Springe nei ynhâld

Meidogger oerlis:Aliter

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy

Earder oerlis op /Argyf.

Ferminbettering[boarne bewurkje]

Hallo Aliter,

Dat wit ik sels ek net mear. Ik leau dat ik wat feroare hie yn de ferûnderstelling dat ik it ferbettere, mar letter seach ik dat ik in korrekte formulearring 'fout ferbettere hie'. Doe't ik dat seach, haw ik myn eigen eardere sabeare-ferbettering wer byholpen, mei it kommintaar derby fan 'verschlimbesserung'; dat hie dus eins better wêze kind: 'rjochtsette fan in earder makke verschlimmbesserung'. 'Ferminbettering' koe ik net as wurd, mar it is in moaie lienoersetting.

H gr Aldert Prins


Interwiki Bot[boarne bewurkje]

Hi,

I would like to help fy: with the interwiki bot runs. Please support at this meta page. Thanks! en:user:Yurik --66.65.150.103 06.39, mar 25, 2006 (UTC)

Frisian setup[boarne bewurkje]

Hi! I see the Frisian setup correctly, with Wikipedy-mienskip and Koartlyn feroare. Are you sure you haven't switched to English (or an untranslated language) in your settings? Jon Harald Søby 09.11, apr 1, 2006 (UTC)

Bericht op overlegpagina meta[boarne bewurkje]

Ik spreek geen Fries helaas, maar ik geloof dat je hier het actiefst bent. Ik heb een bericht op je meta-talkpage achtergelaten n.a.v. je opmerking op commons:Talk:Pronunciation of Dutch municipality names (ingewikkeld, ja!). nl:Overleg gebruiker:NielsF

Wa(')t ik wêze wol[boarne bewurkje]

No't jo der doch oer begûn binne, ik soe it beste "Steinbach" hite kinne. Ik haw alles byinoar fols te folle nammen, er wisse no't dat "single login" der komt liket it my wol handich as ik op sa folle meechlik Wikipedyen "Steinbach" hite kinne soe. De âlde namme WanabeFrysk wurdt dan in redirect, leau'k. WanabeFries 22.11, apr 11, 2006 (UTC)
O, dat fan dy automatyske redirects is net sa, sjoch ik, mar dat makket my net út; minder loginnammen is in soad dúdliker. WanabeFries 22.19, apr 11, 2006 (UTC)

Tankewol! WanabeFries 23.52, apr 18, 2006 (UTC)

Ik ben geen Fries, maar een Groninger, dus ik doe een poging tot. Ik haw it Grinslânsker foarbyld gister verwyderd, omdat it gjin Grinslânsk is. Ik sjog dat jo it weer terug zet hawwe. (Nu weet ik het neit meer in het Fries) Ik raad u aan om het weer te verwijderen, gezien er niet zoiets bestaat als de nije stavering. t Gronings gebruikt nog steeds dezelfde spelling als die uit 1952 van Ter Laan. 81.205.234.85 14.17, mai 13, 2006 (CEST)

It bart alle dagen dat minsken saken út Wikipedia skrasse om't it neffens harren oars is. En at der gjin arguminten by binne wurdt it almeast like hurd wer tebekset. Doe't dat foarbyld tafoege waard is der neigean at dy stavering wier brûkt waard, en dat wie it gefal. Dat is it measte dat op in Fryske Wikipedy dien wurde kin, oant der ien komt dy't genôch fan it Grinslânsk wit om mear ynformaasje ta te foechjen. Fiel jo frij om nei te gean wêrom guon minsken dy stavering brûke, en dy ynformaasje oan de side ta te foegjen. It oars wol nijsgjirrich dat de ynformaasje oer de nije stavering fan krekt itselde adres kaam is as no de krytyk.
Het gebeurt dagelijks dat mensen dingen uit Wikipedia weghalen omdat het volgens anders is dan daar aangegeven. En als er geen argumenten bij zijn wordt het meestal even snel weer teruggezet. Toen dat voorbeeld toegevoegd werd is gecontroleerd of die spelling inderdaad gebruikt werd, en dat was inderdaad het geval. Dat is zo ongeveer alles dat op een Friestalige Wikipedie gedaan kan worden, tot er iemand komt die genoeg van het Gronings weet om meer informaatie toe te voegen. Voelt u zich vrij om te achterhalen waarom sommige mensen van die spelling gebruik maken, en om die informatie dan aan de pagina toe te voegen. Het is trouwens opvallend dat de informatie over de nieuwe spelling precies hetzelfde adres gekomen is als waar nu de kritiek vandaankomt.Aliter 20.30, mai 13, 2006 (CEST)
t Is zo dat ik die spelling gebruikte omdat ik er op het internet erover gelezen had. Toen ik wat verder zocht kwam ik erachter dat het geen Gronings was. Ook het woordenboek van Ter Laan noch die van Siemon Reker geeft geen informatie over deze nieuwe spelling. Daardoor lijkt mij dat deze spelling weldegelijk neit bestaat. Als deze spelling wel door veel mensen in gebruik zou zijn, zou het stukje op de Nederlandse pagina Gronings, niet zijn verwijderd. Zover ik weet bestaat die spelling dus niet.
Mijn bron was http://taal.phileon.nl. Zoals ik gezien heb, is deze pagina ook alweer veranderd in de juiste spelling. Ik nodig u uit om eens te kijken op de Nedersaksische wikipedia bij Groningse artikelen om de spelling zelf eens te controleren (daar ben ik actief). 81.205.234.85 22.43, mai 13, 2006 (CEST)

Tsja, dat soe in aardiche útlis wêze, at dat it ienichste wie dat jo sûnder oanmelding skreaun hienen. Mar ja, jo hawwe mei dit adres hjir net sa'n goede ferline, dat dat makket de lêzer wat hoeden. (En dat wiskjen fan de meidoggerside fernúvert ek.) Sa't jo op de webstee dy't jo neame, en op nds-nl: lêze kinne, binne der wier staverings nijer as dy fan Ter Laan, mar ik haw it fierders net oan tiid dêr nei te sjen. Mar no't "It is gjin Grinslannersk." feroare is ta "It is ferkeard stavere.", soe ik sizze: at jo op nds-nl: freegje wat oan de stavering ôfwykt, dan sjoch ik op 'e nij of dizze stavering brûkt wurdt.
Tsja, dat zou een passende uitleg zijn, als dat het enige was dat je hier zonder aanmelding geschreven had. Maar ja, je hebt hier met dit adres een minder goed verleden, en dat maakt de lezer wat voorzichtig. (En het wissen van de gebruikerspagina doet ook vreemd aan.) Zoals je kunt lezen op de website die je noemt en op nds-nl:, zijn er werkelijk spellingen nieuwer dan die van Ter Laan, maar ik heb de tijd niet om me er verder in te verdiepen. Maar nu "Het is geen Gronings." veranderd is in "Het is verkeerd gespeld.", zou ik zeggen dat als je op nds-nl: navraagt wat aan die spelling afwijkt, ik dan wel opnieuw wil kijken of deze spelling gebruikt wordt. Aliter 02.59, mai 14, 2006 (CEST)

Kollumerpompkerlânsk[boarne bewurkje]

Daarnaast had ik nog een vraag. Op de Nederlandse wikipedia wordt gesproken over Kollumerlands. Op de Friese wordt gesproken over Pompsters. Zijn dit woorden voor hetzelfde dialect, of zit het anders? 81.205.234.85 22.43, mai 13, 2006 (CEST)

Fan Grinslânsk nei Frysk yn fjouwer stappen:
 • Fan Hegelânsk nei Westerkertiersk, Grinslânsk mei in Fryske ynslach.
 • Fan Westerkertiers nei Kollumerlânsk, Grinslânsk mei in Fryske ynslach, praat in Eastkollumerlân en somtiden by útwreiding ek in slach fan Westwesterkertiersk; at der in oar ferskil is as de kant fan grins, dan is it gjin grut ferskil; it liket earder in betizing út de "fiif talen" fan Kollumerlân, en Frysk yn Grinslân en Grinslânsk yn Fryslân.
 • Fan Kollumerlânsk nei Pompstersk, in Frysk-Grinslânsk-e mingtaal praat yn Kollumerpomp; almeast rekkene ta it Grinslânsk.
 • Fan Pompstersk nei Wâldfrysk. Aliter 02.59, mai 14, 2006 (CEST)

Oke, mer binne it Westerkertiersk en it Kollumerlânsk oanere dialekten? Of worden zij als 1 dialect gezien? Gezien op de friese wikipedia alleen pompsters genoemd wordt, en op het Westerkwartiers het hele groningse gebied in friesland omvat. 81.205.234.85 09.36, mai 14, 2006 (CEST)

Ik set it stikje dêr't it hjir om giet foar jo oer nei it Nederlânsk ta:
 • Van Westerkwartiers naar Kollumerlands, Gronings met een Friese inslag, gesproken in Oost-Kollumerland, soms bij uitbreiding ook een bepaalde soort Westerkwartiers; zo er verschillen zijn, afgezien van de kant van de grens, dan zijn die niet opvallend; het lijkt eerder voort te komen uit de verwarring door de "Vijf talen" van Kollumerland en Fries in Groningen en Gronings in Friesland.
Als je meer informatie kunt krijgen van een medewerker Neder-Saksisch aan bijvoorbeeld de RuG, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Aliter 01.38, mai 15, 2006 (CEST)

Zergeisterung[boarne bewurkje]

Ik wit it is fuort gjin reden om de tekst fuort te heljen. Mar at in anonym op fjouwer siden deselde tekst delsmyt yn it ingelsk mei de koarte opmerking please translate is dit neffens my seker gjin reden om dit op fjouwer plakken stean te litten. Ik hie hast it idee om de siden fuortendaliks mar te wiskjen. Mei soksoarte aksjes sjitte wy as Fryske wiki neat op en wy moatte hjir sa min mooglik tiid oan besteegje. En ik tink net dat de anononym dy't de tekst hjir dumpt hat ea in sinnige bydrage leferje sil yn it Frysk, dus dêr hoeche wy ek net al te foarsichtich mei te wêzen. Theun 22.37, mai 16, 2006 (CEST)

It gong my net om de anonym; dy hat syn reklame skreaun en ik haw it doe stean litten oant ik de tiid hie om te sjen of ik wat betters fine koe. Mar it giet my der om dat ien leaut dat er alle tekst op in side fuortsmite kin, allinnich om't hy sels tinkt dat dat in goed idee wêze soe. Dat duplikaat, OK. De ferzje op it oerlis, OK. Beide kearen mei 'utlis op de oerlisside, fansels. Mar alles fuort te smiten sûnder oerlis en dan de "fraach" de siden te wiskjen allinnich om't er dat sels net kin? Nee, dat hoech om my net. Aliter 22.54, mai 16, 2006 (CEST)
Dêr hawwe jo fansels ek gelyk yn, mar ik fyn it yn beide gefallen somtiden skande fan ús tiid om ús hjir mei dwaande te hâlden. En no hâld ik hjir ek mei op, kostet allinich noch mear tiid (en romte op de tsjinners fansels), ;). Ik jou my mar dêl, oan't in oare kear.Theun 22.59, mai 16, 2006 (CEST)
Kom't mei it gebiet. Aliter 00.15, mai 17, 2006 (CEST)

Article request[boarne bewurkje]

Nei Wikipedy:Winske artikels.

Nei Wikipedy:Oerlis side.

Sil dy myn bot RoboServien de botflagge oanjaan kinne, myn fersyk steat er al langer as in wike, sûnder dat immen er tsjinstimt hat. Ik wol myn bot krektsa draaie, en dan kinne d'r wat feroarings plakfinen. Servien 20.50, jun 9, 2006 (CEST)
11 juny: Der is noch neat tsjinynbrocht. Skriuwst 'Oerlisside' trouwens net tegere? Steat now: Wikipedy:Oerlis side... Servien 15.35, jun 11, 2006 (CEST)

Ingelske wurden[boarne bewurkje]

By Koarlyn feroare stjit yn it 'pop-up menu' noch in Ingelsk wurd: all. Ek stjit dêr twa kear hulp ien, mar dat is dochs gjin Frysk? Ik miende dât it help wêze moast.

Ah, dy nammeromten. Tank. Oanpast. Dy nammromtenamme "Hulp", dat stiet yn de programmatuer foar de meartaligens, en is der tink earder in kear ynkaam doe't ik frege hie om de nammeromte Category oer te setten. Ik wit net krekt wa't it ferkeard dien hat, mar yn alle gefallen kinne wy no net Help: skriuwe, om't dat dan as Ingelsk oerset wurdt nei "ús" Hulp: ta. Ik haw trochjûn dat dat ferkeard stiet op de Fryske wiki's, mar ik wit net hoenear at de programmeurs it foar soks oan tiid hawwe. Foar no meitsje wy der gjin gebrûk fan. (Op it stuit rint der in test fan de programmatuer en is der noch folle mear mis mei de teksten.) Aliter 18.56, jun 24, 2006 (CEST)

En hjir noch in pop-up menu mei Ingelske wurden: [1]

Tank, dien. Aliter

Ik besyke om it oan te wyzjen, mar dat wol net lukke, hjir nog ien: [2]

Faaks slagget it at jo it gewoan as wikikeppeling skriuwe: Wiki:Log/newusers? Tank. Dien. Aliter 22.03, jun 24, 2006 (CEST)

Tank foar it hertlike wolkom[boarne bewurkje]

Tank, Aliter. Jo hawwe goed sjoen dat ik my noch yn 'e opmaak ferdjipje moat. Ik sil der wat mear yndûke, sa dat jo der net eltse kear in soad wurk fan hawwe... :)

En wat Rosencrantz en Guildenstern oanbelanget: in tige skerpe observaasje fan jo. Kompliminten! @te 19.27, 27 jun 2006 (CEST)

John Shakespeare[boarne bewurkje]

Myn ûntskuldigingen, Aliter! Ik hie Stratford hjir opfette as berteplak. Mar jo hawwe fansels gelyk as jo it plak fan ferstjerren bedoele. @te 19.02, 30 jun 2006 (CEST)

Flaters in MediaWiki-tekst[boarne bewurkje]

Kansto dizze tekste ferbetterje? (Sjoch ek: li:User talk:Steinbach#Fouten_in_MediaWiki-teksten veur mear informaasje) Servien 18.49, 2 jul 2006 (CEST)

