Wikipedy:Oerlisside/Argyf15

Ut Wikipedy

Dit is in argyfside.
Pas de tekst op dizze side net mear oan.


Wikipedy:Oerlisside/Argyf15, argyf fan Wikipedy:Oerlisside:

 • Oerlis begûn fan 22 febrewaris 2012 oant en mei oant 16 jannewaris 2013.


25.000[boarne bewurkje]

Middei folk! De Fryske Wikipedy komt heultyd tichterby de 25.000e side. En soks moat grut fierd wurde fansels. Ik bin al in skoftke net al te warber op ús Wikipedy en ha der spitigernôch net al te folle tiid foar. Dochs hie ik wat ideeën foar wat de 25.000e side oanbelanget.

Is it ek wat om kontakt mei (bygelyks) de Ljouwerter Krante te sykjen om te sjen of't sy ek wat omtinken jaan kin in de wiken nei de 25.000e side ta. It soe fansels moai wêze as der dan al wat omtinken foar de Wikipedy is. Misskien dat hja wat artikels pleatse kinne, of deistich ôftelle nei de 25.000e side (in tellerke yn de kranten of de hiemsiden fan de Ljouwerter Krante, Frysk Deibêd of de Omrop dy't byhâld hoefolle siden wy hawwe). Misskien in fraachpetear mei in meidogger hjir soe ek machtich wêze.

Dêrnjonken hawwe wy by de 10.000e side in Frysk parseberjocht opsteld. Misskien moat der oer neitocht wurde om dizze kear ek yn it Hollânsk in parseberjocht út te stjoeren. 25.000 siden fertsjinnet wol wat omtinken fyn ik.

Ta beslút, it logo. Dêr moat fansels ek wat oan dien wurde.

Ik sil my der net al tefolle mei dwaande hâlde kinne, mar foar de aktive meidoggers is it misskien wat om alfêst nei te tinken oer wat der dien wurde kin. Freonlike groetnis, J'88 22 feb 2012, 13.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

De media sil grif omtinken jaan oan de 25.000 siden. In parseberjocht moat der fansels al komme. Dêrneist hawwe wy tiid om in 25.000e side te betinken. Ik siet oan in side oer 'Apollo 11' te tinken. It moat in mânsk artikel wurde dy't leafst noch grutter is as alle oarstalige siden oer Apollo 11 (ynklusyf de Ingelske en de Dútske). Mei dy side wol ik de kwaliteit fan it Fryske wikyprojekt oan de wrâld sjen litte. No, wat sizze jim? Groetnis --Kening Aldgilles 22 feb 2012, 18.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Hjir haw ik alfêst in wurkplak makke dêr't de side oer Apollo 11 makke wurde kin. It soe moai wêze as elkenien dêr oan meiwurkje wol. Oare ideeën binne likegoed wolkom. Groetnis --Kening Aldgilles 22 feb 2012, 18.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik kin neat tasizze, mar sil sjen of ik sa no en dan der wat by skriuwe kin. It is in fantastysk stribben yn elts gefal! Groetnis, J'88 24 feb 2012, 18.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

De kwaliteit fan it Fryske wikyprojekt oan de wrâld sjen litte wolle. (No, wat sizze jim?) Los!!!! Drewes 24 feb 2012, 19.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Minsken, de side oer Apollo 11 is aardich folslein wurden, tinkt my. Ik soe graach dy side útstelle wolle as de 25.000e side fan ús Wikipedy. Mar allinnich as oare meidoggers gjin bettere alternativen hawwe. As der al oare útstellen foar in 25.000e side binne, lit it dan hjir efkes witte sadat wy dan noch in stimming hâlde. Ik ferwachtsje dat wy yn juny noch oan de 25.000e side ta komme, dat de tiid driuwt. Fierders moatte wy noch in parseberjocht meitsje. Wa docht dat? Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 7 jun 2012, 22.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Sûnt de lêste tasizzing hjir fan Aldgilles ha'k in moai skoft ôfwachte mar dochs ek in bytsje trochpield doe't it my te lang duorre. No't ik dy siden der hjoed by setten haw blikt de teller oer de 25.000 gien te wêzen. By weromtellen moat dat Doch it foar dyn doarp west hawwe. Apollo 11 is wol in aardich stikje, mar dat sil no efkes wachtsje moatte oant de 30.000e side. It parseberjocht waard eartiids troch Mysha opsteld, mar dy hat al al skoft net op 'e lapen west. In berjocht hoecht der om my ek net te kommen, in wikipedy moat himsels bewize. --Swarte Kees (talk) 8 jun 2012, 11.57 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Lokwinske minsken. In machtige prestaazje dy't hjir levere is! Spitich dat it net Apollo 11 wurden is, dat is dochs in skitterende side wurden. It parseberjocht wie wol wat west. In Wikipedy moat himsels bewize, mar alle bytsjes omtinken dy't wy foar de Fryske Wikipedy behelje kinne is wichtich om de mienskip libbend te hâlde en ek foar de mienskip sels is it dochs alderaardichst om sa no en dan ris yn it nijs te kommen. It is foar de minsken dy't hjir tige warber binne dochs moai om yn de kranten te lêzen wat hja dien hawwe. J'88 (talk) 11 jun 2012, 10.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

In berjocht yn de krante soe al moatte. Wikipedy kin wier wol wat reklame brûke! 25.000 siden, moai. Net yn it lêste plak hat Wikipedy dat te tankjen oan Swarte Kees. Dat hy leaut dat er net mear meidwaan kin, jout my by alle feestwille in bitter smaakje yn'e muolle. Drewes (talk) 11 jun 2012, 15.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ingelske ynslûpsels[boarne bewurkje]

It foel my hjoed op dat in tal bewurkings op de Wikipedy ynienen yn it Ingelsk binne. Foarbylden:

 • nei omneamen: bg. moved page De Haspel to De Hispel ‎(Frysk)
 • talk ynstee fan Oerlis yn : Swarte Kees (talk) 2 mrt 2012, 17.39 (CET)

by Aliter soe grif de grize oer de grauwe gean. Wy moatte wol baas op eigen hiem bliuwe en hoege ús dan net te ferbrekken mei Ingelsk: Hoe soe dit komme en soe hjir net wat oan dien wurde moatte? Wa soe ús dan helpe kinne: Aliter of Wutsje of ...? --Swarte Kees (talk) 2 mrt 2012, 18.51 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dat is yndied sa Kees, hiel nuver. Wa wit kin Aliter dêr wat oan dwaan, mar dy hat him al in skoftsje net sjen litten. --Geoffrey (talk) 8 mrt 2012, 22.49 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik ha dy kontakten net. Aliter ha ik ek al in skoftsje net sjoen, miskien dat Wutsje it dwaan kin? Of wa wit binne der noch mear dy't hjir wurk fan meitsje wolle? Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 9 mrt 2012, 00.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dit moat wat te krijen hawwe mei de resinte oergong nei MediaWiki 1.19 (sjoch bg. hjir). By myn witten wurde berjochten as dizze normaal sprutsen helle út Wiki:Alle wikiberjochten. Ik kin net sjen of dêr wat feroare is, mar faaks moat dêr noch it ien en oar yn it Frysk oersetten wurde. Wutsje 12 mrt 2012, 14.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ienriedich uterlik[boarne bewurkje]

Bêste minsken,

Ik haw efkes oan it himmeljen west en ús Wikipedy in bytsje standardisearre. It giet om fjouwer siden:

Sa't jim sjen kinne is der in nije side by kommen. De siden wêrfan ik no in 'nijsgjirrige side' makke haw binne yn it ferline allegear al ris Side fan de wike west. Faaks soenen wy by nije nijsgjirrige siden dochs in bytsje kritysk sjen kinne nei de ynhâld fan dy siden. Hawar, ideeën en kritiken binne wolkom. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 23 apr 2012, 20.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Moai wurk --Geoffrey (talk) 23 apr 2012, 21.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bot Request[boarne bewurkje]

Hi. where is page of bot request? i cant find it. Thanks درفش کاویانی (talk) 30 apr 2012, 21.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bot flag request for RedBot[boarne bewurkje]

Hi, I'm requesting bot-flag for RedBot:

Disable local uploads on smaller wikis [boarne bewurkje]

Let op:

Op meta is ne discussie om in stop te makke fan local uploads fan ofbylde op lytse wikipedies en to delete de lokal uploads. Is dat ek belangryk foar de Fryske Wikipedy?--Bernd (talk) 21 maaie 2012, 12.19 (CEST)

jawis, foar ús is it wichtich om sels local uploads meitsje te kinnen. Wy soene tsjin stimme moatte liket my. --Geoffrey (talk) 21 maaie 2012, 19.15 (CEST)
Efkes dúdlik: giet it om opladen 'lokale' ôfbylden op commons of ek op ús Wikepedy? Drewes (talk) 21 maaie 2012, 19.51 (CEST)
Dat is mei ek net helder, mar bin bang dat wy der wol wer lêst fan ûnderfine sille. --Geoffrey (talk) 21 maaie 2012, 20.06 (CEST)
Dät sjucht läip uut. Deer schuul uus daach ne bestimde Tied (n Jier?) roat wäide, uum do Bielden oardentelk uur Commons ientoubrangen. Man ju Diskussion is al gans komplisierd; deer moate iek mie nit oun woogje. Wät meenst du? --Pyt (Diskussion) 05:34, 23. Moa 2012 (UTC)
I personally prefer not to disable local uploads. Everything is more complicated at commons (categories, language, discussion etc). --Ooswesthoesbes (Diskussion) 17:13, 23. Moa 2012 (UTC)
Commons häd uk Foardeele. Deer kuuden uur Ljuuden do Bielden gans licht uurnieme. Dan konnen wie t.B. do Bielden uut ju seelter Wikipedia uk eenfacher ferweende ap ju wäästfräiske of uur Wikipedia's. Gröitnis --Kening Aldgilles (Diskussion) 21:37, 23. Moa 2012 (UTC)

