PC

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
PC
Finale PC 2006
Finale PC 2006
holden yn Frentsjer
sport Keatsen
organisator Permanente Commissie
der Franeker Balverkaatsersdag
earste edysje 9 july 1854
Temaside  Sport
Ympresje fan de PC oan it begjin fan de 20e iuw (detail fan âlde printbriefkaart, makker ûnbekend).
Keatspartij yn Frjentsjer, 1924

De PC is de wichtichste keatspartij foar manlju, dy't sûnt 1854 alle jierren hâlden wurdt yn Frjentsjer. Tsjintwurdich nimme oan dizze partij 16 partoeren diel. Allinne troch de KNKB selektearre haadklassers en earsteklassers komme yn de beneaming om diel te nimmen oan de PC. Op dizze partij komme alle jierren sa'n 12.000 minsken ôf. De PC wurdt hâlden op de 5e woansdei fan 1 july ôf rekkene.

Skiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

PC stiet foar de Permanente Commissie der Franeker Balverkaatsersdag dy't yn 1853 oprjochte is. De Franeker Balverkaatsersdag is gâns âlder as de PC. It is wis dat op it Alde Keatsfjild yn Frjentsjer, om 1650 hinne al keatst waard. Yn 1854 en 1855 waarden dêr ek de earste PC's hâlden. Yn 1856 ferhuze de PC nei it Sternse Slotland, better bekend as it Sjûkelân. Sûnt dy tiid wurdt de PC op dat plak hâlden. Mei it 150 jierrich bestean yn 2003 binne op it Sjûkelân in twatal tuorren pleatst. De PC krige doe ek it predikaat Keninklik.

Fan 1883 ôf wurdt út it winnend partoer fan de PC troch de keningskommisje in kening oanwiisd. It keningskip op de PC is de heechste eare dy't in Fryske keatser helje kin.

Sûnt 1854 is de PC fjouwer kear net trochgien: yn 1943 en 1944 fanwege de oarloch, yn 1866 fanwege de goalera en yn 1859 fanwege in pokke-epedemy.

Klasseminten[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

It Sjûkelân yn Frjentsjer.

Punteklassemint[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn it PC klassemint aller tiden stiet Piet Jetze Faber mei 35 punten op it 2e plak, 4 punten efter de legendaryske Harnzer Hotze Schuil dy't 39 PC-punten by elkoar sloech.

Tal kearen wûn[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Allinne Taede Zijlstra fan Wytmarsum en Jan Reitsma sr. fan Penjum slaggen deryn de PC 9 kear op harren namme te skriuwen. Goede tredde op dizze list is Piet Jetze Faber mei 8 kear winst. Klaas Boorsma en Sjirk de Wal slagge it beide 7 kear te winnen. Folgjende op dizze list is Hotze Schuil mei 6x winst (út mar leafst 13 finale partijen). Hy moat syn plak diele mei Sake Saakstra en J.E. Bonnema.

Keningskippen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Piet Jetze Faber fan Froubuorren is wat it keningskip oanbelanget listoanfierder: hy krige 4 kear de keningsbal omhongen. Sân keatsers foel 3 kear de heechste PC-eare ta diel: Minze de Vries (Bitgum), Hotze Schuil (Harns), Teade Zijlstra (Wytmarsum), Klaas Kuiken (St. Anne), Tunno Schurer (Arum) en Lammert Scheltes Hilarides (Penjum) en Jan Reitsma sr. (Penjum).

Klaverke Fjouwer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De PC is mei de Freulepartij, de Jong Nederlânpartij, en de Bûnspartij foar senioaren ien fan de partijen dy't diel útmeitsje fan it Klaverke Fjouwer. Dat is in bysûndere priis, ynsteld troch de PC, foar keatsers dy't der yn slagje al dy fjouwer partijen te winnen.

