Springe nei ynhâld

PC 2016

Ut Wikipedy
PC 2016
PC 2016-kening Hans Wassenaar yn 2013
PC 2016-kening Hans Wassenaar yn 2013
plak en tiid
lân Nederlân
provinsje Fryslân
gemeente Frjentsjerteradiel
plak Frjentsjer
holden yn Sjûkelân
datum 3 augustus 2016
evenemint PC
edysje 163
bysûnderheden
soarte evenemint sportevenemint (keatsen)
org. troch Permaninte Kommisje
   fan de Frjentsjerter
   Balferkeatsersdei
winner(s) Jan Dirk de Groot
Renze Pieter Hiemstra
Hans Wassenaar
kening Hans Wassenaar
offisjele webside
Webside fan 'e PC

De PC fan 2016 waard op woansdei 3 augustus ferkeatst. De 163ste edysje waard ferkeatst op in reinige dei, en de winners wienen Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar.

De lotting hie as risseltaat dat de beste partueren wol aardich ferdield sieten. Allinne de bruorren Taeke en Bauke Triemstra moasten fuortendaliks yn de earste omloop tsjin elkoar.

De partij wêr't de measte belangstelling foar wie, wie fansels dy fan Gert-Anne van der Bos mei Taeke Triemstra tsjin it partuer fan Bauke Triemstra. Meidat opslagger Gert-Anne it perk net fine koe en it partuer fan Bauke Triemstra degelik keatste mei foaral in goeie foarynse Dylan Drent moasten de winners fan 2015 al yn de earse omloop belies jaan. Dat wie wol in sneu ôfskie fan Daniël Iseger dy't syn lêste PC keatste.

Fierder wie de lêste partij fan de earste list in tige spannende partij tusken de earste klas partueren fan Johannes van der Veen en Peter van Zuiden. It waard sels alles oan de hang, wêrnei it partuer fan Peter van Zuiden trochgie nei de twadde list.

List fan dielnimmers

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
1 Enno Kingma Wier
Pieter Jan Plat Ljouwert
Jouke Bosje Ljouwert
2 Elgar Boersma Stiens
Jelmer Westra Berltsum
Laas Pieter van Straten Feinsum
3 Menno van Zwieten It Hearrenfean
Pier Piersma Easterlittens
Sjoerd de Jong Sint Anne
4 Tjisse Steenstra Bitgummole
Herman Sprik Wytmarsum
Cornelis Terpstra Bitgummole
5 Haye-Jan Nicolay Britsum
Kees van der Schoot Seisbierrum
Pieter van der Schoot Seisbierrum
6 Marten Bergsma Minnertsgea
Erwin Zijlstra Easterlittens
Hendrik Kootstra Minnertsgea
7 Bauke Triemstra Sint Jabik
Dylan Drent Harns
Patrick Scheepstra Frjentsjer
8 Gert-Anne van der Bos Holwert
Taeke Triemstra Sint Jabik
Daniël Iseger Ljouwert
9 Jelle Atema Jiskenhuzen
Erik Haitsma Wommels
Willem Heeringa Tsjummearum
10 Johan van der Meulen Bitgummole
Alle-Jan Anema Grou
Hylke Bruinsma Minnertsgea
11 Hendrik Tolsma Ljouwert
Jacob-Klaas Haitsma Wommels
Jan Schurer Easterein
12 Jelte-Pieter Dijkstra It Hearrenfean
Hendrik Jan van der Velde Boalsert
Evert Pieter Tolsma Winsum
13 Dirk Yde Sjaarda Easterein
Bauke Dijkstra Easterein
Steven de Bruin Frjentsjer
14 Jan Dirk de Groot Bûtenpost
Renze Pieter Hiemstra Sint Jabik
Hans Wassenaar Ljouwert
15 Johannes van der Veen Pitersbierrum
Sip Jaap Bos Eanjum
Jelle Jaap Stiemsma Ljussens
16 Peter van Zuiden Tsjerkwert
Allard Hoekstra Frjentsjer
René Anema Balk
1e list
1 Enno Kingma c.s. - 2 Elgar Boersma c.s. 5-3 (6-0)
3 Menno van Zwieten c.s. - 4 Tsjisse Steenstra c.s. 4-5 (2-6)
5 Haye-Jan Nicoaly c.s. - 6 Marten Bergsma c.s. 0-5 (4-6)
7 Bauke Triemstra c.s. - 8 Gert-Anne van der Bos c.s. 5-3 (6-6)
9 Jelle Attema c.s. - 10 Johan van der Meulen c.s. 3-5 (0-6)
11 Hendrik Tolsma c.s. - 12 Jelte-Pieter Dijkstra c.s. 5-4 (6-0)
13 Dirk Yde Sjaarda c.s. - 14 Jan Dirk de Groot c.s. 2-5 (6-6)
15 Johannes van der Veen c.s. - 16 Peter van Zuiden c.s. 5-5 (6-6)
2e list
1 Enno Kingma c.s. - 4 Tsjisse Steenstra c.s. 2-5 (0-6)
6 Marten Bergsma c.s. - 7 Bauke Triemstra c.s. 3-5 (6-6)
10 Johan van der Meulen c.s. - 11 Hendrik Tolsma c.s. 1-5 (2-6)
14 Jan Dirk de Groot c.s. - 16 Peter van Zuiden c.s. 5-1 (6-2)
3e list
4 Tsjisse Steenstra c.s. - 7 Bauke Triemstra c.s. 5-5 (6-4)
11 Hendrik Tolsma c.s. - 14 Jan Dirk de Groot c.s. 0-5 (6-6)
finale
4 Tsjisse Steenstra c.s. - 14 Jan Dirk de Groot c.s. 4-5 (6-6)

Hans Wassenaar waard útroppen ta kening fan dizze PC.