Fy: message noconnect is missing variable \$1
Fy: message nosuchuser is missing variable \$1
Fy: message passwordremindertext is missing variable \$4
Fy: message blockedtext is missing variable \$1
Fy: message noexactmatch is missing variable \$1
Fy: message rcnote is missing variable \$3
Fy: message largefile is missing variable \$1
Fy: message largefile is missing variable \$2
Fy: message sitestatstext is missing variable \$7
Fy: message sitestatstext is missing variable \$8
Fy: message userstatstext is missing variable \$3
Fy: message userstatstext is missing variable \$4
Fy: message disambiguationstext is missing variable \$1
Fy: message revertpage is missing variable \$2
Fy: message anontalkpagetext has trailing white space
Fy: message note has trailing white space
Fy: message historywarning has trailing white space
Fy: message alreadyrolled has trailing white space

Do kanst ek as de mar yn kategory steat ipf. "Kategoryen" de tekst "Kategory" krije dan kansto itfolgende brûken: ---> {{PLURAL:$1|Kategory|Kategoryen}}

Oer it al as net flaters wêze is it ien en oar te sizzen, op li: skriuwst likesafolle ynformaasje as hjir en at dit in programma is dan oare kear graach ek de keppelings meitsje litte. Mar ik hie it hjoed wol oan tiid om ris te sjen:
 • noconnect, passwordremindertext, rcnote, sitestatstext, userstatstext: Funksje fariabele is net dúdlik, en de fariabele wurdt ek yn de Ingelske Wikipedy net brûkt.
 • nosuchuser, largefile: Ingelske tekst past net by gebrûk.
 • blockedtext: mei sin.
 • noexactmatch, revertpage, note, historywarning: paste by lêste dokumentearre ferzje; bywurke.
 • disambiguationstext, anontalkpagetext, alreadyrolled: flatermelding liket in flater.
Aliter 21.04, 2 jul 2006 (CEST)

Even snel in het Nederlands: deze foutmeldingen stonden in een bestand met allerlei "fouten" die in de MediaWiki-teksten voorkomen, ik weet dat het niet allemaal fouten zijn (sommige dingen zijn waarschijnlijk nieuwe functies die ook nog niet op de en-wiki zijn toegepast.) Een voorbeeld hiervan is MediaWiki:Categories op nds-nl- en nl-wiki heb ik het aangepast naar de nieuwe tekst, maar de Engelse wiki heeft het nog niet. Servien 14.55, 3 jul 2006 (CEST)

Jo sizze, der wie earne in triem mei "flaters". Dan moat dat wurd mar foar rekken fan de makker fan dy triem komme. Mei PLURAL wie der oant no ta it probleem dat it evaluearre waard at jo it bewurkje woenen, dat by it oersetten wie dy funksje net te sjen, en at de systeemteksten bywurke waarden dan ferdwûn it PLURAL gewoan wer. No't wy dy flater der út hawwe, kin PLURAL (hast) oeral tapast wurde dêr't no in meartal stiet. Aliter 19.00, 3 jul 2006 (CEST)

Hello. I have got one request for you. I need sentence "sugar in 350 languages" in Frisian (I want to do a logo of my site). So, can you write me what`s called this sentence in Frisian? Thank you very much! Szoltys

The frase translates as "sûker yn 350 talen". The word "sugar" translates as "sûker".
Szoltys freget om in oersetting. Dit hie oars mear in funksje fan it WikiWurdboek west. Aliter 19.59, 11 jul 2006 (CEST)
thanks very much! (my collection is on my site: http://www.zucker.prv.pl but a logo is old yet) best regards. Szoltys

Ik haw gjin boarne dy't mear skriuwt oer de Germaanske-goade/dei-nammen, mar it like my in moai foarbyld om't it twa lûdferskowing yn har hat: de 'n' ferdwynt en de g fan "tag" of "dag" wurdt in i. Ik haw der fierders net heale folle ferstân fan... Maartenvdbent 22.13, 19 jul 2006 (CEST)

TuvicBot[boarne bewurkje]

Geantwoord op nl:Overleg gebruiker:Tuvic. --Tuvic 11.22, 9 aug 2006 (CEST)

Nog eens :-) --Tuvic 11.50, 10 aug 2006 (CEST)
Nagekeken. --Tuvic 21.35, 10 aug 2006 (CEST)
Update gezien, en geantwoord op nl:Overleg gebruiker:Tuvic --Tuvic 22.41, 24 aug 2006 (CEST)
Ok, goed idee. --Tuvic 10.34, 25 aug 2006 (CEST)

Donaasjes[boarne bewurkje]

Sil dij de link van "Donaasjes" feroare kinne? Wikipedia:Site support nei http://wikimediafoundation.org/wiki/Giften, dit is sa bij de meeste Nederlânske Wikipedys. Servien 10.13, 12 aug 2006 (CEST)

Ja, de keppeling fan "Donaasjes" soe feroare wurde kinne. Dat haw ik ek dien: de nije keppeling is mei Wikipedy:Donaasjes. Aliter 07.08, 13 aug 2006 (CEST)

St. Martinustsjerke[boarne bewurkje]

In mei heb ik op het artikel over Wurdum een door mij gemaakte foto toegevoegd van de kerk. Later heeft u daar een verhaaltje bij geschreven. De schrijfwijze is echter niet consequent. De ene keer staat er "Sint Martentsjerke", de andere keer "Sint Martinustsjerke". Op het meegefotografeerde bord staat "St. Martinustsjerke". Op het ANWB-bord aan de kerk staat "Sint Martinuskerk". Ik weet niet wat de gebruikelijke benaming in Wirdum is, maar ik denk dat de omschrijving op de borden wel goed zal zijn. Ik weet niet of er in het Fries een koppelteken tussen "Sint" en "Martinustsjerke" hoort, zoals in het Nederlands (Sint-Martinuskerk), maar ik denk het wel. In het Fries woordenboek staat ook "Sint-Marten" en "Sint-Janskrûd". Zou u hier eens naar kunnen kijken? Bouwe Brouwer 16.13, 12 aug 2006 (CEST)

The reason is that there is a former sysop, on FR, which is now banned after having used dozens of sock-puppets (see fr:Wikipédia:Faux-nez) who has created, on some wiki, false accounts called Hégésippe in order to make vandalisme and create confusion against a serious person (me).

For example, those false accounts were created on the following Wikipedias: DE, EE, EN, ES, GL, IG, NAP and NL (also a false account Zyxwvut-Bot – name of my bot accounts on several wikis – on NAP)

Small example of the work can be seen on:

This person also made a copy, for a few days, on my personal photo (see in the bottom of my French user page) and uploaded it on Commons with another name, and later added it on a French article, fr:Michel Fourniret (about a serial killer).

Create new Hégésippe accounts, before the single login transition, will help to win this name for me. It is important, because my signature, in discussions, uses only my first name and not the whole name Hégésippe Cormier. I don't want to be charged, anywhere, of any vandalism, and I'm sure that the former French sysop will one day try to make other vandalisms in order to "help" people believe that I am author of vandalisms. smiley Hégésippe | ±Θ± 04.39, 20 aug 2006 (CEST)

Zo beter? Het artikel verwarde mij enigszins, en lijkt ook geen ekwivalent in andere talen te hebben. Ik heb meteen maar een paar andere verwante artikelen van interwiki's voorzien. De link van Súdwestgermaanske talen naar nds: is een beetje tricky, want die is weer gelinkt naar nl:Duits en alle verwante talen. Om verwarring te voorkomen is het misschien een goed idee om eens iemand te vinden die Dútsk in wil vullen. – gpvos (oerlis) 10.50, 1 sep 2006 (CEST)

Goed. It is om't oare Wikipedyen keazen hawwe foar ien grutte opsplitsing fan Heechdútsk dêr't wy de opsplitsing tusken Dútske talen en Jiddyske talen earst hawwe. Foar oare Wikipedyen is dit de helte fan de side Heechdútsk. Mar net alle bots kinne der likegoed oer at jo wier dy keppeling tafoegje. Aliter 00.21, 2 sep 2006 (CEST)

Kategoryen[boarne bewurkje]

Hoi, mijn plan is om, voorzover mijn kennis van het Fries toelaat, de lijsten Wiki:Uncategorizedcategories en Wiki:Wantedcategories te reduceren, en daarna aan Wiki:Uncategorizedpages te beginnen. Die Nederlandse voetbalclubs waren een al langer bestaande kategorie, daar had ik nog niks aan veranderd. – gpvos (oerlis) 02.34, 4 sep 2006 (CEST)

Dúdlik. At jo behearsking fan it Frysk it ris net talit, kinne jo fansels efkes freegje hoe't it is. Aliter 21.10, 4 sep 2006 (CEST)

Interwiki-volgorde[boarne bewurkje]

Hoi Aliter: ik wou je gewoon even laten weten dat het pywikipedia-framework vandaag zo is aangepast zodat de bots de volgorde automatisch berekenen, rekening houdend met het feit dat y gesorteerd wordt vlak na de i. Als de bots updaten zouden ze vanaf nu dus automatisch de goede volgorde moeten aanhouden. Ik heb even een testje gedaan, en dat ziet er in mijn ogen goed uit. Mvg, --Tuvic 16.31, 10 sep 2006 (CEST)

Erwin85Bot[boarne bewurkje]

Beste Aliter, zou je even een kijkje willen nemen op Wikipedy:Oerlis_side#Erwin85Bot? Bij voorbaat dank, Erwin85 15.04, 24 sep 2006 (CEST)

Sûnt ôfhannele. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Hello, I updated bot and the newest update seems to be ok in language code order. can you give me bot-flag? JAnDbot 10.16, 3 okt 2006 (CEST) / cs:Wikipedista:JAn Dudík

Sûnt ôfhannele. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Hello,

Would you please look at Wikipedy:Oerlisside#Escarbot ?

Regards,

Vargenau 03.27, 6 okt 2006 (CEST)

Ja krekt, it wurdt wol in bitsje ûnoersichtlik. Steinbach (WanabeFries) 12.04, 14 okt 2006 (CEST)
Hat no botstatus. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]


Tank foar dyn lêste reaksje[boarne bewurkje]

Tige tank foar dyn lêste reaksje. Ik bin it hielendal mei dy iens.

Kening Aldgilles 07-10-06

Dei Aliter,

Soenen jo Mysha útlizze wolle dat de side oer triem op jo fraach troch my skreaun is?

Groetnis,

Yn 'e Wâlden 13 des 2006, 13.10 (CET)[beäntwurdzje]

Hoi Aliter,

Goed om jo hjir wer wat fan jo te hearren. Ik hoopje dat jo hjir wer wat tiid en nocht foar hawwe. It bliuwt hjir oars wol wat rêstich. Der binne wol wat minsken drok oan de gong west, mar de measten dêrfan binne nei ferrin fan tiid wer weibleaun.
Sommigen trochdat ik tefolle oanmerkings hie bin ik bang oaren trochdat se te min respons krigen en de measten binne al wêr fuort foar't se begûn binne. Is wol lêstich om hjir in mienskip op te bouwen fan minsken dy't hjir foar langere tiid mei nocht wurkje. Mar goed ik hoopje dat jo ek wêr wat nocht en tiid hawwe.
Sommige parten binne wol wat rommelich wurden, mar ja ik haw ek net altiten like folle noch en je wolle nije meidoggers ek wat de frije hân jaan en net al te bot op de hûd sitte. Theun 8 mai 2007, 17.55 (CEST)[beäntwurdzje]

Tiden hawwe tiden. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Twifelberjocht[boarne bewurkje]

Ik haw no op'e oerlis siden fermeld werom ik tink dat de artikels net betrouber binne. Wie dat dyn bedoeling?--Geoffrey 9 mai 2007, 23.47 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik haw noch altiten wat moeite mei frysk lezen en soms lês ik der oer hinne. Ik hie dien twadde freech oer de holle sjoen. It lyket my in goed om it berjocht oars te neamen. Twifelberocht is prima--Geoffrey 9 mai 2007, 23.55 (CEST)[beäntwurdzje]
Op'e nederlanske wikipedy haw ik op'e siden ek fermeld dat ik twifel oer de betroudens fan de artikels. Ik haw der in diskusje oer hawn en foar my is it no dudlik dat it net kloppet. Mar as sto tinks dat dizze keningen wol bestean hawwe. Dan hear ik graach fan dy de boarnen. Groetnis--Geoffrey 10 mai 2007, 00.03 (CEST)[beäntwurdzje]
It is my no wol dudlik wat jo bedoele. Skiedkundich besjoen sit ik gewoan goed yn'e matery en foar my wie it oerdudlik dat it artikel net kloppet. Derom haw ik it tiwifelteken betocht omdat it op use wikipedy net bestie. Mar ik haw it no te maklik brukt en foar in oar is dat net altiten te begripen. Ik sil der foartaan rekkening mei halde. --Geoffrey 10 mai 2007, 00.28 (CEST)[beäntwurdzje]

Bolhuis van Zeeburgh[boarne bewurkje]

Ik ben net op de hichte wat dizze skriuwer te berde brocht hat oer de Fryske skiednis. Ik haw wol op internet lezen dat er út Grins komt. En wat út Grins komt moast altiten mei in korreltje zout nimmen, toch? Myn bydragen haw ik oant no ta baseare op de boeken fan D.P. Blok, D. Kalma en H. Halbertsma. --Geoffrey 10 mai 2007, 16.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Nee, ik wie net op de hichte fan´t ferskil. Ik haw it no opsocht yn it wurdboek en de besjtutting is my no dudlik. Ik sil der foartaan rekenning mei halde.--Geoffrey 12 mai 2007, 16.33 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik haw ek noch efkes socht op ´faaks´ en haw sjoen dat it wol gauris brukt wurd as meartal-foarm. Der bin der dus mear dy´t ferkeard skriuwe op de fryske wikipedy.--Geoffrey 12 mai 2007, 17.08 (CEST)[beäntwurdzje]

Sorry, I only speak English, put I wanted to show you Orjo kolu so you can delete it. John Reaves 29 mai 2007, 09.38 (CEST)[beäntwurdzje]

My colleague has already done so. I, myself, prefer to not delete pages that merely need better text, but since I don't know the person, I can't do better than that. Aliter 30 mai 2007, 03.15 (CEST)[beäntwurdzje]

Fisigoaten[boarne bewurkje]

Ik koe it hjoed net litte om in soad oer te setten nei use wikipedy, mar bin bang dat dizze side te lang gjit wurden. Neffens my is it Nederlanske artikel ek te lang. It artikel oer it folk moat eins koarter en fan wat der no stjit kin der wol in part nei in side oer bygelyks it Fisigoatyske ryk, krekt as it mei de Franken hawwe. Do bist ek wol gauris mei de skiednis dwaande, wat fiensto derfan--Geoffrey 30 mai 2007, 22.21 (CEST)[beäntwurdzje]

Begûn mei Fisigoaten foar it generaal en Fisigoatyske ryk foar it keninkryk. Aliter 12 okt 2007, 21.42 (CEST)[beäntwurdzje]

Ald-Frysk[boarne bewurkje]

