Springe nei ynhâld

Bûnspartij foar Senioaren

Ut Wikipedy
Bûnspartij foar Senioaren
Ympresje fan de by reinich waar ferkeatste finale tusken Minnertsgea en Berltsum op de Bûnspartij fan 2005, dy't mei oermacht troch Minnertsgea wûn is.
Ympresje fan de by reinich waar ferkeatste finale tusken Minnertsgea en Berltsum op de Bûnspartij fan 2005, dy't mei oermacht troch Minnertsgea wûn is.
holden yn Frjentsjer
sport Keatsen
organisator KNKB
earste edysje 1897
Temaside  Sport

De Bûnspartij foar Senioaren, tsjintwurdich offisjeel it Nêderlânsk kampioenskip keatsen senioren neamd, is op de PC nei de âldste keatspartij. Begjinnend mei de oprjochtingsdei fan de KNKB yn 1897, doe noch de Fryske Keatsbûn, stiet dizze partij op Pinkstermoandei op it wedstriidprogramma.

De earste Bûnspartij, sa't de partij meast koartwei neamd wurdt, waard wûn troch Peins mei Jan Reitsma, Teake de Jong en Bernardus Wiersma. Om propaganda te meitsjen foar it keatsen, waard de partij yn de earste 25 jier yn ferskate plakken hâlden. Fan 1922 ôf wurdt de partij yn Frjentsjer ferkeatst. De Bûnspartij is mar twa kear net holden. Yn 1943 en 1944 gie de partij fanwege de oarloch net troch. Yn 2022 moast de Bûnspartij healerwege de twadde omloop beëinige wurde fanwegen it minne waar.

De wikselpriis, in sulveren bal, is yn 1900 troch Pim Mulier beskikber steld. De bal mei alve rútfoarmige sulveren plaatsjes mei de wapens fan de alve Fryske stêden is troch Mulier sels ûntwurpen. De bal hinget oan in read-wyt-blau lint mei dêroan trije sulveren platen mei de wapens fan Eastergoa, Westergoa en de Sânwâlden.

Súkselfolste ofdielings

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De partij is it faakst wûn troch Harns, mei 14 oerwinnings. Twadde bin Frjentsjer en Ljouwert, mei elk 10 oerwinnings.

Klaverke Fjouwer

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Bûnspartij is mei de Freulepartij, de Jong Nederlânpartij en de PC ien fan de partijen dy't diel útmeitsje fan it Klaverke Fjouwer. Dat is in bysûndere priis, ynsteld troch de PC, foar keatsers dy't der yn slagje al dy fjouwer partijen te winnen.