PC-winners[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

nûmmer Jier Keatsers Wenplakken Kening
160 2017 Bauke Triemstra

Alle Jan Anema

Hendrik Kootstra

Sint Jabik

Grou

Minnertsgea

Hendrik Kootstra
159 2016 Jan-Dirk de Groot

Renze Pieter Hiemstra

Hans Wassenaar

Driezum

Sint Jabik

Ljouwert

Hans Wassenaar
158 2015 Gert-Anne van der Bos

Taeke Triemstra

Daniël Iseger

Mantgum

Sint Jabik

Ljouwert

Gert-Anne van der Bos
157 2014 Gert-Anne van der Bos
Jacob Wassenaar,
Daniël Iseger
Holwert
Minnertsgea
Ljouwert
Daniël Iseger
156 2013 Johan van der Meulen
Renze Pieter Hiemstra
Hylke Bruinsma
Bitgummole
Sint Jabik
Minnertsgea
Renze Pieter Hiemstra
155 2012 Hendrik Tolsma,
René Anema
Thomas van Zuiden
Goutum
Balk
Tsjerkwert
Thomas van Zuiden
154 2011 Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Daniël Iseger
Holwert
Sint Jabik
Ljouwert
Daniël Iseger
153 2010 Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra,
Daniël Iseger
Holwert
Sint Jabik
Ljouwert
Gert-Anne van der Bos
152 2009 Gert-Anne van der Bos
Folkert van der Wei
Daniël Iseger
Holwert
Wytmarsum
Ljouwert
Gert-Anne van der Bos
151 2008 Jochum Bouma
Auke van der Graaf,
Douwe Groenendijk
Easterlittens
Berltsum
It Hearrenfean
Douwe Groenendijk
150 2007 Johan van der Meulen
Teake Triemstra
Auke van der Graaf
Broeksterwâld
Sint Jabik
Berltsum
Johan van der Meulen
149 2006 Johan van der Meulen
Teake Triemstra
Kor Zittema
Damwâld
Sint Jabik
Bitgum
Teake Triemstra
148 2005 Rutmer van der Meer,
Jacob Wassenaar
Chris Wassenaar
Ljouwert
Minnertsgea
Minnertsgea
Chris Wassenaar
147 2004 Johan Abma,
Pieter Scharringa
Daniël Iseger,
Gau
Dronryp
Huzum
Daniël Iseger
146 2003 Johannes G. Dijkstra
Karel Nijman
Folkert van der Wei
Huzum
Ljouwert
Wytmarsum
Johannes G. Dijkstra
145 2002 Rutmer van der Meer
Jacob Wassenaar
Cornelis Terpstra
Wergea
Minnertsgea
Minnertsgea
Cornelis Terpstra
144 2001 Pieter van Tuinen
André Kuipers,
Chris Wassenaar
Ljouwert
Bitgummole
Minnertsgea
Chris Wassenaar
143 2000 Klaas Berkepas
Dirk Jan van der Woud
Klaas Anne Terpstra
Aldeboarn
Goutum
Minnertsgea
Klaas Anne Terpstra
142 1999 Johan Okkinga
Sake Porte
Auke van der Graaf
Arum
Winsum (Gr)
Berltsum
Auke van der Graaf
141 1998 Johan Okkinga
Sake Porte
Auke van der Graaf,
Arum
Winsum (Gr.)
Berltsum
Johan Okkinga
140 1997 Pieter van Tuinen,
Rinse Bleeker
Chris Wassenaar
Grins
It Hearrenfean
Minnertsgea
Pieter van Tuinen
139 1996 Johan Okkinga
Sake Porte
Pieter Tienstra
Arum
Grins
Winsum (Gr.)
Johan Okkinga
138 1995 Simon Minnesma,
