 2011 sille wy it plan wer oppakke foar de stjerartikels, topside neamd op ús wikipedy. Earder is de side wikipedy:topside al oanmakke, wêr't alle topside bymekoar te stean komme. Hjoed haw ik de side wikipedy:kandidaatsiden makke, hjir kin troch de meidoggers stimd wurde oer of't in side al as net de namme 'topside' fertsjinnet. Graach soe ik fan jo hearre wat jo tinke fan it plan en of't der noch op- en oanmerkings binne. Jo kinne jo kommentaar hjir spuie. J'88 3 jan 2011, 21.00 (CET)[beäntwurdzje]

Navigaasje[boarne bewurkje]

Bêste Mysha,

It is goed as jo meiwurkje oan it Projekt Olympyske Spullen mar jo ha no al twa kear de navigaasje ferdwinne litten. Wolle jo tenei de navigaasje stean litte? Dat is foar de minske dy't ynformaasje sykje oer de Olympyske Spullen wol sa noffelik. Jo moatte begrype dat minsken dy't op ynternet ynformaasje sykje makkelik troch de siden blêderje wolle, de navigaasje ûnderoan de blêdside is der by in wichtig ûnderdiel foaral by ûnderwerpen as de Olympyske Spullen en Gemeenten.

{{Olympyske Spullen}}

Gr, Wikiice 17 feb 2011, 15.42 (CET)[beäntwurdzje]

Net dat ik wit wêr't dit oer gie, mar ik bin it mei jo iens dat lju ús siden faak troch sykjen op it Ynternet fine sille. Ornaris wolle hja dan no krekt net blêdzje, en as al dan nei de foarige of de neikommende. Wat hja perfoarst net hawwe wolle is mistreffers by it sykjen. Dat, alle gemeentenammen fan Fryslân op in side oer Skylge is net in goed idee: sykje om in fjoertoer yn Lemsterlân, fyn in treffer oer Skylge. Ik kin my yntinke dat ik dêrom dien haw wat hjir stie. Mysha (talk)

Freark Dam[boarne bewurkje]

Goeie Mysha,

Ik haw it plak fan dat kamp no mar tuskenbeiden litten. Boarne wie Meandermagazine.net. Oare boarnen jouwe gjin dúdlikens. Tank foar jo skerpens. Drewes 3 mrt 2011, 12.57 (CET)[beäntwurdzje]

Fernijde haadside en in fernijd haadtema[boarne bewurkje]

Ik ha in de haadside en it haadtema fernijd. Sjoch ek de diskusje op de oerlisside. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles 25 nov 2011, 14.10 (CET)[beäntwurdzje]

It is myn smaak net, mar der sille grif in protte lju wer in jier tige bliid mei wêze oant wy wer in moade fierder binne. Mysha (talk)

Topsiden[boarne bewurkje]

Bêste Mysha,

Der mei wer stimd wurde.
Wikipedy:Kandidaatsiden

Mear topsiden? Der stean ek noch siden yn de artikelhifker.

Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 1 apr 2012, 16.31 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik wit net goed wat ik fan dy topsiden tinke moat, mar dat it mar in sukses wurde sil. Mysha (talk)

Clonfert[boarne bewurkje]

De Dútsktalige wikipedy fertaalt Cluain Fearta mei 'lyts fort', net mei 'Greide fan it grêf'. Dat, wat wie jo boarne? Groetnis. Drewes (talk) 12 apr 2013, 16.42 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik wit it sa gau net, mar "fort" soe soks as "dún", wêze, no, en 'lyts' waard eat fan 'beag'. Wat jout de Dútsktalige as de boarne? (En, ja, der is in Dún Beag yn Ierlân; hawwe hja de boel not trochelkoar helle?) Mysha (talk)
De: jout gjin boarne, mar yndie sy fertale dêr Dun Beag mei kleines Fort! Wy litte jo oersetting stean. Gr. Drewes (talk) 16 apr 2013, 15.00 (CEST)[beäntwurdzje]

Nee, hear: Korea[boarne bewurkje]

De List fan Nammen fan Lannen en Wrâlddielen yn it Frysk Hânwurdboek fan 'e Fryske Akademy en de Afûk (2008) jout "Súd-Koreä" en "Noard-Koreä". Dat is ek logysk, want oars stiet der korea ("koerood"). Ieneach fan 'e Esk (talk) 21 jun 2013, 12.59 (CEST)[beäntwurdzje]

