Springe nei ynhâld

Ald-Meiers Partij

Ut Wikipedy
Ald-Meiers Partij
plak en tiid
lân Nederlân
provinsje Fryslân
gemeente De Waadhoeke
plak Hitsum
datum 1e sneon fan augustus
bysûnderheden
soarte evenemint sportevenemint (keatsen)
bestean 2000 – no
oprjochter Pieter Winsemius
org. troch K.F. De Iendracht
offisjele webside
www.hitzum.com/ald-meiers-partij

De Ald-Meiers Partij is in keatswedstryd dy't alle jierren op 'e earste sneon fan augustus holden wurdt yn it Fryske doarp Hitsum. Der kinne allinne partoeren oan meidwaan dy't besteane út famkes yn 'e leeftyd fan 14 oant en mei 16 jier. Dêrmei is de Ald-Meiers Partij de froulike wjergader fan 'e Freulepartij yn Wommels. De wedstryd waard yn 2000 foar it earst holden en de organisaasje is yn 'e hannen fan 'e Hitsumer Keatsferiening De Iendracht. Yn 2019 wurdt it tweintichjierrich jubileum fan it evenemint fierd.

De grûnslach foar de oprjochting fan 'e Ald-Meiers Partij waard yn 1997 lein troch in keatsdemonstraasje dy't troch Keatsferiening De Iendracht organisearre waard op Westerhitsum, ta gelegenheid fan 'e famyljereüny fan it laach Winsemius. Dy famylje hat nammentlik syn woartels yn Hitsum. Om dyselde tiid hinne waard it frouljuskeatsen hieltyd wichtiger, en yn Hitsum wie dêr mear oandacht foar as yn 'e measte Fryske doarpen, om't Hitsum krekt in hiel sterk frouljuspartoer hie. Sadwaande bestie der al in idee foar de oprjochting fan in wedstryd foar famkes as tsjinfuotter fan wat de Freulepartij yn Wommels foar jonges is. Troch yntinsive gearwurking mei de eardere minister fan Miljeu Pieter Winsemius slagge it De Iendracht om sa'n wedstryd yndie fan 'e grûn te krijen. De earste edysje fan 'e Ald-Meiers Partij waard op 5 augustus 2000 ferkeatst.

Dielname oan 'e Ald-Meiers Partij stiet iepen foar famkespartoeren fan alle by it KNKB oansletten keatsferienings. Eltse feriening mei ien partoer foar dizze partij ynskriuwe. Keatsters dy't de wedstryd al in kear wûn hawwe, meie net wer meidwaan. De regels foar dielname binne dêrmei fierhinne gelyk oan dy fan 'e Freulepartij yn Wommels.

Mei it doel in toppartij te organisearjen is de Ald-Meiers Partij opset as in wedstryd mei tradysjes.

It lotsjen wurdt de deis tefoaren holden yn it doarpshûs fan Hitsum, en it wurdt dien troch de keninginne fan 'e Frouljus-PC fan in jier earder. Op 'e dei fan 'e partij komme de ferienings mei harren findels yn Hitsum. Se geane yn optocht nei it fjild, dêr't de spylsters foar de partij oan it publyk foarsteld wurde.

De winneressen winne klokjes, mei gouden klokjes foar de earste priis. De wikselpriis is de 'Sulveren Pong', oanbean troch de famyljes Winsemius en Fockema Adreae, neikommelingen fan twa meiers yn Hitzum. Dat is ek wêr't de namme fan 'e partij weikomt. De priis stelt in ponge foar sa't de meiers dy brûkten as se de hier betelje moasten. Ynsafier mooglik wurdt de útrikking fan 'e prizen ferrjochte troch in spesjale gast en de frou fan 'e kommissaris fan de Kening. Ta einbeslút wurde de winneressen troch it doarp riden yn in iepen reau lutsen troch Fryske hynders.

Mei dizze opset is de Ald-Meiers Partij gau in wichtige partij yn it frouljuskeatsen wurden. Sadwaande wurdt de ôfdielingspartij fan Skettens sûnt 2002 oantsjut as de 'Revâns Ald-Meiers Partij'. De Ald-Meiers Partij heart mei de Jong Famme Partij yn Mantgum, de Frouljus-PC yn Weidum en it NK Dames fan it KNKB ta de wedstriden dy't meitelle foar de 'Fjouwer Wimpels' fan it frouljuskeatsen.

Winneressen fan 'e Ald-Meiers Partij

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Hjirûnder in list mei de winneressen fan 'e Ald-Meiers Partij.[1]

jier plak keatsters
2000 Boalsert Fenna Zeinstra
Leonie Zeinstra
as in twafammepartoer
2001 Hallum Nynke Ponne
Janke Stienstra
Jindra ten Kate
2002 Minnertsgea Esther Groeneveld
Jannine Klaver
Maaike Joostema
2003 Ie Klaske de Jong
Sjoukje Visser
Aukje van Kuiken
2004 Penjum Marieke de Jong
Maaike Osinga
Maaike Wind
2005 Boalsert Melissa van der Wei
Afke Walstra
Feikje Bouwhuis
2006 Goaiïngea Wiljo Sybrandy
Marije vd Meer
as in twafammepartoer
2007 Easterein Jildou Jorritsma
Marije Hiemstra
Anke Marije Pompstra
2008 Frjentsjer Manon Scheepstra
Rianne Vellinga
Marit Kuperus
2009 Frjentsjer Joukje Salverda
Lisanne Moraal
Iris van der Veen
2010 Grou Renske Kalsbeek
Marte Altenburg
Nynke Sinnema
2011 Easterein Tineke Dijkstra
Martine Tiemersma
Jelien Pompstra
2012 Minnertsgea Nieke Wateler
Jildou van Dijk
Lusanne Klaver
2013 Peins Hiske Zeinstra
Marrit Zeinstra
Leentsje Bootsma
2014 Wommels Hedwich de Boer
Martzen Deinum
Sjanet Wijnia
2015 Makkum Boukje-Ellen Bosma
Lobke Vlasbloem
Kim Dijkstra
2016 Wytmarsum Sjoukje Stuiver
Selma van der Molen
Anneke Smid
2017 Easterein Roelie Kroondijk
Selma de Boer
Jeska Terpstra
2018 Makkum Anouk Smink
Larissa Smink
Chantal de Witte
2019 Warkum Nynke Kuipers
Naomi Wiersma
Gerde Lycklama à Nijeholt
2020 oergien fanwegen de koroanafiruspandemy
2021 Boalsert Noa Elzinga
Rixt Blanke
Inge Blanke
2022 Dronryp Iris Veltman
Lisanne Scharringa
Senne Idsardi
2023 Lollum-Waaksens Britt Joustra
Lisanne Venema
Jeldau Koopmans

Keppelings om utens

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en referinsjes

[boarne bewurkje]
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. List mei winneressens fan 'e Ald-Meiers Partij.