Jier Plak Keatsers
2024 Bitgum Tjisse Steenstra
Paul Dijkstra
Hans Wassenaar
2023 Minnertsgea Jacob Wassenaar
Marten Bergsma
Hendrik Kootstra
2022 Bitgum Tjisse Steenstra
Paul Dijkstra
Hans Wassenaar
2021 Minnertsgea Marten Bergsma
Jacob Wassenaar
Hendrik Kootstra
2019 Easterlittens Simon Zijlstra
Pier Piersma
Erwin Zijlstra
2018 Bitgum Tjisse Steenstra
Johan van der Meulen
Steven Koster
2017 Ljouwert Enno Kingma
Jouke Bosje
Hans Wassenaar
2016 Minnertsgea Marten Bergsma
Hylke Bruinsma
Hendrik Kootstra
2015 Minnertsgea Chris Wassenaar
Hylke Bruinsma
Hendrik Kootstra
2014 Minnerstgea Chris Wassenaar
Hylke Bruinsma
Hendrik Kootstra
2013 Goutum Hendrik Tolsma
Dirk-Jan van der Woud
Daniël Iseger
2012 Sint Jabik R. van der Meer
R.P. Hiemstra
T. Triemstra
2011 Minnertsgea Chris Wassenaar
Hylke Bruinsma
Hendrik Kootstra
2010 Goutum Hendrik Tolsma
Dirk Jan van der Woud
Daniël Iseger
2009 Goutum Hendrik Tolsma
Dirk Jan van der Woud
Daniël Iseger
2008 Sint Jabik R. van der Meer
R.P. Hiemstra
T. Triemstra
2007 Berltsum F. van der Mei
A. van der Graaf
M. Feenstra
2006 Minnertsgea C. Wassenaar
J. Wassenaar
K.A. Terpstra
2005 Minnertsgea C. Wassenaar
J. Wassenaar
C. Terpstra
2004 Berltsum M. Feenstra
B. van der Graaf
A. van der Graaf
2003 Minnertsgea K.A. Terpstra
C. Terpstra
C. Wassenaar
2002 Grins K.J. van der Lei
S. Porte
D. Groenendijk
2001 Minnertsgea K.A. Terpstra
J. Wassenaar
C. Wassenaar
2000 Dronryp S. Minnesma
J.W. van Beem
W. Visser
1999 Ljouwert S. Minnesma
P. van Tuinen
H. Rusticus
1998 Grins P. van Tuinen
S. Porte
J. Dijkstra
1997 Dronryp R. Groothof
W. Visser
J.W. van Beem
1996 Hallum J. Meirink
P. van Tuinen
K. Zittema
1995 Grins J. Dijkstra
S. Porte
P. Tienstra
1994 Grins J. Dijkstra
S. Porte
P. Tienstra
1993 Ljouwert E. Seerden
D. Boomstra
R. Roosjen
1992 Huzum A. Kooistra
J. van Dijk
G. Okkinga
1991 Frjentsjer E. Seerden
L. Leeuwen
T. Schurer
1990 Huzum S. Kleefstra
L. Postma
G. Okkinga
1989 Frjentsjer A. Tolsma
L. Leeuwen
T. Schurer
1988 Frjentsjer A. Tolsma
L. Leeuwen
T. Schurer
1987 Froubuert E. Idsardi
S. Porte
P.J. Faber
1986 Dronryp C. Veltman
G. Boomstra
D. van der Leest
1985 Froubuert E. Idsardi
Tj. de Groot
P.J. Faber
1984 Seisbierrum J. Hesselius
Johannes van Dijk *
Joh. Brandsma
1983 Frjentsjer Sipke Saakstra
K. Wierstra
T. Schurer
1982 Sint Jabik J. Bierma
H. Leeuwen
Reinder Triemstra
Jier Plak Keatsers
1981 Seisbierrum J. Hesselius
Joh. van Dijk *
Joh. Brandsma
1980 Ternaard W. Dijkstra
J.A Dijkstra
W. Oberman
1979 Makkum H. Hellinga
B. Rinia
Sj. Rinia
1978 Winsum Sake Saakstra
G. Fokkens
D. Fokkema
1977 Frjentsjer Tjisse Wallendal
J. van der Molen
Joh. van der PLoeg
1976 Stiens K. Bouma
P.J. Faber
Johannes Westra
1975 Drachten J. van Seijst
R. Ferwerda
Flip Soolsma
1974 Frjentsjer J. van Seijst
S. Sikkema
André Roosenburg (junior)
1973 Winsum G. Fokkens
H. Kramer
Joh. van der Ploeg
1972 Marsum L. Breuker
R. van Wieren
W. van Wieren
1971 Berltsum Germ Okkinga
Th. Dijkstra
H. Sijpersma
1970 Sint Anne H. Spijkstra
F. Soolsma
W. Hiemstra
1969 Sint Anne G. van der Meer
F. Soolsma
W. Hiemstra
1968 Frjentsjer J. van Seijst
S. Sikkema
P. de Groot
1967 Baard T. Velstra
P. Tuinman
D. van der Zee
1966 Harns H. Schuil
Joh. Jansen
Joh. Halbesma
1965 Harns H. Schuil
Joh. Jansen
Joh. Halbesma
1964 Baard J. van Seijst
T. Velstra
P. Tuinman
1963 Ljouwert R. de Groot
A. Hiemstra
