Springe nei ynhâld

Meindert Schroor

Ut Wikipedy
Meindert Schroor

Meindert Schroor (Harns, 12 april 1955) is sosjaal-geograaf, histoarysk-geograaf en sosjaal-histoarikus. Publisearre sûnt 1976 talleaze - wêrûnder meardere bekroande - wittenskiplike en populêr-wittenskiplike boeken en artikels oer it lânskip, de wettersteat, kartografy, ekonomy en demografy fan benammen Fryslân en Grinslân.

Biografy[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Studearre fan 1972-1979 Sosjale Geografy oan de RUG en mei as byfakken nije en nijste skiednis en fysyske geografy. Hy hat mei syn frou Klazien Schroor-Dijkstra it eigen geografysk- en histoarysk ûndersyksburo 'Varenius' yn Ljouwert. Hy is haadredakteur fan de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân en wie fan 1995 oant 2010 haadredakteur fan Histoarysk tydskrift Fryslân en reakteur fan Noorderbreedte, it histoarysk tydskrift oer lânskip, natoer en romtlike oardering fan Noard-Nederlân. Wie foarsitter fan de Ljouwerter Histoaryske feriening Aed Levwerd (2004-2007). Fan 1987 - 2005 wie er redakteur Leeuwarder Historische Reeks (1987-2005). Tresoar hat Meindert Schroor ynhierd fan 2004-2006 om de kaartesamling fan de eardere Provinsjale Bibleteek op ’e nij te ynventarisearjen. Lid fan it algemien bestjoer fan It Fryske Gea (sûnt 1995), Ried foar it Waad (2003 - 2010) en Gebietsplatfoarm Midden-Fryslân (sûnt 2004). It Gebietsplatfoarm Midden-Fryslân is ein 2010 fusearre mei Noardwest-Fryslân en hjit no ek Noardwest-Fryslân.

Schroor is yn 2011 dwaande mei in dissertaasje oer de ekonomyske en demografyske ûntjouwing fan de stêd Grins yn de tiid fan de Republyk (1594-1798).

Oare funksjes[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Redakteur De Nieuwe Geografenkrant, Amsterdam (1977-1990)
 • Einredakteur Geïllustreerde Bosatlassen, Wolters-Noordhoff-Groningen (1982-1984)
 • Tydlik ûndersiker lânskip en ferkaveling, Provinsjale Planologyske Tsjinst Grinslân (1984-1985)
 • Free-lance publisist (1985-1987)
 • Koördinator Sintrale Registraasje Wenningsikenden, Ljouwert (1986-1989)

Prizen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Bibliografy[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Harlingen. Geschiedenis van de Friese havenstad (Afûk, 2015)
 • Tussen Hemdijk en Klif (2012, ISBN nûmer: 978 90 6273 897 7);
 • De Bosatlas van Fryslân (2009, ISBN nûmer: 978 9001 77904-7 );
 • Van Keeg naar Leeg, de geschiedenis van het Noorderleegs-Buitenveld ( It FRyske Gea, 2009, ISBN nûmer:978-90-814051-1-9);
 • Historische atlas van Groningen: van esdorp tot moderne kennisstad ( 2009, ISBN nûmer: 978 90 8506 480 0 );
 • De Friese Waterlinie, toneel des oorlogs rond Lende en Kunder, Stifting Stellingwarver Schrieversronte, ( Berkeap, 2008, ISBN nûmer: 9789064661426 );
 • Grote Historische Topografische Atlas / Friesland, ( 2006, ISBN nûmer:10 90 8645 006 7/13 978 90 8645 006 0 );
 • Achter de Hoven 116bis: de geschiedenis van Casolith-Altuglas 1920-2006, (2006, ISBN nûmer: 90-9020383-4 );
 • Vernieuwde volkswijk. De geschiedenis van de Leeuwarder Vegelinbuurt, ( 2004, ISBN nûmer: 90-9018505-4 )
 • Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo ( 2004, ISBN nûmer: 90-9017827-9 )
 • Het Hoogeland : hart van de Ommelanden ( 2003, ISBN nummer: 978 90 5294 460 9 );
 • Van Voorstraat naar Westenstein. Een kuier door de geschiedenis van Kollumerland, ( 2003, ISBN nûmer: 90-9017385-4 );
 • Van Middelzee tot Bildt, ( 2000 );
 • De atlas van Kooper : oude kaarten van de provincie Groningen, ( 2003, ISBN nûmer: 90-5294-276-5 );
 • Stadstaat Groningen : de Groninger stadsrechten en buitenbezittingen, ( 1999, ISBN 90-5028-133-8;
 • Stadstaat Groningen, ( 1999, ISBN nummer: 90-5028-133-8 );
 • De Atlas der stadslanden van Groningen (1724-1729), REGIO-PRojekt Utjouwers/Gemeenteargyf, ( 1997, Grins, ISBN nûmer: 90-5028-098-6);
 • De Atlas der provincielanden van Groningen (1722-1736), REGIO-PRojekt Utjouwers/Ryksargy ( Grins, 1996, ISBN nûmer: 90-5028-079-x );
 • Versmade volkswijk, ( 1996 );
 • De prekadastrale atlas fan Fryslân. Ljouwert 1580/1700-1828/1832, Grûn en pleatsen, ( 1994, Fryske Akademy)
 • De wereld van het Friese landschap ( 1993, ISBN nûmer: 90-01-95519-3)
 • De Landelijke Lijn, kavelpatronen en lineaire elementen in het Groninger landschap, ( 1987 )
 • Op de Loggers ( 1980, Bûtenpost, ISBN nûmer: 90 62 72 431 0 );