Sake Porte
Klaas-Anne Terpstra
Menaam
Grins
Menaam
Simon Minnesma
137 1994 Coos Veltman
Johannes van Dijk
Hotze Rusticus
De Jouwer
Ljouwert
Marsum
Coos Veltman
136 1993 Erik Seerden,
Rinse Bleeker,
Thomas van der Meer
Ljouwert
It Hearrenfean
Akkrum
Thomas van der Meer
135 1992 Erik Seerden,
Rinse Bleeker
Thomas van der Meer
Frjentsjer
It Hearrenfean
Akkrum
Rinse Bleeker
134 1991 Erik Seerden
Rinse Bleeker,
Thomas van der Meer
Frjentsjer
It Hearrenfean
Akkrum
Erik Seerden
133 1990 Coos Veltman
Piet Jetze Faber
Tunno Schurer
Dronryp
Froubuorren
Frjentsjer
Coos Veltman
132 1989 Joop Bierma
Sake Porte
Hotze Rusticus
Sint Jabik
, Stiens
Marsum
Joop Bierma
131 1988 Peter Rinia,
Johannes Brandsma
Tunno Schurer
Makkum
Seisbierrum
Frjentsjer
Tunno Schurer
130 1987 Peter Rinia
Johannes Brandsma,
Tunno Schurer
Makkum
Seisbierrum
Frjentsjer
Tunno Schurer
129 1986 Peter Rinia
Wybren van Wieren
Tunno Schurer,
Makkum
Marsum
Frjentsjer
Tunno Schurer
128 1985 Ruurd Rutten,
Johannes van Dijk,
Tjerk de Groot
Winaam
Seisbierrum
Froubourren
Johannes van Dijk
127 1984 Peter Rinia
Wybren van Wieren
Tunno Schurer,
Makkum
Marsum
Frjentsjer
Wybren van Wieren
126 1983 Sake Saakstra,
Piet Jetze Faber
Johannes Brandsma
Grou
Froubuorren
Seisbierrum
Piet Jetze Faber
125 1982 Sake Saakstra
Piet Jetze Faber
Johannes Brandsma
Grou
Froubuorren
Seisbierrum
Piet Jetze Faber
124 1981 Sake Saakstra
Piet Jetze Faber
Tjisse Wallendal
Grou
Froubuorren
Rie
Sake Saakstra
123 1980 Sake Saakstra,
Piet Jetze Faber
Flip Soolsma,
Grou
Froubuorren
Boarnburgum
Piet Jetze Faber
122 1979 Sake Saakstra
Piet Jetze Faber
Flip Soolsma,
Grou
Froubuorren
Boarnburgum
Piet Jetze Faber
121 1978 Sjouke de Boer,
Klaas van Wieren,
Wybren van Wieren
Eksmoarre
Berltsum
Marsum
Sjouke de Boer
120 1977 Sjouke de Boer,
Klaas van Wieren,
Wybren van Wieren,
Eksmoarre
Berltsum
Marsum
Wybren van Wieren
119 1976 Sake Saakstra
Piet Jetze Faber
Durk Talsma,
Winsum
Stiens
Weidum
Sake Saakstra
118 1975 Johan van Seijst
Klaas van Wieren,
Piet Jetze Faber,
Drachten
Berltsum
Stiens
Johan van Seijst
117 1974 Jarich van der Veen
Gerrit de Jong,
Flip Soolsma
Damwâlde
Snits
Drachten
Jarich van der Veen
116 1973 Sjouke de Boer
Wybren van Wieren,
Gerrit van der Heide
Eksmoarre
Marsum
Harns
Sjouke de Boer
115 1972 Piet de Jong,
Bert Rinia
André Roosenburg,
Wommels
Makkum
Frjentsjer
Bert Rinia
114 1971 Jarich van der Veen,
Gerrit de Jong,
Reitse Mienstra,
Akkerwoude
Snits
It Hearrenfean
Reitse Mienstra
113 1970 Gerrit Okkinga,
Klaas van Wieren
Durk Talsma,
Arum

