Freulepartij

Ut Wikipedy
Gean nei: navigaasje, sykje
Freulepartij
Ympresje fan de Freulepartij 2004
Ympresje fan de Freulepartij 2004
holden yn Wommels
sport Keatsen
earste edysje 5 augustus 1903
Temaside  Sport

De Freulepartij yn Wommels is de wichtichste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier. De partij waard foar it earst spile op 5 augustus 1903.[1] De priis is neamd nei frelle Clara Jacoba de Vos van Steenwijk en bestiet út in miniatuer fan it hûs fan de frelle.

De dielname oan dizze partij stiet iepen foar jongespartoeren fan ôfdielingen fan de KNKB. Eltse ôfdieling mei maksimaal ien partoer nei de Freule stjoere.

Eardere winners fan de Freulepartij meie net nochris dielnimme, ek al falle de jonges noch yn de goeie leeftydsklasse. It besikerstal fan de keatspartij yn Wommels leit alle jierren rûchwei tusken de 8.000 en de 10.000 minsken.

It winnen fan de Freulepartij wurdt rekkene as it earste bledsje fan it Klaverke Fjouwer. De oare trije bledsjes fan it Klaverke Fjouwer kinne wûn wurde by; de Jong Nederlânpartij, de Bûnspartij foar senioaren en de PC.

Winners[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De list mei winners fan de Freulepartij:

