Meidogger oerlis:RomkeHoekstra

Ut Wikipedy
Springe nei navigaasje Springe nei sykjen


Wikipedia-logo-v2-fy.svg
Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet rjochtsboppe in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.

Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 47.538 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Bad Salzig[boarne bewurkje]

Fergeemje Romke. Hie ik krekt tal fan [[]] en staveringsferoaringen oanbrocht en tagelyk wiene jo oané gong, dat myn bewurking is nei de Flistinen. 27 maa 2016, 19.27 (CEST)

No wat is dat no sneu. Al it wurk om'e nocht. Myn ekskúses. No ik dochs efkes kontakt ha: doch ik it sa goed mei de ferwizing nei in oersetting fan in Dútsktalige side? --RomkeHoekstra (oerlis) 27 maa 2016, 20.00 (CEST)
Dy ferwizing nei de Dútsktalige side mei syn referinsjes is goed. Oars moai dat jo geregeldwei in bydrage leverje by ús. Drewes (oerlis) 27 maa 2016, 20.11 (CEST)
Witte jo wer ik ynfo fine kin oer it meitsjen fan in ynfoboks of wa't dat foar de fryske wiki wolris dien hat? RomkeHoekstra (oerlis) 28 maa 2016, 08.12 (CEST)
Sa'n ynfoboks kinne jo fine troch Berjocht:begjinletter te tikken. Tink derom om de : hinne sitte gjin spaasjes. Bygelyks Berjocht:L jout ûnderoaren de Lântabel. Boppedat is dit in moaie gelegenheid jo efkes te melden, dat wy yn it lêste jier de nijste stavering yntegraal trochfierd hawwe. As jo ris om in wurd sykje, kinne jo dat fine yn de list ûnder Nije stavering 2015 dêr't alle 333 wurden op alfabet steane. Yn 'e Wâlden (oerlis) 28 maa 2016, 12.10 (CEST)

Ynfoboksen[boarne bewurkje]

Goeie, RomkeHoekstra. Ik haw foar de Wikipedy ferskate ynfoboksen makke. Foar persoanen sil ik jo hjir in listke jaan:

Uteraard is it hielendal oan josels oft jo dizze ynfoboksen brûke wolle of net. Ynfoboksen oer oare ûnderwerpen binne faak te finen troch yn it sykfinster "Berjocht:" en dan de earste letter fan wat jo tinke dat de namme wêze moat yn te typen, mar in protte ynfoboksen hjitte ek "Berjocht:Ynfoboks XXX" (wêrby't XXX hjir even foar de namme stiet) of "Berjocht:Universele ynfoboks XXX". Oars meie jo it my ek altyd wol freegje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 maa 2016, 15.16 (CEST)

Ik ha socht nei in ynfoboks foar in Landkreis (Berjocht:Ynfoboks Landkreis) en kom dan wol earne, mar sjoch dan gjin ynfoboks stean. Ûnder "boarne bewurkje" sjoch ik fierder wol ynhâld, mar hoe't it dan fierder moat wit ik net (ik ha hjir earlik sein hielendal gjin ûnderfining yn).--RomkeHoekstra (oerlis) 28 maa 2016, 16.25 (CEST)
Even in pear punten, Romke:
  • As jo antwurd fan my hawwe wolle, dan moatte jo jo berjocht even op myn oerlisside sette. Dy kinne jo ienfâldich fine troch op 'e link "oerlis" te klikken dy't efter myn namme stiet ûnder berjochten dy't ik hjir efterlit, of jo kinne yn it sykfinster "Meidogger oerlis:" yntype en dan de namme fan 'e dejinge dy't jo hawwe moatte. Dan stiet der boppe-yn krekt as by jo eigen oerlisside in tabblêd mei de namme "Nij mêd", dêr't jo op klikke kinnen om dan in boadskip efter te litten oer in nij ûnderwerp, of, as jo nochris op it aljemint wolle oer itselde ûnderwerp, dan kinne nei ûnderen ta scrolle en jo boadskip ûnder it betreffende ûnderwerp sette, sa't wy hjirre no ek dogge. As jo my dingen freegje wolle en de fraach op jo eigen oerlisside sette, dan merk dêr nammentlik neat fan, mar as jo in berjocht op myn oerlisside efterlitte, dan komt der by my boppe yn byld in melding dat der in berjocht foar my is. Dan sil ik dêr sa fluch mooglik op reägearje, al bin ik ek wol ris in pear dagen (of wat langer) net oanwêzich, fansels. Mar goed, myn punt is even: ik kaam hjir no tafallich lâns en seach dat jo op myn boadskip reägearre hiene. As ik dat earder witten hie, dan hie ik in wike lyn al op jo fraach antwurde.
  • Ik haw no al in pear kear sjoen dat jo kapkes op haadletters skriuwe (lykas yn "Ûnder", "Âld"). Ik hoopje dat jo it my net kwea-ôf nimme as ik even foar skoalmaster spylje, mar it is yn 'e Fryske stavering eins gewoante om sokke tekens op 'e haadletters fuort te litten: dus "ûnder", mar "Under"; "âld", mar "Ald". Allinnich as it hiele wurd yn haadletters skreaun wurdt, dan wurde soms wol kapkes en streekjes tafoege. Ik fyn it sels in nuvere regel, mar sa is it no ien kear.
  • Dan no jo fraach. Jo sjogge by Berjocht:Landkreis neat stean omdat dat berjocht net bestiet. Ik wol dêr eventueel wol in nij berjocht foar oanmeitsje, mar soene jo earst ris sjen wolle oft jo miskien mei dizze ynfoboks út 'e fuotten kinne: Berjocht:Universele ynfoboks gebiet. Dat is ien dy't wat algemiener is, mar dêrom miskien likegoed wol foldocht. (By "bestjoerlike ienheid 1" kinne jo dan "Bûnslân" ynfolje, by "namme bestjoerlike ienheid 1" bygelyks "Nedersaksen", ensfh.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jun 2016, 22.42 (CEST)[beäntwurdzje]
Ek tige tank foar it opmerksum meitsjen fan staveringsflaters. Ik ha al in hiel skoft neat mear dien mei it Frysk en sûnt ik hjir wat dwaande bin brûk ik it wer. Ik wist bygelyks ek net dat der yn 2015 feroarings west hiene yn de stavering. Ik set dizze reaksje hjir noch mar efkes del, mar mocht de ynfoboks gebiet net foldwaan dan kom ik wol op jo side. Groetnis, --RomkeHoekstra (oerlis) 9 jun 2016, 06.40 (CEST)[beäntwurdzje]
Moai sa. En myn kompliminten foar jo siden oer bibelske persoanen. As ik jo noch in tip jaan mei: "Israel" hat yn it Frysk gjin trema op 'e e om't 'ae' gjin twalûd is en der dus gjin útspraakswierichheden wêze kinne. Mar fierder: gean sa troch! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 14.27 (CEST)[beäntwurdzje]
O ja, dit wie noch al even in punt. Ik haw jo side "David (kening)" omneamd ta "David fan Israel", want der binne folle mear keningen David. By keningen is it dêrom gewoante om it lân derby neamen om se faninoar te ûnderskieden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 14.33 (CEST)[beäntwurdzje]

Foarstel 'oe'/'û'-kwestje[boarne bewurkje]

