Freulepartij 2005

Ut Wikipedy
De finalisten fan de Freule 2005 foar de bestjoerstinte, lofts Wommels, rjochts Holwert

De Freulepartij 2005 dy't op 10 augustus 2005 yn Wommels spile is, wie de 101e edysje fan de wichtichste keatspartij foar jonges fan 14 oant 16 jier. It jongeskeatsen waard yn 2005 oerhearkse troch it partoer fan Makkum dat in jier earder de Freule wûn. Omdat winners fierder útsletten binne fan dielname waard der in iepen striid ferwachte, wêrby de partoeren fan Hartwert en Wommels yn 't foar tipt waarden as de grutte kânshawwers. Hartwert, mei Tjerck Floris Karsten as wichtichste man yn it partoer, sneuvele lykwols al op de 1e list tsjin Wjelsryp. It soe de dei fan de ferrassingen bliuwe, wêrby it partoer fan Holwert úteinlik oan it langste ein luts en foar it earste sûnt 1923 de Freule-krânsen mei nei de klaei namen.

De generale foar de Freule, dy't gewoanwei yn Frjentsjer op de snein foar de Freule hâlden wurdt, koe fanwege de minne kondysje fan it Sjûkelân net trochgean.

List fan dielnimmers Freule 2005[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

1 Easterlittens Grietzen Broersma 2 Winsum Wytze Dijkstra
  Knilles van der Burg   Wiebe Tinga
  Feiko Broersma   Gerrit Terpstra
           
3 Froubuorren Christian v.d. Mossel 4 Winaam Tsjerk Elsinga
  Eelco Voolstra   Gjalt Elsinga
  Dennis Riemersma   Tjeerd Juckema
           
5 Tsjummearum Alvin Bastemeijer 6 Sint Jabik Martijn Hiemstra
  Steven de Bruin   Richard Wassenaar
  Hans Wassenaar   Rense Toering
           
7 Frjentsjer Andries Plantenga 8 Hijum-Feinsum Martijn Olijnsma
  Tjisse Plantenga   Helmer Hofman
  Chris Outhuijse   Gerrit Steegstra
           
9 Hartwert Frans Bekema 10 Wjelsryp Jelle Bosje
  Sjoerd Teake Kooistra   Siebe Greidanus
  Tjerck Floris Karsten   Jurjen Pieter Hofstee
           
11 Koarnwert Ruurd Tilstra 12 Lollum-Waaksens Wiebren Joustra
  Feike Melchers   Germ Sieperda
  Pier Hibma   Jan Reint Mulder
           
13 Aldesyl Remko Keizer 14 Boalsert Peter Nieuwenhuis
  Jan Koelmans   Jesper Sjollema
  Jelmer-Jan Faber   Arjan Breeuwsma
           
15 Nijewier-Mitselwier Remco Braaksma 16 Berltsum Jelle H. Kooistra
  Wietze de Jong   Hilbrand Stoffers
  Jorrit Weidenaar   Frederik van der Meij
           
17 Holwert Mathijs van der Velde 18 Itens Peter Stuiver
  Rudolf Soepboer   Tim Houtsma
  Gert-Anne van der Bos   Johannes Heeg
           
19 Ferwert Jan Swart 20 Jorwert Ezra Strikwerda
  Romke Swart   Hessel Dijkstra
  Erwin Braaksma   Koos Kaspers
           
21 Grou Jelle Tamminga 22 Hitsum David v.d. Kuur
  Niels Heitbrink   Eric Boersma
  Jan Brandt Wiersma   Simon Viëtor
           
23 Baard Jelmer Veenstra 24 Eanjum Sip Jaap Bos
  Edze Buren   Wiebe Wessel Bos
  Kay Jongsma   Tjidsger Wiersma
           
25 Goaiingea Thomas Sijbesma 26 Makkum Rienk Veltman
  Sibe Wijbrandi   Steven van Gorssel
  Sietse Kuipers   Hendrik J. v.d. Velde
           
27 Easterein Sietse Kooistra 28 Achlum Welmer Hoekstra
  Jelte Pieter Dijkstra   Pieter van der Kooi
  Bauke Dijkstra   Tjeerd Hoekstra
           
29 Raerd Gerben Pieter Gort 30 Kimswert Sjoerd Atze de Jong
  Bouke v.d. Weide   Bauke de Boer
  Jesse Koldijk   Sybren B. de Jong
           
31 Wommels Jelmer Posthumus 32 Eksmoarre Dennis Wijnalda
  Douwe de Boer   Hendry Steigenga
  Redmer Strikwerda   Bindert Faber
           
33 Sint Anne Mark Westra 34 Ysbrechtum Geert Heerschop
  Pieter Jan Plat   Gido Bos
  Alex Krol   Sjoerd Zwaan
           
35 Dronryp Marten van der Leest 36 Tsjom Marten Hingst
  Douwe van der Meer   Frits Hoekstra
  Johan Diertens   Reinout Dijkstra
           
37 Alde Leie Glenn Quarree 38 Wolsum Lennart Hoeke
  Siebe Pollema   Auke Attema
  Thomas Pollema   Jos Terpstra
           
39 Reduzum Koene Hylkema 40 Driezum Feije Wiersma
  Jelte de Leeuw   Roelof v.d. Veen
  Julius Huistra    
           
41 Moarre-Ljussens Wilbert Hiemstra 42 Weidum Jacob Fokkens
  Harm Klaas Visser   Teun Bouma
  Meindert Jansma   Niels van der Wal
           
43 Harns Patrick Sjollema 44 Jirnsum Sjoerd Riemersma
  Bas Schoot   Wibe Nicolaï
  Jurjen Breimer   Tycho Reimers
           
45 Arum Jouke Tolsma 46 Seisbierrum Karim Regales
  Tim Jaarsma   Herman Visser
  Ysbrand Dijkstra   Johannes Norder
           
47 Skettens-Longerhou Rienk Jelle Hibma 48 Damwâld Gosse Hellinga
  Allard Visser   Sjoerd Westra
  Albert Reinsma   Johan van Kammen
           
49 Jelsum-Koarnjum Sietse J. v.d. Brug 50 Minnertsgea Ulbe Geertsma
  Sjoriek Bootsma   Jilke Terpstra
  Gosse Beeksma   Bart Stroosma
           
51 Menaam Ids van der Ende 52 Reahûs-Turns Jos v.d. Werf
  Taeke Wiersma   Freerk T. Scheltinga
  Sander Witvoet   Cornelis Cnossen
           
53 Boazum Herre Adema 54 Jellum-Bears Piter A. Sybesma
  Lars Hornstra   Doeke T. v.d. Gaast
  Gerben J. de Vries   Frans J. v.d. Gaast
           
55 Wytmarsum Sander Zaagemans 56 Bitgum Jacob Wytze Dijkstra
  Klaas de Vries   Frits Larooi
  Sander Elgersma   Willem Postma
           
57 Stiens Jappie Leijenaar      
  Peter Jan Schuts      
  Aron Postma