Myn ekskuzes: ik wie my net bewust fan jo reäksje op Drewes syn oerlisside, oars hie ik dêr earst wol op reägearre foar't ik de saak werneamde. Mar it punt bliuwt dat "Korea" oanlieding jout ta útspraakflaters, en sa't ik ek oan Drewes skreaun haw, de Afûk jout sels oan: "It is dêrom oan te rieden om yn gefal fan twivel altyd wol it dielteken te brûken. Dêrmei hoedzje jo josels foar misferstannen en útspraakflaters." Dus as beide farianten brûkt wurde meie, sa't hjir blykber it gefal is, om't de FA op it ynternet wat oars seit as yn syn eigen wurdboek (it is dêr ek sa'n spultsje fan 'e rjochterhân wit net wat de linker docht, leau 'k), dan is de foarm mei trema it bêste. Ieneach fan 'e Esk (talk) 21 jun 2013, 13.20 (CEST)[beäntwurdzje]

H. Dijkstra-en-dy[boarne bewurkje]

Tanke foar de tip Mysha. Ik haw it stik lêzen en bewarre, faaks komt it letter noch fan pas. Ik bin der wol hast wis fan dat dy Dijkstra ús bibeloersetter is. Groetn. Drewes (talk) 25 jun 2013, 17.31 (CEST)[beäntwurdzje]

Jo hawwe gelyk. Hat dat ea oars west en is it berjocht ferâldere? By myn witten binne der gjin oare wolkomsberjochten. Drewes (talk) 28 jun 2013, 15.47 (CEST)[beäntwurdzje]

Fakânsje[boarne bewurkje]

Goede fakânsje tawinske. Gr. Drewes (talk) 10 jul 2013, 18.31 (CEST)[beäntwurdzje]

Deensk Fryslân[boarne bewurkje]

Wêr stiet dat it gebiet tusken de Dútske grins en de Deenske stêd Tønder hjoed-de-dei as Deensk Fryslân "formalisearre" is? Groetnis, Drewes (talk) 11 jul 2014, 23.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Dearest Mysha, tahnks a lot for the help in this page. I'll be pleased to help you for little pages and traslation in Italian or Portuguese, ad for Fedde Schurer. I opened them!

Rei Momo (oerlis) 25 nov 2015, 12.59 (CET)[beäntwurdzje]

Plaatsjemjitten[boarne bewurkje]

Hoi Mysha. Ik fyn grutte(re) plaatsjes yn't generaal moaier stean op in side. Da's alles. Drewes (oerlis) 16 des 2015, 16.53 (CET)[beäntwurdzje]

Jo sjogge it lytser? Brekt my de klomp fan. Ik ha thumbnail feroare yn thumb, op'e dolle rûs. Ik wit it oars ek net. Goeie feestdagen tawinske. Drewes (oerlis) 18 des 2015, 17.01 (CET)[beäntwurdzje]

Rjochten foar bot[boarne bewurkje]

Goeie Mysha. In rjochtenútfierder oanskriuwe is de koartste klap. Drewes (oerlis) 9 feb 2016, 19.02 (CET)[beäntwurdzje]

Jo moatte Kening Aldgilles hawwe, dy komt wolris del. Drewes (oerlis) 10 feb 2016, 15.20 (CET)[beäntwurdzje]
Ik kin jo oanfraach op de oerlisside fan Algilles oars net fine. Drewes (oerlis) 15 feb 2016, 22.33 (CET)[beäntwurdzje]

De Braaid[boarne bewurkje]

Wat is der mis mei de Izertiid yn De Braaid, Mysha? Drewes (oerlis) 19 feb 2016, 16.57 (CET)[beäntwurdzje]

Heechspringen[boarne bewurkje]

Goeie Mysha. Ik miende dat ik it stikje wat dúdliker makke hie, mar fiel jo fij om it wer te feroarjen. Sydlings, dy bewurkingskriich sil net sa gauw útbrekke tusken ús. Drewes (oerlis) 13 apr 2016, 14.49 (CEST)[beäntwurdzje]

moaderator[boarne bewurkje]

Dei Mysha, soe it ek in idee wêze om Pier fan Piefpafpier, mocht er der nocht oan hawwe, foar te dragen as moaderator foar de Frysktalige Wiky. Nei syn wurk foar it omstaverjen, liket soks my goed ta. Yn 'e Wâlden (oerlis) 15 apr 2016, 13.05 (CEST)[beäntwurdzje]

Little help on my User Page, please[boarne bewurkje]

Hi, dearest Mysha, how are you? Me so and so...