Jûn Aliter, By it stikje oer Fivelgoa rûn ik tsjin de stavering fan Ald-Frysk oan. Der binne (ek op de Wikipedy) ferskillende manieren om "Ald-Frysk" te skriuwen: 1.Aldfrysk, 2.Ald-Frysk 3.âld-Frysk 4.âldfrysk. It soe wêze kinne dat Ald-Frysk op de taal slacht en dan oars stavere wurde moat as wannear't it in eigenskipswurd is. Kinne jo útslutsel jaan wat de krekte Fryske stavering wêze moat? Groetnis, Swarte Kees 30 aug 2007, 20.15 (CEST)[beäntwurdzje]

Oanjûn dat it "Aldfrysk" is. Aliter 12 okt 2007, 21.42 (CEST)[beäntwurdzje]

Grutte Pier\Pier Gerlofs Donia[boarne bewurkje]

Hello, Frisian user, I greet you! I am a user from the English wikipedia, and I'm asking all Frisian wikipedia contributors who understand English aswell as Frisian, to look at the English wikipedia, and it's article on Grutte Pier (aka Pier Gerlofs Donia)! You might find it interesting, that we have a larger article on this man than you have, even if he is you national hero! You can contact me on my English account: User:Kermanshahi\User talk:Kermanshahi! 84.87.138.105 5 okt 2007, 12.27 (CEST)[beäntwurdzje]

En: hat in Gruttere Pier as fy:.
Goed dat, wy, fan Wikipedia, sa'n grutte side oer Grutte Pier hawwe. Aliter 12 okt 2007, 21.42 (CEST)[beäntwurdzje]

Okay than! That is cool. When are you guys going to translate the whole thing; you can just look at the enormous article in English about him; in the States, England, Persia (Iran), and many countries outside of Fryslan, this Grutte Pier-figure is hugely popular! He is conisdered one of the greatest pirates off all time, and HERE and HERE, things about him can be shown in English, indicating his enormous popularity! 84.87.138.105 20 okt 2007, 11.32 (CEST)[beäntwurdzje]

BTW: I am not actually user Kermanshahi from the English wikipedia; that was nonsense! I'm so sorry for causing the man trouble, but it will not happen again! 84.87.138.105 22 okt 2007, 16.37 (CEST)[beäntwurdzje]

Wat sile wy dwaan, mei ... Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Tekstwizigings[boarne bewurkje]

Eala Aliter, Tank foar jo oanwizings oer it wurkjen op de Wikipedia. Ik bin op 't heden dwaande om de Siden sûnder Kategory in Kategory te jaan. Fannacht skreaunen jo: "At jo allinnich in kategory derby sette of dat mei noch wat staveringsferbetterings, kinne jo dan Tekstwizigig oansette? Dan waakst de list fan koartlyn feroare siden net sa bot." No haw ik alle kearen de tekstwiziging der by oanjûn, mar de rige Koartlyn feroare wurdt der net folle koarter fan. Wat ferskil makket it wol/net oanjaat fan de T dan krekt? Groetnis, Swarte Kees 13 okt 2007, 17.25 (CEST)[beäntwurdzje]

Hinget õf fan de ynstellings dy?t brûk wurde. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Category in itself[boarne bewurkje]

Hi. I fixed the self-categorization in Berjocht:Meidogger/Taalkategory. It may take a while so the cached category pages get updated or you can force them to do so by making an "empty edit": open the category page, edit, and then save. --Петър Петров 14 okt 2007, 07.24 (CEST)[beäntwurdzje]

I see you reverted the change. Why? --Петър Петров 17 okt 2007, 10.26 (CEST)[beäntwurdzje]
Tocht dat er in perbleem by Taalkategory fûn hie. Skynber seach ik it oars. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Morse en Morsekoade[boarne bewurkje]

Eala, Aliter. Do wist klear in soad oer Morse en Morsekoade. Twa jier lien hast do dizze twa artikels oanmakke. Kinst do dizze artikels gearfoegje? Bouwe Brouwer 14 okt 2007, 19.43 (CEST)[beäntwurdzje]

Fansels is it mûglik en skriuw ien side foar morse, morse-alfabet en morsekoade byelkoar, mar wurdt it dêr dúdliker fan? Dat is as hienen wy siden oer inket, letters en taal, en beslúte dat it allegear mar byelkoar op ien side skriuwen komme moat. Ik hie no krekt mear as ien side brûkt om dy begripen útelkoar te hâlden.
Mar ik begryp, it is net dúdlik genôch. Wat is it wêr't jo problemen mei hawwe? Aliter 15 okt 2007, 03.12 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik hie problemen by it meitsjen fan interwiki's. Yn oare talen is der mar ien artikel oer morse, morsekoade of morse-alfabet. Fierder haw ik der gjin problemen mei.

Ik haw der dan mar Morse (sinjaal) fan makke, mei in oerstallige betsjuttingsside Morse dêr't de ynterwiki dan op delset wurde kin. Aliter 19 okt 2007, 03.20 (CEST)[beäntwurdzje]

En tige dank foar dyn artikel oer Eeltsje Halbertsma. Bouwe Brouwer 18 okt 2007, 20.58 (CEST)[beäntwurdzje]

Graach dien. Aliter 19 okt 2007, 03.20 (CEST)[beäntwurdzje]

houtblazer[boarne bewurkje]

Alinnich noch: Hjit sa'n ynstrumint net gewoan fan "Houtblazer"?

Nee, de houtblazer is de persoan dy't it houtblaasynstrumint bespilet.--romke fan tomke 18 okt 2007, 11.07 (CEST)[beäntwurdzje]
Dat jildt yndie foar in protte houten ynstuminten bespile wurde, mar ek ûnder oaren foar in dwêrsflút en in saksofoan. Ik fûn dy sin wat betiizjend wat dy suggerearre hast dat de dwersfluit en saksofoan net by de houtblaasynstruminten hearre. Ik ha him der (wat oanpast) wer by set.--romke fan tomke 19 okt 2007, 11.30 (CEST)[beäntwurdzje]

oeral oer de Oeral[boarne bewurkje]

Sûnt 1980 skriuwt de staveringregel foar dat yn it Frysk in û foar in r feroaret yn oe ( eartiids skreaunen wy bg. fjûr en ûre). De regel stiet ek neamd yn it oersjoch fan staveringswizigings yn it Frysk wurdboek fan Zantema op side 17. By it berchte Ural is de û net daliks te sjen omdat wy op haadletters gjin diakrityske tekens skriuwe. Sadwaande de omneaming fan Ural nei Oeral.Groetnis, Swarte Kees 19 okt 2007, 08.19 (CEST)[beäntwurdzje]

Wat dizze fraach oanbelanget tink dat sto by Meidogger:Swarte Kees wêze moat. Neffens my is it syn wurk.--Geoffrey 19 okt 2007, 09.17 (CEST)[beäntwurdzje]

Kermanshahi[boarne bewurkje]

Ik ben niet Kermanshahi, even voor alle duidelijkheid; ik ben Hagawaga Oegawaga, en geblokkeerd op de Engelse wikipedia. Ik heb me in het verleden als dhr. Kermanshahi voorgedaan, maar ik ben hem niet. Blokkeer me alsjeblieft niet; ik heb werkelijk geen kwaad (meer?) in de zin. Al wat ik wou, is jullie ertoe zetten eens een kijkje naar het artikel op de Engelse wikipedia over Grutte Pier te nemen. Daaraan heb ik voor mijn blokkade aldaar maanden terug veel aan gewerkt. Ik wou jullie vragen om te overwegen, aan de hand van het artikel daar jullie Friese artikel wat uit te breiden (ikzelf schrijf, to mijn spijt, geen Fries). Dat was werkelijk alles. Ik had me niet als Kermanshahi mogen voordoen, daarvoor mijn excuses, want dat was dwaas en onnodig. Ik hoop dat jullie mij vergeven, en eens een kijkje nemen op het Engelse artikel; "Pier Gerlofs Donia". En dat jullie mij niet blokkeren alhier (dat zou ik erg jammer vinden). 84.87.138.105 22 okt 2007, 16.45 (CEST)[beäntwurdzje]

Wat sile wy dwaan, mei ... Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Alde Lunen[boarne bewurkje]

Hoi Aliter,

Moai dat jo wat oer de Alde Lunen skreaun hawwe. No wie ik wol nijsgjirrich wat jo boarne is want ik koe der sels eins net útkomme, wylst ik dêr dochs wol in bytsje bekend bin (foaral at der iis leit). Is it no sa dat it Oud Dokkumerdiep no ferfong is troch de Alde Lunen (tusken Grutdjip en Swemmer ) en it Alddjip (lêste part fan de Swemmer)?
Is der ek noch wat mear te sizzen oer de namme. Stiet lune net foar in soarte fan ferdigeningswâl (krekt as nl:Lunet) en is de namme fan it wetter dêrfan ôflaat? Theun 1 nov 2007, 20.28 (CET)[beäntwurdzje]

Dêr hie ik doe gjin antwurd op. At ien it no witte wol, dan moat er it noch mar ris freegje. (Wa't it al wit mei ris sjen of it noch yn oarder is.) Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Oostfarder[boarne bewurkje]

Yn it krantebrjocht stiet net wêr't de Oostfarder 1200 dan wol boud is. Ut de tekst soe men ferwachtsje kinne dat it Warkum is mar dat is net mei wissichheid te sizzen.Swarte Kees 2 nov 2007, 07.27 (CET)[beäntwurdzje]

Mar ...Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Fenna Zeinstra[boarne bewurkje]

Ik haw de feroaring tebek setten ta de fersy fan Theun. Ik snap net hoe it kin dat ik de wyzigings fan Theun net sjoen haw. Doe't ik fjildwacht die, bin ik it net tsjin kaam.--Geoffrey 8 nov 2007, 13.40 (CET)[beäntwurdzje]

Strjitten[boarne bewurkje]

Moarn Aliter, it oernimmen fan de strjitnammen wie in spultsje fan knippen en plakken. En omdat it op www.nummerzoeker.com mei |||| oanjûn stie is dat ek mei oerkomd. Yn de hiele opmaak ferbrekke de streekjes yndie de regel. Ik haw efkes de strjitten fan Boalsert opskreaun neffens jo oanwizing. Sa is it yndie moaier, mar wol folle mear wurk. No bin ik sels ien fan: as it der earst mar op stiet dan komt it útwurkjen letter wol.(elk hat syn ôfwikings..) Nammenste gauwer komme alle saken dy't op in side hearre ek te plak en stekt dat faaks ek oaren oan om dêrmei fierder te gean. De oare mooglikheid is om alles fuort ynienen goed op te skriuwen. Soks is faaks better, mar nimt in bulte tiid en de ein is fuort net te besjen en dat jout ek gjin foldwaning. It ferfryskjen fan de strjitnammen jout lykwols in soad tûkelteammen: Wat ferfryskje jo wol en wat net: Men hat te krijen mei stedsfrysk lykas yn Boalsert mar ek mei oertsjongersk. It is foar minsken fan bûten net altyd goed yn te skatten wat de eftergrûn fan in namme is. Boppedat feroarje guon strjitten by ferfryskjen wol sa dat se foar de eigen bewenners net iens goed wer te kennen binne. De alfabetyske folchoarder feroaret by it ferfryskjen ek noch. Hawar ik rêd my der wol mei, elts moat him/har frij fiele om it te ferbetterjen. Groetnis,Swarte Kees 17 nov 2007, 09.43 (CET)[beäntwurdzje]

I?m a bit confused. Why do you say the place looks unsafe? I was just stating the facts, those ips do vandalize many wikis so I blocked them or they would continue. There are more, but I don't block all, only the most problematic. So I'm confused, does the place look unsafe because people will notice there are ips that vandalize? Nobody will get harmed for vandalism. Sorry if I caused a problem. Drini 23 nov 2007, 03.24 (CET)[beäntwurdzje]

Kin net útlizze wat it perbleem wie, om´t Drini tinkt dat ik alles wit. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

danke foar de tip[boarne bewurkje]

Hoi Aliter,

Danke foar it meitinken oer de foto's. Koest wol sjen dat ik besike hie om se derop te setten, mar dat it net slagge wie. Ik ha noch mear foto's fan Ljouwerteradiel, dus dy komme der ynkoarten wol op.

Groetnisse,

Roel

The link links to yi:.
The section points to לערי ריינהארט; which can be translitterated as "Leri Reynhart"; That's me.
Thanks in advance! Best regards Gangleri

Yes, but why do you want to change the name? Also, if you didn't use גאנגלערי, presumably because most users here would have a hard time reading it, why switch alphabets now? Aliter 18 des 2007, 01.14 (CET)[beäntwurdzje]

Omrop Fryslân oer 5.000 siden[boarne bewurkje]

Bêste Aliter,

It berjocht eigenwurk is neffens my ornearre foar datjinge. Oare wikipedy's brûke nei alle tinzen itselde berjocht foar print-screens fan ynternetsiden. GFDL: Ofbyld:OF 5000 siden.gif

Groetnis Kening Aldgilles 4 jan 2008, 00.25 (CET)[beäntwurdzje]

Ik haw it dochs mar fuortsmiten. Groetnis Kening Aldgilles 5 jan 2008, 00.05 (CET)[beäntwurdzje]

In pear fraagjes[boarne bewurkje]

Goeie Aliter,

Efkes in pear fraagjes,

 • Mei it neisjen fan feroarings troch anonimen kaam ik oanpassings op de side Frysk_alfabet tsjen troch in anonym dy't hjir al faker mei dwaande west hat. No hawwe jo hjir ek sa no en dan wat oan dien, miskien at jo better besjen kinne at dit de goeie kant op giet of wêr in stap tebek is?
 • Ik woe eins ynkoarten wêr wat mear oan de fûgels dwaan benammen de Rôffûgels. No is der in famylje fan de Cathartidae, no noch de Gieren fan de nije wrâld neamt, haw ik út it nederlânsk oerset. Soe it yn't frysk better om Nijewrâldgieren te brûken (lykas it dútske de:Neuweltgeier.
 • En wêr komme dy ynwennertallen wei dy't jo bygelyks oan Skoatter Uterdiken taheakke hawwe?