J. Pander
1962 Weidum P. Koopmans
Æbe Haima
Durk Tolsma
1961 Harns H. Schuil
Joh. Jansen
Joh. Halbesma
1960 Ljouwert R. de Groot
A. Hiemstra
J. Pander
1959 Ljouwert J. Rodenhuis
A
Hiemstra
D. van der Zee
1958 Harns P. Schuil
H. Schuil
Joh. Jansen
1957 Ljouwert J. Rodenhuis
S. van der Zee
A. Hiemstra
1956 Frjentsjer S. Bouwma
C. Hoekstra
W. Vlietstra
1955 Harns H. Schuil
S. Olivier
A. de Jong
1954 Makkum D. Lemstra
Albert Rinia
R. Kuiper
1953 Ljouwert J. Rodenhuis
S. van der Zee
F. Helfrich
1952 Ljouwert J. Rodenhuis
A. Veldkamp
F. Helfrich
1951 Weidum F. Monsma
F. Hiddinga
J. de Groot
1950 Weidum F. Monsma
F. Hiddinga
J. de Groot
1949 Harns H. Schuil
S. Olivier
F. Helfrich
1948 Harns H. Schuil
S. Olivier
F. Helfrich
1947 Harns H. Schuil
S. Olivier
F. Helfrich
1946 Bitgum B. van Loon
G. Rijpstra
Sj. Rijpstra
1945 Weidum S. de Groot
F. Hiddinga
J. de Groot
1944 Gjin wedstryd y.f.m. de oarloch
1943
1942 Weidum S. de Groot
F. Hiddinga
J. de Groot
1941 Berltsum J. van der Lei
S.A. de Haan
B. Wiersma
1940 Weidum G. Jellema
F. Hiddinga
J. de Groot
1939 Berltsum J. van der Lei
A. van der Meulen
A.A. de Haan
Jier Plak Keatsers
1938 Berltsum J. van der Lei
S.A. de Haan
A.A. de Haan
1937 Winaam IJ. Kuperus
P. Fennema
Sj. Helfrich
1936 Weidum G. Jellema
F. Hiddinga
J. Volbeda
1935 Sint Jabik K. Kuiken
D. de Bildt
Sj. Helfrich
1934 Sint Jabik K. Kuiken
D. de Bildt
Sj. Helfrich
1933 Sint Jabik K. Kuiken
D. de Bildt
Sj. Helfrich
1932 Harns H. Knol
P. Helfrich
K. de Jager
1931 Harns J. van Dijk
I. Roukema
K. de Jager
1930 Harns H. Knol
I. Roukema
K. de Jager
1929 Dokkum G. Koster
K. Kooistra
I. Jousma
1928 Harns H. Knol
I. Roukema
K. de Jager
1927 Dokkum G. Koster
K. Kooistra
I. Jousma
1926 Harns H. Knol
I. Roukema
K. de Jager
1925 Bitgum A. Kramer
Joh. Bosma
S. Zijlstra
1924 Dokkum G. Koster
K. Kooistra
I. Jousma
1923 Wytmarsum T. Zijlstra
J. IJntema
J.A. Reitsma
1922 Tsummearum O. Postma
J. Draijer
T. de Jong
1921 Dokkum G. Koster
K. Boersma
I. Jousma
1920 Dokkum G. Koster
K. Boersma
I. Jousma
1919 Dronryp C. Tijssen
S. Kamstra
S. Tigchelaar
1918 Snits J. de Vries
A. Rienstra
J. Jillings
1917 Wytmarsum I. Roukema
C. Werkhoven
R. Zaagemans
1916 Harns I. Roukema
U. Posthuma
S. de Vries
1915 Peins S.J. van de Witte
R. Wielenga
J. Reitsma jr.
1914 Frjentsjer R. Werkhoven
J.U. Vlietstra
A. Smidts
1913 Frjentsjer IJ. Aukema
J.U. Vlietstra
A. Smidts
1912 Wytmarsum C. Werkhoven
S.A. Kooistra
J. Cuperus
1911 Wytmarsum C. Werkhoven
S.A. Kooistra
J. Cuperus
1910 Ljouwert Tj.W. Kooistra
S. Tigchelaar
G. Ronner
1909 Tsummearum T. Groendijk
T. Swart
Sj. Dijkstra
1908 Wytmarsum J. Zaagemans
S.A. Kooistra
R. Zaagemans
1907 Wytmarsum C. Werkhoven
S.A. Kooistra
R. Zaagemans
1906 Kimswert A. Oosterbaan
C. Helfrich
M. Helfrich
1905 Marsum G. Terpstra
P. Hovenga
H. van der Vliet
1904 Wytmarsum C. Werkhoven
S.A. Kooistra
J. Cuperus
1903 Wytmarsum C. Werkhoven
S.A. Kooistra
J. Cuperus
1902 Peins S. Jorritsma
H.J. Hiemstra
J. Reitsma sr.
1901 Bitgum M. de Vries
G. Wassenaar
A. Groeneveld
1900 Marsum J. Kuperus
Jac. Kuperus
H. van der Vliet
1899 Peins H. Risselada
H.J. Hiemstra
J. Reitsma sr.
1898 Peins H. Risselada
H.J. Hiemstra
J. Reitsma sr.
1897 Peins B. Wiersma
T. de Jong
J. Reitsma sr.
  • Johannes van Dijk (1960 - 29 maart 2016)

Measte oerwinningen

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

14x

10x

6x

5x