Springe nei ynhâld

PC 2012

Ut Wikipedy
It winnende perk yn aksje

De PC fan 2012 waard op woansdei 1 augustus ferkeatst. It wie de 159ste edysje fan de wichtichste keatspartij fan it jier. It wie in waarme simmerdei mei in protte sinne en eins gjin wyn. Fierder waarden foar it fjild foar it earst fleurige gele linen brûkt, dy't der foar soargje moatte dat útballen dúdliker te sjen binne. Der wiene dit jier net in soart spannende partijen, de stân fiif earsten kaam yn mar ien partij oan de tillegraaf. Wol waarden der oer de hiele dei in protte opslachmissers makke, wat in protte ynfloed hie op it ferrin fan de partijen.

It Lotsjen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Taeke Triemstra wachtet op de bal

Op moandei 30 july waard de lotting hâlden yn de Koarnbeurs. De haadklassepartoeren sieten net raar ferdield, wol siet it partoer fan Olijnsma yn de boppeste 8 partoeren mei op foarhân net in soad konkurrinsje. De grutte favoriten, van der Bos c.s. soene yn de heale finale de grutste konkurrint de Groot c.s. treffe kinne.

Earste List[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn de earste omloop wiene der net in soart ferrassings. Wol wie it sa dat de partoeren van Olijnsma en Van der Bos yn harren wedstriid tsjin earste klas partoeren it harren sels muoilik makken troch in protte fouten. Beide kamen earst ek in spul om neat achter, mar woenen úteinlik maklik. Yn de partij fan Van der Bos krigen de favoriten it publyk wat tsjin om't hja by de skiedsrjochter oanmerkings makken op it flugge útkommen fan Hendrik-Jan van der Velde op de opslach fan Van der Bos. It partoer fan Van Althuis, yn 2010 noch finalist, waard wol hiel fluch fan de list ferwidere troch it partoer fan Tolsma.

Twadde List[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn de twadde omloop sneuvele ien fan de favoriten. It partoer fan de Groot koe it net bolwurkje tsjin it partoer fan Johan van der Meulen dy't degelik stiene te keatsen. Gert Anne van der Bos hiene wer in drege start tsjin it partoer fan Michiel Scheepvaart. Troch fouten kamen se wer in spul achter te stean, mar lokkich foar harren kamen se troch fouten fan de tsjinstanner wol wer op spullen gelyk. Úteinlik woenen van der Bos mei 5-4. Olijnsma hie mei syn maten net in soad muoite. Ek it partoer fan Hendrik Tolsma gie maklik nei de heale finales, hja krigen krekt as yn de earste omloop gjin ien earst tsjin.

Heale Finale[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De earste heale finale fan Van der Bos c.s. tsjin Van der Meulen wie in iensidige partij. De grutte favoriten lieten harren kwaliteiten foar it earst op de dei sjen en wie in klasse better as Van der Meulen c.s. De partij van Olijnsma tsjin Tolsma wie hiel wat spannender. De partij gie hieltiten gelyk op, en dat kaam meiname troch in protte opslachmissers fan Olijnsma. Dêrtroch kaam it partoer fan Tolsma hiel ferrassend yn de finale. Op de stân fiif earsten gelyk gie de oerwinning hiel maklik nei Tolsma c.s. Nei alwer twa opslachmissers fan Olijnsma koe Thomas van Zuiden de partij mei in boppeslach útmeitsje.

Finale[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Foar de finale wie de ferwachting dat Van der Bos c.s. wol mei it partoer fan Tolsma rêde soe. Sels hiene se yn de heale finale de tsjinstanners alle hoeken fan it fjild sjen litten, wylst it partoer fan Tolsma in drege partij hân hie. It begûn oars, it partoer fan Tolsma stie sa goed as foutleas te keatsen en krigen ek de earste earsten oan de tillegraaf. It publyk tocht al dat it partoer Tolsma maklik winne soe doe't se ek it fjirde en fyfte boardsje yn hellen. Op de stân 3-1 en 6-2 sloech René Anema de opslach fan Van der Bos ûnderhâns boppe. Op 4-1 6-6 wie it Tolsma dy't mei in moaie tuskenynske opslach derfoar soarge dat Iseger de bal net út it perk krije koe, mar dêrnei wie it it partoer fan Van der Bos dy't weromkamen. Mei in tal boppeslaggen fan Taeke Triemstra en sitballen fan Van der Bos stiene se samar wer op 5-3. By dy stân wie it Tolsma dy't nei de kant moast foar fersoarging fanwege kramp. Doe't Tolsma, mei syn skonken hielendal yntape, wêr op it fjild kaam, koe hy dochs net mear opslaan en hat de wedstriid fierder as balkearder meidien. Partoer van der Bos hie de gong der wat út nei de ûnderbrekking, mar pakte dochs noch wol in fjirde boardsje. Dêrnei wie it René Anema dy't by 5-4 6-2 mei in keats op de boppe de bal boppe sloech en dêrmei de oerwinning feilich stelde.

