PC 2001

Ut Wikipedy

Op woansdei 1 augustus 2001 waard de 148e edysje fan de PC ferkeatst op it Sjûkelân yn Frjentsjer. Oan it ein fan de dei kaam it partoer fan Pieter van Tuinen, Andre Kuipers en Chris Wassenaar yn de kranse foar de bestjoerstinte. Chris waard keazen ta kening.

List fan dielnimmers oan de PC fan 2001[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

1
Yde Klaas Dijkstra Makkum
2
Johan Meirink Hallum
Peter Dijkstra Bitgumermole
Gerrit Groen Wergea
André Iedema Menaam
Pier Piersma Ljouwert
   
   
3
Johannes G. Dijkstra Húzum
4
Pieter van Tuinen Ljouwert
Henk Vlietstra Frjentsjer
André Kuipers Bitgumermole
Douwe Groenendijk Grins
Chris Wassenaar Minnertsgea
   
   
5
Rutmer van der Meer Wergea
6
Sibbele Lootsma Snits
Jacob Wassenaar Minnertsgea
Jan Willem van Beem Dronryp
Wybe Visser Dronryp
Arie den Breejen Arum
   
   
7
Johan Abma Snits
8
Hendrik Sweering Folsgare
Tjepco Miedema Tytsjerk
René Tiesma Boalsert
Jochum Bouma Snits
Robert Roosjen Ljouwert
   
   
9
Rimar Goudberg It Hearrenfean
10
Simon Minnesma Dronryp
Wilco Rinia Makkum
Kor Zittema Hallum
Marten Hiemstra Ried
Auke van der Graaf Berltsum
           
11 Klaas Anne Terpstra Minnertsgea 12 Klaas Berkepas Aldeboarn
  Rinse Bleeker It Hearrenfean   Dirk-Jan van der Woud Goutum
  Daniël Iseger Ljouwert   Marten Feenstra Berltsum
           
13 Herman Vijlbrief Grins 14 Robert Rinia Makkum
  Bauke van der Graaf Berltsum   Tjitte Bonnema Frjentsjer
  Simke Altenburg Reahûs   Thomas van der Meer Baerd
           
15 Johan Okkinga Arum 16 René Janse Grins
  Sake Porte Winsum (Grinslân)   Karel Nijman Ljouwert
  Teake Triemstra Sint Jabik   Folkert van der Wei Wytmarsum

Utslaggen 1e list[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 1 - 2: 5-3 (6-6)
 • 3 - 4: 4-5 (2-6)
 • 5 - 6: 1-5 (6-6)
 • 7 - 8: 5-3 (6-2)
 • 9 -10: 3-5 (4-6)
 • 11-12: 1-5 (6-6)
 • 13-14: 5-3 (6-0)
 • 15-16: 5-1 (6-2)

Utslaggen 2e list[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 2 - 4: 0-5 (2-6)
 • 6 - 7: 4-5 (4-6)
 • 10-12: 4-5 (4-6)
 • 13-15: 3-5 (4-6)

Utslaggen heale finale[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 4 - 7: 5-2 (6-2)
 • 12-15: 5-5 (6-6)

Utslach finale[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • 4 - 15: 5-3 (6-6)

Kening PC 2002[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Chris Wassenaar