Theun 4 jan 2008, 06.32 (CET)[beäntwurdzje]

Dan moasten it ek Aldewrâldgieren wêze. Mar eins wienen de Kondors of soks my leaver. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Tekstwizigings/Ynhâldswizigings[boarne bewurkje]

Jûn Aliter. By eltse feroaring fan tekst, en dêr falt hast alles ûnder tinkt my (stavering oant en mei it taheakjen fan teksten) klik it fakje Dit is in tekstwiziging oan, al bliuwt it der ek wolris by. Soks giet dus mei de hân. Yn hoefiere moatte tekstwizigings tekstwizigings wêze: As der in oare útlis komt is frj dúdlik, mar falt stavering der faaks net ûnder, matr by taheakjen fan tekst soe it op ferskate wizen opfetten wurde kinne. Mei oare wurden, wannear moat it fakje Dit is in tekstwiziging no krekt oanfinke wurde...Groetnis,Swarte Kees 17 jan 2008, 23.24 (CET)[beäntwurdzje]

At wy tinjke dat it der better fan wurdt. Sels soe ik sizze: by in wiere wiziging wurdt ynformaasje tafoegd; by tekstwiziging wurdt allinnich mar wat hinne en wer skood. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Tige Tank[boarne bewurkje]

Tank foar it oersette van myn meidogger-side. It is alwer in hiel skoft werom, dat is wis, mar ik bin wat minder aktief wurden. Bornestera 22 jan 2008, 06.34 (CET)[beäntwurdzje]

Onderzoek "kleine" Wikipedias[boarne bewurkje]

Hallo, ik ben bezig met een klein onderzoek naar de Wikipedia's in "kleine talen" in Duitsland en Benelux. Als je me wilt helpen en vragen beantwoorden, zou ik graag een e-mail ontvangen via mijn gebruikerspagina. Ik kan helaas alleen maar Duits en Nederlands, geen Fries.--Ziko 19 apr 2008, 16.37 (CEST)[beäntwurdzje]

Meidogger:Ziko wol graach kontakt foar ûndersyk nei (doe) lytse Wikippedys. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

fy wiktionary behearder/sysop sought[boarne bewurkje]

Apparently the fy wiktionary has had no real sysop/behearder for a year now. I have put out a general distress call here. Is there any chance you might be able and willing to help out a bit? Groet út Noard-Amearika; ik winskje dy in moaie dei. :-) Winter (Snakesteuben 22 apr 2008, 15.27 (UTC))

Der is gjin fêste behearder op it Wikiwurdboek. Op it stuit is it dea, om´t hast nea mear as ien aktiveling is, en as der mar ien is dan sjocht dy net wêrom er tsjin himsels prate moat. Is der immen dy´t it ferhaal op'e rigels hâlde wol? Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]


Naamswijziging Yerounn > Hannes[boarne bewurkje]

Hallo Aliter, Ik lees wel een beetje Fries, maar ik kan het niet schrijven... sorry, even in het Nederlands. In het kader van de SUL, zou ik graag mijn huidige gebruikersnaamn Meidogger:Yerounn wijzigen in Meidogger:Hannes. Ik meen begrepen te hebben dat jij bureaucraat ben op fy:. Zou je dat voor mij willen doen? Bij voorbaat hartelijk dank. Vriendelijke groet, Yerounn 24 jun 2008, 01.50 (CEST)[beäntwurdzje]

Hoi Aliter. Dank je wel voor je reactie. Meidogger:Hannes, dat ben ik ook (ik zal dadelijk deze tekst ook ondertekenen met de naam Hannes, om het te bewijzen. Hannes is mijn single user login op alle wikipedia's, die tijdelijk gedesactiveerd is om hernoeming mogelijk te maken. Als het technisch mogelijk is, zou ik dus heel graag Yerounn in Hannes hebben veranderd, om vervolgens mijn SUL weer te activeren. Bij voorbaat hartelijk dank, veel groeten uit normaal gesproken Frankrijk, en nu Casablanca, Yerounn 25 jun 2008, 00.03 (CEST)[beäntwurdzje]
Hannes is het dus eens met de hernoeming (zie Meidogger:Hannes ... Hannes 25 jun 2008, 00.06 (CEST)[beäntwurdzje]

Euh ... neuh ... zo erg is het nou ook weer niet met mij gesteld ... laat maar!! Het was oorspronkelijk meer bedoeld om de gebruiker Yerounn niet meer te laten bestaan, en gewoon over te zetten naar de nieuwe account, maar omdat ik per ongeluk via de SUL ingelogd was is die nieuwe gebruiker al komen te bestaan. Sorry voor de moeite, ik zal je niet langer van nuttiger bezigheden afhouden. Hartelijk dank, en een heel prettige avond, Yerounn 26 jun 2008, 18.49 (CEST)[beäntwurdzje]

Meidogger:Yerounn wordt niet meer gebruikt - die mag je dus blokkeren als je wilt! Prettige avond !! Hannes 30 jun 2008, 23.34 (CEST)[beäntwurdzje]

Fryske eilannen[boarne bewurkje]

Ik seach krekt datsto in berjochtsje skreaun hast. Ja, ik haw de namme fan de side feroare want dat koe echt net langer sa. Witsto wol dat de namme fan ús Fryske eilannen yn eltse taal op de wrâld, foar safier't de sprekkers fan dy talen in namme foar dy eilannegroep brûke, sizze se altyd fan Fryske eilannen. Tink ris ta, it binne ek de Fryske eilannen, want se binne histoaryske-kultureel-sosjaal-whatever ferbûn mei Fryslân. Der leit ek in see tusken dy eilannen en de fêstewâld, dat is dan de Waadsee. In neatsizzende namme as Waadeilannen mei om my wol brûkt wurde en men kin it fia de sykfunksje gewoan fine, mar dan krije dy minsken de namme te sjen dy't eare docht oan de eilannegroep, de Fryske eilannen (Frisian islands of Friesische Inseln). Groetnis Kening Aldgilles 29 sep 08, 22:39

Ik haw in trochferwizing makke nei Fryske eilannen. It kin no beide. Groetnis Kening Aldgilles 30 sep 08, 18:00

Myn namme as meidogger[boarne bewurkje]

Ik wol graach myn namme as meidogger feroare fan Fvlamoen yn Lymantria, lykas op nl-wikipedia. Wêr kin ik dat freechje? (sorry voor mijn kromme Fries) Fvlamoen 5 okt 2008, 10.23 (CEST)[beäntwurdzje]

Sûnt ôfhannele. Allinnich wol Meidogger:Lymantria graach noch zea-1 berjochten hawwe, foar har Siuwsk. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Aliter, ik wit net krekt op hoeke wize it berjocht:jier wurket. Wat ik wol ferrekte maklik fyn is it berjocht:jieroersjoch, allinnich wurket dat net foar de jierren f. Kr.. Dat ik ha besocht it sa te krijen dat it ek te brûken is f. Kr., mar bin dêr net yn slagge en haw it opjûn. Wat de jierren foar Kristus oangiet, as ik side oanmeitsje dêr't jiertallen yn foarkomme dan wol ik dy fansels ek sa folle mooglik oanmeitsje, mar allinnich as se foarkomme yn in artikel.Gr. --Geoffrey 13 okt 2008, 21.04 (CEST)[beäntwurdzje]

prachtich--Geoffrey 13 okt 2008, 21.52 (CEST)[beäntwurdzje]

Dear Aliter, I don't understood what you write me on my bot's page (Meidogger oerlis:Ptbotgourou). I think you want I request a bot flag

 • Operator: Gdgourou
 • Purpose: Interwiki from French Wikipedia
 • Software: Pywikipedia framework
 • Already has bot flag on: more than 65 wikis (pending on mk)
 • Comments: Already done more than 50 édits on fy.

Sincerely --Gdgourou 15 okt 2008, 09.55 (CEST)[beäntwurdzje]

My main reason is only to improve interwikis links. --Gdgourou 15 okt 2008, 21.09 (CEST)[beäntwurdzje]
Ps, please respond me on my discussion page instead of my bot's discussion page.
My response at your question is just above. I could add that from what I know, global bot aren't approed here so i request the local bot flag. If I made a mistake, please inform me and don't take care of my request. Regards --Gdgourou 15 okt 2008, 23.14 (CEST)[beäntwurdzje]
OK, the fact that I update, via my bot, the bot user's page is only informative. Don't search anything else. It's not so important but could help someone who see the bot in action to know that it's a general interwiki active on most wikis including the current. It also help me and bureaucrat to know if the status is granted, global or not. Is there so CAPITAL here that the information on bot's user page is neither Frisian language information, nor Frisian Wikipedia information ? My personnal page doesn't also have no Frisian language information, nor Frisian Wikipedia information, should I leave ? I'm a bit dissappointed with your question. Anyone had requested to me such things or reported to me a problem with that ... And I doesn't know that Frisians were so "welcoming". Sincerely --Gdgourou 16 okt 2008, 10.15 (CEST)[beäntwurdzje]
Ok I understood. But it will a bit diffucult to only "not update" the Frisian page... via my actual script. But I hope that it will be very occassionnaly updated and in few months "unneeded"... for the simple reason that my bot would been granted everywhere (i pray for that ;-) ). Your proposition to put it on an unique page is interesting but actually I should provoque a reaction to have the flag been granted... sorry for the disturbance. Also my bot doesn't have a bot status on meta.--Gdgourou 18 okt 2008, 20.40 (CEST)[beäntwurdzje]
Sûnt ôfhannele. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Hoi Aliter. Jo haw gelyk oer it wolkom wat ik delset. Mar ik tocht it is better as neat. Wy moatte wat mear oan klantebining dwaan. Jo binne faaks goed yn it meitsjen fan berjochten. Kinne jo net in leuk wolkoms berjocht meitsje. Minsken fine it leuk om te witen dat se sjoen binne en dat se wolkom binne. Ik wol graach helpe, mar kinne jo in begjin meitsje. Groet Jelle 27 okt 2008, 06.45 (CET)[beäntwurdzje]

At dit noch net dien is, en minsken wolle wier bûn wurde, dan moat der nei sjoen wurde. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Hoi Aliter!

Ik bin in Hongaarske meidogger, mar ik praat net sa goed Frysk. Ik bin tige grutsk op myn doarp, en ik haw besocht [in beskriuwing?] yn it Fdrysk te fertalen, mar ik wit in protte wurden net. Kinne jo my helpe? Myn earste stappen ninne hjir: Meidogger:Eino81/Ecser. Jo kinne de Ingelske of de Nderlânske ferzje fan [de beskriuwing fan] myn doarp brûke om dy te Ferfryskjen. Ik soe disse taal graach leare, en wannear ik de side oer myn doarp sjoch en lês, dan lear ik flugger. Tankewol! --Eino81 8 nov 2008, 18.22 (CET) [[[Meidogger:Aliter|Aliter]] 8 nov 2008, 20.20 (CET)][beäntwurdzje]

If I understood well your message, I must say sorry, excuse me to write to an other editor, too. I wanted to be sure to translate the article of my village. Your mother tongue is a very beautiful language, so I hope, one day I will read the whole article in Friese. Excuse me for my doings, we used to do this at the Hungarian wikipedia. By the way, if you have any translation request to the Hungarian Wikipedia, I will make it. But first, I will do the Ljouwert article in hungarian, I miss this in our wiki. --Eino81 8 nov 2008, 21.43 (CET)[beäntwurdzje]
Sûnt ôfhannele. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 04.45 (CET)[beäntwurdzje]

Mûne(n) yn Fryslân[boarne bewurkje]

By de Bysûndere siden is in dûbeld synonym ûntstien. Dit is bard op 7 novimber en jo namme wurdt dêrby neamd. Wie dit jo bedoeling of is it gewoan in fersin fan oaren ? : 1. Mole yn Fryslân (Bewurkje) →‎ Mûne yn Fryslân →‎ Mûnen yn Fryslân. (Dizze oerlisside is trouwens al 47 KB wurden en komt yn de beneaming foar argivearring) --Swarte Kees 8 nov 2008, 23.05 (CET)[beäntwurdzje]

Sa fier ik it sjen kin binne it no allegear trochferwizing. Allinnich stiet it no op List fan moles yn Fryslân, wylst it skynber op Moles yn Fryslân (of ien fan dy oaren sûnder "list") stean moatten hie.) Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Hongaarsk[boarne bewurkje]

No, I'm not sure, because I don't know a lot of words in Fries, I tried to make it according the Finsk article. --Eino81 9 nov 2008, 08.45 (CET)[beäntwurdzje]

Hoi! Ik ha in fraach. Firstly I asked it from Swarte Kees, but he did not write me back about it. It's not a Wiki-question, it's a linguistical question and I'm a curious person :) The Englishmen, when they don't understand something, they say "it's Greek to me". So, they use a name of a language, what they don't understand, namely the Greek. We, Hungarians say, that "it's Chinese to me". Does any similar sentence in Frisian? How do you say this, using a nation's name, a language name, when you don't understand something? --Eino81 10 nov 2008, 12.20 (CET)[beäntwurdzje]

Thank you for your words. Now my lsit is greater with a very important thing :) --Eino81 10 nov 2008, 21.35 (CET)[beäntwurdzje]
Tanket foar de útlis.
You're welcome.


Hello i'd like some Frisian cheese please Phaedriel 19 nov 2008, 01.53 (CET)[beäntwurdzje]
Krûdnageltsiis Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

A little help[boarne bewurkje]

Hoi! Kinsto helpe my? I wrote already to J'88, but if you are faster, you can help me, too. How do you translate this into Frysk?

Ik heb altijd interesse in minderheidstalen, zoals voor talen in het algemeen. In de loop van mijn voorafgaande leven ben ik tweemaal in contact met de minderheidstalen gekomen. In 2003 in Oedmurtië en in 2005 in Lapland.
Reeds in 2003, toen ik met mijn maten in Oedmurtië geweest ben, probeerden wij te laten zien voor de Oedmurten, die zullen langzaam hun moedertaal vergeten, dat wij ook in het verre Hongarije hun taal kunnen lezen, en zij moeten zijn trots op deze taal.
In de toekomst zou ik meer minderheidstalen willen aanleren. Ik heb een principe: de kortste weg naar het hart van de mensen leidt door hun moedertaal. Ik probeer dienovereenkomstig leven. Tankewol: --Eino81 19 nov 2008, 21.53 (CET)[beäntwurdzje]
No, I can't "help you, too" if I'm faster. I could help you instead, but that would mean that J'88 might have done a lot of work for nothing. You have to understand that people are not available for you 24 hours a day, but that that doesn't give you permission to be impatient and double post. If you wanted to ask the Frisian Wikipedia in general, you should have posted it to Wikipedy:Oerlisside, if not you should limit yourself to asking such favours from one person at the time.
You're welcome. Aliter 20 nov 2008, 23.16 (CET)[beäntwurdzje]
Eino81 freget om help dy't er ek al oan J'88 frege hat.