Flaggefertoaning[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Foar de finale waard der in Flaggefertoaning hâlden om't Fryslân fan 't jier it wrâldkampioenskip keatsen organisearret. Dêrby rûnen skoaljonges mei de flaggen fan de dielnimmende lannen oer it Sjûkelân.

List fan dielnimmers[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

1 Jan Dirk de Groot Bûtenpost
Renze Pieter Hiemstra Sint Jabik
Pier Piersma Easterlittens
2 Dirk-Yde Sjaarda Easterein
Hendrik Bouwhuis Boalsert
Jouke Bosje Baaium
3 Site Ferwerda Grins
Siebe Greidanus Wjelsryp
Rudolf Soepboer Holwert
4 Johan van der Meulen Damwâld
Folkert van der Wei Wytmarsum
Marten Feenstra Feinsum
5 Pieter Vogels Grins
Jan Sjoerd Tolsma Deinum
Steven de Bruin Tsjummearum
6 Michiel Scheepvaart Makkum
Jacob Zaagemans Warkum
Gert Jan Meekma Wytmarsum
7 Gert-Anne van der Bos Holwert
Taeke Triemstra Sint Jabik
Daniël Iseger Ljouwert
8 Haye Jan Nicolay Britsum
Hendrik Jan van der Velde Boalsert
Tjisse Steenstra Bitgummole
9 Martijn Olijnsma Hijum
Hylke Bruinsma Minnertsgea
Alle Jan Anema It Hearrenfean
10 Peter van Zuiden Tsjerkwert
Hyltje Bosma Makkum
Lennart Adema Makkum
11 Pieter Bakker Ljouwert
Karel Nijman Ljouwert
Tjibbe Hansma Mûnein
12 Bauke Triemstra Sint Jabik
Pieter Jan Plat Ljouwert
Hendrik Kootstra Minnertsgea
13 Pieter van Althuis Frjentsjer
Michel van der Veen Frjentsjer
Hans Wassenaar Tsjummearum
14 Hendrik Tolsma Goutum
René Anema Balk
Thomas van Zuiden Tsjerkwert
15 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein
Erik Haitsma Wommels
Peter de Boer Ljouwert
16 Menno van Zwieten Peins
Sjoerd de Jong Wommels
Jacob Klaas Haitsma Sint Anne

Utslaggen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

1e list
1 Jan Dirk de Groot c.s. - 2 Dirk-Yde Sjaarda c.s. 5-2 (6-3)
3 Site Ferwerda c.s. - 4 Johan van der Meulen c.s. 4-5 (0-6)
5 Pieter Vogels c.s. - 6 Michiel Scheepvaart c.s. 2-5 (2-6)
7 Gert-Anne van der Bos c.s. - 8 Haye Jan Nicolay c.s. 5-3 (6-4)
9 Martijn Olijnsma c.s - 10 Peter van Zuiden c.s. 5-2 (6-2)
11 Pieter Bakker c.s. - 12 Bauke Triemstra c.s. 3-5 (6-6)
13 Pieter van Althuis c.s. - 14 Hendrik Tolsma c.s. 0-5 (6-6)
15 Jelte-Pieter Dijkstra c.s. - 16 Menno van Zwieten c.s. 5-2 (6-6)
2e list
1 Jan-Dirk de Groot c.s. - 4 Johan van der Meulen c.s. 3-5 (0-6)
6 Michiel Scheepvaart c.s. - 7 Gert-Anne van der Bos c.s. 4-5 (4-6)
9 Martijn Olijnsma c.s. - 12 Bauke Triemstra c.s. 5-3 (6-2)
14 Hendrik Tolsma c.s. - 15 Jelte-Pieter Dijkstra c.s. 5-0 (6-0)
3e list
4 Johan van der Meulen c.s. - 7 Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 (0-6)
9 Martijn Olijnsma c.s. - 15 Hendrik Tolsma c.s. 5-5 (2-6)
finale
7 Gert-Anne van der Bos c.s. - 14 Hendrik Tolsma c.s. 4-5 (2-6)

Kening PC 2012[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Thomas van der Zuiden waard mei 8 punten útroppen ta kening foar Hendrik Tolsma mei 7 stimmen.