Please, can you access my User Page and translate the second picture I put? Just 2 minutes... thanks a lot for your precious help!

Rei Momo (oerlis) 8 maa 2016, 13.37 (CEST)

Grazie mille per la visita, a presto! Rei Momo (oerlis) 9 maa 2016, 23.41 (CEST)

Ciao carissimo Mysha, come stai? Io bene...

Per favore, mi tradurresti la nuova foto che ho inserito in questa pagina? Solo due minuti. Grazie mille per il tuo grande aiuto!

Rei Momo (oerlis) 28 maa 2016, 09.38 (CEST)

Rei Momo frege at ik meihelpe koe mei it ferfryskjen fan in foto.
Non so qual foto, ma era già fatto. (Ik wit net hokker foto, mar it wie al dien.) Mysha (oerlis)

Ciao carissimo Mysha, tutto bene?

Ho aperto questa nuova pagina, per favore mi aiuti a tradurre le poche parole dall'Inglese? Grazie mille per il tuo prezioso aiuto!

Rei Momo (oerlis) 31 maa 2016, 09.47 (CEST)

Rei Momo frege at ik meihelpe koe mei it ferfryskjen fan de side oer Bashar Warda.
È troppo caldi, oggi. (It is te waarm, hjoed.)
La pagina già è in Frisone. (De side is al yn it Frysk.) Mysha (oerlis)


Foarstel 'oe'/'û'-kwestje[boarne bewurkje]

Goeie, Mysha. Ik haw op 'e Oerlisside in foarstel dien om foar iens en foar altyd de strideraasje oer de 'oe'/'û'-stavering yn lannenammen út 'e wei te romjen. Ik soe graach wolle dat jo hjirre ris nei seagen en in stim útbrochten sadat de mearderheid fan 'e Wikipedy-mienskip oer dizze saak beslisse kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 21.45 (CEST)[beäntwurdzje]

Mysha. Ik bin der (fansels) net op út om jo dwers te sitten. Ik tocht dat 'slope' de goede foarm is om't 'sloopje' net yn myn wurdboeken te finen is. Drewes (oerlis) 15 des 2016, 19.09 (CET)[beäntwurdzje]

Bible Lands Museum[boarne bewurkje]

Bible Lands-Museum is in argeologysk museum yn Jeruzalem, Israël, dat ûndersiket de kultuer fan 'e folken neamd yn de Bibel, ûnder harren de âlde Egyptners, Kanaäniten, Filistinen, Aram, Hethiten, Elamites, Foenysjers en Perzje ns. פארוק (oerlis) 23 des 2016, 12.41 (CET)[beäntwurdzje]

Buon Anno!!![boarne bewurkje]

Successo e lunga vita, a presto. Rei Momo (oerlis) 29 des 2016, 07.35 (CET)[beäntwurdzje]

Grazie.

Boujier brêgen[boarne bewurkje]

Hawwe jo ek in idee wannear't de Bokkensbrêge en de Bysketoerbrêge boud binne? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 des 2017, 20.09 (CET)[beäntwurdzje]

Nee, sa presys wit ik dat net. Mysha (oerlis)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[boarne bewurkje]

WMF Surveys, 29 mrt 2018, 20.40 (CEST)[beäntwurdzje]

Reverting of delete tags[boarne bewurkje]

Regarding this and this, could you please explain your reasoning for me in English? - dcljr (oerlis) 11 apr 2018, 13.43 (CEST)[beäntwurdzje]