I already got a translation. OK, I understand... --Eino81 21 nov 2008, 08.18 (CET)[beäntwurdzje]

De verschillen tussen twee artikelen[boarne bewurkje]

Wat is het verschil tussen wikipedia en wikipedy? En wat zijn de argumenten om deze niet samen te voegen. Welke gaat over wikipedie in het algemeen en welke over de wikipedy in het fries. Carsrac 23 nov 2008, 21.01 (CET)[beäntwurdzje]

Carsrac hat perblemen mei it lêzen fan Frysk, en wol witte wat der op Wikipedie en Wikipedy stiet.
De Wikipedia is het Encyclopedie-project. In wikipedy is een implementatie daarvan, in één specifieke taal. De Wikipedy word gewoonlijk gerbruikt om de Friese Wikipedie mee aan te duiden. De reden dat er twee pagina's voor zijn is dat het twee verschillende begrippen zijn, met twee verschillende woorden.
Spitigernoch is de situatie ferslimbetter, om't Carsrac skynber fûn dat er better wist as de lju dy't it al lêze kinne. No moat immen úftine hoe't dy twa wer útelkoar komme. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Re: Donaasjes[boarne bewurkje]

Tank foar jo help by it ferbetterjen fan de Fryske Wikipedy. Dat ik jo oanpassings weromset haw, betsjut net dat wat jo woenen gjin ferbettering wêze koe, mar it is baas en oerlis earst op de Wikipedy:Oerlisside oer hoe't dat op dizze wikipedy dien wurde kin. Aliter 4 des 2008, 00.55 (CET)[beäntwurdzje]

Aliter... you know I don't speak Frysk. You're the one who was complaining that the fywiki pages were still in English. I don't know what you want from me. Cbrown1023 oerlis 4 des 2008, 03.19 (CET)[beäntwurdzje]
Gjin idee wat at er wol, mar ik leau it hie mei it Wikiwurdboek te krijen. At er it net op de oerlisside útlein hat, is der net folle oan te feroarjen. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Question[boarne bewurkje]

What did you say on my request for bot status? Thanks, Razorflame 10 mrt 2009, 15.12 (CET)[beäntwurdzje]

Sûnt ôfhannele. 17 des 2022, 21.20 (CET)

Hello Aliter, please can You have a look at Kategory:Siden mei wiskwarskôging, it is beginning to grow long, many thanks in advance, best regards, --fûgel (:> )=| 11 mrt 2009, 12.15 (CET)[beäntwurdzje]

Hello Aliter, thanks for the fast reply, does this mean, there is no speedy tag for balant vandalism? No problem if not, just if there was I would use that to tag the obvious cases from now on, thanks again and best regards, --fûgel (:> )=| 11 mrt 2009, 20.18 (CET)[beäntwurdzje]
Thanks, --fûgel (:> )=| 12 mrt 2009, 16.35 (CET)[beäntwurdzje]

Pitstra en Van Sytzama[boarne bewurkje]

Moarn Aliter. Niis seach ik jo in wiskwarskôging setten hawwe by Tom Pitstra en Maurits Pico Diederik fan Sytzama‎ mei as taljochting: (wiskwarskôging net GFDL). No wit ik dat jo soks nea samar dogge mar de reden is my net rjocht dúdlik. Op himsels lykje it my aardige artikels ta. Boppedat binne se op nl: (noch?) gewoan te sjen. Wat soe der oan feroarje moatte om se te behâlden? Groetnis, --Swarte Kees 27 mrt 2009, 09.10 (CET)[beäntwurdzje]

Ik haw gjin idee wat GFDL wie. At ik der blynlings op ôf gean moat, dan nim ik oan dat de wiskwarskôgingsm earne stienen, mar ik fêste systeem derfoar útskreaun haw. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Struktuer[boarne bewurkje]

Bêste Aliter,

Do hast neffens my soms wat swierrichheden mei de struktuer fan bepaalde siden. It is fansels goed at men kritysk is op de ynhâld. Mar miskien kinsto ris wat skriuwe? Want de grutste Wikipedia's dy dogge it doch ek mei trochferwizings, listen en keppelings om utens? --Kening Aldgilles 14 apr 2009, 13.13 (CEST)[beäntwurdzje]

Tsja, at ik it sa drok haw mei korreksjes dat ik oan it goede wurk net takom, bin ik dan ferkeard dat ik dy korreksjes doch? Dat is wichtich, om't at der eat ferkeard giet, sil ik dan noch de nocht hawwe om it te ferbetterjen? At der in grûn is foar dy ferbetterings, moat ik dan mar sizze dat it al goed is? Of moat ik sizze dat oaren yn sloat springe, wêr't dat ek oer gong? Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Fan de side Meidogger:Aliter:

Re: Fyntyn[boarne bewurkje]

Tige tank. Ik tocht al: hoe dogge dy lju dat? Wêr hie ik dy ynformaasje ek fine kind? Wat oars. Op al myn Wiki-siden tilt it fan it Hollânsk deromhinne. Dat moast Frysk wêze, fansels. Hoe krij ik dat klear? Earst ris besykje oft ik al mei fjouwer tildes gûchelje kin. Fyntyn Meidogger:Fyntyn 8 maaie 2009, 13.20 (CEST) Jawis!

Wer wat nijs. Dat netadres moat der mar net alle kearen mear by. Ik ha gjin aan hoe't ik dat gau feroarje kin yn Fyntyn (fyn & tyn-ster). Ik bin wakker oan it sneupen yn âlde kaarten en teksten om te efterheljen hoe't dat sit mei de Rakken en de Wâld- en Heawegen. Fyntyn

It gildt grif ynstusken net mear sa't it wie, mar men koe ek trij golkes sette. En fansels, foar in eigen kompjûter kinnw wifgwn makros ynsteld wurde.Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Soartebank of soartenbank[boarne bewurkje]

Dei Aliter, graach jo miening: is it soartebank of soartenbank? Sjoch Berjocht:Soartebank. Groetenis, Wutsje 14 maaie 2009, 01.07 (CEST)

"soartebank" Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Hebriden[boarne bewurkje]

Goeie Aliter. Nee, ik wie net fan doel in side oer de Hebriden te begjinnen. Wol sit ik noch te brieden op in stik oer de St Kilda archipel. Groetnis, Drewes.

Hartelijk dank voor dat leuke 'Hjoed'/vandaag trucje. Ik heb m overgenomen op Wikipedia, kijken hoe lang ie daar blijft staan. Groeten, m:Mark W (Mwpnl) ¦ talk 26 maaie 2009, 23.25 (CEST)

Graach dien.Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Swadesh-list + Berjochten[boarne bewurkje]

Ekskuus, die side hie ik oer de holle sjoen, ik sil de side Swadesh-list oanpasse en in link tafoegje nei Swadesh-list Frysk. Wat de berjochten oangiet; ik wit it noch net echt. In streekrjochte fertaling nei it Frysk liket my it moaist: Documentation - Dokumintaasje ensfh. Der giet noch in soad wurk yn sitten. Werom hjit it einliks berjocht? Dat komt my wat nuver oer, om't it yn myn eagen mear in soarte sjabloanen binne. Groetnis, SietseM 5 jun 2009, 19.53 (CEST)[beäntwurdzje]

Skiednis. Der binne wurden dêr't de wiki út opboud is, en der binne wurden dy't wy der sels bybetocht hawwe. Hienen wy yn it foar witten dat in tafoegde sjabloan sa'n wichtiche rol spylje soe, dan wie de namme grif oars keazen. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

In fersin, ik haw nea bydroegen oan De Tynje. Dat oare sil ik om tinke. Drewes 23 juny 2009

Kin eltsenien barren. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Translation request[boarne bewurkje]

Nei Wikipedy:Winske artikels.

Tsja, mar eltsenien kin ek in plak foar it artikel fine en de keppeling dêr oanmeitsje. 17 des 2022, 21.20 (CET)

Fryske Dei is der noch wol, mar it stie bij it ferkearde kopke neffens my. Fryske dei is altyd de earste sneon fan augustus en shanty dei de earste sneon fan september. Doeg! Meidogger:77.167.65.175

Fiel jo frij Aliter (oerlis) 17 des 2022, 21.20 (CET)[beäntwurdzje]

Hello, I answered on my own talk page. Nakor 31 aug 2009, 20.29 (CEST)[beäntwurdzje]

Hello, I didn't read it. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 22.01 (CET)[beäntwurdzje]

Fan Meidogger:Aliter:

No:-bug regarding Purbo_T[boarne bewurkje]

On fy:, your bot suffers from the no:-bug, see fy:Wikipedy:Oerlisside. Please either apply the fix or get the frame fixed. In the mean time, as per your request, the bot is blocked. Aliter 21:02, 31. Auj 2009 (CEST)

You can safely unblock the bot, I shall not run it unles the bug is fixed. Thank you for informing me. --Purodha Blissenbach (Oerlis) 31 aug 2009, 23.25 (CEST)[beäntwurdzje]

Fan Meidogger:Aliter:

RE: Luckas-bot[boarne bewurkje]

Hi. The problem with pnb: and ckb: was corrected yesterday. It's OK now. Luckas Blade 31 aug 2009, 22.27 (CEST)[beäntwurdzje]

I don't know what bug is that with nowikipedia. If you tell me, maybe I can correct. Luckas Blade 31 aug 2009, 23.05 (CEST)[beäntwurdzje]
Think it's fixed now. Copied source from here: http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=2809532&group_id=93107&atid=603140 . Luckas Blade 31 aug 2009, 23.38 (CEST)[beäntwurdzje]
<CIA-43> purodha * r7194 /trunk/pywikipedia/families/wikipedia_family.py: Applying patch #2809532 of nakor-wikipedia fixing the interwiki sort order in the fy.wikipedia. Luckas Blade 31 aug 2009, 23.53 (CEST)[beäntwurdzje]

Hello,

I thank you for that information. I unfortunatly don't have a direct access to it from where I am currenttly, but user:Loveless (my bot)'s framwork code is automatically updated every night, so that problem will corrected within the 3 next hours. Darkoneko 1 sep 2009, 01.16 (CEST)[beäntwurdzje]

Liket in perblem west te hawwen mei hoe´t lju ynterwiki tochten op te lossen mei losse bewurkings Aliter (oerlis) 17 des 2022, 22.01 (CET)[beäntwurdzje]

Wikiwurdboek[boarne bewurkje]

Goeie Aliter. Ik sjoch dat jo de leste tiid dwaande binne mei de Fryske ferzje fan it Wikiwurdboek. Moai dat jo dêr út en troch ek wat omtinken oan jouwe. Op it stuit binne we hjir net mei in soad minsken, mar it soe moaie wêze as it Wikiwurdboek yn de takomst útgroeie kin ta in grut Frysk wurdboek. Myn kompliminten.--J'88 25 nov 2009, 23.10 (CET)[beäntwurdzje]

Is it ek wat om lykas foar de ôfbylden op commons in berjocht te meitsje?

Mar dan dus foar it wikiwurdboek. Op it wikiwurdboek sels soe der dan in berjocht komme kinne nei it artikel op ús wikipedy. Sjocht: http://en.wiktionary.org/wiki/skyscraper . Hjir stiet wer in keppeling nei it artikel op wikipedy.--J'88 30 nov 2009, 13.26 (CET)[beäntwurdzje]

Dat is hoe't it kaam is. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 22.01 (CET)[beäntwurdzje]

Ferlet fan petear mei Swarte Kees[boarne bewurkje]

Bêste Aliter, ik haw al in pear kear besocht Mei Swarte Kees yn kontakt te kommen. Mar syn oerlisside leit glêd oeral en boppedat, ik krij gjin inkelde reaksy as ik dêr wat op set. Kinne jo dêr wat oan dwaan? Ik ha wol ferlet fan wat petear oer de hjoeddeiske nammen fan it Mouwedjip en de Mouwewei tusken Terwispel en De Tynje. Tank foar it meiwurkjen Fyntyn 28 des 2009, 00.29 (CET)[beäntwurdzje]

Ne, dêrkin ik neat oan dwaan. Jou op dy siden oan wat de l&ezer witte moat. At der immen foarby komkt dy der mear fan wit kin dy it better meitsje. Jou by Swarte Kees oan wêr at the perblemen binne. Dat is hoe't in wiki, en fral en wikipedy, wurket. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 22.01 (CET)[beäntwurdzje]

side fan de wike[boarne bewurkje]

Jûn Aliter, Hasto ek in idee hoe dat krekt sit mei it oantal siden fan de wike. Neffens my moat der foar dit jier noch in wike by, mar bin net alhiel wis hjirfan? --Geoffrey 21 des 2009, 23.10 (CET)[beäntwurdzje]

wike ...

Fryskgebiet.svg[boarne bewurkje]

Goeie Aliter. Lessendei ha jo dizze oanbylding op myn fersyk oanmakke. Spitgernôch docht it printsje it net. Soene jo hjir ris nei sjen kinne?--J'88 12 jan 2010, 22.18 (CET)[beäntwurdzje]

Spitich. Net genôch ynformaasje om te sjen wat der wie. Aliter (oerlis) 17 des 2022, 22.01 (CET)[beäntwurdzje]

Je actie[boarne bewurkje]

Hallo Aliter, Ben je je er van bewust dat je met jou actie de licentie(s) van de fotograaf aan het aanpassen bent, waarbij je de licentie nota bene weghaalt, terwijl dat vanuit de Wikimedia Foudation een verplichting is voor bestanden? Met andere woorden, door jou actie ben je mogelijkerwijs de Wikimedia Foundation (diegene die jou in staat stel een encyclopedie te maken in het Fries) in gevaar aan het brengen, aangezien ieder werk de verplichting heeft om een licentie te dragen (self is niet voldoende) waarbij de betreffende auteur(s) Wikimedia kunnen aanklagen omdat niet aan licentievoorwaarden wordt voldaan? Graag verneem ik een reactie! Groetjes - Romaine 28 feb 2010, 23.31 (CET)[beäntwurdzje]

Waarbij ik tevens moet opmerken dat uitsluitend GFDL niet meer is toegestaan op Wikimedia-projecten. Romaine 28 feb 2010, 23.33 (CET)[beäntwurdzje]
Hallo Romaine,
Ik ben alleen de illegale wijzigingen van de bot aan het terugzetten. Daarvoor was het in orde, dus daarna zal het ook weer in orde zijn. Aliter 28 feb 2010, 23.34 (CET)[beäntwurdzje]
Ben je er van op de hoogte dat er een licentie-wijziging heeft plaatsgevonden: [3]? Romaine 28 feb 2010, 23.35 (CET)[beäntwurdzje]
Ik zie dat je problemen hebt met Self. Die stond er dan ook niet toen de bot nog niet langsgeweest was. Daarvoor stond nog wie er toestemming gaf en waarvoor. Ik hoop maar dat die bot niet te lang bezig geweest is, want dat hele stuk moeten we terug om de toestemmingen weer goed te krijgen. Aliter 28 feb 2010, 23.36 (CET)[beäntwurdzje]
Ben je je er van bewust dat die bot eigenaar is van iemand die redelijk expert genoemd kan worden op het gebied van licenties. En ben je er van bewust dat jou actie nu straks weer ongedaan gemaakt dient te worden omdat je zelf er niets van begrijpt? Romaine 28 feb 2010, 23.38 (CET)[beäntwurdzje]

Romaine, het gaat hiet niet om de licenties. Het gaat er hier nu om dat iemand hier illegaal met een bot aan het klooien is. Bedenk maar eens wat je er van zou vinden als dat op nl: gebeurde. Uiteraard moeten wij daarna kijken wat er wel nodig is. Maar las het goed is is dat: Helemaal niets. Aliter 28 feb 2010, 23.42 (CET)[beäntwurdzje]

Dit is op NL gebeurd omdat de Wikimedia Foundation dit VERPLICHTE!!! Lees je eerst eens in voordat je over gaat om acties omdat je het niet snapt. Bij deze nogmaals met klem het verzoek je eerst eens goed te laten inlichten voordat je verder gaat met je actie waarvan je zelf blijkbaar niet begrijpt wat je doet. Romaine 28 feb 2010, 23.45 (CET)[beäntwurdzje]

Om nog te zwijgen over dit vreemde sjabloon: Auteursrjocht Eigen Wurk. Het suggereert dat ieder eigen werk GFDL is, maar dat is absoluut niet zo. Daarbij komt ook nog eens dat de Wikimedia Foundation besloten heeft dat uitsluitend GFDL niet meer toegepast mag worden op Wikipedia. Volgens mij wordt het hoog tijd voor een opschoning op fy-wiki, waarbij kundige gebruikers met verstand van zaken dit doen. Romaine 28 feb 2010, 23.49 (CET)[beäntwurdzje]

Sjoch, jierren letter kin ik it noch net hawwe, dat in idoat fan nl: ús Wikipedy ferneatige. En dat lju dan net sjen woenen wat at der barde en der graach by helpen woenen. Hawar, ik moat in oare kear mar sjen hoe't it oplost is. (Mar ik bin der net wis fan dat immen al dat wurk dien hat.) Aliter (oerlis) 17 des 2022, 22.01 (CET)[beäntwurdzje]

zachodniofryzyjski[boarne bewurkje]

Could you move this page and improve linking pages? Current spelling ist incorrect. Thank you.