Weidum
Durk Talsma
112 1969 Johan van Seijst
Sikke Sikkema
Johannes Westra,
Frjentsjer
Frjentsjer
Ljouwert
Johan van Seijst,
111 1968 Johan van Seijst,
Tamme Velstra
Johannes Westra,.
Frjentsjer
Baard
Ljouwert
Tamme Velstra
110 1967 Hotze Schuil,
Klaas van Wieren,
Johan Halbesma,
Harns
Marsum
Harns
Klaas van Wieren
109 1966 Rienk de Groot,
Gerrit de Jong
Durk Talsma
Ljouwert
Snits
Weidum
Gerrit de Jong
108 1965 Hein Zijlstra
Martinus Santema,
Gerrit Langerak
Deinum
Easterlittens
Snits
Hein Zijlstra
107 1964 Rienk de Groot,
Sjoerd Heeringa,
Johan Halbesma,
Ljouwert
Tsjummearum
Harns
Johan Halbesma
106 1963 Gerrit Okkinga
Drewis Smedinga
Martinus Santema,
Easterein
Harns
Easterlittens
Gerrit Okkinga
105 1962 Gerrit Okkinga,
Drewis Smedinga,
Sjoerd Heeringa,
Easterein
Harns
Tsjummearum
Drewis Smedinga
104 1961 Rienk de Groot,
Johan Jansen,
Martinus Santema,
Ljouwert
Harns
Easterlittens
Martinus Santema
103 1960 J. Sijtsma,
Joh. Zijlstra,
D. van der Zee,.
Rie
Kimswert
Ljouwert
Joh. Zijlstra
102 1959 Meindert van der Weerd,
Albert Rinia
Rinnie Kuiper,
Arum
Makkum
Makkum
Rinnie Kuiper
101 1958 R. Hoekstra,
Joh. Jansen,
A. Veldkamp,.
Ternaard
Harns
Huzum
Joh. Jansen
100 1957 Jan Sijtsma,
Albert Rinia,
Sake Faber
Rie
Makkum
Berltsum
Jan Sijtsma
99 1956 Marten van der Leest,
Joh. Jansen,
A. Hiemstra
Stiens
Harns
Ljouwert
A. Hiemstra
98 1955 M. van der Weerd,
Joh. Zijlstra,
W. Vlietstra,
Arum
Kimswert
Frjentsjer
W. Vlietstra
97 1954 J. Stavinga,
A. Veldkamp,
S. van der Zee,
Poppenwier
Huzum
Ljouwert
J. Stavinga
96 1953 Hotze Schuil
R. Kuiper,
Frans Helfrich,
Harns
Makkum
Ljouwert
R. Kuiper
95 1952 Hotze Schuil,,
S. Olivier,
Frans Helfrich,
Harns
Harns
Ljouwert
Hotze Schuil
94 1951 Roel Hoekstra
P. de Haan,
H. de Haan,
Ternaard
Holwert
Holwert
H. de Haan
93 1950 M. van der Leest
Th de Bruin,
A. Hiemstra
Stiens
Ljouwert
Ljouwert
M. van der Leest
92 1949 L. Heeringa
Hotze Schuil,
W. Vlietstra,
Holwert
Harns
Frjentsjer
L. Heeringa
91 1948 Marten van der Leest
Th. de Bruin
Sj. Helfrich
Stiens
Ljouwert
Wergea
Marten van der Leest
90 1947 Hotze Schuil,
Æbe Haima
Frans Helfrich,
Harns
Doanjum
Harns
Hotze Schuil
89 1946 Hotze Schuil
Æbe Haima
R. Reinalda
Harns
Doanjum
Winsum
Hotze Schuil
88 1945 K. Posthumus
P. de Haan,
H. de Haan,