Fan de Seelterske Wikepey. Drewes (talk) 24 maaie 2012, 20.38 (CEST)

Dit is fansels tige wichtich foar de Fryske Wikipedy. De ôfbyldings fan de Fryske Wikipedy soene ferpleatst moatte wurden nei Wikimedia Commons. Hjirby binne trije grutte problemen:
1. By in protte foto's stiet de makker net neamd.
(Foarbylden: Ofbyld:Kastiel Renswoude 90.JPG; Ofbyld:Us Leaffrou fan Salette.jpg)
2. By in protte foto's mist it OTRS-kaartsje.
(Foarbylden: Ofbyld:Sake Hijlkema 2012.jpg; Ofbyld:Guido-de-Roos yn Bicycle Repairmen.jpg).
3. By in protte foto's is it ûndúdlik of it auteursrjocht ferrûn is.
(Foarbylden: Ofbyld:Galamadammen, brêge herberch 1920-40.jpg; Ofbyld:Oranjewâld, Ald Tolhek. om 1930.jpg)
--Bouwe Brouwer (talk) 27 maaie 2012, 20.41 (CEST)

Update on IPv6[boarne bewurkje]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it, as well as the full version of this announcement on Meta)

The Wikimedia Foundation is planning to do limited testing of IPv6 on June 2-3. If there are not too many problems, we may fully enable IPv6 on World IPv6 day (June 6), and keep it enabled.

What this means for your project:

 • At least on June 2-3, 2012, you may see a small number of edits from IPv6 addresses, which are in the form "2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334". See e.g. w:en:IPv6 address. These addresses should behave like any other IP address: You can leave messages on their talk pages; you can track their contributions; you can block them. (See the full version of this announcement for notes on range blocks.)
 • In the mid term, some user scripts and tools will need to be adapted for IPv6.
 • We suspect that IPv6 usage is going to be very low initially, meaning that abuse should be manageable, and we will assist in the monitoring of the situation.

Read the full version of this announcement on how to test the behavior of IPv6 with various tools and how to leave bug reports, and to find a fuller analysis of the implications of the IPv6 migration.

--Erik Möller, VP of Engineering and Product Development, Wikimedia Foundation 2 jun 2012, 02.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

2011 Picture of the Year competition[boarne bewurkje]

македонскиnorskpolski

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2011 Picture of the Year competition is now open. We are interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year 2011. Any user registered at Commons or a Wikimedia wiki SUL-related to Commons with more than 75 edits before 1 April 2012 (UTC) is welcome to vote and, of course everyone is welcome to view!

Detailed information about the contest can be found at the introductory page.

About 600 of the best of Wikimedia Common's photos, animations, movies and graphics were chosen –by the international Wikimedia Commons community– out of 12 million files during 2011 and are now called Featured Pictures.

From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons Features Pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories.

We regret that you receive this message in English; we intended to use banners to notify you in your native language but there was both, human and technical resistance.

See you on Commons! --Picture of the Year 2011 Committee 5 jun 2012, 20.17 (CEST)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Beheardersrjochten Drewes[boarne bewurkje]

Fersyk:

Stimming:
Elkenien mei in meidoggerside kin ien kear stimme mei foar, tsjin of neutraal

Foar Foar: Ik bin dêrfoar! Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 17 jul 2012, 19.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Foar Foar: --Geoffrey (talk) 17 jul 2012, 19.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Foar Foar fansels.--Yn 'e Wâlden (talk) 17 jul 2012, 19.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It leit net yn de ferwachting dat der mear as fjouwer meidoggers binne dy't tsjin dit fersyk binne. Ik haw meidogger Drewes dêrom ek de beheardersrjochten jûn. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles (talk) 17 jul 2012, 20.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


Help decide about more than $10 million of Wikimedia donations in the coming year[boarne bewurkje]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

Hi,

As many of you are aware, the Wikimedia Board of Trustees recently initiated important changes in the way that money is being distributed within the Wikimedia movement. As part of this, a new community-led "Funds Dissemination Committee" (FDC) is currently being set up. Already in 2012-13, its recommendations will guide the decisions about the distribution of over 10 million US dollars among the Foundation, chapters and other eligible entities.

Now, seven capable, knowledgeable and trustworthy community members are sought to volunteer on the initial Funds Dissemination Committee. It is expected to take up its work in September. In addition, a community member is sought to be the Ombudsperson for the FDC process. If you are interested in joining the committee, read the call for volunteers. Nominations are planned to close on August 15.

--Anasuya Sengupta, Director of Global Learning and Grantmaking, Wikimedia Foundation 19 jul 2012, 22.04 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Mobile haadside[boarne bewurkje]

Goeie, fryske wiki-meidoggers.
In hiel skoft neat fan my hearre litten. Ik wie wat drok mei de Iepenstrjittekaart, mar it lêste healjier ek net mear. De PC wie fansels wer in goeie oanlieding om hjir wer efkes te sjen. No hie ik fan 'e wike de Android App foar de wikipedy op myn mobyl set, mar doe't ik de fryske wikipedy ynstelt hie krige ik gjin Haadside. No moat dy foar de mobile apparaten apart ynstelt wurde. No haw ik dat efkes útsocht hoe at dat moast en ik haw de "Side fan de wike" en "Hjoed yn de skiednis" deropsetten, dat like my wol aardich.
Kinst de mobile ferzje ek hjir besjen troch ûnder op de side op "mobile ferzje" te klikken. Hjir en dêr steane nog wol wat ingelske teksten, ik sil sjen at ik dat ek nog wat opromje kin. En as der wat oars op moat, dan hear ik dat graag. Groetnis, Theun (talk) 4 aug 2012, 17.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Der is hjir genôch te dwaan, goed om wer ris wat fan dy te hearren. Gr. --Geoffrey (talk) 9 aug 2012, 23.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

More opportunities for you to access free research databases[boarne bewurkje]

The quest to get editors free access to the sources they need is gaining momentum.

 • Credo Reference provides full-text online versions of nearly 1200 published reference works from more than 70 publishers in every major subject, including general and subject dictionaries and encyclopedias. There are 125 full Credo 350 accounts available, with access even to 100 more references works than in Credo's original donation. All you need is a 1-year old account with 1000 edits. Sign up here.
 • HighBeam Research has access to over 80 million articles from 6,500 publications including newspapers, magazines, academic journals, newswires, trade magazines and encyclopedias. Thousands of new articles are added daily, and archives date back over 25 years covering a wide range of subjects and industries. There are 250 full access 1-year accounts available. All you need is a 1-year old account with 1000 edits. Sign up here.
 • Questia is an online research library for books and journal articles focusing on the humanities and social sciences. Questia has curated titles from over 300 trusted publishers including 77,000 full-text books and 4 million journal, magazine, and newspaper articles, as well as encyclopedia entries. There will soon be 1000 full access 1-year accounts available. All you need is a 1-year old account with 1000 edits. Sign up here.

You might also be interested in the idea to create a central Wikipedia Library where approved editors would have access to all participating resource donors. Add your feedback to the Community Fellowship proposal. Apologies for the English message (translate here). Go sign up :) --Ocaasi (talk) 16 aug 2012, 04.14 (CEST)

Kategory:Siden mei wiskwarskôging[boarne bewurkje]

Yn de Kategory:Siden mei wiskwarskôging steane mear siden dan dat der op de wisklist steane. Ik wit net hoe't it kin, of't it siden binne dy't ea op de wisklist stien hawwe mar behâlden blean binne en wêr it berjocht wiskwarskôging nea fan ôf helle is. O'ft dat it giet om siden dêr't de wiskwarskôging wol op set is. mar nea op de wisklist stien hawwe. Dêr mei wol ris een goeie bizem trochinne liket my.

Gr, Wikiice (talk) 21 aug 2012, 14.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Stokholm[boarne bewurkje]

Ik haw sjoen dat jo Stokholm skriuwen in net Stockholm (mei in c). Op de Nedersaksyske Wikipedy tinke wy der oer om it ek sa te dwaan, mar yn it Nederlândsk (in ek it Frysk) kin ik gjin boarnen fine. No is it wol sa dat Stockholm yn beide talen net mei in dikke K útsprutsen wurde. Ik hearre graach de reden. Groetnis Servien (talk) 26 aug 2012, 18.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Request for Comment: Legal Fees Assistance Program[boarne bewurkje]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

I apologize for addressing you in English. I would be grateful if you could translate this message into your language.

The Wikimedia Foundation is conducting a request for comment on a proposed program that could provide legal assistance to users in specific support roles who are named in a legal complaint as a defendant because of those roles. We wanted to be sure that your community was aware of this discussion and would have a chance to participate in that discussion.

If this page is not the best place to publicize this request for comment, please help spread the word to those who may be interested in participating. (If you'd like to help translating the "request for comment", program policy or other pages into your language and don't know how the translation system works, please come by my user talk page at m:User talk:Mdennis (WMF). I'll be happy to assist or to connect you with a volunteer who can assist.)

