Jong Nederlânpartij

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen
Jong Nederlânpartij
holden yn Frjentsjer
sport Keatsen
earste edysje 7 augustus 1910
Temaside  Sport

De Jong Nederlânpartij, tsjintwurdich offisjeel it Nederlânsk Kampioenskip Junioaren foar ôfdielings fan de KNKB neamd, is in keatspartij foar jongfeinten yn de leeftyd fan 17 oant 21 jier.

Skiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De partij waard foar it earst hâlden yn Frjentsjer op 7 augustus 1910. Lykas de Bûnspartij foar senioaren is ek de Jong Nederlânpartij yn de begjinjierren op ferskate plakken spile. Sûnt 1942 wurdt de partij yn Frjentsjer keatst. Yn de rin fan de tiid binne de leeftydsgrinzen ferromme. Yn de begjinjierren wie de partij allinne foar 17- en 18-jierrigen, tsjintwurdich kinne keatsers oant 21 jier meidwaan. Sûnt 1994 is it ûnder betingsten tastien om jongere spilers ôf te furdigjen.

De partij waard earder ferkeatst op Pinkstersnein, mar sûnt 1969 op de sneon foar Pinkster sadat ek keatsers dy't út prinsipe net op snein keatse oan de partij meidwaan kinne.

Klaverke Fjouwer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Jong Nederlânpartij is mei de Freulepartij, de Bûnspartij foar senioaren en de PC ien fan de partijen dy't diel útmeitsje fan it Klaverke Fjouwer. Dat is in bysûndere priis, ynsteld troch de PC, foar keatsers dy't der yn slagje al dy fjouwer partijen te winnen.

Winnerslist[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 2021 - Eksmoarre - Christiaan Stremler, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar[1]
 • 2019 - Hijum-Feinsum - Giancarlo Teitsma, Hielke Beijering, Laas Pieter van Straten
 • 2018 - Minnertsgea - Marten Bergsma, Wesley Vriesema, Herre de Vries
 • 2017 - Seisbierrum-Pitersbierrum - Durk Ennema, Pieter van der Schoot, Joran Gerbranda
 • 2016 - Frjentsjer - Djurre Seerden, Allard Hoekstra, Marco de Groot
 • 2015 - Boalsert - Julian Faber, Peter van Zuiden en Hendrik Bouwhuis
 • 2014 - Frjentsjer - Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Jan Schurer
 • 2013 - Sint Anne - Krijn Hiemstra, Rein Hiemstra en Sjoerd de Jong
 • 2012 - Sint Anne - Krijn Hiemstra, Rein Hiemstra en Sjoerd de Jong
 • 2011 - Sint Anne - Roelof de Jong, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong
 • 2010 - Makkum - Hyltje Bosma, Lennart Adema en Daniël Kleiterp
 • 2009 - Tsjummearum - Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin
 • 2008 - Wytmarsum - Jacob Zaagemans, Klaas de Vries en Gert Jan Meekma,
 • 2007 - Wytmarsum - Jacob Zaagemans, Herman Sprik en Gert Jan Meekma,
 • 2006 - Wommels - Kees Adema, Erik Haitsma en Jacob K. Haitsma.
 • 2005 - Wytmarsum - Herman Sprik, Jacob Zaagemans en René Anema.
 • 2004 - Minnertsgea - Cornelis Terpstra, Ruurd de Vries en Johan Wiersma.
 • 2003 - Berltsum - Marten Feenstra, Bauke van der Graaf, Hielke Gosse Drijfhout (tsjintwurdich Hielke Miedema).
 • 2002 - Minnertsgea - Cornelis Terpstra, Jacob Wassenaar en Wouter Jan de Roos.
 • 2001 - Berltsum - Pieter Otte Kingma, Bauke van der Graaf, Marten Feenstra
 • 2000 - Minnertsgea - Cornelis Terpstra, Jacob Wassenaar en Wouter Jan de Roos.
 • 1999 - Berltsum - Auke van der Graaf, Jasper Boomsma en Robert Grovestein.
 • 1998 - Berltsum - Auke van der Graaf, Jasper Boomsma en Robert Grovestein.
 • 1997 - Berltsum - Auke van der Graaf, Jasper Boomsma en Robert Grovestein.
 • 1996 - Berltsum - Auke van der Graaf, Friso Boomsma en Robert Grovestein.
 • ...
 • 1994 - Tsjummearum - Reinoud Monsma, Peter Zuidema en Tjitte Bonnema.
 • 1993 - Tsjummearum - Reinoud Monsma, Peter Zuidema en Tjitte Bonnema.
 • ...
 • 1991 - Frjentsjer - Henk Vlietstra, Erik Seerden en Dirk Boomstra
 • 1990 - Tsjummearum - Christiaan de Rijke, Peter Zuidema en Freerk Broekstra.
 • 1989 - Huzum - Stephan Kleefstra, Rienk Bijlsma en Gerben Okkinga.
 • ...
 • 1976 - Winsum - Sake Saakstra, Ulbe Dijkstra en Johannes Andela
 • ...
 • 1966 - Harns - Gerrit van der Heide, Gerrit Halbertsma en Wiebe van Dijk
 • 1965 - Harns - Gerrit van der Heide, Piet Kuiken en Gerrit Halbesma[2]
 • ...
 • 1959 - Bitgum - Willem de Groot, Willem Rijpstra en Meint Zondervan
 • ...
 • 1952 - Berltsum - S. Faber, J. Hoitsma en A. de Haan
 • ...
 • ...
 • 1940 - Berltsum - E. van der Mei, S. Spanjer en J. Veenstra
 • ...
 • 1938 - Harns - Johannes van der Heide, Fr. Helfrich, B. Zuiderhof
 • 1937 - Harns - Johannes van der Heide, Fr. Helfrich, Sj. de Jong[3]
 • ...
 • 1910 - Frjentsjer - Jan Uldrik Vlietstra, Ype Aukema en Michel Hiemstra.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 1. Nijsberjocht kaatsnieuws redactie op facebook.com
 2. Ljouwerter Krante 31 maaie 1966 Harlinger-juniores weer een; Leeuwarden in finale kansloos (Nederlânsk)
 3. Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant 14-06-1937, Juniores-partij te Franeker (Nederlânsk)