Jier Plak Keatsers
2017 Boalsert Hidzer Bogaard
Jelle Cnossen
Menno Galama
2016 Menaam Harmen Schuitmaker
Tom Gerard Cats
Tycho de Groot
2015 Makkum Jurre Rinia
Jouke Vlasbloem
Klaas Pier Folkertsma
2014 Hijum-Finkum Hielke Beijering
Jetze Lutzen Plantenga
Laas Pieter van Straten
2013 Dronryp Wierd Baarda
Sander Kingma
Sybren Blanksma
2012 Frjentsjer Kars Zeinstra
Allard Hoekstra
Christian de Haan
2011 Seisbierrum Johannes van der Veen
Kees van der Schoot
Pieter van der Schoot
2010 Boalsert Hendrik Bouwhuis
Willem Siebe Hilwerda
Peter van Zuiden
2009 Wjelsryp Pieter Sijbren Scharringa
Jelle Scharringa
Elmar Pieterse
2008 Wjelsryp Jelmer Hofstee
Paulus Yde Walda
Jouke Bosje
2007 Tsjummearum Arnold Zijlstra
Hans Wassenaar
Steven de Bruin
2006 Dronryp Sjoerd van der Meer
Rutger Diertens
Johan Diertens
2005 Holwert Gert Anne van der Bos
Matthijs van der Velde
Rudolf Soepboer
2004 Makkum Lennart Adema
Hyltje Bosma
Jorn Adema
2003 Wytmarsum J. Zaagemans
C. Anema
G.J. Meekma;
2002 Reahûs/Turns T.Altenburg
B.Poelsma
S. Terwisscha v. Scheltinga;
2001 Wommels H. Engbringhof
J.K. Haitsma
Kees Adema;
2000 Stiens F. Ferwerda
S. Ferwerda
J.Oostra;
1999 St. Jabik T. Triemstra
W. Veenstra
D. Hogenhuis;
1998 Menaam J.H. Postma
K. Kingma
W. Bijlsma;
1997 Minnertsgea H.G. Drijfhout
W.J. de Roos
C. Terpstra;
1996 Minnertsgea P. Sinnema
J. Wassenaar
R. Faber;
1995 Marsum G. Hiemstra
H. Jorritsma
J. Jorritsma;
1994 Berltsum R. Grovenstein
J. Boomsma
A. v.d. Graaf;
1993 Minnertsgea W.H. de Haan
Joh. Wassenaar
W. Faber;
1992 Wommels M. Brouwer
H. Tanja
R. Klijnsma;
1991 Easterein G.J. Hiemstra
R. Hoekstra
R. Sijbesma;
1990 Tsjummearum W. Heeringa
P. Zuidema
S. Broekstra;
1989 Frjentsjer A. Terpstra
R. Hooghiemstra
R. van Wier;
1988 Sweins M. Sijtsma
J. de Jong
L. Idsardi;
1987 Frjentsjer E. Seerden
J. Nagel
R. Tempel;
1986 Makkum Y.K. Dijkstra
Y. Smink
C. v.d. Logt;
1985 Frjentsjer M. Wever
T. Vellinga
J. Sjoers;
1984 Arum A. v.d. Meer
J. van IJs
G. Okkinga;
1983 Dronryp G. Smid
T. Ringia
W. Tuinman;
1982 Reduzum G.Zijlstra
P.Tolsma
A. Tolsma;
1981 Pingjum S. Nieuwenhuis
D. de Haan
A. Kooistra;
1980 Arum J. Hibma
R. Wiersma
H. Rusticus;
1979 Makkum P. Rinia
F. Huisman
T. Bootsma;
1978 St. Jabik J.H. Bierma
L. Leeuwen
J. Nicolai;
1977 Kimswert A. Brunia
A. v. Straten
H. Wiersma;
1976 Dronryp K. Laanstra
Y. Arendz
D.J. v.d. Wal;
1975 Frjentsjer N. Douma
D. Hoekstra
D. Kuperus;
1974 Dronryp D. Smeding
G. Jorritsma
J. Vaas;
1973 Harns J. v.d. Molen
G. Taekema
Sj. Nota;
1972 Bitgum J. v.d. Vlugt
K. Larooi
O. Larooi;
1971 Stiens G. Faber
P.J. Faber
A. Rinkema;
1970 Frjentsjer R. de Jong
H. Procee
C. Roosenburg;
1969 Wommels P. de Jong
H. Zijlstra
J. Joustra;
1968 Frjentsjer H. Seerden
A. de Boer
A. Roosenburg;
1967 Bitgum D. Beimers
H. Laanstra
M. Zijlstra;
1966 Marsum Y. Zuiderveld
H. Klazinga
L. Breuker;
1965 Frjentsjer S. Hoekstra
E. Veltman
H. Kramer;
1964 Easterlittens P. Zijlstra
R. Toering
A. Toering;
1963 Ljouwert H. Volbeda
R. Sepp
C. Schaalje;
1962 Ljouwert R. de Ruiter
S. v.d. Meulen
D. Scheepstra;
1961 Tsjummearum T. Meijer
Joh. Reitsma
S. Heeringa;
1960 Ljouwert H. Schaaf
S. v.d. Veer
Joh. Westra;
1959 Pingjum J. v.d. Meer
Tj. Huizenga
O.D. Wijnalda;
1958 Ljouwert R. de Groot
G. Hoekstra
M. Delgrosso;
1957 Easterlittens P. Santema
M. v.d. Molen
M. Santema;
1956 Frjentsjer J. Seerden
P. Sikkema
S. Sikkema;
1955 Stiens J. v. Dijk
J. Bilstra
G. Römer;
1954 Harns J. Dijkstra
J. v. Straten
S. Helfrich;
1953 Ljouwert W. Hulscher
J. Dijkhuis
D. v.d. Zee;
1952 Frjentsjer G. Herrema
E. de Boer
W. de Jong;
1951 Harns P. Schuil
P. Dijkstra
H. Bultje;
1950 Peins H. Gjaltema
E. Faber
P. Boonstra;
1949 Ljouwert J. Bijsterveld
A. Wouda
A. Radelaar;
1948 Reduzum G. Jonker
F. de Jong
U. Tolsma;
1947 Wytmarsum A. v.d. Meer
A.J. v.d. Meer
E.T. Zijlstra;
1946 Arum J. Hiemstra
P. de Groot
J. Tolsma;
1945 Ljouwert S. Sevenster
G. Hoving
A. Veldkamp;
1942 Menaam M. Kingma
J. Stienstra
P. Kamminga;
1941 Berltsum R. Schaafstra
S. Beetstra
H. Rekker;
1940 Raerd P. de Jong
G. de Jong
W. de Boer;
1939 Weidum F. de Boer
Jan de Groot
B. Venema;
1938 Wier K. Wassenaar
W.Wieling
A. Bergsma;
1937 St. Jabik J. Terpstra
K. Tjepkema
D. Ganzinga;
1936 Harns G. Braaksma
F. Bouma
F. Helfrich;
1935 Bitgum Sj.J. Rijpstra
Sj.A. Rijpstra
P. Burenga;
1934 Ljouwert B. v.d. Woude
P. Dorenbos
R. Keizer;
1933 Huzum Y. Swierstra
A. Paassen
B. de Vries;
1932 Snits Y. Blom
Sj. Ypma
Sj. Sikkes;
1931 Harns B. v. Seijst
F. de Jager
S. v.d. Meer;
1930 Arum L. v.d. Weerd
G. Kuipers
C. Kamminga;
1929 Bitgum D. Halbertsma
G. Stienstra
M. Halma;
1928 St. Anne J. Bijlsma
T. Brouwer
H. de Jong;
1927 Pingjum S.R. de Vries
D.L. Hylarides
Tj. Hiemstra;
1926 Frjentsjer E. v.d. Schoot
G. v. Smeden
R. Kats;
1925 Wommels T. de Haas
R. Pagels
A. Tjallema;
1924 Mantgum J. de Groot
A. Mulder
H. Jepma;
1923 Holwert H. Schaafsma
O. Hiddema
J. Tilstra;
1922 Boalsert C. de Way
S. Kramer
L. Kramer;
1921 Frjentsjer Chr. v.d. Woude
J. Paulides
S. Haitsma;
1920 Wommels E. de Groot
J. Krips
R. Boersma;
1919 Dokkum H. Visser
K. Kooistra
P. Ronner;
1918 St. Anne Y. Schuitmaker
J. Schat
R. Kuiken;
1917 Wytmarsum T. Zijlstra
J.A. Reitsma
D. Hettema;
1916 Dokkum K. Toornstra
P. Brouwer
I. Jousma;
1915 Harns J. v.d. Plaats
A. van Veen
J. Broersma;
1913 Raerd W. Oosterhof
H. de Jong
J. de Jong;
1912 Dokkum G. de Vries
Tj. Hoogeveen
R. Brouwer;
1911 Easterein J.Y. Heeg
L. Bonnema
B. de Haan;
1910 Penjum J. Reitsma jr.
O. Postma
J. Dijkstra;
1909 Frjentsjer D. Ferwerda
A. Smidts
Y. Aukema;
1908 Achlum H. Rollingswier
U. Donia
J. Alkema;
1907 Achlum H. Rollingswier
F.de Jong
J. Alkema;
1906 Frjentsjer J.U. Vlietstra
J. Alkema
M. Hiemstra;
1905 Arum B.K. Tolsma
H. Kuipers
J. Postma;
1904 Easterein A. Terpstra
A.H. Dijkstra
M. Bonnema;
1903 Easterlittens H. v.d. Feer
Th. v. Buren
S. v. Buren;

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. +wommels kaatspartij wommel Groote jongens kaatspartij, út it argyf fan de Ljouwerter Krante, 27 july 1903