Thank you! --Mdennis (WMF)6 sep 2012, 03.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikidata is getting close to a first roll-out[boarne bewurkje]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language.)

As some of you might already have heard Wikimedia Deutschland is working on a new Wikimedia project. It is called m:Wikidata. The goal of Wikidata is to become a central data repository for the Wikipedias, its sister projects and the world. In the future it will hold data like the number of inhabitants of a country, the date of birth of a famous person or the length of a river. These can then be used in all Wikimedia projects and outside of them.

The project is divided into three phases and "we are getting close to roll-out the first phase". The phases are:

 1. language links in the Wikipedias (making it possible to store the links between the language editions of an article just once in Wikidata instead of in each linked article)
 2. infoboxes (making it possible to store the data that is currently in infoboxes in one central place and share the data)
 3. lists (making it possible to create lists and similar things based on queries to Wikidata so they update automatically when new data is added or modified)

It'd be great if you could join us, test the demo version, provide feedback and take part in the development of Wikidata. You can find all the relevant information including an FAQ and sign-up links for our on-wiki newsletter on the Wikidata page on Meta.

For further discussions please use this talk page (if you are uncomfortable writing in English you can also write in your native language there) or point me to the place where your discussion is happening so I can answer there.

--Lydia Pintscher 10 sep 2012, 15.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

[boarne bewurkje]

Wikipedia 2.0 logo

Hello! This wiki will be switched to the up to date Wikipedia logo in about a week. You can see it on commons:Wikipedia/2.0; please comment on talk if there's something wrong with it.
Thank you, Global message delivery (feedback) 22 sep 2012, 23.35 (CEST)

Upcoming software changes - please report any problems[boarne bewurkje]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

(Apologies if this message isn't in your language. Please consider translating it)

All Wikimedia wikis - including this one - will soon be upgraded with new and possibly disruptive code. This process starts today and finishes on October 24 (see the upgrade schedule & code details).

Please watch for problems with:

 • revision diffs
 • templates
 • CSS and JavaScript pages (like user scripts)
 • bots
 • PDF export
 • images, video, and sound, especially scaling sizes
 • the CologneBlue skin

If you notice any problems, please report problems at our defect tracker site. You can test for possible problems at test2.wikipedia.org and mediawiki.org, which have already been updated.

Thanks! With your help we can find problems fast and get them fixed faster.

Sumana Harihareswara, Wikimedia Foundation Engineering Community Manager (talk) 16 okt 2012, 04.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

P.S.: For the regular, smaller MediaWiki updates every two weeks, please watch this schedule.

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Fundraising localization: volunteers from outside the USA needed[boarne bewurkje]

Please translate for your local community

Hello All,

The Wikimedia Foundation's Fundraising team have begun our 'User Experience' project, with the goal of understanding the donation experience in different countries outside the USA and enhancing the localization of our donation pages. I am searching for volunteers to spend 30 minutes on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real-time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be low amounts, like 1-2 dollars)

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. Please sing up and help us with our 'User Experience' project! :) If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!

Thanks!
Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 17 okt 2012, 18.59 (CEST)

Side fan de wike 2013[boarne bewurkje]

It berjocht side fan de wike 2013 foar it nije jier is sa goed as ôf. Soe eltsenien ris kritysk der by del rinne wolle (at er nocht hat) fanwege de tikflaters ensa. It moat fansels kreas like en fiel dy frij as tinkst dat it oars moat. Gr. --Geoffrey (talk) 9 des 2012, 23.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Beste winsken[boarne bewurkje]

Foar alle meidoggers en lêzers fan de Wikipedy in goed en sûn 2013 tawinske!--Geoffrey (talk) 1 jan 2013, 12.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dat winskje ik ek eltsenien ta! MeinRei (talk) 1 jan 2013, 15.14 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Be a Wikimedia fundraising "User Experience" volunteer![boarne bewurkje]

Thank you to everyone who volunteered last year on the Wikimedia fundraising 'User Experience' project. We have talked to many different people in different countries and their feedback has helped us immensely in restructuring our pages. If you haven't heard of it yet, the 'User Experience' project has the goal of understanding the donation experience in different countries (outside the USA) and enhancing the localization of our donation pages.

I am (still) searching for volunteers to spend some time on a Skype chat with me, reviewing their own country's donation pages. It will be done on a 'usability' format (I will ask you to read the text and go through the donation flow) and will be asking your feedback in the meanwhile.

The only pre-requisite is for the volunteer to actually live in the country and to have access to at least one donation method that we offer for that country (mainly credit/debit card, but also real time banking like IDEAL, E-wallets, etc...) so we can do a live test and see if the donation goes through. **All volunteers will be reimbursed of the donations that eventually succeed (and they will be very low amounts, like 1-2 dollars)**

By helping us you are actually helping thousands of people to support our mission of free knowledge across the world. If you are interested (or know of anyone who could be) please email ppena@wikimedia.org. All countries needed (excepting USA)!!

Thanks!

Pats Pena
Global Fundraising Operations Manager, Wikimedia Foundation

Sent using Global message delivery, 8 jan 2013, 21.53 (CET)

Wikimedia sites to move to primary data center in Ashburn, Virginia. Read-only mode expected.[boarne bewurkje]

(Apologies if this message isn't in your language.) Next week, the Wikimedia Foundation will transition its main technical operations to a new data center in Ashburn, Virginia, USA. This is intended to improve the technical performance and reliability of all Wikimedia sites, including this wiki. There will be some times when the site will be in read-only mode, and there may be full outages; the current target windows for the migration are January 22nd, 23rd and 24th, 2013, from 17:00 to 01:00 UTC (see other timezones on timeanddate.com). More information is available in the full announcement.

If you would like to stay informed of future technical upgrades, consider becoming a Tech ambassador and joining the ambassadors mailing list. You will be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Thank you for your help and your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 19 jan 2013, 16.16 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Picture of the Year voting round 1 open[boarne bewurkje]

Dear Wikimedians,

Wikimedia Commons is happy to announce that the 2012 Picture of the Year competition is now open. We're interested in your opinion as to which images qualify to be the Picture of the Year for 2012. Voting is open to established Wikimedia users who meet the following criteria:

 1. Users must have an account, at any Wikimedia project, which was registered before Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0000 [UTC].
 2. This user account must have more than 75 edits on any single Wikimedia project before Tue, 01 Jan 2013 00:00:00 +0000 [UTC]. Please check your account eligibility at the POTY 2012 Contest Eligibility tool.
 3. Users must vote with an account meeting the above requirements either on Commons or another SUL-related Wikimedia project (for other Wikimedia projects, the account must be attached to the user's Commons account through SUL).

Hundreds of images that have been rated Featured Pictures by the international Wikimedia Commons community in the past year are all entered in this competition. From professional animal and plant shots to breathtaking panoramas and skylines, restorations of historically relevant images, images portraying the world's best architecture, maps, emblems, diagrams created with the most modern technology, and impressive human portraits, Commons features pictures of all flavors.

For your convenience, we have sorted the images into topic categories. Two rounds of voting will be held: In the first round, you can vote for as many images as you like. The first round category winners and the top ten overall will then make it to the final. In the final round, when a limited number of images are left, you must decide on the one image that you want to become the Picture of the Year.

To see the candidate images just go to the POTY 2012 page on Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons celebrates our featured images of 2012 with this contest. Your votes decide the Picture of the Year, so remember to vote in the first round by January 30, 2013.

Thanks,
the Wikimedia Commons Picture of the Year committee

This message was delivered based on m:Distribution list/Global message delivery. Translation fetched from: commons:Commons:Picture of the Year/2012/Translations/Village Pump/en -- Rillke (talk) 23 jan 2013, 00.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Help turn ideas into grants in the new IdeaLab[boarne bewurkje]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

 • Do you have an idea for a project to improve this community or website?
 • Do you think you could complete your idea if only you had some funding?
 • Do you want to help other people turn their ideas into project plans or grant proposals?

Please join us in the IdeaLab, an incubator for project ideas and Individual Engagement Grant proposals.

The Wikimedia Foundation is seeking new ideas and proposals for Individual Engagement Grants. These grants fund individuals or small groups to complete projects that help improve this community. If interested, please submit a completed proposal by February 15, 2013. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:IEG for more information.

Thanks! --Siko Bouterse, Head of Individual Engagement Grants, Wikimedia Foundation 30 jan 2013, 21.24 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Correct it here.)

Nieuwe bestuursleden gezocht - Algemene Ledenvergadering 23 maart 2013 Vereniging Wikimedia Nederland[boarne bewurkje]

Dit Nederlandstalige bericht is geplaatst in De Kroeg of soortgelijke pagina op de projecten Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Wikinews, Commons, Wikidata, Outreach in de bestaande taalversies Nederlands, Fries, Limburgs, Nedersaksisch en Zeeuws van deze projecten.
Dit bericht is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in Nederland wonen.
Voel je vrij om dit Nederlandstalige bericht te vertalen in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws.
De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia of een van de zusterprojecten daarvan actief zijn. De vereniging houdt op 23 maart 2013 de jaarvergadering. Het zittende bestuur legt verantwoording af met jaarverslag en jaarrekening over het jaar 2012. De zittende bestuursleden zijn allen benoemd voor de periode van een jaar welke termijn afloopt met de komende jaarvergadering. Een aantal zittende bestuursleden zal zich herkiesbaar stellen. De vereniging zoekt nieuwe bestuursleden en werft met name onder jullie, degenen die actief bijdragen aan een of meer Wikimedia projecten en goede contacten hebben met overige leden van de gemeenschap. Wil jij meebepalen welke richting de vereniging opgaat, of ken je iemand die daar uitgesproken ideeën over heeft, schroom dan niet daarover contact op te nemen met voorzitter AT wmnederland DOT nl of om jezelf voorstellen op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2013. Ad Huikeshoven (talk) 9 feb 2013, 16.15 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Wikidata phase 1 (language links) coming to this Wikipedia[boarne bewurkje]

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this locally.

