Pinkster

Ut Wikipedy
Gean nei: navigaasje, sykje
Pinkster ôfbyld troch Giotto (Padua)

Pinkster (Πεντεκοστη ('Pentekostè)'yn it Gryksk) is in Kristlike hjeldei dêr't de ferljochting/útstoarting fan de Hillige Geast betocht wurdt en it begjin fan de Kristlike Tsjerke fierd wurdt.

Oarspong[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De oarsprong fan Pinkster leit yn de Mozayske wetten dy't destiids oan it folk Israel jûn wienen nei harren eksodus út Egypte. Yn it bibelboek Leviticus, haadstik 23:15-22 stiet dat op de fiifstigste dei, op de dei nei de sânde sabbat fan ôf Pesach (of Pascha, it feest dêr't de úttocht betocht wurdt) nije offers foar God brocht wurde moasten, as in soart ôfsluting fan Pesach. It feest waard ek wol it 'wikefeest' neamd (Deuteronomium 16:10). Der moasten 'earstelingen' fan de nôtrisping en it fee offeren wurde. Ek moast der in gearkomste hâlden wurden en nimmen mocht syn normale wurk dwan. Letter soe it wikefeest 'pinkster' neamd wurde, nei it Gryske wurd foar 'fiiftigste.

By it Kristlike pinksterfeest wurdt betocht dat de Hillige Geast, God yn syn trede ferskiningsfoarm, út de himmel op de apostelen delkomt en him op ierde iepenbiere as fjoer en fielt as de wyn.

Nei Jezus syn dea op Goed Freed en syn ferrizenis op Peaske hawwe syn learlingen noch fjirtich dagen lang stipe hawn fan syn oanwizigens. Op de fjirtichste dei fan Peaske waarden de learlingen troch Jezus syn himelfeart allinnich litten. Hy had dan tasein dat er de Hillige Geest stjoere sil, dy't harren geastlik fierder helpe sil en de krêft jouwe sil om te tsjûgen fan it evangely.

Yn it bibelboek Hannelingen (Nije Testamint) stiet dat de learlingen werom geane nei Jeruzalem, dêr't sy byinoar komme om yn 'e plak fan Judas' in nije apostel te kiezen en om tegearre te bidden. Op de Pinkster komt de Hillige Geast op harren del en ynspirearen om it evangeelje te ferkûndigen. De bibel seit dat elkenien harren hearde praten yn de eigen taal wat faak útlein wurdt dat de learlingen ynienen alle talen koene fan de oanwezige taharkers.

Omdat Pinkster op de 50e Peaskedei falt (dus krekt sân sneinen letter dan Peaske), falt Pinkster net alle jierren op deselde dei.

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]