Springe nei ynhâld

PC 2007

Ut Wikipedy
ympresje heale finale
winnend partoer (yn 't blau) fan de PC

De PC fan 2007 waard op woansdei 1 augustus ferkeatst. It wie de 154ste edysje fan de wichtichste keatspartij fan it jier.

Foarôf wie nochal wat diskusje oer it lotsjen. De partoeren 5 oant en mei 8 bestiene út allinne mar haadklasse partoeren wêrûnder twa fan de favoriten. Fan dizze partoeren koe dus mar ien de heale finale berikke. It partoer fan Klaas Berkepas wie it ienichste haadklasse partoer by de lêste 8 fan de list. Dit betsjutte dat op syn minst ien earste klas partoer de heale finale helje soe, en op papier hiene Berkepas en dy in maklike 1e en 2e omloop.

De finale wie tusken de partoeren fan de winners fan it jier derfoar Johan van der Meulen, Taeke Triemstra en Auke van der Graaf en it partoer fan Klaas Berkepas, Pieter Scharringa en Daniël Iseger. It partoer fan Van der Meulen kaam maklik op in foarsprong fan 4-0, mar dêrnei wie it foaral troch wat opslachflaters fan Van der Meulen it partoer fan Berkepas wat wêr tichteby komme koe. It waard op lêst alles oan de hang, mei in lytse keats doe't Johan van der Meulen de partij mei in sitbal útmakke.

Johan van der Meulen wie oer de hiele dei sjoen poerbêst oan de opslach en waard, nettsjinsteande in minne rite ûnder de finale keazen ta kening fan de PC 2007.

List fan dielnimmers oan de PC fan 2007

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
1 Wilco Rinia Makkum
Karel Nijman Ljouwert
Gert Jan Meekma Wytmarsum
2 Pieter Bakker Ljouwert
Michel van der Veen Frjentsjer
Tjibbe Hansma Mûnein
3 Dirk Yde Sjaarda Easterein
Erik Haitsma Wommels
Pier Piersma Ljouwert
4 Simon Minnesma Dronryp
Tjitte Bonnema Tsjummearum
Folkert van der Wei Wytmarsum
5 Rutmer van der Meer Sint Jabik
Jacob Wassenaar Sint Anne
Chris Wassenaar Minnertsgea
6 Jochum Bouma Easterlittens
Jan Willem van Beem Dronryp
Douwe Groenendijk It Hearrenfean
7 Sibbele Lootsma Snits
Hylke Bruinsma Rie
Marten Feenstra Berltsum
8 Johan van der Meulen Broeksterwâld
Auke van der Graaf Berltsum
Teake Triemstra Sint Jabik
9 Klaas Berkepas Hoarnstersweach
Pieter Scharringa Dronryp
Daniël Iseger Ljouwert
10 Gert Anne van der Bos Holwert
Lennart Adema Wytmarsum
Feiko Broersma Easterlittens
11 Jan Dirk de Groot Bûtenpost
Marten Hiemstra Rie
Alle Jan Anema Reduzum
12 Johan Abma Gau
jerck Floris Karsten Hartwert
Arie den Breejen Arum
13 Louwrents Reitsma Menaam
Jacob Klaas Haitsma Wommels
Gerrit Flissijn Easterein
14 Rutger van der Meer Dolsterhuzen
Bauke van der Graaf Berltsum
Jan Hospes Grins
15 Feite de Haan Easterein
René Anema Balk
Willem Rienks Weins
16 Robert Rinia Arum
Renze Pieter Hiemstra Sint Jabik
Peter de Boer Frjentsjer
1e list
1 Wilco Rinia c.s. - 2 Pieter Bakker c.s. 5-3 (6-0)
3 Dirk Yde Sjaarda c.s. - 4 Simon Minnesma c.s. 5-4 (6-4)
5 Rutmer van der Meer c.s. - 6 Jochum Bouma c.s. 5-3 (6-4)
7 Sibbele Lootsma c.s. - 8 Johan van der Meulen c.s. 4-5 (6-6)
9 Klaas Berkepas c.s. - 10 Gert Anne van der Bos c.s. 6-3 (6-4)
11 Jan Dirk de Groot c.s. - 12 Johan Abma c.s. 5-2 (6-4)
13 Louwrents Reitsma c.s. - 14 Rutger van der Meer c.s. 5-1 (6-6)
15 Feite de Haan c.s. - 16 Robert Rinia c.s. 5-4 (6-4)
2e list
1 Wilco Rinia c.s. - 3 Dirk Yde Sjaarda c.s. 5-3 (6-0)
5 Rutmer van der Meer c.s. - 8 Johan van der Meulen c.s. 5-5 (4-6)
9 Klaas Berkepas c.s. - 11 Jan Dirk de Groot c.s. 5-5 (6-4)
13 Louwrents Reitsma c.s. - 15 Feite de Haan c.s. 4-5 (2-6)
3e list
1 Wilco Rinia c.s. - 8 Johan van der Meulen c.s. 4-5 (0-6)
9 Klaas Berkepas c.s. - 15 Feite de Haan c.s. 5-2 (6-0)
finale
8 Johan van der Meulen c.s. - 9 Klaas Berkepas c.s. 5-5 (6-6), partoer 8 wint.
  • Johan van der Meulen