Nochris goeie, Romke. Ik wit net oft jo der wat fan meikrigen hawwe, mar der is hjir op 'e Wikipedy de lêste tiid in skeel geande oer de stavering fan lannenammen mei in û-klank. Om it hiel koart út te lizzen, meidogger Yn 'e Wâlden hat ferline jier op eigen manneboet 'Oekraïne' feroare yn 'Ukraïne' en 'Koeweit' yn 'Kûweit'. No woe er fan 't jier ek 'Joegoslaavje' feroarje yn 'Jûgoslaavje', en doe haw ik de rem derop set. It giet my net iens sa bot om 'e stavering, mar om it feit dat ien meidogger de rest fan 'e mienskip syn ideeën besiket op te dringen. We hawwe de Fryske Akademy om rie frege, en dy advisearret yn alle trije hjirboppe neamde gefallen de foarmen mei 'oe'. Ik haw dêrom op 'e Oerlisside in foarstel dien om foar iens en foar altyd de strideraasje oer de 'oe'/'û'-stavering yn lannenammen út 'e wei te romjen, en dêr wurdt no troch de Wikipedy-mienskip oer stimd. Jo hawwe oanjûn dat jo net botte talein binne op 'e stavering, dat miskien fiele jo jo wol net kwalifisearre om in stim út te bringen, dat wit ik net. Mar oars soene jo hjirre ris nei sjen kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 21.58 (CEST)[beäntwurdzje]

Koördinaten[boarne bewurkje]

Goeie. Jo fraach oer in tool foar koördinaten kinne jo better oan in oar stelle. Yndertiid wie dy der wol, mar du die it ynienen net mear. Gr. Drewes (oerlis) 20 sep 2016, 16.59 (CEST)[beäntwurdzje]

Goeie, Hoekstra. Kinne jo hjir wat mei? Op 'e kaart fan GeoLocator mei de mûs nei de plak gean, dan Ctrl-klik of Alt-klik. De koördinaten binne lofts te sjen. Fierders haw ik der gjin ûnderfining mei, mar ik sjoch dat dit sjabloan brûkt wurdt foar keppelingen: Berjocht:Koördinaten yn tekst. --PiefPafPier (oerlis) 20 sep 2016, 18.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Lêtste --> lêste[boarne bewurkje]

Even in opmerking oer de stavering: ik sjoch dat jo faak (miskien wol altyd, dat kin ik net beoardielje) it wurd 'lêst(e)' (Nederlânsk laatst(e)) skriuwe as 'lêtst(e)'. Dy earste t heart dêr yn it Frysk net yn. Jo binne trouwens net de iennichste dy't dit wurd misstaveret, sa sjoch ik no. It is net nedich om âlde siden te ferbetterjen; ik haw PiefPafPier al frege oft dy der syn bot ris oer gear gean litte wol. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 nov 2016, 14.10 (CET)[beäntwurdzje]

Noch even foar de dúdlikheid: neffens it wurdboek is it dus: 'let' - 'letter' - 'lêst'. Dus it is: 'De lêste tiid' en 'Op it lêst...' ensfh. Behalven as it poer om 'e tiidsoantsjutting giet, dus bgl. hoe let oft men opdaagjen komt op in fergadering, dan is it: 'let' - 'letter' - 'letst': 'Jan wie al let, Pyt wie noch letter, mar Klaas wie it letst.' (It Nederlânsk hat dit ûnderskie fan betsjutting wol, mar dêr wurdt it itselde útsprutsen en stavere.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 nov 2016, 14.16 (CET)[beäntwurdzje]

Ik sil besykje der better om te tinken. Groetnis, --RomkeHoekstra (oerlis) 4 nov 2016, 19.38 (CET)[beäntwurdzje]
Mear kin net ien fan jo freegje. Ik hoopje trouwens dat jo dit soarte opmerkings fan my net ûnderfine as in beskrobbing. Ik krige it idee dat jo dit net wisten; jo hawwe earder oanjûn dat jo it Frysk lange tiid net skreaun hawwe (en -- mar dat haw ik der sels by betocht -- miskien noch wol nea earder sa yntinsyf), en om't it in weromkearend dinkje wie, tocht ik, lit ik jo der op wize. Fierders neat mei bedoeld, en ik wurdearje jo wurk o sa. It wie mear as tiid dat der hjir op 'e Wikipedy wat dien waard oan 'e Bibelske persoanen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 nov 2016, 20.10 (CET)[beäntwurdzje]

Kategoryen[boarne bewurkje]

Goeie, Romke, dêr bin ik wer te seuren. Even oer de kategoryen. Jo hawwe koartlyn allegear kategoryen oanmakke fan it type 'Katedralen yn Ruslân', mar hjir yn 'e Fryske Wikipedy dogge we de kategoryen eins yn inkeltal (dus: 'Katedraal yn Ruslân'). Neffens my diene jo dat oarspronklik wol goed, dat wêrom't jo dêr no ynienen fan ôfwike is my even in riedsel. Mar goed, it punt is, as jo kategoryen yn meartalsfoarmen oanmeitsje, dan wurdt it in soadsje, want dan krije wy dûbele kategoryen, mei't de iene de inkeltalsfoarm brûkt en de oare de meartalsfoarm. En boppedat stiet it rommelich as der dan wer in inkeltalsfoarm en dan wer in meartalsfoarm brûkt wurdt.

De iennichste kategoryen dêr't de Wikipedy àl meartalsfoarmen brûkt, dat binne de talen, om't wy oars yn 'e knipe komme mei bygelyks 'Turkske taal' en 'Turkske talen' (wat hiele ferskillende dingen binne). Dat rasjonalisearje ik foar mysels troch te tinken dat in 'kategory:Turkske talen' net in meartalsfoarm is, mar de namme fan 'e taalfamylje.

Mar goed, fierder dus inkeltalsfoarmen. Dêryn folget de Fryske Wikipedy de Nederlânske, dy't ek kategoryen yn inkeltal brûkt. De measte Wikipedyen yn oare talen brûke meartalsfoarmen, mar hjir is yn it begjin fan 'e Fryske Wikipedy blykber beslist om dat net te dwaan. (Ik bin pas sûnt 2012 op 'e Wikipedy aktyf, dat hoe't dat beslút ta stân kommen is, wit ik net.) Dêrom haw ik jo katedraalskategoryen omset nei de inkeltalsfoarm. Myn fraach oan jo is no om by kategoryen tenei ek de inkeltalsfoarm oan te hâlden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 des 2016, 12.54 (CET)[beäntwurdzje]