Wikidata has been in development for a few months now. It is now time for the roll-out of the first part of it on your Wikipedia. Phase 1 is the support for the management of language links. It is already being used on the Hungarian, Hebrew, Italian and English Wikipedias. The next step is to enable the extension on all other Wikipedias. We have currently planned this for March 6.

What is Wikidata?[boarne bewurkje]

Wikidata is a central place to store data that you can usually find in infoboxes. Think of it as something like Wikimedia Commons but for data (like the number of inhabitants of a country or the length of a river) instead of multimedia. The first part of this project (centralizing language links) is being rolled out now. The more fancy things will follow later.

What is going to happen?[boarne bewurkje]

Language links in the sidebar are going to come from Wikidata in addition to the ones in the wiki text. To edit them, scroll to the bottom of the language links, and click edit. You no longer need to maintain these links by hand in the wiki text of the article.

Where can I find more information and ask questions?[boarne bewurkje]

Editors on en:wp have created a great page with all the necessary information for editors and there is also an FAQ for this deployment. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata[boarne bewurkje]

To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages. You can see previous editions here.

--Lydia Pintscher 21 feb 2013, 17.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Wikidata phase 1 (language links) live on this Wikipedia[boarne bewurkje]

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this locally. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

As I annonced 2 weeks ago, Wikidata phase 1 (language links) has been deployed here today. Language links in the sidebar are coming from Wikidata in addition to the ones in the wiki text. To edit them, scroll to the bottom of the language links, and click edit. You no longer need to maintain these links by hand in the wiki text of the article.

Where can I find more information and ask questions? Editors on en:wp have created a great page with all the necessary information for editors and there is also an FAQ for this deployment. It'd be great if you could bring this to this wiki if that has not already happened. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.

--Lydia Pintscher 6 mrt 2013, 23.57 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Convert complex templates to Lua to make them faster and more powerful[boarne bewurkje]

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians)

Greetings. As you might have seen on the Wikimedia tech blog or the tech ambassadors list, a new functionality called "Lua" is being enabled on all Wikimedia sites today. Lua is a scripting language that enables you to write faster and more powerful MediaWiki templates.

If you have questions about how to convert existing templates to Lua (or how to create new ones), we'll be holding two support sessions on IRC next week: one on Wednesday (for Oceania, Asia & America) and one on Friday (for Europe, Africa & America); see m:IRC office hours for the details. If you can't make it, you can also get help at mw:Talk:Lua scripting.

If you'd like to learn about this kind of events earlier in advance, consider becoming a Tech ambassador by subscribing to the mailing list. You will also be able to help your fellow Wikimedians have a voice in technical discussions and be notified of important decisions.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system. 13 mrt 2013, 20.35 (CET) (wrong page? You can fix it.)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jaarplan en begroting 2014 Wikimedia Nederland[boarne bewurkje]

Dit Nederlandstalige bericht is geplaatst in De Kroeg of soortgelijke pagina op de projecten Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Wikinews, Commons, Wikidata, Outreach in de bestaande taalversies Nederlands, Fries, Limburgs, Nedersaksisch en Zeeuws van deze projecten.
Dit bericht is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in Nederland wonen.
Voel je vrij om dit Nederlandstalige bericht te vertalen in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws.
De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia of een van de zusterprojecten daarvan actief zijn.

Heb jij ideeën over wat Wikimedia Nederland wel of niet zou moeten doen? Wil jij invloed uitoefenen op wat Wikimedia Nederland wel of niet doet en waar Wikimedia Nederland geld aan uit geeft?
Een half jaar geleden is het jaarplan en de begroting van Wikimedia Nederland (WMNL) voor het jaar 2013 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Op basis daarvan is een subsidie aangevraagd bij de Funds Dissemination Committee (FDC) van de Wikimedia Foundation (WMF) middels een proposal form. De board van de WMF heeft de aanvraag gedeeltelijk toegekend in overeenstemming met de aanbeveling van de FDC.
Over een half jaar, dat is voor 1 oktober 2013, dient WMNL een proposal form bij de FDC in te dienen voor het jaar 2014. Net als vorig jaar wil WMNL dat doen op basis van een door de leden tijdens een ALV vastgesteld jaarplan en begroting. Tijdens de ALV van 23 maart 2013 is de volgende motie vastgesteld: "Het begrotingsproces dient zoveel mogelijk open en transparant te verlopen. Leden worden, zowel aan aan het begin van als gedurende het proces om tot een ontwerpbegroting te komen, om hun input gevraagd en actief betrokken," zie daarvoor ook de concept-notulen van de ALV 23 maart 2013. Op WikiZaterdag 4 mei 2013 presenteren de onderzoekers van Motivaction de resultaten van een survey gehouden onder gebruikers van Wikipedia. Dat onderzoek en de discussie daarover zal mede input zijn voor jaarplan 2014. Kom ook, en discussieer mee!
De pagina jaarplan 2014 op de wiki van de vereniging staat open voor ieders bijdragen met ideeën over wat WMNL wel of niet zou moeten doen in het jaar 2014. Wat wil jij bijdragen aan het bereiken van de missie van de Wikimedia beweging? Hoe kan de Vereniging Wikimedia Nederland jou daar bij ondersteunen? Laat daar van je horen. Ad Huikeshoven (talk) 1 apr 2013, 12.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Komt hjoed nei de Limboarchske Wikipedia![boarne bewurkje]

Goeie,

It soe kinne dat jimme Friezen de Limboarchske Wikipedia hjoed in bitsje better lêze kinne as oars. Besjoch it sels mar... Steinbach (WanabeFries) (talk) 1 apr 2013, 16.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bot flag request for Addbot[boarne bewurkje]

Hi, I'm requesting bot-flag for Addbot:

Addshore (talk) 4 apr 2013, 17.10 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik wit it net, mar sûnder botrjochten makket er de Koartlyn feroare ûnlêsber. Mysha (talk)
Ik haw Addbot efkes útsletten, dat wy Wiki:Koartlyn_feroare noch lêze kinne. Hy hâldt him net al te bot oan de regel dat er net fersteurend wêze moat at er gjin botstatus hat. Mar binne der lju dy't betrouwen yn dizze bot hawwe en fine dat er botstatus hawwe mei? Aliter (talk) 5 maaie 2013, 19.14 (CEST)
Ik haw gjin beswier tsjin in botstatus. Oant no ta hat er gjin nuvere dingen dien, dat. Drewes (talk) 5 maaie 2013, 20.37 (CEST)
Ik haw Addbot status jûn. It hat in moanne duorre en der wie allinnich ien foar, dat ik nim oan dat it yn oarder is. Aliter (talk) 6 maaie 2013, 18.55 (CEST)

Wikidata phase 2 (infoboxes) coming to this Wikipedia[boarne bewurkje]

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

A while ago the first phase of Wikidata was enabled on this Wikipedia. This means you are getting the language links in each article from Wikidata. It is soon time to enable the second phase of Wikidata (infoboxes) here. We have already done this on the [first 11 Wikipedias] (it, he, hu, ru, tr, uk, uz, hr, bs, sr, sh) and things are looking good. The next step is English Wikipedia. This is planned for April 8. If everything works out fine we will deploy on all remaining Wikipedias on April 10. I will update this part of the FAQ if there are any issues forcing us to change this date. I will also sent another note to this village pump once the deployment is finished.

What will happen once we have phase 2 enabled here? Once it is enabled in a few days you will be able to make use of the structured data that is available on Wikidata in your articles/infoboxes. It includes things like the symbol for a chemical element, the ISBN for a book or the top level domain of a country. (None of this will happen automatically. Someone will have to change the article or infobox template for this to happen!)

How will this work? There are two ways to access the data:

 • Use a parser function like {{#property:p169}} in the wiki text of the article on Yahoo!. This will return “Marissa Mayer” as she is the chief executive officer of the company.
 • For more complicated things you can use Lua. The documentation for this is here.

We are working on expanding the parser function so you can for example use {{#property:chief executive officer}} instead of {{#property:p169}}. The complete plan for this is here.

Where can I test this? You can already test it on test2.

Where can I find more information and ask questions? We have collected the main questions in an FAQ for this deployment. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.

--Lydia Pintscher 5 apr 2013, 18.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Bot flag request for SamoaBot[boarne bewurkje]

Hi, I'm requesting bot-flag for SamoaBot:

--Ricordisamoa 11 apr 2013, 01.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

✓ done 36 test edits. --Ricordisamoa 11 apr 2013, 14.14 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Request for comment on inactive administrators[boarne bewurkje]

(Please consider translating this message for the benefit of your fellow Wikimedians. Please also consider translating the proposal.)

