Springe nei ynhâld

Meidogger oerlis:RomkeHoekstra

Page contents not supported in other languages.
Ut Wikipedy


Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op de Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet boppenoan de side - rjochtsboppe of lofts - in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op de Wikipedy te sykjen.

De Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 54.039 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Bad Salzig[boarne bewurkje]

Fergeemje Romke. Hie ik krekt tal fan [[]] en staveringsferoaringen oanbrocht en tagelyk wiene jo oané gong, dat myn bewurking is nei de Flistinen. 27 maa 2016, 19.27 (CEST)

No wat is dat no sneu. Al it wurk om'e nocht. Myn ekskúses. No ik dochs efkes kontakt ha: doch ik it sa goed mei de ferwizing nei in oersetting fan in Dútsktalige side? --RomkeHoekstra (oerlis) 27 maa 2016, 20.00 (CEST)
Dy ferwizing nei de Dútsktalige side mei syn referinsjes is goed. Oars moai dat jo geregeldwei in bydrage leverje by ús. Drewes (oerlis) 27 maa 2016, 20.11 (CEST)
Witte jo wer ik ynfo fine kin oer it meitsjen fan in ynfoboks of wa't dat foar de fryske wiki wolris dien hat? RomkeHoekstra (oerlis) 28 maa 2016, 08.12 (CEST)
Sa'n ynfoboks kinne jo fine troch Berjocht:begjinletter te tikken. Tink derom om de : hinne sitte gjin spaasjes. Bygelyks Berjocht:L jout ûnderoaren de Lântabel. Boppedat is dit in moaie gelegenheid jo efkes te melden, dat wy yn it lêste jier de nijste stavering yntegraal trochfierd hawwe. As jo ris om in wurd sykje, kinne jo dat fine yn de list ûnder Nije stavering 2015 dêr't alle 333 wurden op alfabet steane. Yn 'e Wâlden (oerlis) 28 maa 2016, 12.10 (CEST)

Ynfoboksen[boarne bewurkje]

Goeie, RomkeHoekstra. Ik haw foar de Wikipedy ferskate ynfoboksen makke. Foar persoanen sil ik jo hjir in listke jaan:

Uteraard is it hielendal oan josels oft jo dizze ynfoboksen brûke wolle of net. Ynfoboksen oer oare ûnderwerpen binne faak te finen troch yn it sykfinster "Berjocht:" en dan de earste letter fan wat jo tinke dat de namme wêze moat yn te typen, mar in protte ynfoboksen hjitte ek "Berjocht:Ynfoboks XXX" (wêrby't XXX hjir even foar de namme stiet) of "Berjocht:Universele ynfoboks XXX". Oars meie jo it my ek altyd wol freegje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 maa 2016, 15.16 (CEST)