It says: "I don't see anything about it." That is: I see no reason why those pages should be deleted. They are prefectly ordinary pages. Mysha (oerlis)
OK, but in my edit summaries I indicated that they had the "hallmarks of a longtime cross-wiki vandal", meaning that a particular globally-banned user was probably the author of the pages. Current practice is to delete all such pages on sight, regardless of their quality. Since I am only an ordinary user, I have no way of knowing who is behind an IP address, nor can I delete pages, so I just tag pages that I suspect are created by this particular user and let stewards or local admins decide. In this particular case, the pages were just deleted by a steward, who apparently (independently) came to the same conclusion as I did. If you (or anyone else here) want those pages back, they can be re-created based on existing similar pages. Obviously, the stewards will not delete pages that are clearly created by a legitimate local user. (My own view is that pages for years several decades in the future are not useful and almost never attract any actual encyclopedic content, so I would prefer they stay deleted. But I would also not move to delete them if they were re-created by a local user here.) - dcljr (oerlis) 12 apr 2018, 20.01 (CEST)[beäntwurdzje]
That's why I removed the deletion to indicate there was no visible reason at all to delete them. I don't kow what the hallmarks are: Did this contributor always extend the year pages ranges? (Had you entered them on the page for deletions, I would have discussed it there, but the result would probably have been the same.)
Indeed someone deleted all these pages without asking us, which I don't like at all. Especially, not even asking us has in this case lost us our 40000th page. What am I, as press contact, going to tell a journalist: "Yes, we used to have that many pages, but someone didn't care about them."? Then the journalist would report "Wikipedia suffers from vandalism", meaning the steward, and I'm not sure that call would be wrong in this case. Mysha (oerlis)

@Dcljr: Keeping this discussion in English, I would like to add that I, as an administrator of the Frisian Wikipedia, am also not at all happy with the way this thing was handled. Like I told Holder (see: Meidogger_oerlis:Holder#Mass deletion), I invested about an hour and a half to connect all those pages to the appropriate Wikidata items, and all that work was deleted along with those year pages. In the future please delete or mark for deletion only those pages that have a vandalism content, and consult with the administrators of this Wiki concerning pages created by any known longtime cross-wiki vandal, which have a content that is actually pretty reasonable. Alright? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 apr 2018, 22.12 (CEST)[beäntwurdzje]

Replied at Meidogger oerlis:Holder#Mass deletion, since Mysha doesn't necessarily want to see this continue to play out on this talk page. [grin] - dcljr (oerlis) 13 apr 2018, 23.19 (CEST)[beäntwurdzje]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[boarne bewurkje]

WMF Surveys, 13 apr 2018, 03.38 (CEST)[beäntwurdzje]
Nonsense. Not only is 27% of all contributors, dead or alive, an extremely high number, but it's quite possible to register survey takers usage without making them traceable. Plus, you own this invitation, thus it's your responsibility to make sure it only invites us while there actually is a survey to take. Mysha (oerlis)

Ciao, carissimo Mysha, come stai? BUON ANNO!!!

Ho aperto questa breve pagina, e ti chiedo, per favore, una breve traduzione e rilettura delle poche ricghe in Inglese. Grazie del tuop grande aiuto, buona domenica!!!

Rei Momo (oerlis) 20 jan 2019, 12.02 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie Mysha,

Do in fandaal, LOL! Mar wat moasto dêr ek? Ik haw op en: ek in kear eat feroarje wollen: it moast foar de helsdoarren weikomme.
De 'side' dy't in oanbelange wie noch gjin side, gjin of te min ynhâld. Fansels hie ien fan ús it oanmeitsje kinnen, mar dêr moatte jo wol nocht oan hawwe. Yndertiid diesto dat geregeld, dêrfandinne it nije tiidwurd 'myshafisearjen' (in fynst fan Swarte Kees dochs?).
Nee, dat ik dy skille ha wie mear in hoeden hifkjen fan dyn wikynocht. Groetnis Drewes (oerlis) 24 jun 2019, 18.21 (CEST)[beäntwurdzje]

@Drewes: Wêr hawwe jo je ferstân sitten. --PiefPafPier (oerlis) 1 jul 2019, 17.47 (CEST)[beäntwurdzje]

Ferfryskingsdiskusje[boarne bewurkje]

Goeie. Hawwe jo de diskusje oer it al of net ferfryskjen fan plaknammen lêzen op Wikipedy_oerlis:Mienskip#Ferfrysking of net-ferfryskjen fan plaknammen bûten Fryslân? Ik wit net oft jo dêr ek oer meistimme wolle, en dat moatte jo fansels ek sels witte, mar we sille der sa stadichoan oer gear. Ik haw dêr sein dat ik net mei de diskusje begjin te suteljen op oerlissiden fan meidoggers dy't hjir amper mear komme, mar no't jo wer aktyf binne, soe it al wat healwiis wêze om oan jo foarby te gean. As jo stimme wolle, kin dat Wikipedy_oerlis:Mienskip#Gearfetting troch in copyrightsymboal te pleatsen efter de ferfryske of net-ferfryske foarm. We hiene ôfpraat dat it foar de ferfryske foarm in grien symboaltsje wêze soe en foar de net-ferfryske foarm in read symboaltsje, mar dat is net oeral goed gien. De bedoeling is lykwols wol dúdlik tink ik. In blau symboaltsje is in ûnthâlding. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 jun 2019, 23.22 (CEST) en Drewes (oerlis) 26 jun 2019, 23.30 (CEST)[beäntwurdzje]