Ik sjoch no dat jo by it feroarjen fan jo oarspronklike kategorynammen nei de meartalsfoarm derefter set hawwe: "Yn de rubryk wurde mear katedralen beskreaun". Dêr is gjin spjeld tusken te krijen, mar dat jildt fansels foar alle kategoryen (bgl. yn 'e 'kategory:akteur' sitte hûnderten akteurs). Mar sa't ik hjirboppe al útlein haw, binne yn 'e Wikipedy frijwol alle kategorynammen no ien kear yn it inkeltal steld. Hoewol't foar sawol inkeltals- as meartalsfoarmen wol wat te sizzen is, is de diskusje hjiroer no in passeard stasjon om't der gjin begjinnensein oan wêze soe om alle kategoryen yn inkeltal om te setten nei meartal. Dus we sitte oan inkeltal fêst. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 des 2016, 12.58 (CET)[beäntwurdzje]
Ek goed. Ik fûn it inkeltal sels letter net sa foar de hân lizzen en hie it dêrom mar feroare. Ik begryp dat hjir yn it ferline diskusje oer west hat? Yn dat gefal bin ik wol nijsgjirrich nei de reden foar de kar fan it inkeltal. Mar fieder ha ik der wol frede mei hear. Tenei doch ik it yn it inkeltal. Is der trouwens al wat bekend oer it tafoegjen fan koördinaten en is der ek immen dy't in ynfoboks meitsje kin foar in bouwurk? Groetnis, --RomkeHoekstra (oerlis) 12 des 2016, 17.35 (CET)[beäntwurdzje]
Ik kin my goed foarstelle dat jo meartalsfoarmen yn kategorynammen logysker fine. Oft oer dit punt yn it ferline diskusje west hat, wit ik net, want sa't ik al sei, ik bin pas sûnt 2012 by de Wikipedy belutsen, en dizze beslissing moat hielendal yn it begjinstadium nommen wêze, yn 2003 as 2004. As dêroer doe diskusje plakfûn hat, dan soe dat yn prinsipe werom te finen wêze moatte yn it argyf fan 'e Oerlisside (Wikipedy:Oerlisside/Argyf), dus as jo dêr ris yn omsneupe wolle, fiel jo dan frij. Mar it soe ek skoan kinne dat men hjir klakkeleas folge hat wat doe al op 'e Nederlânsktalige Wikipedy gewoante wie.
Oer koördinaten. Dêr haw ik sels ek alris nei sjoen, en dêrmei bedoel ik: ik haw sjoen hoe't se dat op 'e Ingelske Wikipedy dogge, om út te finen oft wy dat systeem ek oernimme kinne, mar dat is dêr sa'n tizeboel fan mei-inoar fergroeide berjochten dat ik der net út kom. Oars soene jo miskien Meidogger:Robin van der Vliet ris freegje kinne. Dy liket my hiel handich ta mei berjochten en oanbesibbe dingen.
In ynfoboks fan in bouwurk kin ik wol foar jo meitsje. Sis mar hokfoar gegevens oft jo deryn kwytwolle kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 des 2016, 18.00 (CET)[beäntwurdzje]
Ik haw alfêst mar in ynfoboks oanmakke: Berjocht:Ynfoboks bouwurk. Ik haw it sa algemien mooglik besocht te hâlden, sadat we him ek foar brêgen en sa brûke kinne. Jo moatte marris sjen wat jo derfan fine. Ik haw him al even ynfoege by de Greyfriars Kirk (Dumfries) en by de Mackinac Brêge, om te sjen oft alles goed wurket. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 des 2016, 21.52 (CET)[beäntwurdzje]
Geweldich! Sjocht der fierder hiel goed út en ik kin der wol mei út de fuotten. In adres is (salang't de koördinaten noch net tafoege wurde) yn de ynfoboks faaks gjin lúkse. En ik soe de kleuren in bytsje neutraal (wyt of griis) hâlde (dit om de lêsberens en om't in foto it al bûnt genôch makket). Mar dat lêste is fansels in kwestje fan smaak. --RomkeHoekstra (oerlis) 13 des 2016, 11.42 (CET)[beäntwurdzje]
Ja, ja, dus ik haw gjin smaak, hin? Mar alle gekheid op in stokje, ik haw 'adres' tafoege, en 'koördinaten' ek, dan kinne jo dy ek altyd yn 'e ynfoboks kwyt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 des 2016, 12.04 (CET)[beäntwurdzje]
Haha, dat hie ik dus net skreaun dat jo gjin smaak hawwe. Ik kom fan de Wâlden en bin yn myn fermidden wol wat went wat bûntens oangiet, mar de kleur dy't jo no brûke docht krekt wat minder sear oan de eagen. Yn alle gefallen tige tank!--RomkeHoekstra (oerlis) 13 des 2016, 12.18 (CET)[beäntwurdzje]

(O)blastigens[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Soene jo dit oerlis efkes besjen wolle? Drewes (oerlis) 8 jan 2017, 18.52 (CET)[beäntwurdzje]

Dúdlik, ik sil der rekken mei hâlde. Is der trouwens ek in list foar it translitearjen nei it Frysk? --RomkeHoekstra (oerlis) 8 jan 2017, 19.11 (CET)[beäntwurdzje]
Ik wit fan gjin transliteraasjelist. Drewes (oerlis) 8 jan 2017, 19.35 (CET)[beäntwurdzje]
Dan de list foar it Nederlânsk mar brûke of sa't it my sels it bêste ta liket? --RomkeHoekstra (oerlis) 8 jan 2017, 19.47 (CET)[beäntwurdzje]

Sjoch mar. Jo wurde wol ferbettere at in nedich is. Gr. Drewes (oerlis) 8 jan 2017, 19.50 (CET)[beäntwurdzje]

Damaskus[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Wat tinke jo hjirfan? Drewes (oerlis) 20 jan 2017, 18.45 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie Drewes, mooglik is de tekst oarspronklik in oersetting fan de Nederlânsktalige wiki, want ik fûn deselde tekst yn it Nederlânsk yn dizze ferwizing nei de Nederlânsktalige wiki. De Nederlânsktalige wikipagina oer Damaskus hat dizze bewearings ferwidere. Wêr't de bewearings oarspronklik wei komme wit ik net, mar mooglik komt it begjin fan de tekst fan de side fan Lisa Beaart. De stêd Damaskus kin neffens my net yn ferbân brocht wurde mei it paradys, om't stêden yn dy tiid net bestiene, de minsken noch nomadysk wiene en it paradys yn Mesopotaamje lei. Dat Kaïn Abel hjir deaslein hat wol my ek net oan, ik leau net dat oer it plak eat bekind wêze kin, mar de ingelsktalige wiki oer Mount Qasioun wol ha dat guon midsiuwske Arabyske skriften skriuwe dat de earste misdied fan it minskdom by Damaskus bard is. It krekte plak fan de moard is tink ik in foarm fan islamitysk folksleauwen of yn alle gefallen in islamityske tradysje. Oer Jozef en Marije is net folle bekend, it wiene mar gewoane lju en âldere dan wol oare kontêmporêne boarnen as de bibel binne der neffens my net. Oft Jozef en Marije ea yn Damaskus west ha, ik soe it net sizze kinne. Hja moasten lykwols flechtsje nei Egypte en harren dêr skûlhâlde, net nei Damaskus. Yn dit artikel út de Telegraaf wurdt ferwiisd nei de Dominicus-reisgids. Mooglik is de oarspronklike boarne fan dit soarte bewearings in lokale ambysje om religieus toerisme te befoarderjen. Ik tink dat it hiele ferhaal oer Damaskus as skûlplak fan Jozef en Marije ûnsin is.--RomkeHoekstra (oerlis) 21 jan 2017, 11.30 (CET)[beäntwurdzje]

Rostov oblast edit-a-thon[boarne bewurkje]

Hello! The Russian Wikimedia chapter has organized an international Edit-a-thon about the Rostov Oblast "Discover Russia. Start with the Don". The aim of the contest is to write articles about tourist attractions (museums, monuments, churches, buildings, parks, and so on) of the Rostov region in different languages. To take part in the Edit-a-thon you must write an article about the Rostov Oblast and add it to the table 3. 7 most active participants will receive prizes. The Edit-a-thon ends in April 21.

Здравствуйте! В настоящее время при участии Викимедиа РУ проводится международный конкурс "Узнай Россию. Начни с Дона", посвящённый достопримечательностям Ростовской области. Одна из номинаций предусматривает создание статей о туристических объектах Ростовской области на разных языках. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать статьи, а затем добавить их в конкурсную таблицу. 7 участников, набравшие наибольшее число баллов, получат ценные призы. Приглашаю Вас принять участие в конкурсе! --Andreykor (oerlis) 8 feb 2017, 09.50 (CET)[beäntwurdzje]

Namme tsjerke[boarne bewurkje]

Romke. Efkes dit besjen. Drewes (oerlis) 17 feb 2017, 20.35 (CET)[beäntwurdzje]

Leksum[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Ik haw niiskrekt wer in 'x' yn 'ks' feroare mei't it Frysk gjin x hat, blinder! x Drewes (oerlis) 21 feb 2017, 18.18 (CET)[beäntwurdzje]

Alexius of Alexander tink? --RomkeHoekstra (oerlis) 21 feb 2017, 18.32 (CET)[beäntwurdzje]

Russyske tsjerken[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Moai wurk leverje jo. Binne jo it Russysk machtich? Drewes (oerlis) 10 mrt 2017, 19.03 (CET)[beäntwurdzje]

Kulturele haadstêd fan Jeropa 2018[boarne bewurkje]

Bêste Romke. It liket my in fraach oan al ús meidoggers. Wy hawwe hjir ommers gjin bazen en boppebazen. It artikel Kulturele Haadstêd fan Europa bestiet al wol, mar yndie in lemma Kulturele haadstêd fan Jeropa 2018 soe wol op syn plak wêze. At jo wolle: fiel jo frij. Drewes (oerlis) 25 mrt 2017, 18.50 (CET)[beäntwurdzje]