Ik ha socht nei in ynfoboks foar in Landkreis (Berjocht:Ynfoboks Landkreis) en kom dan wol earne, mar sjoch dan gjin ynfoboks stean. Ûnder "boarne bewurkje" sjoch ik fierder wol ynhâld, mar hoe't it dan fierder moat wit ik net (ik ha hjir earlik sein hielendal gjin ûnderfining yn).--RomkeHoekstra (oerlis) 28 maa 2016, 16.25 (CEST)
Even in pear punten, Romke:
  • As jo antwurd fan my hawwe wolle, dan moatte jo jo berjocht even op myn oerlisside sette. Dy kinne jo ienfâldich fine troch op 'e link "oerlis" te klikken dy't efter myn namme stiet ûnder berjochten dy't ik hjir efterlit, of jo kinne yn it sykfinster "Meidogger oerlis:" yntype en dan de namme fan 'e dejinge dy't jo hawwe moatte. Dan stiet der boppe-yn krekt as by jo eigen oerlisside in tabblêd mei de namme "Nij mêd", dêr't jo op klikke kinnen om dan in boadskip efter te litten oer in nij ûnderwerp, of, as jo nochris op it aljemint wolle oer itselde ûnderwerp, dan kinne nei ûnderen ta scrolle en jo boadskip ûnder it betreffende ûnderwerp sette, sa't wy hjirre no ek dogge. As jo my dingen freegje wolle en de fraach op jo eigen oerlisside sette, dan merk dêr nammentlik neat fan, mar as jo in berjocht op myn oerlisside efterlitte, dan komt der by my boppe yn byld in melding dat der in berjocht foar my is. Dan sil ik dêr sa fluch mooglik op reägearje, al bin ik ek wol ris in pear dagen (of wat langer) net oanwêzich, fansels. Mar goed, myn punt is even: ik kaam hjir no tafallich lâns en seach dat jo op myn boadskip reägearre hiene. As ik dat earder witten hie, dan hie ik in wike lyn al op jo fraach antwurde.
  • Ik haw no al in pear kear sjoen dat jo kapkes op haadletters skriuwe (lykas yn "Ûnder", "Âld"). Ik hoopje dat jo it my net kwea-ôf nimme as ik even foar skoalmaster spylje, mar it is yn 'e Fryske stavering eins gewoante om sokke tekens op 'e haadletters fuort te litten: dus "ûnder", mar "Under"; "âld", mar "Ald". Allinnich as it hiele wurd yn haadletters skreaun wurdt, dan wurde soms wol kapkes en streekjes tafoege. Ik fyn it sels in nuvere regel, mar sa is it no ien kear.
  • Dan no jo fraach. Jo sjogge by Berjocht:Landkreis neat stean omdat dat berjocht net bestiet. Ik wol dêr eventueel wol in nij berjocht foar oanmeitsje, mar soene jo earst ris sjen wolle oft jo miskien mei dizze ynfoboks út 'e fuotten kinne: Berjocht:Universele ynfoboks gebiet. Dat is ien dy't wat algemiener is, mar dêrom miskien likegoed wol foldocht. (By "bestjoerlike ienheid 1" kinne jo dan "Bûnslân" ynfolje, by "namme bestjoerlike ienheid 1" bygelyks "Nedersaksen", ensfh.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jun 2016, 22.42 (CEST)[beäntwurdzje]
Ek tige tank foar it opmerksum meitsjen fan staveringsflaters. Ik ha al in hiel skoft neat mear dien mei it Frysk en sûnt ik hjir wat dwaande bin brûk ik it wer. Ik wist bygelyks ek net dat der yn 2015 feroarings west hiene yn de stavering. Ik set dizze reaksje hjir noch mar efkes del, mar mocht de ynfoboks gebiet net foldwaan dan kom ik wol op jo side. Groetnis, --RomkeHoekstra (oerlis) 9 jun 2016, 06.40 (CEST)[beäntwurdzje]
Moai sa. En myn kompliminten foar jo siden oer bibelske persoanen. As ik jo noch in tip jaan mei: "Israel" hat yn it Frysk gjin trema op 'e e om't 'ae' gjin twalûd is en der dus gjin útspraakswierichheden wêze kinne. Mar fierder: gean sa troch! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 14.27 (CEST)[beäntwurdzje]
O ja, dit wie noch al even in punt. Ik haw jo side "David (kening)" omneamd ta "David fan Israel", want der binne folle mear keningen David. By keningen is it dêrom gewoante om it lân derby neamen om se faninoar te ûnderskieden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 14.33 (CEST)[beäntwurdzje]

Foarstel 'oe'/'û'-kwestje[boarne bewurkje]