Ofbylden wiskje[boarne bewurkje]

Jûn Aliter, ik ha hjoed wat ûnderhâld dien mei de list mei te wiskjen siden. Der steane ek allegearre ôfbylden by dy't oanbean binne om wiskje te wurden fanwege dy Commens. Wat moatte wy dêr no mei, wol of net wiskje? Ik ha der net folle sjoege fan mar tink wol dat wy as behearders no wol wat dwaan moatte. --Geoffrey 24 mrt 2010, 20.49 (CET)[beäntwurdzje]

Wikipedy:Nedige siden[boarne bewurkje]

Bêste Aliter,

Ik ha yn it ferline wolris gebrûk makke fan Wikipedy:Nedige siden. No binne de measte siden dêr alwer blau, dat it is tiid foar in nije list mei nedige siden. Soesto dy side bywurkje wolle? Tige tank yn 't foar! Groetnis --Kening Aldgilles 7 apr 2010, 21.55 (CEST)[beäntwurdzje]

Moin Aliter, kijk toch a.u.b. op de nieuwe siede Auke Busman fan heden, dat is toch onzin? Groetjes,--Bernd 19 apr 2010, 21.49 (CEST)[beäntwurdzje]

siden wiskje[boarne bewurkje]

Jûn Aliter, ik haw wat ûnderhâld dien oan de te wisken siden. Oant no ta hâlde ik my dêrmei net dwaande, meastentiids diesto dat of Theun. Ik wit net wat ik mei al dy ôfbylden oan moat dy't oanbean binne om te wurde wiskjen en kom der net oan. En wat in wurk. Gr. --Geoffrey 26 apr 2010, 21.41 (CEST)[beäntwurdzje]

Hello, I can't find a local pub here, so I'll ask you :) Is there someone on this wiki who can translate this text at meta to West-Frisian? Because it's one of the two missing languages left :) --Ooswesthoesbes 3 maaie 2010, 11.31 (CEST)

Sjoch Oerlisside 31. 'k Wist net rjocht wêr't ik mei de oersetting hinne moast.--Swarte Kees 3 maaie 2010, 12.08 (CEST)
Danke :) I have copied your translation to the right place now. --Ooswesthoesbes 3 maaie 2010, 15.55 (CEST)
Dochs is it fekje rjochts noch read, as soe it noch net oersetten wêze..--Swarte Kees 3 maaie 2010, 16.02 (CEST)
Thanks for notifying. It only needs to be published now, but I can't take care of that :) --Ooswesthoesbes 3 maaie 2010, 16.13 (CEST)
No, thanks. Last time I translated that text, I was told that with absolute certainty Meta would reuse such texts. Since, we've translated that same sentence at least twice, and there's no reason to assume that Meta will ever stop wasting time this small wiki's valuable time. There's not much I can do about that, except for the advice to check earlier translations, but don't expect me to help wasting it. Aliter 4 maaie 2010, 03.57 (CEST)
(Kanste nao de kaffee goon en "Frysk" keze?)
I've now found out that the request was for more than just that well known sentence. Still, even that longer text I've translated before, wherever it may have ended up. I've now spent time reading it through and making some modifications, without any indication of whether this will have any effect. Instead I could have written several Wiktionary pages that could have illustrated the corrections I just made. Without a clear indication of which texts are going to be used, and what effect changes will have, there's no way we can determine whether the time loss due to translations is worth the time. Aliter 7 maaie 2010, 01.16 (CEST)

Feroarjen fan titels, Jaarsma/Unia[boarne bewurkje]

Goeie Aliter. Ja, ik slach der wolris wat frjemd yn om, wit ik wol, it is meast hastigens. Soene jo Jaarsmastate (M) wiskje wolle? Ik haw beide states no op ien bulte smiten om't Frou Herma M. van den Berg Jaarsmastate op it selde perseel as de lettere Uniastate ûnderstelt, mar is dat wol sa wis? Ik soe it lemma Uniastate dêrom noch net werneame wolle. Drewes 19 maaie 2010, 17.13 (CEST)

Fan Meidogger:Aliter:

Koartlyn feroare[boarne bewurkje]

Middei Aliter, kinsto ek wat dwaan tsjin it grutte tal botberjochten dat yn de list Koartlyn feroare stiet. In part kin ik útsletten mei opsjes, mar in like grut tal bleau ik sjen in de list en dan hat sa'n oersjoch ek net folle doel, liket my. Hasto in idee hoe soks kin? Gr. --Geoffrey 25 aug 2010, 14.25 (CEST)[beäntwurdzje]

EmausBot[boarne bewurkje]

I stopped work of my bot in fy.wiki. Could you set the botflag for my bot? --Emaus 17 sep 2010, 19.55 (CEST)[beäntwurdzje]

Auteursrjocht[boarne bewurkje]

De foto Ofbyld:Piter Sipma yn Noard-Fryslan.JPG komt fan Tresoar. Dêr binne ôfspraken oer makke yn it ferline. Hokker dat no krekt wienen wit ik net. Ik leau wol dat in Noardfryske Wikipedy de foto oernimme kin sûnder yn de problemen te kommen. Groetnis --Kening Aldgilles 29 sep 2010, 22.14 (CEST)[beäntwurdzje]

Nije haadside[boarne bewurkje]

Goeie,

Ik ha in konsept makke foar de nije haadside. Sjoch hjir mar. Miskien fynsto myn konsept prachtich moai, miskien hasto in folslein oare miening. Graach de oerlisside (kopke 'Nije haadside') brûke foar diskusjes, fragen en opmerkingen. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles 9 okt 2010, 20.51 (CEST)[beäntwurdzje]

inselde foto ûnder in nije namme oplade[boarne bewurkje]

Dei Aliter, hjir haw ik útlein dat it opladen fan inselde foto ûnder in oare namme (der wie sprake fan in ferkearde stavering fan de namme ) prolemen jout. Soenen jo in manier witte hoe't de foto dochs op te laden is? Groetnis, --Swarte Kees 6 des 2010, 23.03 (CET)[beäntwurdzje]

Spaanske gryp[boarne bewurkje]

Goeijûn. Ik haw de kar foar in lytse letter makke, omdat de measte oare wikipedy's ek in lytse letter foar 'gryp' brûke. Der binne lykwols ek guon mei in haadletter, mar neffens my net sa folle as mei lytse letter. Dêrnjonken brûke de measte boarnen ek in lytse letter foar 'gryp'. Groetnis, J'88 8 des 2010, 23.38 (CET).[beäntwurdzje]

Projektside Olympyske Spullen[boarne bewurkje]

Goeiemoarn Aliter

Ik ha de projektside fan it Projekt Olympyske Spullen Ferhuze sadat der no ek in Oerlisside by is, Meidogger:Wikiice/Projekten

groetnis Wikiice

Hi !, I requested for bot flag before, here, is anything wrong ! Mjbmr Talk 13 des 2010, 18.32 (CET)

Nowodewitsjie omneame ta Nowodewitsjy omreden fan útspraak en útgong?--Swarte Kees 15 sep 2008, 07.14 (CEST)[beäntwurdzje]

Prima--Geoffrey 15 sep 2008, 18.59 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik soe Nowodevitsji stavere hawwe, leau ik. Dan Nikita Krûtsjow, wy hawwe fansels al in artikel Nikita Chroesjtsjov. It komt faker foar by ús dat útlânske nammen mei 'oe' (ienlûd) oerset wurde mei 'oe' (twalûd), wat net moatte soe neffens my. 'Chr' oersette yn 'Kr'? Ik soe it net witte. Faaks wol Aliter syn ljocht hjir oer skine litte? Drewes 13 des 2010, 17.22 (CET)[beäntwurdzje]

Ynfoboks:Militêr konflikt[boarne bewurkje]

Bêste Aliter,

Do hast gelyk. Der wie al in ynfoboks foar breedte en wy hienen ek al in generike ynfoboks. Ik ha dy twa ynfoboksen fuortsmiten en de ynfoboks foar militêre konflikten sa feroare dat dy noch hieltyd wurket mei de goede (al besteande) ynfoboksen. Ik sil der de oare kear wat better nei sjen. Tanke wol foar dyn skerpe blik. Gr. --Kening Aldgilles 20 des 2010, 19.14 (CET)[beäntwurdzje]

Goeijûn. Yn 2011 sille wy it plan wer oppakke foar de stjerartikels, topside neamd op ús wikipedy. Earder is de side wikipedy:topside al oanmakke, wêr't alle topside bymekoar te stean komme. Hjoed haw ik de side wikipedy:kandidaatsiden makke, hjir kin troch de meidoggers stimd wurde oer of't in side al as net de namme 'topside' fertsjinnet. Graach soe ik fan jo hearre wat jo tinke fan it plan en of't der noch op- en oanmerkings binne. Jo kinne jo kommentaar hjir spuie. J'88 3 jan 2011, 20.57 (CET)[beäntwurdzje]

botstatus[boarne bewurkje]

Aliter ik ha in fraachje. Wa jout in nije botstatus fuort at guons der om freegje?--Geoffrey 17 okt 2011, 10.42 (CEST)[beäntwurdzje]

Fernijde haadside en in fernijd haadtema[boarne bewurkje]

Ik ha in de haadside en it haadtema fernijd. Sjoch ek de diskusje op de oerlisside. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles 25 nov 2011, 14.11 (CET)[beäntwurdzje]

Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to translate and review the notification that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames. You may also want to help with the pages m:Rename practices and m:Global rename policy. Thank you, Nemo 3 maaie 2013, 15.26 (CEST)

I found that being involved with meta-wiki stuff is detrimentous for my health. I therefore intend to limit my involvement in the Wikimedia project to the wikis such as this one, and thereby I hope to live longer. On the other hand, are you really going to force all users to change their username? Aliter (talk) 3 maaie 2013, 18.41 (CEST)

Ja, it is wat in dreech gefal. Ik bin my derfan bewust dat ferskillende tsjerken der ferskillend tsjinoan sjogge, dat haw ik ek yn 'e tekst fan it artikel werjûn. Mar ik hâldt hieltyd de Nije Fryske Bibeloersetting mar oan as mjitstêf, om't dat de iennichste moderne Frysktalige bibel is; en dit is op 't lêst in Frysktalige ensyklopedy. En yn 'e N.F.B., dêr't trouwens ek de R.K. Tsjerke oan meiwurke hat (sterker noch, de oersetting fan Suzanne is dien troch in fransiskaanske pater) stiet Suzanne wol deeglik by de apokrife boeken. Ieneach fan 'e Esk (talk) 4 maaie 2013, 18.32 (CEST)

Bêste Aliter, as jo gjin spesifike titel hawwe woene, hiene jo "Suzanne" gewoan stean litte moatten sa't it earst wie, dus sûnder lykfol hokker tafoeging. Ik fyn dat jo no wat trochslane nei it polityk korrekte, want nei myn idee meie je bêst de dingen beskriuwe út jins eigen sitewaasje. En de sitewaasje is dat foar fierwei de measte Fryske kristenen Suzanne in apokryf boek is (want de roomsen foarmje, sa't jo wierskynlik ek wol witte, yn Fryslân mar in lytse minderheid). Ieneach fan 'e Esk (talk) 4 maaie 2013, 19.08 (CEST)
Ik snap bêst WÊROM'T jo de titel fan Suzanne feroare hawwe; dat is bêst, en dêr giet it my ek net om. Myn punt is dat jo DÊRTROCH mei-iens al in spesifike namme krije. Jo hiene der ek foar kieze kind om de foarnamme Suzanne wer te jaan ûnder de titel "Suzanne (foarnamme)"; dat hie likegoed kinnen. Mar goed, dit is allegear net relevant foar wêr't ús mieningsferskil no eins om draait.
Ik fyn dat it wol deeglik objektyf is om yn in Fryske ensyklopedy fan de Fryske sitewaasje út te gean. En de Fryske sitewaasje is, dat Suzanne in apokrife tekst is. Dêr binne alle protestantske denominaasjes it oer iens. Inkeld de R.K. Tsjerke beskôget it as kanonyk, mar de roomsen meitsje yn Fryslân mar in lytse minderheid út. In noch better argumint is, dat de R.K. Tsjerke meiwurke hat oan 'e tastânkomming fan 'e Nije Fryske Bibeloersetting, wêryn't Suzanne ta de aprokrife boeken heart, wat ymplisearret dat de R.K. Tsjerke gjin muoite hat mei dy oantsjutting.
Jo fine, as ik jo even parafrasearje mei, dat it wurd "apokryf" út 'e sidetitel moat, om't Suzanne net troch alle tsjerken as apokryf beskôge wurdt. Jo neame it dêrom "net objektyf" om de tekst as "apokryf" oan te tsjutten, mar neffens jo eigen mjitstêf binne jo mei de titel "Suzanne (Alde Testamint)" likemin objektyf, want dêrmei ymplisearje jo dat it om in kanonike tekst giet, en dat is likemin algemien oanfurde.
Hoewol't ik bliuw by myn stânpunt dat de omskriuwing "apokryf" yn dit gefal wol deeglik objektyf is, bin ik bêst ree om mei jo in kompromis te sluten. Wat tinkt jo fan de titel "Suzanne (bibelsk ferhaal)". Dêr kin grif nimmen beswier tsjin hawwe, en dat hâlde we ús op 'e flakte oangeande de fraach oft de tekst no aprokryf is of net, of ta it Alde Testamint heart of net. Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 maaie 2013, 12.39 (CEST)
Oangeande de betsjuttingsside hawwe jo in punt. Dy pas ik oan.
Oangeande de "apokrivens" fan Suzanne ferskille wy fan miening, en ik leau ek net dat wy dêr neier ta-inoar komme. Ik sil de tekst justjes oanpasse en dan moatte jo mar sizze wat jo derfan tinkt.
De reden dat ik it in bibelsk ferhaal neamd haw, is om't Suzanne, as it ta de kanon rekkene wurdt, net in bibelboek op himsels foarmet, mar in haadstik fan it boek Daniël. En "bibelske ferhalen" is hiel normaal spraakgebrûk yn 'e protestantske tsjerken, kin ik jo fertelle fanút myn eigen kristlike opfieding. Dêrby is it miskien handich om eefkes te fermelden dat ik no net mear kristlik bin, sadat ik mei in ridlik objektyf each nei soksoarte ûnderwerpen sjen kin. Ieneach fan 'e Esk (talk) 4 jun 2013, 23.10 (CEST)[beäntwurdzje]

Systeemteksten[boarne bewurkje]

Bêste Aliter,

Hjir kopiëar ik even in stik fan myn persoanlike oerlisside.