Ko-auteur[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Stichting Termunter Woningbouw (1918-2008). Een kleine corporatie met een bijzondere geschiedenis (Zuidbroek/Wagenborgen 2008)
 • Geschiedenis van Groningen, deel II, nieuwe tijd, ( 2008, ISBN nûmer: 978 90 400 8540 6 )
 • Golden Raand, landschappen van Groningen, ( 2007, ISBN nûmer: 9789077548233/NUR 944 )
 • De cultuurhistorische kaart van Fryslân ( provincie Fryslân )
 • Historische Plattegronden van Nederlandse Steden, ( 2006, ISBN nûmer: 90 6469 824 4 )
 • De atlas van Huguenin, militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829', ( 2005, ISBN nûmer: 90-806727-9-3 )
 • Fontes Leovardienses (Leeuwarder Historische Reeks VII), ( 2002, Aed Levwerd)
 • De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813, ( 2001 );
 • De Roblesatlassen. Vestingbouwkundige plattegronden en het verslag van een veldtocht in Friesland in 1572 (Ljouwert/Alfen oan de Ryn ( 1998, ISBN 9789080434417 (908043441X) );
 • Leeuwarden 750-2000 ( 1999 );
 • De Robles atlassen, ( 1998, ISBN nûmer: 90-804344-1-8 );
 • Skiednis fan Fryslân 1750-1995, ( 1998 );
 • Sporen door het Noorden, ( 1997 );
 • Tien eeuwen Hunze, renaissance van een oerstroomdal, ( 1997, ISBN nûmer: 90 5028 089 7 );
 • De IJssel en haar bruggen: een geschiedenis van vijf en een halve eeuw overspannen, ( 1995 )
 • Anderhalve eeuw Gelderse landbouw, ( 1995, ISBN nûmer: 90-5028-068-4 );
 • Het Dollardzijlvest, gepeild en aangekaart, (1992 );
 • Tweeduizend jaar Geschiedenis van Overijssel, ( 1990 );
 • Het Groninger landschap, ( 1989 );
 • Tweehonderd jaar geschiedenis van de Nederlandse landbouw, ( 1987 )
 • Tweeduizend jaar Geschiedenis van Noord-Brabant, ( 1987 );
 • Tweeduizend jaar geschiedenis van Gelderland, ( 1986 );
 • Geïllustreerde Bosatlas van de Wereldgeschiedenis, ( 1984 );
 • Tienduizend jaar Geschiedenis der Nederlanden, ( 1984, ISBN nûmer 3e printinge 1991: 90 366 0613.6 )