Oeps, dat haw ik al dien. It wie net myn bedoeling om jo it gers foar de fuotten wei te meanen, hear. Hoe dan ek, ik haw de fraach oan jo op 'e Nederlânske Wikipedy, dêr't jo nei ferwize, ris lêzen. Ik wit dat se op 'e Nederlânske Wikipedy oates en toates mei skriuwwiken oer beskate ûnderwerpen oan 'e gong binne, en it stiet harren fansels frij om dat ek oer Fryslân te dwaan, mar fanút de Fryske Wikipedy binne we net wend om it op dy manear oan te pakken. We hawwe hjir fansels ek in totaal ferskillende sitewaaasje, mei folle minder meidoggers, dat dan leit it ek al hiel oars. As yndividuële meidoggers graach oan sa'n skriuwwike fan 'e Nederlânske Wikipedia meidwaan wolle troch artikels foar de Fryske Wikipedy by te dragen: prima. Mar we sille de meidoggers der net spesjaal op fergje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 mrt 2017, 21.13 (CET)[beäntwurdzje]

Kategoryoerlis[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Hoe tinke jo hjir oer Drewes (oerlis) 6 apr 2017, 18.14 (CEST)[beäntwurdzje]

Persoan yn it Alde Testamint[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Even foar jo ynformaasje: ik haw de bibelske persoanen wat oars yndield. Jo hiene de kategory:Persoan yn it Nije Testamint al oanmakke; no haw ik foar de rest fan it spul de kategory:Persoan yn it Alde Testamint oanmakke. De kategory:Bibelsk persoan is no leech op dizze beide kategoryen nei. Miskien moat der yn 'e takomst nochris in "kategory:Persoan yn de apokrife taheakken oan it Alde Testamint" of sokssawat komme. Mar goed, dat sjogge wy dan wol wer. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 apr 2017, 23.35 (CEST)[beäntwurdzje]

Dik yn oarder.--RomkeHoekstra (oerlis) 28 apr 2017, 13.17 (CEST)[beäntwurdzje]

Misbrûk[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Ik wit net hoefolle oft jo meikrigen hawwe fan wat hjir de lêste tiid op 'e Wikipedy spilet, mar nei't er trije jier lang suver oanhâldend ellinde feroarsake hat, is ús âld-meidogger Yn 'e Wâlden derút set. Yn oerlis hawwe de behearders besletten dat hy hjir de kommende 5 jier net wer komme mei. Dêrom is syn IP-adres útsletten. Sûnt ferline wike ferskaft er himsels mei metoaden dy't allinnich foar kriminele doelen brûkt wurde hieltyd alternative IP-adressen (open proxies), en besiket er op dy wize wer tagong ta de Wikipedy te krijen. Dat sil net tastien wurde. Der is besletten dat al sokke IP-adressen definityf útsletten wurde sille en dat alle wizigings dy't Yn 'e Wâlden yn 'e Wikipedy oanbringt, weromset wurde sille, ek as it ferbetterings binne. It is spitich dat staveringsflaters en oare fouten stean bliuwe, mar noch folle spitiger soe it wêze as misbrûk leanje soe. Hjoed hat Yn 'e Wâlden besocht om yn kontakt te kommen mei jo troch in berjocht op jo oerlisside te pleatsen. Dat haw ik fuorthelle. Ek eventuële takomstige berjochten fan him oan jo of oan hokker oare meidogger ek sille ferwidere wurde. Mochten jo sa'n berjocht ûnder eagen krije foar't it skrast is, dan freegje ik jo mei klam om it te negearjen en der op gjin inkele wize op te reägearjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 apr 2017, 14.28 (CEST)[beäntwurdzje]

Dit alles is bûten my om gien en ik ha der neat fan meikrigen dat der wat oan de hân wie. Utsein dan dat der earder ris wat spile hat op it mêd fan de stavering. Mar noch ien fraach: wêrom woe Yn'e Wâlden in berjocht op myn side sette? Ik ha der fieders ommers neat mei te meitsjen.--RomkeHoekstra (oerlis) 30 apr 2017, 23.28 (CEST)[beäntwurdzje]
Begryp my goed, jo wurdt neat ferwiten. Jo sizze, jo hawwe der neat fan meikrigen -- dat hie ik hast wol tocht, dêrom lei ik hjirboppe yn it koart de saak ek al even út. As jo der mear fan witte wolle, moatte jo mar even op 'e oerlisside fan Drewes sjen. It spul dat der earder wie, hie mar sydlings mei de stavering te krijen, en folle mear mei Yn 'e Wâlden syn hâlden en dragen. Hy is doe in heal jier útsletten, mar doe't dy tiid om wie, is er daliks wer op 'e âlde foet fierder gien, en dêrom is er no foar fiif jier útsletten. It berjocht dat Yn 'e Wâlden oan jo skreaun hie, hie neat mei dizze saak te krijen, en hie eins hielendal net folle om 'e hakken. It liket my ta dat it benammen bedoeld wie om in lange noas nei de behearders te meitsjen troch even sjen te litten dat er him neat fan ús oanlûkt. As jo witte wolle wat er woe, moatte jo yn 'e sideskiednis fan jo oerlisside de ferzjes dy't hy tafoege en dy't ik wiske haw, mar even mei-inoar ferlykje. Ik begryp wol dat jo nijsgjirrich binne, mar it punt is even dat Yn 'e Wâlden it rjocht ferspile hat om mei te dwaan oan 'e Wikipedy, en dus ek om fia de Wikipedy mei meidoggers te kommunisearjen. As ik syn berjochten stean liet, soe ik ymplisyt de malafide praktiken goedkarre dy't er brûkt om tsjin syn folsleine útsluting yn dochs wizigings oan te bringen en berjochten efter te litten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 maa 2017, 00.12 (CEST)

Krústsjerke[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Ik haw gjin beswier tsjin omneamen. Ik tink dat jo motivaasje foar mear tsjerken jildt. Drewes (oerlis) 3 jun 2017, 15.00 (CEST)[beäntwurdzje]

Mûne/Mole[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Even foar jo ynformaasje it folgjende. Ik bin oan 'e gong mei it kategorisearjen fan bouwurken nei boujier (en eventueel sloopjier). Foar it boujier brûkt ik kategoryen dy't begjinne mei "Kategory:Bouwurk út", mei dan it jier. De Ingelske Wikipedy docht "Category:Buildings and structures completed in", mar ik haw it mei opsetsin wat dizenich holden. Dan kinne we der foar de Dom fan Keulen bygelyks twa jiertallen yn sette, want mei de bou fan dat ding waard earne yn 'e Midsiuwen úteinset, mar pas yn 'e 19e iuw waard er foltôge (completed). Dus dat makket nochal wat ferskil. (Foar sloopte gebouwen brûk ik wol gewoan "Kategory:Bouwurk sloopt yn" mei dan it jier.)