Goeie. Ik seach op Koartlyn Feroare dat jo bot warber west hawwe mei it oanpassen fan keppelings, benammen fan [[Rome (stêd)|Rome]] nei [[Rome]]. Dat der sa'n protte keppelings [[Rome (stêd)|Rome]] binne, komt om't ik okkerdeis it artikel "Rome (stêd)" omneamd haw ta "Rome", om't dat neffens my fierwei de gongberste betsjutting is. Ik bedoel, 9 fan 'e 10 kear of miskien wol 99 fan 'e 100 kear as je "Rome" sizze, dan bedoele je de haadstêd fan Itaalje. Dat ik haw de betsjuttingsside mei de oare betsjuttings ferskood nei Rome (betsjuttingsside). Wat ik eins net begryp is wêrom't jo dy keppelings oanpasse wolle. [[Rome (stêd)|Rome]] wiist moai troch nei [[Rome]], dus alles wurket prima sa't it is. Ik haw ris eefkes sjoen hoefolle siden oft noch in keppeling hawwe mei [[Rome (stêd)|Rome]], en dat binne der noch mear as 600. No wol ik jo de wet net foarskriuwe, mar foardat jo dy keppelings allegear feroarje en dêr noch dagen wurk yn stekke, woe ik jo der dochs even op wize dat it neffens my eins net nedich is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 nov 2021, 21.30 (CET)[beäntwurdzje]

Ik tink, it is om dy iene fan de tsien of fan de hûndert. Mar hoe ek; wy hawwe earne in oanwizing sa presys as mooglik te dwaan. (At wy dy noch hawwe.) Dat, at wy der Rome fan meitsje, dan moat it ek Rome wêze.
En koenen jo noch efkes sjen hoe't Oerlis:Rome (stêd) moaten hie? Mysha (oerlis) 5 nov 2021, 10.05 (CET)[beäntwurdzje]
Sa sekuer mooglik, sizze jo, jawis, mar Rome (stêd) is no gewoan in synonym fan Rome. Dus dat is klear. Mocht der alris immen op 'e side Rome telâne komme dy't in oare betsjutting hawwe moat, dan stiet dêr boppe-oan de side it berjocht: "Dizze side giet oer de haadstêd fan Itaalje. Foar oare betsjuttings, sjoch: Rome (betsjuttingsside)."
Oer dy diskusje op 'e oerlisside: dêr kin ik jo net mei helpe, bin ik bang, want fan 'e werjefte fan koördinaten op lânkaarten haw ik gjin ferstân. Ik haw in pear jier lyn alris besocht dat út te sykjen, mar dat hat in útsûnderlik ymproduktive middei west, dat dêr weagje ik my net wer oan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 nov 2021, 21.56 (CET)[beäntwurdzje]
Tsja, sa sekuer mooglik is no ien kear net itselde as berikber. Dy oerlisside gie net oer wat der op dy side stiet, mar wêr't er stean moat. Mysha (oerlis)
O. Oer dy oerlisside hie ik jo ferkeard begrepen. It wie my net iens opfallen dat dat ferkeard om stie. Ik begryp ek net wêrom't dat net gewoan mei omneamd is doe't ik it artikel omneamde, want sa heart dat wol te gean, en dat docht it by myn witten ek altyd. Hoe dan ek, ik haw it no omwiksele, dat no stiet it goed. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 nov 2021, 22.35 (CET)[beäntwurdzje]

Oanfraach ynterview[boarne bewurkje]

Goeie. Ik lês op Wikipedy:Parseberjocht dat jo de parsekontakten dogge. Ik wit net oft dy ynformaasje noch aktueel is, mar kinne jo ris nei dizze diskusje sjen: Wikipedy:Oerlisside#20-jarig_bestaan_Wikipedy? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 aug 2022, 20.13 (CEST)[beäntwurdzje]

Dit giet oer neat[boarne bewurkje]

Yndie: hjir is it ek wat nûver mei dat "Underwerp". (Wêrom sizze wy net fan "Mêd"?)