Holwert
Holwert
Ljouwert
K. Posthumus
1944 Gjin PC fanwege de oarloch.
1943
87 1942 J. Rodenhuis,
F. de Jager
Frans Helfrich,
Húns

Harns
J. Rodenhuis
86 1941 Klaas Kuiken
Jan de Groot
Sjouke Helfrich
St. Anne
Weidum
Winaam
85 1940 M. van der Hem,
L. Seerden,
Feite de Jager,
Raerd
Frjentsjer
Harns
L. Seerden
84 1939 Taede Zijlstra
IJ Kuperus
Sj. Helfrich
Wytmarsum
Winaam
Winaam
Taede Zijlstra
83 1938 F. Hiddinga,
C. Kamminga
W. Bosma
Weidum
Arum
Boalsert
C. Kamminga
82 1937 K. Kuiken
D. de Bildt
Sj. Helfrich
Sint Jabik
Sint Jabik
Frjentsjer
Sj. Helfrich
81 1936 M. van der Hem,
A. Braam,
W. Bosma,
Raerd
Seisbierrum
Boalsert
W. Bosma
80 1935 Taede Zijlstra,
D. de Bildt,
Sj. Helfrich, .
Wytmarsum
Sint Jabik
Sint Jabik
Taede Zijlstra
79 1934 M. van der Hem,
H. Bogaard,
K. de Jager,
Raerd
Harns
Harns
M. van der Hem
78 1933 H. Knol,
D. de Bildt
A. van Sinderen
Harns
Sint Jabik
St. Anne.
D. de Bildt
77 1932 K. Kuiken
S. A. de Haan
J. van der Lei,
Sint Jabik
Berltsum
Berltsum
76 1931 Taede Zijlstra
P. Helfrich,
K. de Jager,
Wytmarsum
Harns
Harns
P. Helfrich
75 1930 R. Terpstra
N. Koopmans,
K. Kooistra,
Bitgum
Ljouwert
Dokkum
R. Terpstra
74 1929 Taede Zijlstra
P. Helfrich,
I. Jousma
Wytmarsum
Harns
Dokkum
Taede Zijlstra
73 1928 I. Roukema,
D. de Jong
K. Kooistra,
Wommels
Wier
Dokkum
K. Kooistra
72 1927 G. Koster
R. Werkhoven
S. Zijlstra
Dokkum
Frjentsjer
Bitgum
G. Koster
71 1926 Taede Zijlstra,
K. Kuiken,
I. Jousma
Wytmarsum
Sint Jabik
Dokkum
K. Kuiken
70 1925 Taede Zijlstra
K. Kuiken
I. Jousma
Wytmarsum
Sint Jabik
Dokkum
K. Kuiken
69 1924 H. Knol
I. Roukema,
K. de Jager,
allegear fan Harns K. de Jager
68 1923 M. Miedema
I. Roukema
K. de Jager
Frjentsjer
Harns
Harns
I. Roukema
67 1922 Taede Zijlstra
J.IJ. Heeg
R.R. Yetsinga,
Wytmarsum
Easterein
Arum
R.R. Yetsinga
66 1921 Taede Zijlstra,
J.IJ. Heeg
R.R. Yetsinga
Wytmarsum
Easterein
Arum
J.IJ. Heeg
65 1920 Taede Zijlstra,
I. Roukema,
I. Jousma,
Wytmarsum
Harns
Dokkum
I. Jousma
64 1919 J.IJ. Heeg
A. Smidts,
S.M. Tigchelaar,
Easterein
Frjentsjer
Dronryp
A. Smidts
63 1918 H. Westerhuis,
R. de Jong,
P. Hiemstra,
Easterlittens
Wommels
Wommels
H. Westerhuis
62 1917 A. van Lierde
E. Hoyois
G. Herphelin
allegear út Belgje. A. van Lierde
61 1916 R. Brink
I. Roukema,
A. van Lierde
Easterlittens
Harns
Belgje
R. Brink
60 1915 J. Jellema,
S. de Vries
H. van Haitsma,
Frjentsjer
Harns
Frjentsjer
S. de Vries
59 1914 R. Brink,
G. Hoitsma,
R. Zaagemans,
Easterlittens
Berltsum