Mar goed, wêr't ik it eins even mei jo oer hawwe woe is dit. Ik gean no alle bouwurken by del, en no kom ik foar de moles twa soarten kategorynammen tsjin, begjinnend mei 'Kategory:Mole' en mei 'Kategory:Mûne'. Ik tocht dat dy mei 'mûne' allegear fan jo wiene. No makket it my it measte net út, 'mole' en 'mûne' binne beide geef Fryske wurden, mar it kin fansels net sa wêze dat der yn 'e kategorynammen twa ferskillende oantsjuttings brûkt wurde. Dat no't ik der dochs by lâns gean, bin ik fan doel om dat rjocht te lûken. Sa't ik sei, it kin my net safolle skele hokker beneaming oft standert brûkt wurdt, mar ik haw even yn 'e kategoryen sjoen, en der sitte folle mear siden yn 'e kategoryen dy't begjinne mei 'mole' as yn dy dy't begjinne mei 'mûne'. Dat poer út it eachpunt fan 'hoe kin ik der sa min mooglik wurk fan ha', woe ik alle kategoryen mei 'mûne' mar omneame ta 'mole'. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 jul 2017, 21.57 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik fyn it bêst, alhoewol my it wurd "mole" al wat nuver oandocht. Ik wit net wêr't se "mole" sizze en hoe fier it gebrûk fan dat wurd ferspraat is oer de provinsje, mar ik kin it net oars as mûne of moune. As it om it wurk te rêden is wol ik ek wol helpe, mar as it wurd "mole" yn it grutste part fan Fryslân brûkt wurdt, dan is dat wurd de bêste oplossing. Sjoch mar efkes, en as ik wat dwaam moat hear ik dat wol. Groetnis, Romke.--RomkeHoekstra (oerlis) 29 jul 2017, 22.43 (CEST)[beäntwurdzje]
Tankewol foar jo flugge reäksje, Romke. Tsja, ik ken dan it wurd 'mûne' wer allinnich út boeken. De krite dêr't ik weikom, sis mar de Midden-Klaai, dêr seit elkenien fan 'mole'. Omdat ik ek net wit hokker foarm oft gongberder is, haw ik ris te rie west yn it (digitale) Wurdboek fan de Fryske Taal. Dêr haw ik om neutraal te wêzen op Nederlânsk molen socht, en doe kaam ik op 'e side 'mole' út: sjoch "molen" yn WFT. Sa't jo sjogge wurdt 'mûne' hjir as fariant fan 'mole' jûn, mei dêrby it kommentaar "NKl., deel NWo" (wat ik ynterpretearje as "noardlike Klaai + diel noardlike Wâlden") en mei in justjes oare útspraak "deel NWo, ZWo" (diel noardlike Wâlden + súdlike Wâlden). Ik tink dat se mei noardlike Klaai de Dongeradielen ensfh. bedoele en net de Bjirmen, dêr't ús heit wei kaam, want dy haw ik noait 'mûne' sizzen heard.
Dan soe Fryslân wat dit oangiet dus sa'n bytsje yn twa gelikense helten ferdield wêze: rûchwei eastlik fan Ljouwert 'mûne' en westlik fan Ljouwert 'mole'. Ik haw ek nochris yn it Frysk Hânwurdboek sjoen en yn it Wurdboek Frysk-Nederlânsk. Oeral wurdt by 'mûne' trochferwiisd nei 'mole'. By gebrek oan bettere rjochtlijnen woe ik dêr dan mar yn meigean troch de foarm 'mole' oan te hâlden foar kategorynammen, salang't jo dêr teminsten gjin beswier tsjin hawwe, en as ik jo boppesteande tekst lês, liket dat net sa te wêzen. Wat jo oanbod fan help oangiet, bêst oanbean, mar safolle wurk is it no ek wer net, dat ik rêd it wol. It soe wol moai wêze as jo nije siden fan bouwurken tenei even "Kategory:Bouwurk út ..." meijaan wolle soene. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 jul 2017, 00.24 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik fyn it bêst dat it mole wurdt foar de kategorynammen en ik besykje der om te tinken dat it jiertal fan de bou by de gebouwen komt te stean. Goede snein fierder.--RomkeHoekstra (oerlis) 30 jul 2017, 09.14 (CEST)[beäntwurdzje]

Noch wat[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Earst myn kompliminten foar jo side oer de grifformearde tsjerke fan Lollum. Moaie foto's ek, dy't josels nommen hawwe, seach ik op Commons. Fierders noch wat dat ik de oare kear fergetten bin te sizzen: as it boujier (of sloopjier) ûnbekend is, dan kinne jo bouwurken ek op iuw kategorisearje ("Kategory:Bouwurk út de ...e iuw"). Dêrfoar haw ik spesjaal alle boujierkategoryen yn iuwen ûnderbrocht, want ik tocht yn 't foar al, yn 'e Midsiuwen sille der wol in protte tsjerken boud wêze wêrfan't it boujier net bekend is, en dat blykt no ek sa te wêzen.

Ek woe ik noch in handichheidsje mei jo diele dat iksels noch mar koartby ûntdutsen haw: je kinne in (hiel fine) râne om in ôfbylding hinne sette, troch 'border' yn te foegjen. Dat is foaral handich mei flaggen mei in protte wyt, lykas de flagge fan 'e stêd Grins. (Foar wapens, dy't fansels net rjochthoekich binne, hawwe je der lykwols hielendal neat oan.)
[[Ofbyld:Flag Groningen city.svg|20px]] sjocht der sa út: Flag Groningen city.svg
[[Ofbyld:Flag Groningen city.svg|border|20px]] sjocht der sa út: Flag Groningen city.svg
No ja, miskien fine jo it ek wol neat, mar ik fûn it wol in handich weetsje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 jul 2017, 16.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Danke; en ik doch myn bêst om tenei in border oan ta te foegjen as der tefolle wyt yn sit. Ik rin foar de tsjerken de boel noch wol ris nei om it boujier of de bou-iuw ta te foegjen. Groetnis--RomkeHoekstra (oerlis) 31 jul 2017, 17.02 (CEST)[beäntwurdzje]
Nee, nee, sa bedoelde ik dat net. Alle besteande artikels fan bouwurken bin ik op dit stuit sels al oan neirinnen, dêr hoege jo yn prinsipe net mear nei te sjen -- teminsten net om boujierkategoryen ta te foegjen. It giet my allinnich om siden dy't jo fan no ôf oan skriuwe. En oft jo dy border brûke wolle, dat moatte jo ek hielendal sels witte, mar it liek my handich om te witten. Sa't ik sei, iksels ûntdiek it pas koartby, en ik woe wol dat ik it earder witten hie. Om't jo ek in protte flachjes tafoegje, tocht ik dat jo it ek ynteressant fine soene. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 jul 2017, 17.28 (CEST)[beäntwurdzje]

Tsjerken yn de eardere gemeente Wûnseradiel[boarne bewurkje]

Goeie Romke. De tsjerken yn bygelyks Wûns, Skraard, Skettens, Longerhou, ensfh steane lykwols yn de gemeente Súdwest-Fryslân en net yn de Fryske Marren, sa't dat yn de ynfoboksen en de kategoryen stiet. Dizze plakken lizze yn de eardere gemeente Wûnseradiel en dy gemeente is yn 2011 opgien yn de gemeente Súdwest-Fryslân. Fierders woe ik sizze dat jo geweldige bydragen leverje. Groetnis Kneppelfreed (oerlis) 29 nov 2017, 06.39 (CET)[beäntwurdzje]

Ik hie fergetten de ynfoboks oan te passen. Ik seach dat jo it al feroare ha. Dêrfoar myn tank!--RomkeHoekstra (oerlis) 29 nov 2017, 07.29 (CET)[beäntwurdzje]

Leeuwarden / Friesland Culturele Hoofdstad op Wikipedia[boarne bewurkje]

(Excuses voor mijn niet-Friese bijdrage)

Beste RomkeHoekstra,

Zoals je ongetwijfeld weet zijn Leeuwarden / Friesland dit jaar Europese Culturele Hoofdstad. Vanuit Wikimedia Nederland denken wij momenteel na over mogelijkheden om hier ook op Wikimedia/Wikimedia Commons/Wikidata aandacht aan te besteden. Eén van de activiteiten die we in ieder geval op de (Nederlandstalige) Wikipedia willen opzetten is een schrijfweek over Friesland, zoals in voorgaande jaren ook al over bijvoorbeeld Gelderland is georganiseerd (voorlopig gepland in oktober 2018). Het lijkt ons ook erg leuk om hier op één of andere manier de Friese Wikipedia-gemeenschap bij te betrekken. Als jij, of andere Friese Wikipedianen, ideeën hebt voor activiteiten die hier goed bij zouden kunnen aansluiten, dan zijn wij daar benieuwd naar!

