Freulepartij 2004

Ut Wikipedy

De Freulepartij 2004 dy't op 11 augustus 2004 spile waard yn Wommels, wie de 100e edysje fan de wichtichste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier. Oan dizze edysje fan de Freule diene 61 partoeren mei, in rekord yn de skiednis fan de Freule. De dei hie in frjemd ferrin, wêrby it waar in haadrol spile. Nei de start om 9.00 oere by driigjend waar moast it spul al foar healwei tsienen stillein wurde fanwege de rein. Lang like it derop dat der net wer keatst wurde soe mar om healwei tolven begûn it te ljochtsjen, en de Freulepartij koe fjirder by prachtich waar ferkeatst wurde.

It lot wie op dizze Freulepartij geunstich foar tal fan sub-toppers. Alle as favoryt oanmurken partoeren soene elkoar al foar de heale finale moetsje. Op de fjirde list troffen de toppartoeren fan Wommels en Makkum elkoar en dêr waard de Freule 2004 beslist. Makkum feroardiele it heechfavorite Wommels ta in fiifde pryske en sloech him fierder sûnder al te folle tsjinstân yn de krânse.

List fan priiswinnende partoeren[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • 1e Makkum: Lennart Adema, Hyltsje Bosma en Jorn Adema.
  • 2e Tsjummearum: Alvin Bastemeijer, Pieter Vogels en Steven de Bruin.
  • 3e Goutum: Hendrik Tolsma en Terry van der Eng; Hartwert: Jan Bouma, Sjoerd Teake Kooistra en Tjerck Floris Karsten.
  • 5e Jirnsum: Sander Karsten, Wibe Nicolaï en Tycho Reimers; Berltsum: Harry-Jan Kooistra, Siebe Schiphof en Frederik van der Meij; Nijewier/Mitselwier: Lieuwe de Vries, Tsjidsger Braaksma en Roelof Weidenaar; Wommels: Redmer Strikwerda, Douwe de Boer en Erik Haitsma.

List fan dielnimmers[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

1
Dronryp Marten van der Leest
2
Easterein Erwin de Boer
  Jelmer Hornstra
  Bauke Dijkstra
  Cornelis Saakstra
  Pytrik Hiemstra
   
   
3
Moarre-Ljussens Wilbert Hiemstra
4
Wommels Redmer Strikwerda
  Meindert Jansma
  Douwe de Boer
  Harm Klaas Visser
  Erik Haitsma
   
   
5
Kimswert Sjoerd Atze de Jong
6
Achlum Welmer Hoekstra
  Michel de Boer
  Pieter van der Kooi
  Danny Sprietsma
  Tjeerd Hoekstra
   
   
7
St. Anne Pieter Jan Plat
8
Tsjom Marten Hingst
  Mark Westra
  Cornelis Rusticus
  Theo Valk
  Reinout Dijkstra
 
   
 
   
9
Stiens Geert Faber
10
Skettens Allard Visser
 
  Wessel Ferwerda
 
  Marcus Frietema
 
  Jappie Leijenaar
 
  Rienk Jelle Hibma
 
   
 
   
11
Harns Patrick Sjollema
12
Weidum Jacob Fokkens
 
  Steffen Nota
 
  Niels van der Wal
 
  Marcel Tuurenhout
 
  Lars van der Wal
   
   
13
Winsum Geert Dijkstra
14
Frjentsjer Edwin Seepma
  Ane Beuckens
  Laurens Looijenga
  Klaas Goodijk
  Tjitte Bonnema
   
   
15
Winaam Gjalt Elsinga
16
Grou Jan Brandt Wiersma
  Tjerk Elsinga
  Wiebe Jellema
  Harry Veldman
  Jelle Tamminga
   
   
17
Skingen-S Oane Heida
18
Berltsum Frederik v.d. Meij
  Folkert Roest
  Siebe Schiphof
  Bauke Jan Jousma
  Harry Jan Kooistra
   
   
19
Hartwert Jan Bouma
20
Seisbierrum Elbert Siem Terpstra
  Sjoerd T. Kooistra
  Rients Kooistra
  Tjerck F. Karsten
  Hielke de Haan
   