Dit is de oerlisside fan in ûnbekinde meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan wa. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekinde meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.

Hjir stiet twa kear fan "ûnbekinde", wat fansels "ûnbekende" wêze moat. Kinne jo (as behearder) dat ferbetterje? En miskien kinne jo fan "wa" dan meitsje "om wa't it giet", dat rint better.

No kin ik it boppesteande as behearder net ferbetterje. Ik leau datsto systeemteksten wol feroarje kinst? Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 29 jul 2013, 17.20 (CEST)[beäntwurdzje]

Ieneach fan 'e Esk[boarne bewurkje]

Goeie Aliter. Hawwe jo beswier tsjin it behearderskip fan Ieneach fan 'e Esk? Myn betinken is dat er it dûbel en dwers fertsjinne hat mei syn kwaliteitsbydragen. Groetnis, Drewes (talk) 7 jun 2014, 21.35 (CEST)[beäntwurdzje]

An important message about renaming users[boarne bewurkje]

Dear Aliter, My aplogies for writing in English. Please translate or have this translated for you if it will help. I am cross-posting this message to many places to make sure everyone who is a Wikimedia Foundation project bureaucrat receives a copy. If you are a bureaucrat on more than one wiki, you will receive this message on each wiki where you are a bureaucrat.

As you may have seen, work to perform the Wikimedia cluster-wide single-user login finalisation (SUL finalisation) is taking place. This may potentially effect your work as a local bureaucrat, so please read this message carefully.

Why is this happening? As currently stated at the global rename policy, a global account is a name linked to a single user across all Wikimedia wikis, with local accounts unified into a global collection. Previously, the only way to rename a unified user was to individually rename every local account. This was an extremely difficult and time-consuming task, both for stewards and for the users who had to initiate discussions with local bureaucrats (who perform local renames to date) on every wiki with available bureaucrats. The process took a very long time, since it's difficult to coordinate crosswiki renames among the projects and bureaucrats involved in individual projects.

The SUL finalisation will be taking place in stages, and one of the first stages will be to turn off Special:RenameUser locally. This needs to be done as soon as possible, on advice and input from Stewards and engineers for the project, so that no more accounts that are unified globally are broken by a local rename to usurp the global account name. Once this is done, the process of global name unification can begin. The date that has been chosen to turn off local renaming and shift over to entirely global renaming is 15 September 2014, or three weeks time from now. In place of local renames is a new tool, hosted on Meta, that allows for global renames on all wikis where the name is not registered will be deployed.

Your help is greatly needed during this process and going forward in the future if, as a bureaucrat, renaming users is something that you do or have an interest in participating in. The Wikimedia Stewards have set up, and are in charge of, a new community usergroup on Meta in order to share knowledge and work together on renaming accounts globally, called Global renamers. Stewards are in the process of creating documentation to help global renamers to get used to and learn more about global accounts and tools and Meta in general as well as the application format. As transparency is a valuable thing in our movement, the Stewards would like to have at least a brief public application period. If you are an experienced renamer as a local bureaucrat, the process of becoming a part of this group could take as little as 24 hours to complete. You, as a bureaucrat, should be able to apply for the global renamer right on Meta by the requests for global permissions page on 1 September, a week from now.

In the meantime please update your local page where users request renames to reflect this move to global renaming, and if there is a rename request and the user has edited more than one wiki with the name, please send them to the request page for a global rename.

Stewards greatly appreciate the trust local communities have in you and want to make this transition as easy as possible so that the two groups can start working together to ensure everyone has a unique login identity across Wikimedia projects. Completing this project will allow for long-desired universal tools like a global watchlist, global notifications and many, many more features to make work easier.

If you have any questions, comments or concerns about the SUL finalisation, read over the Help:Unified login page on Meta and leave a note on the talk page there, or on the talk page for global renamers. You can also contact me on my talk page on meta if you would like. I'm working as a bridge between Wikimedia Foundation Engineering and Product Development, Wikimedia Stewards, and you to assure that SUL finalisation goes as smoothly as possible; this is a community-driven process and I encourage you to work with the Stewards for our communities.

Thank you for your time. -- Keegan (WMF) talk 25 aug 2014, 20.24 (CEST)[beäntwurdzje]

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Bestannen oanbiede, Wizard uploade?[boarne bewurkje]

Wikimedia Commons logo

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 18 sep 2014, 21.22 (CEST)[beäntwurdzje]

Foarstel 'oe'/'û'-kwestje[boarne bewurkje]

Goeie, Aliter. Ik haw op 'e Oerlisside in foarstel dien om foar iens en foar altyd de strideraasje oer de 'oe'/'û'-stavering yn lannenammen út 'e wei te romjen. Ik soe graach wolle dat jo hjirre ris nei seagen en in stim útbrochten sadat de mearderheid fan 'e Wikipedy-mienskip oer dizze saak beslisse kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 21.46 (CEST)[beäntwurdzje]

Berjochten nei de Filistinen[boarne bewurkje]

Goeie, Aliter. Troch fan boppen troch Wikimedia opleine feroarings yn 'e tabelopbou ûnderstipet it systeem fan 5 july ôf it Berjocht:Kalinders net mear. Sjoch: Wikipedy:Oerlisside#Tidy to RemexHtml. Ik wit net oft jo dêr ferstân fan hawwe, mar my is it fiersten te yngewikkeld. Der hat ien fan Wikimedia nei sjoen (m:User:Whatamidoing_(WMF), en dy snapt it ek net. Hy kin wol sjen litte wat der aansten barre sil: sjoch hjirre. Kinne jo hjir ek by helpe?

En itselde jildt ek foar it Berjocht:Haadside-midden fan 'e Haadside. Ek dêr moat it spul oars, en ek dêr haw ik te min ferstân fan om it goed te krijen. It probleem is yn beide gefallen tabellen dy't yninoar nestele binne (dus in tabel yn in tabel). Dat kin net mear. Miskien binne der noch wol mear berjochten dêr't wat mei is, mar fierder bin ik noch net kommen. Ik haw PiefPafPier ek oanskreaun, dy't it berjocht:Kalinders makke hat, mar dy hawwe wy hjir al in jier hast net mear sjoen. Fierders haw ik ditselde boadskip ek by Kening Aldgilles op 'e oerlisside set. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 jul 2018, 21.00 (CEST)[beäntwurdzje]

Mei help fan Whatamidoing_(WMF) en SSastry_(WMF) fan Wikimedia binne de problemen mei it Berjocht:Kalinders en it Berjocht:Haadside-midden no oplost. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jul 2018, 17.23 (CEST)[beäntwurdzje]
Moai dat it slagge is: It programma dat de tabellen makke die krekt wat it dwaan moast, krekt sa't it it dwaan moast. Sûnt hawwe de lju útfûn dat dat eins net de bêste kar wie. Ynstee fan in alternatyf oan te bieden, of omsetpergramma's te skriuwen, is de oanpaste ferzje doe oplein. As altiten: lit de malloaten it wurk mar dwaan.
Ik mien, dy kalindersberjochten binne noch út de tiid dat der frege wie en doch it leafst alles yn ien kompakt berjocht. Dêrom stiet der sa'n soad yn ien berjocht mei hast gjin romte of kommentaar derby. Neffens it hjoeddeiske tinken koest dy berjochten oanpasje dat der wat mear útlis yn de boarnetekst stie. En hjir en dêr binne grif stikken dy't ek apart skrean wurde koenen.
Foar it meitsjen fan nije tabellen is der https://www.tablesgenerator.com/mediawiki_tables Net sa foar berjochten, mar it jout wat dúdliker oant wêr't men mei dwaande is. Aliter (oerlis) 18 jun 2019, 22.08 (CEST)[beäntwurdzje]
Dat kin noch wolris handich fan pas komme. Tankewol. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 jun 2019, 23.30 (CEST)[beäntwurdzje]

Keppelings by Ljouwert om[boarne bewurkje]

Dei Aliter, jo namme komt net sa faak foarby, mar jo lykje my wol meiwurker fan de earste oere fan de Wikipedy. No't jo hjir dochs op de lapen binne: Witte jo mooglik ek wat bedoeld wurdt mei "Keppelings by Ljouwert om": Hjirre?. Frou Watzema (oerlis) 18 jun 2019, 23.10 (CEST) It is noch "read" en wachtet grif al jierren om "blau" makke te wurden. 18 jun 2019, 23.10 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik leau, myn wikinûmer op fy: is 4 (at wikinûmers der noch binne), en de earste trije wienen programmaûntwikkelders, dat ik haw hjir yndie earder west.
"Keppelings by Ljouwert om" gong oer keppelings dy't net daalks nei it doel gongen, mar yn stee dêrfan nei in trochferwizing, lykas by dizze keppeling nei "prairie". (Sjoch mar nei de keppeling boppenoan dy side.) Krekt as by immen dy't dy anderje sil mar der allerhande oare dingen by hellet eart er it anderd jout (lykas dizze meidogger), geane dy keppelings by Ljouwert om, of by Dokkum,
Dit wie eartiids in list mei kepppelings nei siden dêr't in keppeling fan nei in trochferwizingsside gong. At der út en troch ris ien seach at der wat yn stie, dan koenen dy keppelings oanpast wurde dat dy daalks gongen dêr't dy hinne moasten (Prêrje). De list waard út himsels bywurke. Lykwols waarden guon fan de siden dy't saken byholden wier sûnder minsklike help bywurke, wylst oaren bywurke waarden troch lju dy't ienkear de moanne of soks in pergrammaatsje draaie lieten. Guon fan sokke siden binne letter oanpast fan de iene groep nei de oare, en guon draaie no allinnich noch at de wiki dêr't it foar dien wurde moar earne op in list stiet of soks. Guon hawwe ek in oare namme krigen, ensafh. Dat ik der al lang net mear nei sjoen haw koe betsjutte dat ik wist wêrom it net mear wurke en dat der foar ús net folle oan dien wurde koe, mar ik wit it net mear. Jo soenen ris sjen kinne at dy side der noch is by gruttere wikis, en dan neilêze hoe't it dêr dien wurdt. Aliter (oerlis) 19 jun 2019, 00.18 (CEST)[beäntwurdzje]
Dankewol foar de útlis. It jout in aardich byld oer de begjinjierren fan dizze Wikipedy, myn earste yndruk is dat de neamde reade link wol ferfalle kin. ... Hoe steane jo as "nûmer 4" dêr yn?Frou Watzema (oerlis) 19 jun 2019, 08.46 (CEST)[beäntwurdzje]
Niis ha'k besocht in "by Ljouwert/Dokkum-om" side oan te meitsjen: hjirre, mar it wurket noch net sa't it moat. Nei alle gedachten troch it ferskil yn namme Wiki:/Wikipedy:. De side stiet boppedat op slot, kinne jo it as moderator oplosse? Frou Watzema (oerlis) 19 jun 2019, 12.58 (CEST)[beäntwurdzje]
Kinne we dit ferskynsel net better gewoan "trochferwiis-side" neame, sa't it by prairie ek neamd wurdt (fuort ûnder de titel)? Ik hie gjin idee wat der bedoeld waard mei "keppelings by Ljouwert om" (en Frou Watzema blykber ek net). No't ik jo útlis lêzen haw, begryp ik dat jo eins "keppelings by Berltsum om" bedoele (sa neame we dat hjir yn 'e Greidhoeke). Mar wêrom sa'n kryptyske en nei't it skynt regionaal bepaalde namme brûke as it net hoecht? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 jun 2019, 22.17 (CEST)[beäntwurdzje]
...of 'keppelings by Wetsens en Ealsum om nei Dokkum'? Drewes (oerlis) 19 jun 2019, 22.23 (CEST)[beäntwurdzje]
Oarspronklik wie elts Wikipedia-projekt in wiki op himsels, mei eigen meidoggers. Eins is dat noch sa, mar it is mear ferhoalen rekke. De meidoggers krigen in yntern nûmer fan it programma, op folge fan oanmelden. Oeral dêr't in meidoggernamme stie, stie yntern in nûmer, wat dan troch de wikitsjinner opsocht waard foar de namme. Dat nûmer wie ek te sjen, dat der moast in Frykse namme foar komme. De nammebetinkers fan de Ingelske Wikipedy kamen gauris mei nammen dy't allinnich foar dy wiki brûkt wurde koenen, mar ik woe nammen dy't net foar elts nij projekt op 'e nij betocht moasten, dat ik haw it in "wikinûmer" neamd. At de wikinûmers altiten noch earne brûkt wurde, dan jout in leger wikinûmer oan dat immen earder by de Wikipedy kaam is, en in heger wikinûmer dat dy der letter bykaam is. Aliter (oerlis) 20 jun 2019, 00.38 (CEST)[beäntwurdzje]
Dy side By Slikenboarch om, dat is in Wiki-side; dy kinne jo sa net feroarje. Wat jo skreaun hawwe is ek net krekt wat it idee wie, en ik siet der ek wat mis mei: Dit is foar keppelings nei betsjuttingssiden. At op in side skreaun wurdt oer Aldegea, dan is dúdlik hokfoar Aldegea dat is. Dat dan is it better en haw in keppeling nei Aldegea; in keppeling nei Aldegea wie dan minder. Fansels kin it wêze dat in side oarspronklik in ynhâldsside is, en earst letter in betsjuttingsside wurdt. Dan is it maklik at der te sjen is at it earne skeef giet. Dy dûbelde synonimen hat ek wat foar west, mar hjir gong it dêr net oer. Wêrom it net "trochferwiisside" hiet? Om't "trochferwiisside" sa neat-sizzend is dat ik der in putsje foar makke soe om it út de Wikipedy fuort te heljen, at ik tocht dat dat koe: Trochferwizing wêr hinne? In synonym, betsjuttings, fierdere ynformaasje? Foar wa? De lêzer, de skriuwer, oare meidoggers? En wat stiet der dan op sa'n side? Ien sa'n keppeling, in list fan alle ienofoars? Hawar, ik wit net of der om te begjinnen ek mar in wurd "trochferwizing" wie, mar hoe ek wie it idee dat de wiki wurden fral ûnderskiedend wêze moasten. It wie doe noch ienfâldich en pas in wurd oan as immen in better idee hie. Dat der weinfollen mei oare wiki wurden komme soenen, dy alfabet oardere waarden yn stee fan op tapassing, dat wist net ien op dat stuit, en dat it feroarjen fan de wiki wurden dreger makke wurde soe út de idee dat in dielde wikiwurdskat makliker by te wurken wêze soe, dat hie ek net foarsjoen. By Ljouwert om wie dúdlik, ek foar lju dy't ornaris in oare streekeigen ferzje brûkten: Sjoch ienris wat it docht en fierders gjin perbleem mear, en at wy it letter oars wûnen dan koe dat. (Fansels, as bliken docht dat dit der net mear is, dan kin dy keppeling ek simpel fuorthelle wurde.) Aliter (oerlis) 20 jun 2019, 00.38 (CEST)[beäntwurdzje]
Mmm. It wie my net dúdlik, mar dat sil him dan wol oan my lizze. Hawar, as it simpelwei in útlis is oer de wurking fan betsjuttingssiden, dan mei de link der om my út; dat wiist himsels wol, fyn ik. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 jun 2019, 00.04 (CEST), Drewes (oerlis) 21 jun 2019, 17.35 (CEST)[beäntwurdzje]
It wie doe in oersjoch fan keppelings dy't nei in betsjuttingside gongen yn stee fan nei de krekte ynhâldsside, bywurke troch de wiki of troch help-pergramma's. At ik it ris oan tiid haw koe neisjen hoe't it no op oare wikipedys dien wurdt. Aliter (oerlis) 21 jun 2019, 01.14 (CEST)[beäntwurdzje]