Met vriendelijke groet, --AWossink (oerlis) 11 jan 2018, 13.14 (CET)[beäntwurdzje]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[boarne bewurkje]

WMF Surveys, 29 mrt 2018, 20.40 (CEST)[beäntwurdzje]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[boarne bewurkje]

WMF Surveys, 13 apr 2018, 03.39 (CEST)[beäntwurdzje]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[boarne bewurkje]

WMF Surveys, 20 apr 2018, 02.48 (CEST)[beäntwurdzje]

Wat foar jo?[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Ik haw hjoed wat foto's makke yn Frjentsjer, en ik kaam by de âlde grifformearde tsjerke lâns, dat doe haw ik dêr ek mar ien fan nommen. Hy stiet no op Commons, sjoch: File:Grifformearde tsjerke, Frjentsjer.jpg. Ik kin der net sa fan swetse, mar goed, se binne dêr de boel oan it ferbouwen, dat dan witte jo it wol. Ik bin sels foarearst net fan doel om der wat mei te dwaan, mar jo binne nochal fan 'e tsjerken, dat miskien dat jo it aardich fine om der in stikje oer te skriuwen. Hoecht hielendal net, hear, as jo it net wolle. Mar ik tink, ik wiis jo der even op dat der in foto beskikber is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jul 2018, 23.40 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik gean der meikoarten wol efkes mei oan de slach. De tsjerke wie oarspronklik wol in moai gebou, mar dat portaal dat der letter foar set is liket nearne op. En de nije eigner hat ik gebou der ek net moaier op makke. Betanke yn alle gefallen foar it meitsjen fan de foto.--RomkeHoekstra (oerlis) 15 jul 2018, 12.24 (CEST)[beäntwurdzje]

Stimmerij[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Wolle jo ek meistimme oer it al of net ferfryskjen fan plaknammen bûten Fryslân? Sjoch: Wikipedy_oerlis:Mienskip#Gearfetting.

Armeensk alfabet[boarne bewurkje]

It Armeensk is in stik dreger te transliterearjen as it Russysk, want it hat mear letters. Ik hjirûnder even in ienfâldige transliteraasje foar it Frysk makke yn 'e hope dat jo der wat oan hawwe. Tink derom dat der ferskate letters binne mei in apostrof derefteroan; de apostrof jout aspiraasje oan, dus de letter wurdt dan folge troch lytse h-ke, lykas by de t's yn it Grinslânske "Marthinithoren". Der binne in pear letters wêrfan't ik de útspraak mei Fryske lûden net werjaan koe: ë, gh. Ik haw de útspraak derefter set. Jo moatte mar ris sjen wat jo dêrmei dogge as jo dy tsjinkomme.

Letter Transliteraasje
Ա ա a
Բ բ b
Գ գ g
Դ դ d
Ե ե e
Զ զ z
Է է ê
Ը ը ë (e fan "de", "gewoan")
Թ թ t'
Ժ ժ zj
Ի ի i
Լ լ l
Խ խ ch
Ծ ծ ts
Կ կ k
Հ հ h
Ձ ձ dz
Ղ ղ gh (likernôch it lûd fan Limburchske r)
Ճ ճ tsj
Մ մ m
Յ յ j
Ն ն n
Շ շ sj
Ո ո o
Չ չ tsj'
Պ պ p
Ջ ջ dzj
Ռ ռ r
Ս ս s
Վ վ v
Տ տ t
Ր ր r
Ց ց ts'
Ւ ւ w
Փ փ p'
Ք ք k'
Եւ և ew
Օ օ ó
Ֆ ֆ f
twaklanken/digrafen
Ու ու û (foar in r better: oe)
Իւ իւ (foar in r better: joe)
Յու յու (foar in r better: joe)

Súkses. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jul 2019, 21.35 (CEST)[beäntwurdzje]

No dat liket der mar op! Ik hie my foarnommen om it nei it Nederlânsk te transliterearjen, mar no kin it nei it Frysk. Eins hiel handich om it by it lemma oer it Armeensk te foegjen, mar dat lit ik oan jo oer. Ha jo ek sa'n list om it Russysk nei it Frysk te translitearjen? Ik sil myn bêst dwaan en graach jo feedback as it net hielendal goed is.--RomkeHoekstra (oerlis) 18 jul 2019, 13.01 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik haw hjirûnder eefkes in ferlykbere list foar it Russysk oanmakke. Hjirboppe haw ik noch wat letterkombinaasjes tafoege, want it foel my op dat it Armeensk gjin û-klank liek te hawwen. Blykt dat se dy wol hawwe, mar dat se him skriuwe mei in digraaf of as twaklank (neam it hoe't je it neame wolle), eins krekt en gelyk as de Nederlânske en Fryske 'oe', dat deselde klank is dy't ek mei twa letters skreaun wurdt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 jul 2019, 00.51 (CEST)[beäntwurdzje]

Russyk alfabet[boarne bewurkje]

Ik ha hjirûnder de transliteraasje fan it Russysk jûn. Jo moatte der net fanút gean dat oare Slavyske talen dy't it Syrillysk alfabet brûke krekt sa transliterearre wurde kinne. Net allinnich ferskilt de útspraak soms, mar ek wurde oare lettertekens tafoege, wylst guon letters út it Russysk yn oare Slavyske talen ûntbrekke. Ik ha om dat te yllustrearjen it Oekraynsk derby setten.

Letter Transliteraasje Russysk Transliteraasje Oekraynsk
А а a a
Б б b b
В в v v
Г г g h
Ґ ґ komt net foar g
Д д d d
Е е je / e, sjoch noat 1 e
Є є komt net foar je
Ё ё jo komt net foar
Ж ж zj zj
З з z z
И и i y
І і komt net foar i
Ї ї komt net foar ji
Й й j j
К к k k
Л л l l
М м m m
Н н n n
О о o o
П п p p
Р р r r
С с s s
Т т t t
У у û (foar in r better: oe) û (foar in r better: oe)
Ф ф f f
Х х ch ch
Ц ц ts ts
Ч ч tsj tsj
Ш ш sj sj
Щ щ sjtsj sjtsj
Ъ ъ sjoch noat 2 komt net foar
Ы ы y komt net foar
Ь ь sjoch noat 3 sjoch noat 3
Э э e komt net foar
Ю ю (foar in r better: joe) (foar in r better: joe)
Я я ja ja

noat 1: Е е: gauris transliterearre as 'e', mar faker eins de klank fan 'je' yn "jern" (dus bgl. we skriuwe "Aleksander", mar de útspraak is eins mear "Aljeksander")
noat 2: Ъ ъ = it hurdteken, dat komt foar dat de foarôfgeande konsonant palatalisearre wurdt; kin beskôge wurde as in stomme letter (palatalisaasje is koartsein dat der in j-klank efteroan komt, dus l-lj, m-mj, s-sj, ensfh.)
noat 3: Ь ь = it sêftteken, dat soarget foar palatalisaasje fan 'e foarôfgeande konsonant; meastal beskôge as in stomme letter, soms werjûn troch in 'j'

As jo noch oare Slavyske talen transliterearje wolle, wol ik dizze tabel noch wolris wat útwreidzje. Foarearst mar wer súkses. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 jul 2019, 00.28 (CEST)[beäntwurdzje]

Community Insights Survey[boarne bewurkje]

RMaung (WMF) 9 sep 2019, 18.20 (CEST)[beäntwurdzje]

Reminder: Community Insights Survey[boarne bewurkje]

RMaung (WMF) 20 sep 2019, 21.49 (CEST)[beäntwurdzje]

We sent you an e-mail[boarne bewurkje]

Hello RomkeHoekstra,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (oerlis) 25 sep 2020, 20.50 (CEST)[beäntwurdzje]

ynfoboks Landkreis[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Goeie, kinne jo de ynfoboks fan de Landkreis mei wat mear gegevens útwreidzje (flagje, wapen)? Ik wit net wat ik ferkeard doch, mar it tal gemeentes yn de ynfoboks wurdt wol ynfolle mar net wjerjûn. En fine jo it goed dat ik it wurd 'lânkring' foar Landkreis yn de tekst brûk? Yn de namme hâld ik gewoan Landkreis oan. RomkeHoekstra (oerlis) 1 jun 2021, 21.15 (CEST)[beäntwurdzje]

