Springe nei ynhâld

PC 2002

Ut Wikipedy

Op woansdei 31 july 2002 waard de 149e edysje fan de PC ferkeatst op it Sjûkelân yn Frjentsjer. Dizze PC hie as winners it jonge partoer fan Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra; de lêste waarde keazen ta kening.

List fan dielnimmers oan de PC fan 2002

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
1
Sjirk Gjalt de Groot Snits
2
Herman Vijlbrief Grins
Tjipko Vellinga Frjentsjer
Michel van der Veen Frjentsjer
Pieter Tienstra Winsum (Grinslân)
Simke Altenburg Reahûs
   
   
3
Rutmer van der Meer Wergea
4
Robert Rinia Arum
Jacob Wassenaar Minnertsgea
Karel Nijman Ljouwert
Cornelis Terpstra Minnertsgea
Arie den Breejen Arum
   
   
5
Pieter Otte Kingma Berltsum
6
Pieter Bakker Ljouwert
Peter Dijkstra Bitgumermole
Johan Binnema Akkrum
André Iedema Menaam
Peter de Boer Frjentsjer
   
   
7
Johan Abma Goaiïngea
8
Rutger van der Meer Dolsterhuzen
Tjitte Bonnema Frjentsjer
Eppie Weidenaar Bûtenpost
Daniël Iseger Hûzum
Wybe Visser Dronryp
   
   
9
Klaas Berkepas Hoarnstersweach
10
Johannes G. Dijkstra Hûzum
Dirk-Jan van der Woud Goutum
Sake Porte Winsum (Grinslân)
Teake Triemstra Sint Jabik
Auke van der Graaf Berltsum
           
11 René Janse Grins 12 Klaas Anne Terpstra Minnertsgea
  René Tiesma Boalsert   Jan Willem van Beem Dronryp
  Folkert van der Wei Wytmarsum   Douwe Groenendijk Grins
           
13 Simon Minnesma Dronryp 14 Pieter van Tuinen Bitgumermole
  Kor Zittema Hallum   André Kuipers Bitgumermole
  Marten Feenstra Berltsum   Chris Wassenaar Minnertsgea
           
15 Sibbele Lootsma Snits 16 Hendrik Sweering Folsgare
  Henk Vlietstra Frjentsjer   Gerrit C. Bijlsma Grou
  Jochum Bouma Snits   Johan van der Meulen Broeksterwâld
 • 1 - 2: 5-5 (4-6)
 • 3 - 4: 5-1 (6-4)
 • 5 - 6: 5-5 (6-6), partoer 6 wint
 • 7 - 8: 5-5 (6-4)
 • 9 -10: 3-5 (4-6)
 • 11 - 12: 2-5 (4-6)
 • 13 - 14: 5-2 (6-0)
 • 15 - 16: 5-5 (2-6)
 • 2 - 3: 4-5 (4-6)
 • 6 - 7: 3-5 (4-6)
 • 10- 12: 5-5 (0-6)
 • 13- 16: 5-2 (6-4)
 • 3 - 7: 5-5 (6-2)
 • 12 - 13: 5-5 (4-6)
 • 3 - 12: 5-1 (6-4)

Cornelis Terpstra