Read this message in English / Lleer esti mensaxe n'asturianu / বাংলায় এই বার্তাটি পড়ুন / Llegiu aquest missatge en català / Læs denne besked på dansk / Lies diese Nachricht auf Deutsch / Leś cal mesag' chè in Emiliàn / Leer este mensaje en español / Lue tämä viesti suomeksi / Lire ce message en français / Ler esta mensaxe en galego / हिन्दी / Pročitajte ovu poruku na hrvatskom / Baca pesan ini dalam Bahasa Indonesia / Leggi questo messaggio in italiano / ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ / Aqra dan il-messaġġ bil-Malti / norsk (bokmål) / Lees dit bericht in het Nederlands / Przeczytaj tę wiadomość po polsku / Citiți acest mesaj în română / Прочитать это сообщение на русском / Farriintaan ku aqri Af-Soomaali / Pročitaj ovu poruku na srpskom (Прочитај ову поруку на српском) / อ่านข้อความนี้ในภาษาไทย / Прочитати це повідомлення українською мовою / Đọc thông báo bằng tiếng Việt / 使用中文阅读本信息。

Hello!

There is a new request for comment on Meta-Wiki concerning the removal of administrative rights from long-term inactive Wikimedians. Generally, this proposal from stewards would apply to wikis without an administrators' review process.

We are also compiling a list of projects with procedures for removing inactive administrators on the talk page of the request for comment. Feel free to add your project(s) to the list if you have a policy on administrator inactivity.

All input is appreciated. The discussion may close as soon as 21 May 2013 (2013-05-21), but this will be extended if needed.

Thanks, Billinghurst (thanks to all the translators!) 24 apr 2013, 06.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery (Wrong page? You can fix it.)

Wikidata phase 2 (infoboxes) is here[boarne bewurkje]

Wikidata-logo-en.svg

Sorry for writing in English. I hope someone can translate this. If you understand German better than English you can have a look at the announcement on de:Wikipedia:Kurier.

A while ago the first phase of Wikidata was enabled on this Wikipedia. This means you are getting the language links in each article from Wikidata. We have now enabled the second phase of Wikidata (infoboxes) here. We have already done this on the [first 11 Wikipedias] (it, he, hu, ru, tr, uk, uz, hr, bs, sr, sh) a month ago and two days ago on the English Wikipedia. Today all the remaining Wikipedias followed.

What does having phase 2 enabled here mean? You are now able to make use of the structured data that is available on Wikidata in your articles/infoboxes. It includes things like the symbol for a chemical element, the ISBN for a book or the top level domain of a country. (None of this will happen automatically. Someone will have to change the article or infobox template for this to happen!) The current state is just the beginning though. It will be extended based on feedback we get from you now.

How will this work? There are two ways to access the data:

 • Use a parser function like {{#property:p159}} in the wiki text of the article on Wikimedia Foundation. This will return “San Francisco” as that is the headquarter location of the non-profit.
 • For more complicated things you can use Lua. The documentation for this is here.

We are working on expanding the parser function so you can for example use {{#property:headquarter location}} instead of {{#property:p159}}. The complete plan for this is here.

Where can I test this? You can test it on test2 if you don't want to do it in an article here.

Where can I find more information and ask questions? We have collected the main questions in an FAQ for this deployment. Please ask questions you might have on the FAQ’s discussion page.

I want to be kept up to date about Wikidata To stay up-to-date on everything happening around Wikidata please subscribe to the newsletter that is delivered weekly to subscribed user’s talk pages.


We are excited about taking yet another step towards allowing all Wikipedias share structured data and collect and curate it together. --Lydia Pintscher 24 apr 2013, 21.07 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

[en] Change to wiki account system and account renaming[boarne bewurkje]

Some accounts will soon be renamed due to a technical change that the developer team at Wikimedia are making. More details on Meta.

(Distributed via global message delivery 30 apr 2013, 05.37 (CEST). Wrong page? Correct it here.)

[en] Change to section edit links[boarne bewurkje]

The default position of the "edit" link in page section headers is going to change soon. The "edit" link will be positioned adjacent to the page header text rather than floating opposite it.

Section edit links will be to the immediate right of section titles, instead of on the far right. If you're an editor of one of the wikis which already implemented this change, nothing will substantially change for you; however, scripts and gadgets depending on the previous implementation of section edit links will have to be adjusted to continue working; however, nothing else should break even if they are not updated in time.

Detailed information and a timeline is available on meta.

Ideas to do this all the way to 2009 at least. It is often difficult to track which of several potential section edit links on the far right is associated with the correct section, and many readers and anonymous or new editors may even be failing to notice section edit links at all, since they read section titles, which are far away from the links.

(Distributed via global message delivery 30 apr 2013, 20.27 (CEST). Wrong page? Correct it here.)

Staveringswiziging 2014[boarne bewurkje]

Sa't jim grif al witte sil de Fryske stavering yn 2014 feroarje. Mei dizze keppeling kinne jim it beslút fan Provinsjale Steaten en it advys fan de Fryske Akademy lêze. De krekte begjindatum fan de staveringswiziging is noch net bekend, mar dy sil nei alle gedachten ergens begjin 2014 wêze. Mei help fan bots kinne wy de staveringswiziging ridlik gau foar ús Wikipedy aktueel meitsje. Miskien hat ien fan jimme dêr ûnderfining mei? Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 2 maaie 2013, 18.34 (CEST)

Wichtich nijs oer jim brûkersnammen!!![boarne bewurkje]

Lêze! Gr. --Kening Aldgilles (talk) 4 maaie 2013, 09.49 (CEST)

Fan dy side:

It ûntwikkelteam fan de Wikimedia Foundation makket ferskate wizigingen yn de wurkwize fan brûkersnammen, as ûnderdiel fan de hieltyd trochgeande ynset om nije en bettere helpmiddelen beskikber te meitsjen foar de brûkers (lykas meldingen tusken wiky's). Troch dy wizigingen krije ús brûkers oeral ien brûkersnamme. Sa kinne wy jim nije mooglikheden biede dy't helpe kinne by it bywurkjen en oerlizzen, en dy't fleksibelere rjochten foar nije funksjes mooglik meitsje. Ien fan de betingsten is wol dat de brûkersnammen unyk binne yn alle 900 wiky's fan Wikimedia.


Spitigernôch binne net alle brûkersnammen unyk yn al ús wiky's, en dêrtroch binne der twa minsken of mear dy't deselde brûkersnamme hawwe yn ferskate wiky's fan Wikimedia. Dy sitewaasje sil tenei oars en dêrom wurdt oan ferskillende akkounts it teken "~" taheakke en de namme fan de wiky oan 'e ein fan de brûkersnamme set. Bygelyks in brûker mei de namme "Foarbyld" dy't op de Wiktionary yn it Sweedsk aktyf is sil de namme "Foarbyld~svwiktionary" krije.


Alle akkounts sille letter ek noch itselde wurkje en alle bewurkings bliuwe op namme fan de brûker. Wy sille it besykje en krij kontakt mei brûkers dy't in oare brûkersnamme krije. Brûkers wêrfan de namme feroare is sille dan ynlogge moatte mei de nije brûkersnamme.


No sil it ek mooglik wurde om brûkers globaal in oare namme te jaan. It helpmiddel RenameUser sil net mear brûkt wurde foar lokale wiky's omdat alle brûkersnammen globaal unyk wêze moatte. Burokraten hawwe dus net langer it rjocht om brûkers in oare namme te jaan. As it safier is kinne brûkers op Meta noch in fersyk yntsjinje foar in oare brûkersnamme at se net tefreden binne mei de nije brûkersnamme.

Aliter (talk) 4 maaie 2013, 18.16 (CEST)

Werksfeer en onderlinge communicatie zijn voor verbetering vatbaar[boarne bewurkje]

Dit Nederlandstalige bericht is geplaatst in De Kroeg of soortgelijke pagina op de projecten Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Wikinews, Commons, Wikidata, Outreach in de bestaande taalversies Nederlands, Fries, Limburgs, Nedersaksisch en Zeeuws van deze projecten. Voel je vrij om dit Nederlandstalige bericht te vertalen in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws.
De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia of een van de zusterprojecten daarvan actief zijn.

Onder de bewerkers van Wikipedia is aan het begin van dit jaar een enquête gehouden met uitndogingen via de banner op deze site. Het onderzoeksbureau concludeerde onder andere "Werksfeer en onderlinge communicatie zijn voor verbetering vatbaar." Wat kunnen we daar gezamenlijk aan doen? Het onderzoeksbureau deed enkele suggesties met de volgende aanbevelingen: "Het ondersteunen van huidige vrijwilligers en het mobiliseren van nieuwe vrijwilligers ziet de achterban als de belangrijkste taken van WMNL. Behoud is dus net zo belangrijk als werven. Met name wat betreft het behouden van vrijwilligers zijn verbeteringen te behalen door de vereniging, want ruim een kwart is ontevreden over de werksfeer binnen Wikipedia en ook ontevreden over de onderlinge communicatie tussen de bewerkers. Sommige pleiten voor meer toezicht vanuit WMNL, door bijvoorbeeld alleen geregistreerde personen te laten bijdragen. Ook zouden wellicht richtlijnen voor bijdragers kunnen helpen bij het verbeteren van de collegialiteit." Op WikiZaterdag 4 mei 2013 hebben de onderzoekers de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Graag ga ik over voorgaande het gesprek aan, bijvoorbeeld tijdens Wikipedia-café. De vereniging is in de gelukkige omstandigheid te beschikken over een budget van enkele honderdduizenden euro en heeft een kantoor in Utrecht waar inmiddels vijf enthousiaste mensen werken, mede om jullie bewerkers van Wikipedia te ondersteunen. Op WikiZaterdag 15 juni 2013 is er een brainstorm met bestuur, leden en vrijwilligers over voortgang strategie, voortgang jaarplan, ideeën leden en vrijwilligers voor activiteiten jaarplan 2014 en begroting 2014. Het bestuur van WMNL wil graag dat van onderop mede richting gegeven wordt aan de activiteiten van WMNL. Laat van je horen! Ad Huikeshoven (talk) 19 maaie 2013, 13.25 (CEST)


Tech newsletter: Subscribe to receive the next editions[boarne bewurkje]

Tech news prepared by tech ambassadors and posted by Global message deliveryContributeTranslateGet helpGive feedbackUnsubscribe • 20 maaie 2013, 22.35 (CEST)
Important note: This is the first edition of the Tech News weekly summaries, which help you monitor recent software changes likely to impact you and your fellow Wikimedians.