Mar it giet der allinnich om dat neffens Ieneach foar my sichtber is as der immen wat skriuwt op myn oerlisside, dat no wol ik graach witte at dat wier sa is. Mysha (oerlis) Mysha (oerlis) 18 nov 2022, 12.41 (CET)[beäntwurdzje]

Ja, mar dat wurket allinnich as in oar it docht. As ik wat op myn eigen oerlisside set, dan krij ik dêr gjin berjocht fia de e-mail oer. Dus ik tink, yn deselde trant fan test set ik dat hjir mar even ûnder. No soene jo in warskôging ûntfange moatte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 nov 2022, 18.22 (CET)[beäntwurdzje]
Goendei, Mysha. Dit is test op jo eigen fersyk. Ik haw fierders neat te melden, dat it bêste mar wer. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 des 2022, 23.34 (CET)[beäntwurdzje]
Goed, dat haw ik sjoen op de post. En ik hie in warskôging doe't ik op Meidogger:Mysha kaam. (Faaks hie dat mei alle siden kinnen, mar dat wie hjoed de earste side dy't ik seach.) Hat hawwe jo no dien, dat dat sa kaam? Mysha (oerlis) Mysha (oerlis) 7 des 2022, 09.23 (CET)[beäntwurdzje]
Ik haw neat oars as oars dien. Allinne mar op jo oerlisside (hjir dus) in berjocht efterlitten. As der wat oars is, moat dat komme trochdat jo jo ynstellings feroare hawwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 8 des 2022, 00.03 (CET)[beäntwurdzje]
Nee, ik woe allinnich witte at it genôch wie. Skynber is dat genôch as warskôging, ek foar dagen dat ik net op de Wikipedy bin. Tank foar de help. Mysha (oerlis)

Wikipedy:Parseberjocht[boarne bewurkje]

At jimme hjir útkaam binne, en gjin idee hawwe wêrom, dan hienen jimme grif wier hjir wêze moatten.

For anyone who ended up here, but has no idea why: You probably were supposed to end up here.

Mysha (oerlis) Mysha (oerlis) 23 des 2022, 11.07 (CET)[beäntwurdzje]

Jo hawwe wikt:fy:Berjocht:Meidogger/Ynfo Linux skreaun. Grif hie dat op W: moatten. Aliter (oerlis) 10 jan 2023, 17.44 (CET)[beäntwurdzje]

Koordinaasjes omsette.[boarne bewurkje]

Dit moat de lokaasje oanjaan., oant immen mei wat betters komt. Mysha (oerlis) 30 jan 2023, 11.12 (CET)[beäntwurdzje]

Byld fuort[boarne bewurkje]

Goeie. Ik haw jo side The Barbarian omneamd ta The Barbarian (byld), om't der grif mear dingen wêze sille dy't sa hjitte. Dêrnei haw ik de trochwiisside The Barbarian fuortgoaid. Ik sis it hjir mar even sadat jo moarn net skrikke en tinke fan: hy hat myn wurk fuortsmiten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 mrt 2023, 22.16 (CEST)[beäntwurdzje]

It tafal wol dat ik krekt wat seach oer dat siden net "fan my" binne. It binne ùs (ús?) siden, en at immen de Wikipedy better makket, dan bin ik bliid. En fierders bin ik noch fan doe't wy alles byholden fia folchlisten, dat ik koe krekt sjen wat der dien waard. Grif is der immen yn de fjocht"sport"en dy't ek Barbaarsk is. Dat is wêrom nl: dwaande is om alle titels tafoegings te jaan, tink. Moatte wy dêr ek mei dwaande? Mysha (oerlis)
No ja, ik bedoelde: "de troch jo oanmakke side The Barbarian". Wat dit berjocht fan my hjir oanbelanget, dat oerstallich bliek te wêzen: better dermei ferlegen as derom ferlegen, sei ús mem altyd. En tafoegings oan titels lykje mei inkeld nedich as der oare ûnderwerpen mei deselde namme binne. Ik haw der juster net nei sjoen, mar ik tocht: dat is sa'n algemiene titel, dy wurdt grif mear brûkt. As jo hjirre op en: sjogge, is dat ek sa. Ik tel yn 'e gauwichheid teminsten twa films en in liet dy't sa hjitte. Mar as it earst sa stean bleaun wie, hie it ek gjin ramp west. As je dan in oar artikel tafoegje mei deselde titel, komme je dit altyd wer tsjin en kin it dan noch oanpast wurde. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 mrt 2023, 17.47 (CEST)[beäntwurdzje]