Tema:Fryske sport

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
< Haadside < Oersjoch temasiden < Sport < Tema:Fryske sport
Fryske sport

De Temaside Fryske sport jout in oersjoch fan siden dy't mei Fryske sporten en sport yn Fryslân te krijen hawwe. Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside.

Frisian flag.svgSide fan de moanne

Riemer van der Velde (Bakkefean, 28 oktober 1940) is in ûndernimmer en sportbestjoerder fan SK It Hearrenfean. Hy wie fan septimber 1983 oant en mei 1 oktober 2006 de foarsitter fan fuotbalklup SK It Hearrenfean. Ek hat Van der Velde in koart skoftke proffuotbal spile by Be Quick út Grins. Yn syn jonge jierren die Van der Velde ek oan gersbaanrezen. By it fuotbaljen wie er topskoarder by fjirdeklasser Bakkefean. list


Fryske sportorganisaasjes


Ferskaat

Alex Pama · Foppe de Haan · Jan Riedstra · Riemer van der Velde · Jan Charisius · Henk Gemser · Sietse Westra · Anton Dalhuysen


Siden dêr't ferlet fan is


Sietse Westra · De Friesland Aris · VC Snits · Jacob Klaas Haitsma (keatser) · Erik Haitsma (keatser) Tsjibbe Hansma (keatser) · Menno van Zwieten (keatser) · Sjoerd de Jong (keatser) · Hendrik Tolsma (keatser) · René Anema (keatser) · Thomas van Zuiden (keatser) · Antke van der Wal (fierljepster)


bewurkje