If you want to continue to receive the next issues every week, please subscribe to the newsletter. You can subscribe your personal talk page and a community page like this one. The newsletter can be translated into your language.

You can also become a tech ambassador, help us write the next newsletter and tell us what to improve. Your feedback is greatly appreciated. guillom 20 maaie 2013, 22.35 (CEST)


Machine translation[boarne bewurkje]

Would there be any interest in creating / using a machine translation system from Dutch to Frisian ? I've started working on some code here, but before I continue I wouldn't mind some feedback on whether this might be useful or not. :) PS. I got the idea from this post. - Francis Tyers (talk) 27 maaie 2013, 22.34 (CEST)

Yes, I would be interested. However, I would prefer a translator from German or English to Frisian. Would that be possible? Kind regards/freonlike groetnis --Kening Aldgilles (talk) 28 maaie 2013, 13.40 (CEST)
My proposal would be first to work on Dutch--Frisian (where resources for Dutch exist and the syntax is more similar), then once the Frisian resources are in place, work on German--Frisian and English--Frisian. For Dutch--Frisian a fairly simple (but useful) system could be up-and-running in a matter of one--three months or so. See e.g. this paper. I'm on IRC most of the time #apertium on irc.freenode.net -- or you can contact me my email. :) - Francis Tyers (talk) 28 maaie 2013, 13.46 (CEST)
I made a bit of a prototype to translate as much of a short story for language learners as I could. The input and output can be found here. Some considerations: (a) The words with '*' are those that I couldn't find translations for; (b) The words with '#' are those that I couldn't find inflection information for; (c) there may be errors in the inflection of words -- I've based it on online sources (mostly Wiktionary and the dictionary here) and also the "Frisian Reference Grammar" in English ; (d) there may be errors in disambiguation -- e.g. "hja" instead of "sy" when the verb is not known to the system; (e) I have not written any rules for changing morphology/syntax, so what you are seeing is basically word-to-word translation with morphology; (f) I don't speak any Dutch or Frisian so what comes out might be horribly embarassing :)
If you see any errors, then let me know and I'll try and fix them. - Francis Tyers (talk) 28 maaie 2013, 20.08 (CEST)
It looks pretty good. Where can I find your e-mail address? Kind regards/freonlike groetnis --Kening Aldgilles (talk) 28 maaie 2013, 20.28 (CEST)
You can send using this Wiki:Skriuw_meidogger/Francis_Tyers then I'll reply. :) - Francis Tyers (talk) 28 maaie 2013, 20.41 (CEST)
Of course, the case of Dutch and Afrikaans is much easier, as those two languages are quite closely related. Frisian and Dutch are much further apart, and it's only the dominance of Dutch that creates a superficial similarity. It might be an interesting experiment to see whether English, being historically closely related to Frisian, might yield superior results. Aliter (talk) 4 jun 2013, 21.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


Trademark discussion[boarne bewurkje]

Hi, apologies for posting this in English, but I wanted to alert your community to a discussion on Meta about potential changes to the Wikimedia Trademark Policy. Please translate this statement if you can. We hope that you will all participate in the discussion; we also welcome translations of the legal team’s statement into as many languages as possible and encourage you to voice your thoughts there. Please see the Trademark practices discussion (on Meta-Wiki) for more information. Thank you! --Mdennis (WMF) (talk)

Free Research Accounts from Leading Medical Publisher. Come and Sign up![boarne bewurkje]

gets Wikipedia editors free access to reliable sources that are behind paywalls. I want to alert you to our latest donation.

 • Cochrane Collaboration is an independent medical nonprofit organization that conducts systematic reviews of randomized controlled trials of health-care interventions, which it then publishes in the Cochrane Library.
 • Cochrane has generously agreed to give free, full-access accounts to medical editors. Individual access would otherwise cost between $300 and $800 per account.
 • If you are active as a medical editor, come and sign up :)

Cheers, 16 jun 2013, 23.04 (CEST)

Cochrane Library Sign-up (correct link)[boarne bewurkje]

My apologies for the incorrect link: You can sign up for ' accounts at the. Cheers, 16 jun 2013, 23.38 (CEST)

Sprekers gevraagd voor Wikimedia Conferentie Nederland, Wikipediadag 2013[boarne bewurkje]

Dit Nederlandstalige bericht is geplaatst in De Kroeg of soortgelijke pagina op de projecten Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Wikinews, Commons, Wikidata, Outreach in de bestaande taalversies Nederlands, Fries, Limburgs, Nedersaksisch en Zeeuws van deze projecten.
Dit bericht is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in Nederland wonen.
Voel je vrij om dit Nederlandstalige bericht te vertalen in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws.
De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia of een van de zusterprojecten daarvan actief zijn.

Voor zaterdag 2 november aanstaande hebben we onze jaarlijkse Wikimedia Conferentie gepland, onder de naam Wikipediadag. De Wikipediadag is een eendaags evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in wiki’s en Wikimedia-projecten, zoals de online encyclopedie Wikipedia. De conferentie vindt plaats in Utrecht. We hopen net als voorgaande jaren boeiende sprekers te krijgen op tal van Wikipedia-gebieden. Voorgestelde thema's zijn: vrouwen & Wikipedia, samenwerken aan Wikipedia (lezers, bewerkers en moderatoren), vakgebieden: experts over hun vakgebied & Wikipedia, De achterkant van Wikipedia: techniek en portals, en Vrije licenties & ontwikkelingen in het auteursrecht. Het programma biedt mogelijkheden voor uiteenlopende initiatieven en ook voor korte bliksemsessies.

Wij nodigen iedereen met een interessant idee voor een presentatie, discussie, workshop, poster voor de postersessie of iets anders van harte uit om een voorstel in te sturen. De voertaal tijdens de conferentie is Nederlands, maar ook presentaties in het Engels zijn welkom.

Lees verder op http://www.wikimediaconferentie.nl/oproep-voor-sprekers/ Ad Huikeshoven (talk) 17 jun 2013, 21.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

X!'s Edit Counter[boarne bewurkje]

Lijsten van planetoïden[boarne bewurkje]

Beste allemaal, ik ben momenteel bezig met het maken van lijsten voor alle planetoïden op nl.wikipedia, zie voor alle lijsten nl:Lijst van planetoïden en nl:Categorie:Planetoïdenlijst en voor een voorbeeld List fan planetoïden 1-1000. Zodra ik klaar ben heb ik de data voor deze artikels op mijn pc staan (daar gaat de meeste tijd in zitten) en mocht dit gewenst zijn kan ik deze lijsten zonder veel moeite ook op de Fryske Wikipedia introduceren. Het betreft een set van ongeveer 2300 lijsten. Het kost me ongeveer een maand om te plaatsen en ik verwacht over ongeveer 3 weken klaar te zijn met het aanmaken van de artikels op nl.wikipedia en heb dan dus tijd om te werken. Laat me weten of deze artikels gewenst zijn. Met vriendelijke groet, Taketa (talk) 28 jun 2013, 20.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Uiteraard. Ik zie dat je al bent begonnen. Elke steun is welkom. Groeten --Kening Aldgilles (talk) 29 jun 2013, 09.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Universal Language Selector will be enabled on 2013-07-09[boarne bewurkje]

Oproepje Wiki Takes....[boarne bewurkje]

Hallo allemaal, voor Wiki Loves Monumenten zouden wij het leuk vinden om een Wiki Takes te organiseren in Friesland, maar daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Ik ben dan ook opzoek naar iemand die het leuk zou vinden om een Wiki Takes te organiseren. Meer informatie is te vinden op: http://nl.wikimedia.org/wiki/Werkgroep_Wiki_Loves_Monuments voor vragen kan er contact worden opgenomen met: info@wikimedia.nl Mocht er iemand zijn die die wil vertalen naar het fries graag! SindyM3 (talk) 9 jul 2013, 17.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Pywikipedia is migrating to git[boarne bewurkje]

Hello, Sorry for English but It's very important for bot operators so I hope someone translates this. Pywikipedia is migrating to Git so after July 26, SVN checkouts won't be updated If you're using Pywikipedia you have to switch to git, otherwise you will use out-dated framework and your bot might not work properly. There is a manual for doing that and a blog post explaining about this change in non-technical language. If you have question feel free to ask in mw:Manual talk:Pywikipediabot/Gerrit, mailing list, or in the IRC channel. Best Amir (via Global message delivery). 23 jul 2013, 15.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

VisualEditor and your Wikipedia[boarne bewurkje]

(Please translate this message)

Greetings,

The Wikimedia Foundation will soon turn on VisualEditor for all users, all the time on your Wikipedia. Right now your Wikipedia does not have any local documents on VisualEditor, and we hope that your community can change that. To find out about how you can help with translations visit the TranslationCentral for VisualEditor and read the easy instructions on bringing information to your Wikipedia. The User Guide and the FAQ are very important to have in your language.