Goejûn. Ik haw gjin beswier tsjin 'e term 'lânkring'. Ik haw wol twa kear Landkreis út 'e titel helle, om't ik dy oantsjutting dêr net nedich fûn. As der mar ien Mainz-Bingen bestiet, dan hoecht neffens my yn 'e titel net oanjûn te wurden dat dat in Landkreis is; dat komt dan yn 'e tekst fan it artikel wol oan 'e oarder. It artikel oer de gemeente Tytsjerksteradiel hjit ek net "Gemeente Tytsjerksteradiel", mar gewoan "Tytsjerksteradiel". Dy ynfoboks sil ik ris nei sjen. Ik kom der op werom. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jun 2021, 21.20 (CEST)[beäntwurdzje]
Wat dat tal gemeenten oangiet, dêr moatte jo foar de = "gemeenten" ynfolje en net "tal gemeenten", want (as jo even by Berjocht:Ynfoboks Landkreis sjogge), jo moatte by it brûken fan in ynfoboks foar it =-teken altyd skriuwe wat der yn it berjocht sa {{{folje mar yn|}}} oanjûn stiet. Dat wie flot oplost. No sil ik noch even sjen oft ik de ynfoboks útwreidzje kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jun 2021, 21.25 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik bin der ris mei oan it prutsen west, mar ik rin wer tsjin it âlde probleem oan dat ik yn in universele of generike ynfoboks (dy't foarprogrammearre is, sjoch: Berjocht:Ynfoboks generyk) net twa plaatsjes (flagge en wapen) nêst elkoar krije kin. Dêr sil wol in foefke foar wêze, mar ik krij it net foarinoar. Op in oare manier (wapen ûnder of boppe lânkaart) wol ek net. As jo in ynfoboks mei wapens en flaggen hawwe wolle, sil der dus in hiele nijenien oanmakke wurde moatte.
Wat ik no ynstee dien haw, is de ynfoboks Berjocht:Universele ynfoboks gebiet (mei flagge) foarsjen fan lemma's dy't jo sels ynfolje kinne, sadat jo sels bepale kinne wat jo yn 'e ynfoboks sette. Dat is tink ik de handichste oplossing, en dy ynfoboks kinne jo dan letter ek foar gebieten yn oare lannen brûke. Noch eefkes wat útlis oer de namme: hy hjit wol 'Universele ynfoboks gebiet (mei flagge)', mar it is gjin universele ynfoboks. Ik haw him ntl. oarspronklik oanmakke as fariant foar gebieten mei flaggen en sa fan 'e Universele ynfoboks gebiet (dêr't ik tsjin itselde probleem oanrûn dat ik flaggen en wapens der net yn kwyt koe). Om dúdlik te meitsjen dat it fierders eins deselde ynfoboks is, haw ik doe mar deselde namme oanholden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jun 2021, 22.16 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik hie Landkreis yn de titel set yn neifolging fan de Dútske wiki, mar jo ha gelyk dat it oerstallich is. De "Universele ynfoboks gebiet (mei flagge)" akseptearret sa't it liket net in svg-bestân. Dat wy litte it mar sa.--RomkeHoekstra (oerlis) 2 jun 2021, 11.20 (CEST)[beäntwurdzje]

O, dat hie ik miskien even wat dúdliker útlizze moatten. Yn universele ynfoboksen lykas dy fan Landkreis fiere jo plaatsjes sa yn:
| ôfbylding = Locator map MYK in Germany.svg
Yn oare ynfoboksen, lykas "Universele ynfoboks gebiet (mei flagge)", wurket it yndie op dy manier net, mar moat it sa ynfierd wurde:
| ôfbylding = [[File:Locator map MYK in Germany.svg|300px]]
Oars moatte jo ris sjen by Bretanje (regio) hoe't dizze ynfoboks krekt funksjonearret. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jun 2021, 03.09 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik haw Mayen-Koblenz ris fan 'e Universele ynfoboks gebiet (mei flagge) foarsjoen, om sjen te litten hoe't er wurket. Alles funksjonearret en jo kinne der fan alles yn ûnderbringe. Ik wol ek noch wol de sels yn te foljen lemma's wat ferskowe as jo se leaver op in oar plak yn 'e ynfoboks hawwe wolle, dus jo moatte it mar sizze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jun 2021, 03.24 (CEST)[beäntwurdzje]
It is allegear wer dik yn oarder! Tige tank.--RomkeHoekstra (oerlis) 3 jun 2021, 11.21 (CEST)[beäntwurdzje]

Gemeente (n)[boarne bewurkje]

Dei @RomkeHoekstra:, moaie stikken fierders dy't jo skriuwe. Ik wol fierders gjin taalplysje wêze, mar moat it meartal fan gemeente net mei in "n" skreaun wurde, ynstee fan in "s"? Sjoch taalweb hjir. Fierders neat te rêden hear. --Kneppelfreed (oerlis) 5 jun 2021, 18.28 (CEST)[beäntwurdzje]

It taalweb hat tink gelyk, dat ik sil tenei gemeenten skriuwe.--RomkeHoekstra (oerlis) 5 jun 2021, 18.49 (CEST)[beäntwurdzje]

Trochferwiisbalke Nedersaksen[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Goeie, wolle jo efkes sjen nei de trochferwiisbalke (of hoe't sa ding mar hjit) fan Nedersaksen sjen? Osterode am Harz is in yn 2016 ophefte lânkring (gearfoege mei Göttingen), dy kin om my wol ferwidere wurde. Hannover hjit tsjintwurdich Regio Hannover. Gr. --RomkeHoekstra (oerlis) 28 jun 2021, 11.54 (CEST)[beäntwurdzje]

@RomkeHoekstra en Ieneach fan 'e Esk: Al dien --Kneppelfreed (oerlis) 28 jun 2021, 15.19 (CEST)[beäntwurdzje]
It is al klear, sjoch ik wol. Moai sa. Romke, net dat ik jo net even hantlangje wol, mar jo meie dy berjochten sels ek nei beleaven oanpasse, hear. Ik bedoel, dat is by jo beslist fertroud, en jo sitte sels folle better yn 'e stof as ik. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 jun 2021, 23.27 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik soe net witte hoe't dat moat.--RomkeHoekstra (oerlis) 1 jul 2021, 18.34 (CEST)[beäntwurdzje]
@Ieneach fan 'e Esk: Soene jo Freiberch út de trochferwiisbalke fan Saksen ferwiderje kinne? Dy lânkring waard yn 2008 al opheft. Groetnis,--RomkeHoekstra (oerlis) 9 jul 2021, 18.29 (CEST)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra en Ieneach fan 'e Esk: Al dien --Kneppelfreed (oerlis) 9 jul 2021, 19.27 (CEST)[beäntwurdzje]
Sorry, ik lês jo antwurd fan 1 july no pas. Sa'n balke is eins gewoan in tabel, sa't dy ek wol midden yn artikels foarkomme. Hy is net maklik te ûntwerpen, mar as er ienris oanmakke is, kinne jo de tekst dy't deryn werjûn wurdt, gewoan bewurkje, krekt as by in artikel. Under it tabblêd "bewurkje" by sa'n artikel (dus yn 'e sânbak, sis mar, dêr't ik dit no ek typ) wurdt sa'n berjocht werjûn as (yn dit gefal) {{Saksen}}. Jo kinne it dan op 'e Wikipedy fine troch yn it sykfinster "Berjocht:Saksen" yn te typen. Dan dêr it tabblêd "Bewurkje" iepenje. Dêr sjogge jo sawol de, hoe sil ik dat neame, de programmeartaal fan 'e tabel as de tekst dy't yn 'e tabel werjûn wurdt, dus yn dit gefal de Landkreisen fan Saksen. Net oan it programmearspul komme, mar de tekst yn 'e tabel kinne jo gewoan nei beleavjen oanpasse. It is sa in bytsje omslachtich útlizzen, as ik it skriuwe moat. Ik hoopje dat ik dúdlik genôch bin. Oars gewoan sizze, dan lis ik it noch in kear út. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jul 2021, 22.20 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik ha it foar it ferstân hear. Kneppelfreed hie it al oanpast. Mar betanke, sa kin ik it tenea sels wol ôf tink.--RomkeHoekstra (oerlis) 10 jul 2021, 08.36 (CEST)[beäntwurdzje]