Wytmarsum
G. Hoitsma
58 1913 C. Werkhoven,
A. Smidts,
I. Roukema,
Wytmarsum
Frjentsjer
Harns
A. Smidts
57 1912 R. Brink,
S. de Vries
S.M. Tigchelaar,
Easterlittens
Harns
Dronryp
56 1911 Tj. W. Kooistra,
S.A. Kooistra,
R. Zaagemans
Dokkum
Wytmarsum
Wytmarsum
S.A. Kooistra
55 1910 C. Werkhoven
S.A. Kooistra,
Tj. W. Kooistra,
Wytmarsum
Wytmarsum
Ljouwert
C. Werkhoven
54 1909 C. Werkhoven,
S.A. Kooistra
R. Zaagemans
allegear fan Wytmarsum. C. Werkhoven
53 1908 U. Tijmstra,
H. Schaafsma,
R. Boorsma
Lemmer
Arum
Wommels
U. Tijmstra
52 1907 S.A. Kooistra
Tj. W. Kooistra,
M. Helfrich
Wytmarsum
Dokkum
Kimswert
S.A. Kooistra
51 1906 C. Werkhoven
S.A. Kooistra
Tj.W. Kooistra
Wytmarsum
Wytmarsum
Dokkum
S.A. Kooistra
50 1905 Tj.W. Kooistra,
J.W. Kooistra
G. Terpstra
Dokkum
Dokkum
Marsum
Tj.W. Kooistra
49 1904 P. Hovenga
L. Leicht
R. Feitsma
Marsum
Frjentsjer
Wommels
P. Hovenga
48 1903 Minze de Vries,
Jan Reitsma sr.
Joh. Struiksma
Bitgum
Penjum
Wommels
Jan Reitsma sr
47 1902 S.A. Kooistra,
Jan Kuperus
Joh. Struiksma
Wytmarsum
Wytmarsum
Wommels
Jan Kuperus
46 1901 Jan Reitsma, sr.
Jan Kuperus
M. Helfrich
Penjum
Marsum
Kimswert
Jan Kuperus
45 1900 Minze de Vries
Gerben Wassenaar
A. Groenveld
allegear fan Bitgum. Minze de Vries
44 1899 J.D. Bierma,
Jan Reitsma sr.
Joh. Struiksma
Sint Jabik
Penjum
Wommels
Jan Reitsma sr.
43 1898 J.D. Bierma,
Jan Reitsma sr.
Joh. Struiksma
Sint Jabik
Penjum
Wommels
Joh. Struiksma
42 1897 Minze de Vries,
Jan Reitsma sr.
K.P. Vonk
Bitgum
Penjum
Bitgum
Minze de Vries
41 1896 Minze de Vries,
Sj. Heslinga
K.P. Vonk
allegear fan Bitgum. Minze de Vries
40 1895 Joh. Anema,
Jan Reitsma sr.
P.B. Yetseng
Skingen
Penjum
Arum
P.B. Yetsenga
39 1894 J.D. Bierma
K. Leeuwen
A.L. de Vries
Sint Jabik
Sint Jabik
Berltsum
J.D. Bierma
38 1893 Joh. Anema
Jan Reitsma sr.
P.B. Yetsenga
Skingen
Penjum
Arum
Jan Reitsma sr
37 1892 Joh. Anema,
Jan Reitsma sr.
N.S. de Boer
Skingen
Penjum
Penjum
Joh. Anema
36 1891 Joh. Anema
H.G. Elzinga
C.B. van der Weg,
Skingen
Holwert
Tsjummearum
Joh. Anema
35 1890 P.B. Yetsenga
Jan Reitsma sr.
T. de Jong
Arum
Penjum
Penjum
P.B. Yetsenga
34 1889 M.G. Kooistra,
W.T. Kooista
L.S. Hilarides
Harns
Dokkum
Penjum
L.S. Hilarides
33 1888 S.G. Kooistra,
M.G. Kooistra
L.S. Hilarides
Harns
Harns
Penjum
L.S. Hilarides
32 1887 J.K. Wassenaar,
Klaas W. Boorsma,
L.S. Hilarides,
Sint Jabik
Sweins
Penjum
L.S. Hilarides
31 1886 Sjirk de Wal
Klaas W. Boorsma
J.K. Wassenaar
Dronryp
Sweins
Sint Jabik