We want to find out as much as we can from you about VisualEditor and how it helps your Wikipedia, and having local pages is a great way to start. We also encourage you to leave feedback on Mediawiki where the community can offer ideas, opinions, and point out bugs that may still exist in the software that need to be reported to Bugzilla. If you are able to speak for the concerns of others in English on MediaWiki or locally I encourage you to help your community to be represented in this process.

If you can help translate the user interface for VisualEditor to your language, you can help with that as well. Translatewiki has open tasks for translating VisualEditor. A direct link to translate the user interface is here. You can see how we are doing with those translations here. You need an account on Translatewiki to translate. This account is free and easy to create.

If we can help your community in any way with this process, please let me know and I will do my best to assist your Wikipedia with this |exciting development. You can contact me on my meta talk page or by email. You can also contact Patrick Earley for help with translations and documents on Mediawiki. We look forward to working with you to bring the VisualEditor experience to your Wikipedia! Keegan (WMF) (talk) 30 jul 2013, 21.01 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Small translation request[boarne bewurkje]

(in) Hello. I have added a request to the Frisian Embassy page, Wikipedy oerlis:Ambassade‎.
Sorry for the trouble, Varlaam (talk) 4 aug 2013, 04.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

HTTPS for users with an account[boarne bewurkje]

Greetings. Starting on August 21 (tomorrow), all users with an account will be using HTTPS to access Wikimedia sites. HTTPS brings better security and improves your privacy. More information is available at m:HTTPS.

If HTTPS causes problems for you, tell us on bugzilla, on IRC (in the #wikimedia-operations channel) or on meta. If you can't use the other methods, you can also send an e-mail to https@wikimedia.org.

Greg Grossmeier (via the Global message delivery system). 20 aug 2013, 21.05 (CEST) (wrong page? You can fix it.)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Concept jaarplan en begroting 2014 Vereniging Wikimedia Nederland[boarne bewurkje]

Dit Nederlandstalige bericht is geplaatst in De Kroeg of soortgelijke pagina op de projecten Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Wikinews, Commons, Wikidata, Outreach in de bestaande taalversies Nederlands, Fries, Limburgs, Nedersaksisch en Zeeuws van deze projecten.
Dit bericht is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in Nederland wonen.
Voel je vrij om dit Nederlandstalige bericht te vertalen in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws.
De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia of een van de zusterprojecten daarvan actief zijn.

Een jaar geleden is een subsidie aangevraagd bij de Funds Dissemination Committee (FDC) van de Wikimedia Foundation (WMF) middels een proposal form. De board van de WMF heeft de aanvraag gedeeltelijk toegekend in overeenstemming met de aanbeveling van de FDC.
Voor 1 oktober 2013, dient WMNL een proposal form bij de FDC in te dienen voor het jaar 2014. Net als vorig jaar wil WMNL dat doen op basis van een door de leden tijdens een ALV vastgesteld jaarplan en begroting. Tijdens de ALV van 23 maart 2013 is de volgende motie vastgesteld: "Het begrotingsproces dient zoveel mogelijk open en transparant te verlopen. Leden worden, zowel aan aan het begin van als gedurende het proces om tot een ontwerpbegroting te komen, om hun input gevraagd en actief betrokken," zie daarvoor ook de concept-notulen van de ALV 23 maart 2013.
De pagina jaarplan 2014 op de wiki van de vereniging staat open voor ieders bijdragen met ideeën over wat WMNL wel of niet zou moeten doen in het jaar 2014. Wat wil jij bijdragen aan het bereiken van de missie van de Wikimedia beweging? Hoe kan de Vereniging Wikimedia Nederland jou daar bij ondersteunen? Laat daar van je horen.

Prioriteiten

In het concept jaarplan zijn de volgende prioriteiten voor het jaar 2014 door de directeur benoemd. Het bestuur heeft op basis van een onderlinge peiling de volgorde van de prioriteiten bepaald.

 1. Meer vrijwilligers en meer bewerkers mobiliseren. Inzet van kantoorcapaciteit vooral op de activiteiten die hieraan maximaal bijdragen.
 2. Verbeteren van de interactie met de Wikipedia-gemeenschap.
 3. Inhoudelijk focus op één of twee (nieuwe) thema’s buiten het traditionele GLAM-bereik met groot potentieel om nieuwe bewerkers en vrijwilligers te werven
 4. Bestendigen en verder uitbouwen van huidige relaties met grote GLAM instellingen; selectief/kritisch zijn bij het honoreren van nieuwe verzoeken tot samenwerking.
 5. Verschillende doelstellingen op het gebied van communicatie met het grote publiek, leden- en donateurswerving aan elkaar koppelen door middel van één grote publiekscampagne.
 6. Verkennen van de mogelijkheden om op het terrein van educatie actief te worden, leidend tot een beslissing over het al dan niet ontwikkelen van een programma op dit terrein.

Er zijn diverse manieren om te reageren op concept jaarplan en begroting 2014. Uiteraard per mail, maar ook op:

 • Wikizaterdag 31 augustus is er de mogelijkheid om over concept te praten met enkele bestuursleden
 • 5 september 2013 bestuursvergadering, vaststellen concept dat naar de ALV gaat en het formulier voor de FDC-aanvraag
 • 15 september 2013 uiterste inzenddatum laatste amendementen voor behandeling tijdens ALV
 • 21 september 2013 de ALV stelt jaarplan en begroting 2014 vast

Gelet op het doel de interactie met de Wikipedia gemeenschap te verbeteren, vragen we ook aan de leden van de Wikipedia gemeenschap om hun vragen en opmerkingen bij het concept jaarplan 2014. Het gaat ook jou aan. Laat van je horen. Ad Huikeshoven (talk) 28 aug 2013, 12.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Topsiden[boarne bewurkje]

Goeiemoarn. Ik soe graach wer wat mear omtinken jaan wolle oan de Topside. Der steane noch inkele artikels wêr stimt oer wurde moat. Ek binne der inkele siden (yn elts gefal oer de Skiednis fan Fryslân) dy't al wol in stjer krigen hat, mar noch net in de list opnaam is. Hjirby oan elkenien it fersyk ris op dizze side te sjen in jim miening hearre te litten. Hawwe jo sels noch in side yn de kop dy't neffens jo ek Topside wurde moat, stel dizze dan foar. Freonlike groetnis, J'88 (talk) 7 sep 2013, 04.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Botflag voor SouthparkfanBot[boarne bewurkje]

Excuses voor het schrijven in het Nederlands. Voel u vrij om dit bericht te vertalen.

Goedemiddag,
Ik wil een botflag voor SouthparkfanBot aanvragen. Hieronder een tabel voor meer informatie.

 • Botnaam : SouthparkfanBot
 • Beheerder : Meidogger:Southparkfan
 • Programmeertaal : WPCleaner, maar daar kunnen eventueel nog andere bijkomen.
 • Functies: HTML omzetten naar wiki-opmaak, problemen met sjablonen/links/tabellen oplossen en eventueel nog links naar doorverwijspagina's oplossen.
 • Botstatus op andere wiki's: nl.wikipedia

Met vriendelijke groet, Southparkfan (talk) 13 sep 2013, 19.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Aangezien geen bureaucraat reageerde heeft een steward het geregeld. Southparkfan (talk) 26 sep 2013, 20.48 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

[boarne bewurkje]

Het voorlopig programma van de Wikimedia Conferentie Nederland is bekend![boarne bewurkje]

WCN 2013 logo.svg

Dit Nederlandstalige bericht is geplaatst in De Kroeg of soortgelijke pagina op de projecten Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Wikinews, Commons, Wikidata, Outreach in de bestaande taalversies Nederlands, Fries, Limburgs, Nedersaksisch en Zeeuws van deze projecten.
Dit bericht is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in Nederland wonen.
Voel je vrij om dit Nederlandstalige bericht te vertalen in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws.

De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia of een van de zusterprojecten daarvan actief zijn.

Het voorlopig programma van de Wikimedia Conferentie Nederland is bekend! De conferentie is een mengeling van plenaire sessies en workshops waaruit iedereen zijn eigen programma ‘op maat’ kan samenstellen. Voor vaste bezoekers van deze website is deze dag een unieke gelegenheid om verhalen te horen over wat er om gebeurd rond Wikipedia en om andere vrijwilligers te ontmoeten. Kom zaterdag 2 november 2013 naar de conferentie en schrijf je vandaag nog in. Ad Huikeshoven (talk) 2 okt 2013, 08.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Notifications[boarne bewurkje]

Notifications inform you of new activity that affects you -- and let you take quick action.

(This message is in English, please translate as needed)

Greetings!

Notifications will inform users about new activity that affects them on this wiki in a unified way: for example, this new tool will let you know when you have new talk page messages, edit reverts, mentions or links -- and is designed to augment (rather than replace) the watchlist. The Wikimedia Foundation's editor engagement team developed this tool (code-named 'Echo') earlier this year, to help users contribute more productively to MediaWiki projects.