Wittenskiplike artikels/haadstikken[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Terschelling en de visserij 1860-1920 yn: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 42 (1981) 41-52
 • Woningbouw en stadsuitbreiding in het 19de-eeuwse Leeuwarden yn: Historisch Geografisch Tijdschrift 2 (1984) 72-82
 • Terug in het archief: Archivalia en historische geografie yn: Nederlands Archievenblad 1986, 48-52
 • Wel socialerig, maar het mag geen geld kosten - Leeuwarden en de Woningwet 1902-1918 yn: Leeuwarder Historische Reeks I (1987), 135-165
 • Oudere zeekleipolder: Het zeekleilandschap rond Biessum en Delfzijl yn: Historisch Geografisch Tijdschrift 6, (1988), 31-33
 • Dr. Gerrit Smit (1923-1988): bibliografie yn: Historia Agriculturae XVIII (1988), VII-X
 • Van couleur régionale naar couleur politique: de parlementaire kaart van Noord-Nederland (1850-1917)'’ yn : Historia Agriculturae XVIII (Grins 1988), 180-225
 • Foaropwurd by de werútjefte fan H.J. Keuning’s - De Groninger Veenkoloniën (oarspronklik: Amsterdam, 1933). Grins, 1989
 • (mei P. Kok) Invalshoeken voor een integrale geschiedschrijving van Leeuwarden. Yn: Leeuwarder Historische Reeks II (1990), 198-212
 • (mei J. van der Woude) De bevolkingsomvang van Leeuwarden in de negentiende eeuw (1795-1899) yn: Leeuwarder Historische Reeks II (1990), 176-198
 • Tusken Lauwers en Linde: de grinzen fan Fryslân mei Grinslân, Drinte en Oerisel, benammen yn de 18e ieu yn: It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy LII (1990) 161-193
 • De ruimtelijke ordening van de provincie Groningen 1942-1990 yn: Provinciale Planologische Dienst Groningen 1942-1990. Grins, 1990, 11-33
 • De laat-middeleeuwse namen van de klokslag van Leeuwarden: een historisch-geografische verkenning yn: It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy LIII (1991), 161-200
 • Divergentie en convergentie: twee eeuwen sociaal-economische ontwikkeling in de Eems-Dollardregio (1815-1990) yn: O.S. Knottnerus et al.(red.) - Rondom Eems en Dollard/Rundum Ems und Dollart (Grins/Leer, 1992) 327-360
 • Eene jonghe aencommende Lantstadt: bevolkingsomvang en bevolkingsgroei van Leeuwarden in de 16e eeuw (1511-1606), yn: Leeuwarder Historische Reeks III (1992), 107-142
 • Een lijst met Leeuwarder burgers uit 1492, yn: De Vrije Fries LXXIX (1993), 63-102
 • De demografische ontwikkeling van Leeuwarden in de 17e en 18e eeuw (1606-1793) yn: Leeuwarder Historische Reeks IV (1993), 40-104
 • De wortels van het liberalisme in de provincie Groningen yn: G.Voerman (red.), Het liberalisme in Groningen, (Grins, 1995) 5-26
 • Modernisering en verkeutering: De Gelderse Landbouw in de periode 1920-1950 yn: J.Bieleman e.o.(red.), Anderhalve eeuw Gelderse landbouw: de geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland, (Arnhim/Grins 1995) 182-211
 • De Friese stedenhiërarchie 1800-2000, Stedelijke stabiliteit en verschuiving in een relatief dunbevolkt gewest yn: Historisch Geografisch Tijdschrift 15 (1997), 1-10
 • From 1000 to 2000 AD: Landscape and Economy in the Wadden Area yn: J.N.H. Elerie & A. Woudstra (ed.) A new perspective for the Wadden area, the 7th Keuning conference, jubilee conference of the Dutch Society for the Preservation of the Wadden Sea, (Ljouwert, 28 novimber 1995), 11-17 Ek ferskynd as: Van 1000 naar 2000: landschap en economie in het Waddengebied yn: ibidem, Een nieuw toekomstperspectief voor het Waddengebied, z.p,z.j. (Grins, 1997) 11-18
 • De naamgever van de Hollanderdijk yn: Van Potmarge tot Jokse, Bydragen ta de skiednis fan it Súdertrimdiel III (Wurdum 1997) 47-50
 • De demografische ontwikkeling, 1750-1917 yn: Joh. Frieswijk e.o. (red.), Geschiedenis van Friesland/Skiednis fan Fryslân, Boom/Fryske Akademy (Amsterdam/Ljouwert, 1998) 40-60
 • De demografische ontwikkeling na 1917 yn: Joh. Frieswijk e.o. (red.), Geschiedenis van Friesland/Skiednis fan Fryslân, Boom/Fryske Akademy (Amsterdam/Ljouwert, 1998) 213-231
 • Wonen op hoogten: het terpenlandschap van Middag-Humsterland yn: Landschappen van wereldformaat (themanummer Historisch-Geografisch Tijdschrift XVI (1998), 115-126
 • De atlassen als bron voor de historische geografie van Friesland yn: Studiedag de Robles atlassen. Ryksargyf Fryslân (Ljouwert 1999) 23-33
 • Leeuwarden tussen middeleeuwen en nieuwe tijd, yn: René Kunst et al. (red.) Ljouwert 750-2000, Hoofdstad van Friesland (Frjentsjer 1999) 78-105
 • Begrensde expansie, yn: René Kunst et al. (red.) Ljouwert 750-2000, Hoofdstad van Friesland (Frjentsjer 1999) 358-376
 • De bestuurlijke ontwikkeling van Leeuwarden en zijn politieke kaders yn: René Kunst et al. Leeuwarden 750-2000, Hoofdstad van Friesland (Frjentsjer 1999) 377-395