W. Boorsma
30 1885 Sjirk de Wal
Klaas W. Boorsma,
A. Miedema
Dronryp
Sweins
Sweins
Sjirk de Wal
29 1884 H.D. Postma
M.C. Banning
Tj. Hiemstra
Surch
Penjum
Penjum
H.D. Postma
28 1883 Sjirk de Wal,
Klaas W. Boorsma
A. Miedema
Dronryp
Sweins
Sweins
A. Miedema
27 1882 W.T. Kooistra
M.T. Kooistra
R. van de Witte,
Dokkum
Dokkum
Penjum
26 1881 J.E. Bonnema,
Klaas W. Boorsma
Sjirk de Wal
Arum
Welsrijp
Dronryp
25 1880 J.E. Bonnema
Sjirk de Wal
J. Bruinsma
Arum
Dronryp
Arum
24 1879 Tj. Hiemstra
W.P. Steensma,
R. van de Witte
allegear fan Penjum.
23 1878 J.E. Bonnema,
Sjirk de Wal,
R. van de Witte
Arum
Dronryp
Penjum
22 1877 J.E. Bonnema
Sjirk de Wal,
Joh. Donia
Arum
Dronryp
Dronryp
21 1876 Jacob Klaver,
Folkert G. Struiksma,
Rients P. Koopmans
Winsum
Easterlittens
Frjentsjer
20 1875 J.E. Bonnema
J.D. Hiddinga
R.P. Koopmans
Arum
Winaam
Frjentsjer
19 1874 J.E. Bonnema
J.T. Runia
Sj. Anema
Arum
Berltsum
Berltsum
18 1873 D.IJ de Boer
J.D. Hiddinga
R.P. Koopmans
allegear fan Winaam.
17 1872 J.P. Hiddinga
Klaas W. Boorsma
A. Miedema
Menaam
Sweins
Sweins
16 1871 J.P. Hiddinga,
P.P. Hiddinga
A. Miedema
Menaam
Winaam
Sweins
15 1870 D.IJ. de Boer
J.P. Hiddinga
A. Miedema
Tsjummearum
Winaam
Sweins
14 1869 K.F. Post,
Klaas W. Boorsma,
A. Miedema
Kimswert
Tsjummearum
Frjentsjer
13 1868 K.F. Post
R. Schiphof,
A. Miedema
Kimswert
Berltsum
Berltsum
12 1867 K.F. Post,
R. Schiphof,
A. Miedema
Kimswert
Berltsum
Berltsum
1866 Gjin PC fanwege goalera.
11 1865 D.IJ. de Boer
P.IJ de Boer
P.P. Hiddinga
allegear fan Winaam.
10 1864 J.D. Bangma,
D.IJ. de Boer
F.F. Felkers
Arum
Winaam
Winsum
9 1863 J.D. Bangma,
F.F. Felkers,
P.U. Rijpma
Arum
Winsum
Midlum
8 1862 P.B. Rijpma,
R.D. IJntema,
H.F. Post
Penjum
Penjum
Kimswert
7 1861 P.B. Rijpma
R.D. IJntema
P.U. Rijpma
allegear fan Penjum.
6 1860 P.B. Rijpma
R.D. IJntema
P.U. Rijpma
allegear fan Penjum.
1859 Gjin PC fanwege pokke-epidemy.
5 1858 P.B. Rijpma
R.D. IJntema
P.U. Rijpma
allegear fan Penjum.
4 1857 E.K. Boorsma
J.K. Boorsma
W.K. Boorsma
allegear fan Tsjummearum.
3 1856 Johannes F. Felkers,
Pieter F. Felkers
Frans F. Felkers
Wommels
Winsum
Winsum
2 1855 E.K. Boorsma
J.K. Boorsma
W.K. Boorsma
allegear fan Tsjummearum.
1 1854 P.B. Rijpma
R.D. IJntema
W.K. Boorsma
Penjum
Penjum
Tsjummearum

Takomstige datums[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Portal.svg Tema:Keatsen – Wikipedy hat ek in temaside oer it Keatsen

Keppeling om utens[bewurkje seksje | boarne bewurkje]