Utnûging[boarne bewurkje]

Goeie. Sa't by de diskusje oer it funksjonearjen fan 'e Wikipedy wer oan it ljocht kommen is, binne der op it stuit mar twa struktureel aktive behearders. Drewes en ik soene graach wat fersterking hawwe wolle en it ek goed brûke kinne. Dêrom woene wy jo freegje oft jo ek behearder wurde wolle. Dat moat fansels net tsjin 't sin. Wy wolle jo net ûnder druk sette. As jo it beslist net wolle, dan kinne jo dat gewoan sizze en dat binne we like goeie freonen. De ôfrûne tiid is mei de diskusje oer it funksjonearjen fan 'e Wikipedy, tink ik, folslein dúdlik wurden wêr't jo yn stappe as jo beslute it te dwaan. Ik soe jo dêrom oanriede wolle der goed oer nei te tinken en ek nochris it stikje op Wikipedy:Behearders te lêzen foar't jo ús jo antwurd jouwe. Groetnis Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 jul 2021, 18.40 (CEST), Drewes (oerlis) 27 jul 2021, 19.10 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik soe jim útstelle wolle it earst noch efkes oan te sjen. Ik bin net sa skrander mei it hiele Wikipedyprojekt as jim en moat ek earlik sizze dat ik de man net sa bin foar drege diskusjes. Mocht de need echt oan de man komme dan wol ik it noch wol ris yn my omgean litte.--RomkeHoekstra (oerlis) 31 jul 2021, 08.19 (CEST)[beäntwurdzje]
Goeie Romke. Dat is goed, neat te rêden. Sa grut is de need no ek wer net en it moat net ta skea fan jo wikynocht gean. It is oars sa dat ik ek it mieer ha oan drege diskusjes, mar soms kin it net oars. Drewes (oerlis) 1 aug 2021, 17.16 (CEST)[beäntwurdzje]
Bêst genôch, Romke. Dan litte we it foarearst gewurde. Sa't ik yn myn útnûging al sei, it moat net tsjin 't sin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 aug 2021, 00.45 (CEST)[beäntwurdzje]

The Office (American TV series) and Tomb of Cyrus[boarne bewurkje]

Hi! Can you please translate these two articles to Western Frisian? they don't need to be long, just 2 or 3 sentences are enough. That would be appreciated :)

Yours sincerely,ChipsBaMast (oerlis) 8 des 2021, 21.09 (CET)[beäntwurdzje]

Doardt[boarne bewurkje]

Dei Romke, ik seach okkerdeis dat jo in stikmannich siden oer tsjerken yn Doardt skreaun hawwe. Soene jo de side oer Doardt ek wat útwreidzje wolle? Of alteast de keppelings der op sette fan de siden dy't jo oanmakke hawwe. Fr.gr. --Kneppelfreed (oerlis) 27 des 2021, 19.58 (CET)[beäntwurdzje]

Grûnsiler/Muonts/Boppekruier[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk:@Drewes: Goeie, ik sit efkes mei it folgjende. Der kloppet neat fan it artikel oer de Muonts (mole). Hjir wurdt in achtkante boppekruier beskreaun. In achtkante boppekruier kin in muonts wêze, mar ek in yndustrymûne. De ofbylden dy't der by steane binne gjin foarbylden fan in muonts, mar fan in stellingmûne. In muonts is altiten in achtkante poldermûne, dus net in yndustrymûne of nôtmûne sa sa't hjir skreaun wurdt. In muonts hat ek gjin romp lykas in stellingmûne, mar in stiennen (of houten) ûnderbou. Ik ha dizze side dêrom omneamd nei Boppekruier. In muonts is it Fryske wurd foar 'grûnsiler' (Nederlânsk: grondzeiler) en dêrom soe ik it artikel Grûnsiler omneame yn 'Muonts (mole)', mar dat slagget my net om't der al in trochferwizing yn sit. Ik wit efkes net hoe't ik hjir no fierder oer gear moat. Wol ien fan jimme der efkes nei sjen? De tekst moat fierder ek noch oanpast wurde, mar ik tocht earst dit mar efkes.--RomkeHoekstra (oerlis) 30 des 2021, 18.07 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie. Bêst genôch. Jo witte wêr't jo it oer hawwe, begryp ik wol, en ik wit neat fan dit ûnderwerp, dat ik gean op jo ôf. Ik neam de side "Grûnsiler" om ta "Muonts (mole)". Rêde jo jo dan fierder mei de oanpassing fan 'e tekst? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 des 2021, 21.00 (CET)[beäntwurdzje]
Ik ha by it omneamen fan it eardere artikel Muonts nei Boppekruier de reden neamd. Yn it Fries Molenboek (ISBN 90 70010 92 5, gearstald yn meiwurking fan De Frysk Mole, Gild Fryske Mounders, De Hollandsche Molen en Fryske Akademy) wurdt beskreaun foar hokker type mûne de namme muonts jildt. Ik pas allinne de tekst oan sa't it kloppet, want ik wit lang net de Fryske wurden fan de technyske ûnderdielen fan in mûne. Dêr moat ea in boekje oer útjûn wêze, dat ik sil der nochris nei op 'e strún. Alfêst in goed útein en alles wat winsklik is foar it nije jier!--RomkeHoekstra (oerlis) 31 des 2021, 08.19 (CET)[beäntwurdzje]
Ek foar jo in noflike jûn en in lokkich nijjier tawinske. Drewes (oerlis) 31 des 2021, 14.29 (CET)[beäntwurdzje]
Folle lok en seine, allegearre. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 des 2021, 21.30 (CET)[beäntwurdzje]

Hidaard[boarne bewurkje]

@Drewes: Om 't ik mei it Hidaarder tsjerkje oan de gong west hie, wie ik ek mei de side fan Hidaard dwaande om it wat te aktualisearjen en de tekst wat út te wreidzjen. Doe't ik de feroarings opsloech, rekke ik alles wer kwyt om't jo ek al oan de gong wiene. Net dat it in bealch fol wurk wie hear, mar om't it okkerlêsten ek al barde dat ik tafoege ynformaasje kwyt rekke, freegje ik jo om der tenei wat tiid tusken te hâlden en net te gau oan de slach te gean mei de besibbe siden fan in artikeltsje dat ik der krekt op set ha. M.f.g. --RomkeHoekstra (oerlis) 6 jan 2022, 20.12 (CET)[beäntwurdzje]

Tige spitich. Mar as it wer gebeurt, moatte jo ris hielendal omleech scrolle op 'e side dy't jo yn byld krije by sa'n 'redigearkonflikt', sil ik it mar neame. By my, en ik nim oan fan ek by jo, stiet dan hielendal ûnderoan de side noch in twadde finster mei as titel eat yn 'e geast fan "Jo tekst", mei dêryn de tekst fan 'e side sa't jo dy opslaan woene. Dêrwei kinne jo dy dan gewoan wer kopiëarje nei in nij bewurkingsfinster. Hoewol't jo dan wol wer mear wurk hawwe om rekken te hâlden mei de edits dy't oaren ûnderwilens dien hawwe, reitsje jo al jo wurk net kwyt. Sadree't jo de side oer it redigearkonflikt slute sûnder jo tekst dêrwei te kopiëarjen, is dat fansels wol it gefal. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jan 2022, 21.05 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra: Sorry Romke, soks is ferfelend. Ik sil der tenei rekken mei hâlde. It berjocht 'wurk' kinne jo fansels ek pleatse at in bewurking wat langer tiid nimt. Drewes (oerlis) 7 jan 2022, 15.31 (CET)[beäntwurdzje]