We're now getting ready to bring Notifications to almost all other Wikimedia sites, and are aiming for a 22 October deployment, as outlined in this release plan. It is important that notifications is translated for all of the languages we serve.

There are three major points of translation needed to be either done or checked:

Please let us know if you have any questions, suggestions or comments about this new tool. For more information, visit this project hub and this help page. Keegan (WMF) (talk) 4 okt 2013, 20.34 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

(via the Global message delivery system) (wrong page? You can fix it.)

Speak up about the trademark registration of the Community logo.[boarne bewurkje]

Prijsuitreiking Wiki Loves Monuments 2013 tijdens de Wikimedia Conferentie Nederland op za 2 november[boarne bewurkje]

WCN 2013 logo.svg

Dit Nederlandstalige bericht is geplaatst in De Kroeg of soortgelijke pagina op de projecten Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Wikinews, Commons, Wikidata, Outreach in de bestaande taalversies Nederlands, Fries, Limburgs, Nedersaksisch en Zeeuws van deze projecten.
Dit bericht is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in Nederland wonen.
Voel je vrij om dit Nederlandstalige bericht te vertalen in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws.

De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia of een van de zusterprojecten daarvan actief zijn.

In 2011 en 2012 is een Guinness World Record gevestigd met de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments. Zou er in 2013 een nieuw record gevestigd zijn? Aanstaande zaterdag 2 november vindt de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments 2013 tijdens de Wikimedia Conferentie Nederland. Voor vaste bezoekers van deze website is deze dag een unieke gelegenheid om verhalen te horen over wat er om gebeurd rond Wikipedia en om andere vrijwilligers te ontmoeten. Tijdens de conferentie is er Wikipediales voor beginners. Onder leiding van Sandra Rientjes, een ervaren mediator, zal er een gesprek gevoerd worden over de sfeer op Wikipedia. Er zijn in totaal 20 lezingen in drie tracks. Een track Wikipedia achter de schermen, een track over Wikipedianen aan het werk en track met vakdeskundigen over Wikipedia. Kom zaterdag 2 november 2013 naar de conferentie. Het aantal inschrijvingen loopt hard. Zorg dat je erbij bent en schrijf je vandaag nog in. Ad Huikeshoven (talk) 27 okt 2013, 22.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Sniestoarm fan 14 febrewaris 1979[boarne bewurkje]

Haw ik it goed sjoen en is er noch neat skreaun oer de Sniestoarm fan 14 febrewaris 1979, op de Fryske Wikipedy? Wikiice (talk) 30 okt 2013, 18.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik bin it op de ús wikipedy noch net tsjin kaam. --Geoffrey (talk) 30 okt 2013, 22.14 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tige tank foar it antwurd dan set ik him op de list Berjocht:Portaal:Skiednis/Siden dêr't ferlet fan is - Wikiice (talk) 30 okt 2013, 22.51 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Introducting Beta Features[boarne bewurkje]

(Apologies for writing in English. Please translate if necessary)

We would like to let you know about Beta Features, a new program from the Wikimedia Foundation that lets you try out new features before they are released for everyone.

Think of it as a digital laboratory where community members can preview upcoming software and give feedback to help improve them. This special preference page lets designers and engineers experiment with new features on a broad scale, but in a way that's not disruptive.

Beta Features is now ready for testing on MediaWiki.org. It will also be released on Wikimedia Commons and MetaWiki this Thursday, 7 November. Based on test results, the plan is to release it on all wikis worldwide on 21 November, 2013.

Here are the first features you can test this week:

Would you like to try out Beta Features now? After you log in on MediaWiki.org, a small 'Beta' link will appear next to your 'Preferences'. Click on it to see features you can test, check the ones you want, then click 'Save'. Learn more on the Beta Features page.

After you've tested Beta Features, please let the developers know what you think on this discussion page -- or report any bugs here on Bugzilla. You're also welcome to join this IRC office hours chat on Friday, 8 November at 18:30 UTC.

Beta Features was developed by the Wikimedia Foundation's Design, Multimedia and VisualEditor teams. Along with other developers, they will be adding new features to this experimental program every few weeks. They are very grateful to all the community members who helped create this project — and look forward to many more productive collaborations in the future.

Enjoy, and don't forget to let developers know what you think! Keegan (WMF) (talk) 5 nov 2013, 20.55 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Distributed via Global message delivery (wrong page? Correct it here), 5 nov 2013, 20.55 (CET)

Meidogger:Sebleouf[boarne bewurkje]

Wurd al de hiele dei idioat fan Meidogger:Sebleouf, myn hiele folchlist stiet fol. Kin immen hjir wat oan dwaan dizze meiwurker dy't blikber in bot te freegjen dizze bewurkings allinne nachts út te fierden? Wikiice (talk) 18 nov 2013, 21.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hello. I didn't understand West Frisian langage. I made some editions here in order to help, to improve global syntax. I was fed up with contributions on French wiki (where I'm very active), and I would help another project. I chose fy.wiki. I didn't use a bot, it's just semi-automatic contributions helped by WPCleaner. If my contributions are a problem for you, I can stop, that's not a problem. (Answer back on this page if you can, thanks. Sebleouf (talk) 19 nov 2013, 12.46 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Call for comments on draft trademark policy[boarne bewurkje]

VisualEditor coming to this wiki[boarne bewurkje]

Hello. Please excuse the English. I would be grateful if you can translate this message!

VisualEditor is coming to this project, likely in mid January 2014. VisualEditor is software in development to allow people to edit pages in MediaWiki without needing to learn wikitext syntax (like typing [[ and ]] to link to another page). It is already available and in use on some Wikipedia projects. Please see mw:Help:VisualEditor/FAQ for more information.

When this software arrives, you will have the option to use it or to use the current wikitext editor. When you press “edit”, you will get the new VisualEditor software. To use the wikitext editor, you can press “edit source”. For more information about how to use VisualEditor, see mw:Help:VisualEditor/User guide.

Wikimedia hopes that this software will be useful to people in your community, and we can really use your help to make it better! Please let us know if you find any problems. If you're willing and able, please report the issue in Bugzilla in the "VisualEditor" product. If you would prefer not, please explain the issue you found on the central feedback page on MediaWiki.org. If you notice major issues impacting your project, we would appreciate it if you could let us know directly. Please leave a note on my talk page or, if it’s an emergency, like an unexpected bug causing widespread issues, reach out to James Forrester, the Product Manager, at jforrester@wikimedia.org for immediate attention.

If you have time, please test the new editor before it is deployed. This would let us know about any serious issues specific to this Wikipedia before the rollout. To enable VisualEditor now, go to your “Preferences”, select “Editing” and select “Enable VisualEditor”.

We would also appreciate help with translation with the pages about VisualEditor here and on MediaWiki.org, and its user interface. See VisualEditor TranslationCentral for general information. To translate the user interface, start by creating an account at TranslateWiki. Once your account request is approved, all you need to do is select your language from this list. This will give you a list of individual lines and paragraphs. The English original will be on one side, with the option to “edit” on the other. Pressing “edit” will open an edit window where you can work.

The User Guide is another important document. To translate this, simply go to the MediaWiki.org page, and select “translate this page”. Your language should be available from the drop-down menu on the right. If you want to help with translations and would like to talk about how, please leave a message for me on my talk page.

Thank you, and happy editing!--JEissfeldt (WMF) (talk) 16 des 2013, 14.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Groep fan Auwerk[boarne bewurkje]

Groep fan Auwerk. Mocht iemand dit belangrijk vinden. Lotje (talk) 23 des 2013, 13.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Wichtich - belangryk - fan belang[boarne bewurkje]

Ha jim it berjocht al lêzen oer de Visual Editor? Wy moatte nedich wat oersette op translatewiki.net. Ik ha dêr al in akkount oanmakke en in stik as 400 berjochten oerset nei it Frysk (ik tocht earst 200, it wienen der mear). Lykwols, ik kin wol wat help brûke. Wa't mar in leuke bydrage leverje wol... Wês wolkom, fiel dy frij, ensafh... ;-) Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 29 des 2013, 21.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Request for comment on Commons: Should Wikimedia support MP4 video?[boarne bewurkje]

I apologize for this message being only in English. Please translate it if needed to help your community.

The Wikimedia Foundation's multimedia team seeks community guidance on a proposal to support the MP4 video format. This digital video standard is used widely around the world to record, edit and watch videos on mobile phones, desktop computers and home video devices. It is also known as H.264/MPEG-4 or AVC.

Supporting the MP4 format would make it much easier for our users to view and contribute video on Wikipedia and Wikimedia projects -- and video files could be offered in dual formats on our sites, so we could continue to support current open formats (WebM and Ogg Theora).

However, MP4 is a patent-encumbered format, and using a proprietary format would be a departure from our current practice of only supporting open formats on our sites -- even though the licenses appear to have acceptable legal terms, with only a small fee required.

We would appreciate your guidance on whether or not to support MP4. Our Request for Comments presents views both in favor and against MP4 support, based on opinions we’ve heard in our discussions with community and team members.

Please join this RfC -- and share your advice.

All users are welcome to participate, whether you are active on Commons, Wikipedia, other Wikimedia project -- or any site that uses content from our free media repository.

You are also welcome to join tomorrow's Office hours chat on IRC, this Thursday, January 16, at 19:00 UTC, if you would like to discuss this project with our team and other community members.

We look forward to a constructive discussion with you, so we can make a more informed decision together on this important topic. Keegan (WMF) (talk) 16 jan 2014, 07.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]