 • Bevolking en bedrijf' (co-auteur Paul Th. Kok) in: René Kunst et at. Leeuwarden 750-2000, Hoofdstad van Friesland (Franeker 1999) 396-413
 • ‘Noord-Nederland: een demografisch reservaat? Kanttekeningen bij het Friese ‘genoom’ in: De Vrije Fries 80 (2000), 29-54
 • Friesland verliest zijn kinderen. Enkele bespiegelingen over de omvang van de emigratie en de landverhuizing in de periode 1880-1960, It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy LXIII (2001), nr. ¾, 190-205
 • Begrafenissen te Groningen (Nieuwe of Noorderkerk 1672)'’ yn: Gruoninga 46 (2001), 104-109
 • Een schamele wooncultuur. Volkshuisvesting vóór de Woningwet'’ yn: Weezel Errens, D. van (red.), Bouwen voor de smalle beurs: 100 jaar Woningwet in Fryslân (Ljouwert, 2002) 25-35
 • Blokhuizen en zoutketen: Harlingen, Almenum en Noordees in de zestiende eeuw'’ yn: Landschap in archieven, (temanûmer) Historisch-Geografisch Tijdschrift XX (2002), nr. 3, 134-137
 • ‘'Een vlucht voorwaarts. Bespiegelingen rond de economische politiek van het stadsbestuur van Groningen in het eerste kwart van de 17de eeuw’' yn: Historisch Jaarboek Groningen 2003, 37-58
 • ‘'Leeuwarden: centrumstad of ‘perifere’ stad; ofwel: de kleinste grote stad van Nederland’'. yn: René Kunst (ed.), Leeuwarden, beelden van een centrumstad. Teksten van lezingen gehouden op twee herdenkingssymposia t.g.v. vijfhonderd jaar hoofdstedelijke status. (Ljouwert, 2005) 23-34
 • Algemene inleiding De Friese elf steden ýn: D. de Vries e.o., Historische plattegronden van Nederlandse steden, De Friese elf steden, deel I, Dokkum, Harlingen, Hindeloopen, Stavoren en Workum, (Alphen aan den Rijn/Ljouwert, 2006), 9-24
 • De waterstaat van de gemeente Winsum en omstreken, 1300-1850, in: R. Alma e.a., Winsum 1057-2007 (Winsum, 2007), 107-124
 • De Januskop van Caspar de Robles: Gemenebest versus Stadstaat: Friezen en Groningers door de eeuwen heen yn: Historisch Jaarboek Groningen 2007, 85-104
 • Mens en land in de zestiende eeuw, yn: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Swol 2008), 11-33.
 • Stad en Lande, het Duitse Rijk en de Nederlanden 1498-1536 yn: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Swol 2008), 34-49.
 • Heroriëntatie op de Unie en op Holland yn: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 152-209.
 • Interne staatkundige verhoudingen in Stad en Lande yn: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Swol 2008), 211-229.
 • Ontwrichting en oligarchisering: het midden van de zeventiende eeuw yn: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.a. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 230-243.
 • (tegearre mei Otto S. Knottnerus) Verharding en verscherping 1536-1568 yn: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.d. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Zwolle 2008), 71-105.
 • (tegearre mei Otto S. Knottnerus) De opstand 1568-1594 yn: Duijvendak, M.G.J., H. Feenstra e.d. (red.), Geschiedenis van Groningen II (Swol 2008), 107-151.
 • ‘Vlinten en bermen: Een brief van Willem Lodewijk uit 1616 over de noordelijke stadsuitleg van Groningen (1615-1624) yn: Hervonden Stad. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 14 (2008) 161-168
 • Friese of Duitse stad? Een verkennend onderzoek naar de geografische aspecten van de immigratie in Groningen 1600-1800 yn: Stadsgeschiedenis 4 (2009)1, 1-20
 • In depot, uit depot: Een cijrlijck wapenstuck, een 17e-eeuwse wapensteen yn: Hervonden Stad. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen 14 (2009) 131-138
 • Van Wad tot Warendorf: Groningen en zijn achterland, 1400-1600 yn: Collenteur, G. e.o., Stad en Regio. Opstellen aangeboden aan prof. Dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (Assen 2010) 19-30.
 • Tussen Geologie en Geakunde: Historische geografie van Friesland tussen 1850 en 1950 yn: Borger, G.J. & Ph.H. Breuker (red.), Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap (Hilversum 2010), 28-60, 149-156
 • Schroor, M., Kühn, J., Brown, N., Enemark, J., Vollmer, M., Landscape and culture. Thematic Report No. 2. Yn: Marencic, H. & J. de Vlas (eds.), Quality Status Report 2009. Wadden Sea Ecosystem No. 26 (Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group, Wilhelmshaven 2009)
 • The Wadden Sea Region: the outstanding features of the cultural landscape yn: Essex County Council Historic Environment Branch, Comparative analysis of the landscape and cultural heritage of the Wadden Sea Region (Chelmsford 2010) 5-14.
 • Flutkatastrophen und Küstenschutz in der niederländischen Marschlandschaft: Zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit yn: Fischer, Ludwig & Karsten Reise, Küstenwandel als kulturelle und soziale Herausforderung (München 2011)

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: