Springe nei ynhâld

PC 2014

Ut Wikipedy
Iepening fan de PC

De PC fan 2014 waard op woansdei 30 july ferkeatst. It wie de 161ste edysje fan de wichtichste keatspartij fan it jier. It wie in moaie simmerdei mei ideale keatsomstannichheden.

Marten Feenstra en Pier Piersma

Mei it lotsjen wiene der foar it earst twa partueren pleatst. De earste twa partueren yn de 'ranking' waarden sadanich pleatst dat sy net tsjin mekoar keatse koene. De lotting wie moai ferdield sadat de sterkere partueren mekoar meast yn de heale finale tsjinkomme soene. Ek wie it opmerklik dat it partuer fan Menno van Zwieten net meidwaan mocht, as sânde op de 'ranking' moasten ja dochs mei de 'keats-off' meidwaan om it lêste PC-plakje, en dy waard wûn troch it partuer fan Johannes van der Veen.

Oan it begjin fan de dei wy der fuort in ferassing. It partuer fan Johan van der Meulen waard fuort fan de list ferwidere troch it degelik keatsende jonge partuer fan Haye Jan Nicolay. It partuer fan Johan van der Meulen kaam net ien kear yn de wedstriid en sa wie de PC fan de winners fan de foarige PC gau ôfrûn. De oare toppartueren wûnen harren wedstriid allegear maklik en troch goed te keatsen.

Op de twadde list waard it partuer fan Haye Jan Nicolay ferslein toch it partuer fan Jelte Pieter Dijkstra. It partuer fan Jan Dirk de Groot waard ferslein troch Martijn Olijnsma. De favorite partueren van van der Bos en Steenstra giene maklik nei de heale finale.

Yn de heale finale waard Teake Triemstra yn it partuer fan Gert Anne van der Bos ferfong troch Jacob Wassenaar. Wassenaar naam de lêste wiken wol faker it plak fan Teake yn dy't in langdurige blessure oan syn skouder hie. Yn harren wedstriid tsjin Tsjisse Steenstra kamen se earst wol in spul achter, wylst sy op de stuit begûnen. It perk fan Cornelis Terpstra en Herman Sprik joech mêr tsjinstân dan yn de eardere omlopen. Mar doe't se ien kear yn it perk steane doe kearde de partij en waard der maklik wûn, benammen trochdat Jacob Wassenaar foarin geweldich stie te keatsen. Yn de oare partij hie it bettere partuer fan Olijnsma moaite om te winnen fan Jelte Pieter Dijkstra. Nei in foarsprong fan 3-5 waard der dochs noch ferlern, benammen troch in protte fouten. Dit wie de lêste kans op in PC oerwinning foar Marten Feenstra dy't syn lêste seizoen keatste.

It winnende perk yn aksje

De finale wie ienrjochtingsferkear. It partuer fan Jelte Pieter Dijkstra wie hielendal útkeatst en koe gjin fûst meitsje tsjin de favoriten. Benammen Jacob Wassenaar liet wer sjen dat der it keatsen noch net ferleard wie en jage in protte ballen oer de boppe.

List fan dielnimmers

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
1 Johan van der Meulen Bitgummole
Renze Pieter Hiemstra Sint Jabik
Hylke Bruinsma Minnertsgea
2 Haye Jan Nicolay Britsum
René Anema Balk
Jan Schurer Frjentsjer
3 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein
Hendrik Jan van der Velde Boalsert
Sjoerd de Jong Sint Anne
4 Gosse Beeksma Koarnjum
Bauke Dijkstra Easterein
Rudolf Soepboer Holwert
5 Hendrik Tolsma Goutum
Allard Hoekstra Frjentsjer
Thomas van Zuiden Tsjerkwert
6 Jan Dirk de Groot Bûtenpost
Dylan Drent Harns
Hans Wassenaar Ljouwert
7 Martijn Olijnsma Grou
Marten Feenstra Feinsum
Pier Piersma Easterlittens
8 Dirk Yde Sjaarda Easterein
Erik Haitsma Wommels
Siebe Greidanus Wjelsryp
9 Enno Kingma Sint Jabik
Pieter Jan Plat Ljouwert
Jouke Bosje Ljouwert
10 Feiko Broersma Ljouwert
Sip Jaap Bos Eanjum
Jelte Visser Seisbierrum
11 Gert-Anne van der Bos Holwert
Taeke Triemstra/Jacob Wassenaar Sint Jabik
Daniël Iseger Ljouwert
12 Pieter van Althuis Frjentsjer
Jacob Klaas Haitsma Sint Anne
Patrick Scheepstra Frjentsjer
13 Michiel Scheepvaart Makkum
Tjerck-Floris Karsten Boalsert
Erwin Zijlstra Easterlittens
14 Bauke Triemstra Sint Jabik
Alle Jan Anema Grou
Hendrik Kootstra Minnertsgea
15 Johannes van der Veen Pitersbierrum
Hyltje Bosma Makkum
Steven de Bruin Tsjummearum
16 Tjisse Steenstra Bitgummole
Herman Sprik Wytmarsum
Cornelis Terpstra Bitgummole
1e list
1 Johan van der Meulen c.s. - 2 Haye Jan Nicolay c.s. 4-5 (0-6)
3 Jelte-Pieter Dijkstra c.s. - 4 Gosse Beeksma c.s. 5-3 (6-6)
5 Hendrik Tolsma c.s. - 6 Jan Dirk de Groot c.s. 1-5 (6-6)
7 Martijn Olijnsma c.s. - 8 Dirk Yde Sjaarda c.s. 5-2 (6-6)
9 Enno Kingma c.s. - 10 Feiko Broersma 5-1 (6-2)
11 Gert-Anne van der Bos c.s. - 12 Pieter van Althuis c.s. 5-3 (6-0)
13 Michiel Scheepvaart c.s. - 14 Bauke Triemstra c.s. 5-5 (4-6)
15 Johannes van der Veen c.s. - 16 Tsjisse Steenstra c.s. 0-5 (4-6)
2e list
2 Haye Jan Nicolay c.s. - 3 Jelte-Pieter Dijkstra c.s. 2-5 (6-6)
6 Jan Dirk de Groot c.s. - 7 Martijn Olijnsma c.s. 2-5 (2-6)
9 Enno Kingma c.s. - 11 Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 (6-6)
14 Bauke Triemstra c.s. - 16 Tsjisse Steenstra c.s. 2-5 (2-6)
3e list
3 Jelte-Pieter Dijkstra c.s. - 7 Martijn Olijnsma c.s. 5-5 (6-0)
11 Gert-Anne van der Bos c.s. - 16 Tsjisse Steenstra c.s. 5-3 (6-4)
finale
3 Jelte-Pieter Dijkstra c.s. - 11 Gert-Anne van der Bos c.s. 0-5 (6-6)

Daniël Iseger waard útroppen ta kening fan dizze PC.