Dat is de kwestje[boarne bewurkje]

[Ofsplit fan #Keppelings by Ljouwert om.]
Noch wat oars, ha jo it noch geande oerlis hjirre de lêste wiken ek folge? Hoe steane jo as "nûmer 4" dêr yn?Frou Watzema (oerlis) 19 jun 2019, 08.46 (CEST)[beäntwurdzje]

Nee, ik hie dat ferhaal oer dat ferûntfryskjen noch net sjoen, en ik wit ek net at ik der dêr mear oer sizze moat. Ik wit net hoe immen net fiele kin dat der eat net goed is at er taal 1 praat, mar dúdlik eleminten út taal 2 brûkt. Ik sjoch net wêrom wy ús beheinen soenen ta Huisman, fral om't wy dúdlik al in taalfoarmende funksje hawwe, om't wat wy brûke weromsocht wurde kin op it Ynternet. Dat, moat ik dêrhinne om oeral te skriuwen "Nee, sa is it net?" - Ik bin net wis at it in doel hat. Aliter (oerlis) 20 jun 2019, 00.38 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik haw earlik sein muoite om it boppesteande te folgjen. Ik mien te begripen dat jo tsjin it ôfskaffen fan ferfryskings binne. (Sa't it no liket bliuwe der trouwens in hiel soad bestean en komme der noch nijen by, mar dat even sydlings.) Hoe dan ek, it stiet jo alhiel frij om mei te beslissen, of net; dat moatte jo sels witte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 jun 2019, 00.18 (CEST)[beäntwurdzje]
Hoe sa Huisman (ik nim oan dat Kerst bedoeld wurdt)? Ik haw der grútsjen fan heard dat dy dwaande is mei in list fan ferfryske Nederlânske geografyske nammen. Wurdt der suggerearre dat er soks al earder by de ein hân hat? Drewes (oerlis) 21 jun 2019, 17.35 (CEST)[beäntwurdzje]
(Perfessor) Jan A. Huisman: Fryske Nammen 6 - Friese Exoniemen. F.A. 1986.
Ik sis út en troch dat ik de rest fan de rige ris fine moat, mar it komt der net fan. Grif stiet part dêr fan op it Ynternet... Mar Kerst is like goed as argumint: At wy eat yn it Frysk skriuwe, fynt Huisman it dan en nimt it op yn syn list, dy't wie dan wer as boarne hawwe om't hy it opnaam hat? Aliter (oerlis) 21 jun 2019, 19.34 (CEST)[beäntwurdzje]

Universal Code of Conduct[boarne bewurkje]

Hi Aliter

I was asked by Wikimedia Foundation to promote this call for participation on the planned Universal Code of Conduct.

Best regards --Holder (oerlis) 12 aug 2020, 14.04 (CEST)[beäntwurdzje]

Wikimediavrijwilligers werken nu al meer dan 18 jaar samen om de grootste verzameling vrije kennis sinds mensenheugenis te bouwen. In die tijd zijn we gegroeid van een kleine groep bewerkers tot een diverse gemeenschap van bewerkers, ontwikkelaars, Wikimedia-organisaties, lezers, donateurs en partners.

Maar we beseffen dat we nog veel werk moeten verzetten om onze ambitieuze visie te verwezenlijken: Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot een overzicht van alle kennis.

Soms hebben onze projecten en de gemeenschap van bijdragers geleden aan een gebrek aan richtlijnen die ons allen verbinden en die ons helpen om samen een omgeving te creëren waarin vrije kennis veilig, en zonder angst, gedeeld kan worden. Om dichter bij die visie te komen, moeten we ervoor zorgen dat iedereen die belangrijke kennis op onze projecten wil delen, zich prettig en welkom voelt. We hebben richtlijnen nodig die ons kunnen helpen om een constructieve en inclusieve plek te bouwen die aanmoedigt om vrije kennis te delen.

Verschillende gemeenschappen hebben het al eerder gehad over de nood aan universele gedragsregels. In mei 2020 heeft het bestuur van de Wikimedia Foundation een ‘Community Culture Statement’ gepubliceerd, dat de expliciete opdracht geeft om te werken aan nieuwe standaarden om om te gaan met intimidatie en om inclusiviteit in onze projecten te bevorderen. [4]

Deze universele gedragsregels zullen een aantal bindende, minimale standaarden bevatten die gelden voor alle Wikimediaprojecten, voor ieder van ons, voor medewerkers en vrijwilligers over heel de wereld. Dit zal impact hebben op ons werk als groepen, individuen en projecten, en het is dus cruciaal dat we allen deelnemen en onze mening delen over de universele gedragsregels, over hun aard, over wat deze gedragsregels horen te dekken en wat niet; en ook hoe dit onze groepen kan helpen, stimuleren of hinderen.

Nu is het moment om hierover te praten. Jullie gemeenschap is een deel van de Wikimediabeweging en jouw stem telt. Om te garanderen dat de stem van jullie gemeenschap gehoord wordt, nodigen we je uit om meer te lezen over de universele gedragsregels (universal code of conduct / UCoC) [5] en om vervolgens je mening en feedback te delen op de overlegpagina [6]. Voor meer flexibiliteit en om de taalbarrière te verkleinen: je bent van harte welkom om de Engelstalige hoofdpagina over de universele gedragsregels te vertalen naar je eigen taal [7]. Vervolgens kan jijzelf en je gemeenschap ervoor kiezen om meningen en feedback aan te bieden in je eigen taal. Bovendien: ook als de informatie over de universele gedragsregels nog niet vertaald is in je eigen taal, dan verwelkomen we antwoorden en reacties in verschillende talen bij discussiedraadjes die begonnen zijn in het Engels.

Diskusje oerlisside[boarne bewurkje]

Goeie, Aliter. Soene jo ris eefkes nei dizze diskusje op 'e oerlisside sjen wolle? Miskien dat jo by it probleem mei de haadside helpe kinne. It giet om Wikipedy:Oerlisside#Haadside. By foarbaat tank. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 24 aug 2020, 12.18 (CEST)[beäntwurdzje]

Funksjonearjen Wikipedy[boarne bewurkje]

Goeie. Der is diskusje ûntstien oer it funksjonearjen fan 'e Wikipedy (sjoch: Wikipedy:Oerlisside#Funksjonearjen fan de Wikipedy). We binne it der yn prinsipe oer iens dat de Wikipedy net tichttimmere wurde moat mei regels en dat "fiel jo frij" it útgongspunt bliuwe moat. Dat sein hawwende, hat der him in diskusje foardien wêrby't it net ferkeard liket as der dochs inkele grûnregels opsteld wurde soene. Of teminsten moat dêr ris serieus nei sjoen en oer diskusjearre wurde. Dêrfoar is oerlis/ôfstimming nedich en dat ferget de beskikberens en dielname fan 'e oare behearders.

Wat dat oangiet, sit der by Drewes en mysels wat âldsear oer hoe't oerlis mei de oare behearders yn 'e ôfrûne jierren ferrûn is. Der hat him ferskate kearen in lytse krisis foardien, wêrby't Drewes en ik Kening Aldgilles en Aliter oanskreaun hawwe, as de nestor en in meidogger fan 'e earste oere fan 'e Wikipedy, dy't boppedat ek de funksje fan rjochte-útfurder hawwe. Yn 'e regel kamen reäksjes lykwols as de krisis al foarby wie of soms hielendal net. Los dêrfan hat de oanhâldende ôfwêzigens fan 'e oare behearders ek foar frijwat argewaasje soarge.

De fraach fan Drewes en my, en ek fan fêste meidoggers Kneppelfreed, RomkeHoekstra en Tulp8, is no oft de oare seis behearders noch fierder wolle mei dit projekt. No moat it ek wer net sa wêze dat de Wikipedy in sekte wurdt dêr't je net mear fan loskomme kinne, en feroarjende omstannichheden yn it libben fan meidoggers kinne fansels ta oare ynteresses of prioriteiten liede. Mar as jo behearder binne, of behearder anneks rjochte-útfurder, dan bringt dat ek ferplichtings mei. It giet ús dêrom net inkeld om dielname oan dizze spesifike diskusje, mar om bliuwende belutsenens. Dy moat wat ús oangiet de foarm krije fan sichtbere oanwêzigens (troch it dwaan fan edits dy't ferskine yn "Koartlyn feroare"), teminsten ien kear yn 'e wike. Dit sadat Drewes en iksels tenei wat ûntlêstge wurde sille.

As de oare behearders net mear oan it projekt meidwaan wolle, fersykje wy harren hjirby om harren beheardersrjochten yn te leverjen en har nammen fan 'e list mei behearders te skrassen. Dan is yn elts gefal foar eltsenien dúdlik hoe't it lân derhinne leit. Want sa't it no giet, is it net goed. Jimme binne yn namme wol behearder, mar litte jim hjir frijwol net sjen. Dat kin sa net trochgean. Wy wolle graach jimme reäksje hjirop hearre. Om it spul net wer withoelang slepe te litten, soene we binnen in termyn fan twa wiken (dus uterlik 1 july) fan jimme weromhearre wolle. As jimme nei it lêzen fan dit berjocht it spul even beprakkesearje moatte, soene we graach in lêsbefêstiging fan dit berjocht hawwe wolle troch gewoan hjirûnder even te sizzen dat it sjoen is, sadat we in idee fan 'e fuortgong hawwe.

Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 17 jun 2021, 23.03 (CEST)[beäntwurdzje]

How we will see unregistered users[boarne bewurkje]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

4 jan 2022, 19.15 (CET)

Jo ekstra rjochten op fywiki[boarne bewurkje]

Goeie. In belied oangeande it ynlûken fan de ekstra rjochten (rjochtenútfurder, behearder, omjouwingsbehearder, ensfh.) is fêststeld troch konsensus yn 2013. As gefolch fan dit belied, kontrolearje de stewards de aktiviteit fan behearders op alle Wikimedia Foundation wiki's dy't hjirfoar gjin eigen belied hawwe.

Jo foldogge oan it inaktiviteits kriterium (gjin oanpassing en no festleine aksjes yn de lêste twa jier). Foar safier at wy witte hat jim wiki gjin formiele wurkwize om de ekstra rjochten fuort te heljen fan net mear brûkte accounts. Dat betsjut dat de algemiene regels jildich binne.

At jo jo ekstra rjochten behâlde wolle, dan moat jo de mienskip fan de wiki op de hichte bringe fan it feit dat de stewards jo dizze ynformaasje tasjoerd hawwe oer jo inaktiviteit. Der is ek in berjocht oangeande dit process op de oerlisside fan de mienskip plaatst. At de mienskip hjir in diskusje oer hân hat en wol dat jo jo rjochten behâlde nim dan kontact op mei de m:Stewards' noticeboard, en meitsje in ferwizing nei de diskusje fan de mienskip op de wiki, wêr't sy harren winsk oanjouwe dat jo jo rjochten behâlde kinne.

At jo jo rjochten ynleverje wolle, doch dan in fersyk om ynlûken fan rjochten op Meta.

At der gjin inkele reaksje is nei ien moanne, dan sille de stewards it ynlûken fan jo behearder as rjochtenútfûrder rjochten trochfiere. Yn undúdklike situaasjes sille de stewards de reaksjes trochnimme en it beslút weromjaan oan de lokale mienskip foar harren kommentaar. At jo fragen hawwe nim kontakt op mei de stewards.

Yours faithfully.

Stanglavine (oerlis) 5 jan 2022, 14.44 (CET)[beäntwurdzje]

Sjoch, Aliter, it is wol aardich dat jo de lêste tiid allegear stobkes produsearje, mar dan moatte jo dy fansels wol even fêstmeitsje oan it Wikidata-item dêr't se by hearre en der kategoryen by dwaan. Dat heart gewoan by it skriuwen fan in nij artikel. Ik wol bêst even de helpende hân biede, mar jo moatte it net hielendal oan my of oaren oerlitte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 mrt 2023, 22.12 (CET)[beäntwurdzje]