   
21
Eanjum Wiebe Wessel Bos
22
Ie Tobias Jonkers
  Sievert Krol
  Balling van Kuiken
  Sip-Jaap Bos
  Andries Zijlstra
   
   
23
Sint Jabik Martijn Hiemstra
24
Penjum Adries Osinga
  Sander Dorst
  Hendrik Brandsma
  Richard Wassenaar
  Jouke Visser
   
   
25
Hitsum Hijlke A. Nauta
26
Boalsert Peter Nieuwenhuis
  Erik Broersma
  Arjan Breeuwsma
  Simon Viëtor
  Cor van Zuiden
   
   
27
Tsjummearum Pieter Vogels
28
Baard Kay Jongsma
  Alvin Bastemeijer
  Gerrit Terpstra
  Jacob v.d. Mei
  Jense van der Wal
           
29 Bitgum Willem Postma 30 Lollum-Waaksens Wybren Joustra
    Frits Larooi     Gerben Sieperda
    Jan de Jager     Jan Reint Mulder
           
31 Menaam Sander Witvoet 32 Boazum Herre Adema
    Teake Wiersma     Lars Hornstra
    Ids van der Ende     Gerben Jan de Vries
           
33 Goaiïngea Thomas Sijbesma 34 Froubuorren Gerrit Strikwerda
    Klaas Wybrandi     Dennis Riemersma
    Sietse Kuipers     Sybren de Vries
           
35 Jelsum-Koarnjum Jetze Beeksma 36 Burchwert Thijs Strikwerda
    Steffen Hansma     Teake Posthumus
    Sietse J. v.d. Burg     Hijlke Rijpma
           
37 Wolsum One Rijpkema 38 Ferwert Dirk Jelle de Boer
    Peter Terpstra     Jan Swart
    Jos Terpstra     Erwin Braaksma
           
39 Eksmoarre Bindert Faber 40 Nijewier-Mitselwier Roelof Weidenaar
    Hendry Steigenga     Tjidsger Braaksma
    Peter Gietema     Lieuwe de Vries
           
41 Itens Bart van der Brug 42 Hijum-Feinsum Martijn Olijnsma
    Klaas S. van der Brug     Keimpe Meijer
    Jan Schotanus     Helmer Hofman
           
43 Broeksterwâld Arjen Soepboer 44 Hallum Kevin Dijkstra
    Freerk Haisma     Sebastiaan Kingma
    Harry v.d. Zwaag     Jacob Y. Ponne
           
45 Arum Jan Dirk Sieswerda 46 Wytmarsum Klaas de Vries
    Jouke Tolsma     Mark Elgersma
    IJsbrand Dijkstra     Sander Elgersma
           
47 Minnertsgea Ruurd de Vries 48 Jorwert Ezra Strikwerda
    Bart Stroosma     Koos Kaspers
    Jilke Terpstra     Sjirk van der Berg
           
49 Holwert Gert-Anne v.d. Bos 50 Jirnsum Wibe Nicolaï
    Mathijs v.d. Velde     Sander Karsten
    Rudolf Soepboer     Tycho Reimers
           
51 Wjelsryp Jelle Bosje 52 Easterlittens Feiko Broersma
    Jan Pieter Walda     Grietzen Broersma
    Siebe Greidanus      
           
53 Reduzum Jelmer Haga 54 Damwâld Sjoerd Westra
    Erik Bergsma     Jorrit Kemper
    Koene Hijlkema     Gosse Hellinga
           
55 Reahûs-Turns Freerk Terw. Scheltinga 56 Ingelum Willem Bakker
    Folkert van der Werf     Marinus Grond
    Jos van der Werf     Geert-Jan Hahne
           
57 Goutum Hendrik Tolsma 58 Koarnwert Ruurd Tilstra
    Terry v.d. Eng     Feike Melchers
          Pier Hibma
           
59 Ried Guido Groot 60 Makkum Lennart Adema
    Jan Kooistra     Hyltje Bosma
    Rik Sloots     Jorn Adema
           
61 Aldebiltsyl Jan Koelmans      
    Jelmer Jan Faber