Nochris goeie, Romke. Ik wit net oft jo der wat fan meikrigen hawwe, mar der is hjir op 'e Wikipedy de lêste tiid in skeel geande oer de stavering fan lannenammen mei in û-klank. Om it hiel koart út te lizzen, meidogger Yn 'e Wâlden hat ferline jier op eigen manneboet 'Oekraïne' feroare yn 'Ukraïne' en 'Koeweit' yn 'Kûweit'. No woe er fan 't jier ek 'Joegoslaavje' feroarje yn 'Jûgoslaavje', en doe haw ik de rem derop set. It giet my net iens sa bot om 'e stavering, mar om it feit dat ien meidogger de rest fan 'e mienskip syn ideeën besiket op te dringen. We hawwe de Fryske Akademy om rie frege, en dy advisearret yn alle trije hjirboppe neamde gefallen de foarmen mei 'oe'. Ik haw dêrom op 'e Oerlisside in foarstel dien om foar iens en foar altyd de strideraasje oer de 'oe'/'û'-stavering yn lannenammen út 'e wei te romjen, en dêr wurdt no troch de Wikipedy-mienskip oer stimd. Jo hawwe oanjûn dat jo net botte talein binne op 'e stavering, dat miskien fiele jo jo wol net kwalifisearre om in stim út te bringen, dat wit ik net. Mar oars soene jo hjirre ris nei sjen kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jun 2016, 21.58 (CEST)[beäntwurdzje]

Koördinaten[boarne bewurkje]

Goeie. Jo fraach oer in tool foar koördinaten kinne jo better oan in oar stelle. Yndertiid wie dy der wol, mar du die it ynienen net mear. Gr. Drewes (oerlis) 20 sep 2016, 16.59 (CEST)[beäntwurdzje]

Goeie, Hoekstra. Kinne jo hjir wat mei? Op 'e kaart fan GeoLocator mei de mûs nei de plak gean, dan Ctrl-klik of Alt-klik. De koördinaten binne lofts te sjen. Fierders haw ik der gjin ûnderfining mei, mar ik sjoch dat dit sjabloan brûkt wurdt foar keppelingen: Berjocht:Koördinaten yn tekst. --PiefPafPier (oerlis) 20 sep 2016, 18.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Lêtste --> lêste[boarne bewurkje]

Even in opmerking oer de stavering: ik sjoch dat jo faak (miskien wol altyd, dat kin ik net beoardielje) it wurd 'lêst(e)' (Nederlânsk laatst(e)) skriuwe as 'lêtst(e)'. Dy earste t heart dêr yn it Frysk net yn. Jo binne trouwens net de iennichste dy't dit wurd misstaveret, sa sjoch ik no. It is net nedich om âlde siden te ferbetterjen; ik haw PiefPafPier al frege oft dy der syn bot ris oer gear gean litte wol. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 nov 2016, 14.10 (CET)[beäntwurdzje]

Noch even foar de dúdlikheid: neffens it wurdboek is it dus: 'let' - 'letter' - 'lêst'. Dus it is: 'De lêste tiid' en 'Op it lêst...' ensfh. Behalven as it poer om 'e tiidsoantsjutting giet, dus bgl. hoe let oft men opdaagjen komt op in fergadering, dan is it: 'let' - 'letter' - 'letst': 'Jan wie al let, Pyt wie noch letter, mar Klaas wie it letst.' (It Nederlânsk hat dit ûnderskie fan betsjutting wol, mar dêr wurdt it itselde útsprutsen en stavere.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 nov 2016, 14.16 (CET)[beäntwurdzje]

Ik sil besykje der better om te tinken. Groetnis, --RomkeHoekstra (oerlis) 4 nov 2016, 19.38 (CET)[beäntwurdzje]
Mear kin net ien fan jo freegje. Ik hoopje trouwens dat jo dit soarte opmerkings fan my net ûnderfine as in beskrobbing. Ik krige it idee dat jo dit net wisten; jo hawwe earder oanjûn dat jo it Frysk lange tiid net skreaun hawwe (en -- mar dat haw ik der sels by betocht -- miskien noch wol nea earder sa yntinsyf), en om't it in weromkearend dinkje wie, tocht ik, lit ik jo der op wize. Fierders neat mei bedoeld, en ik wurdearje jo wurk o sa. It wie mear as tiid dat der hjir op 'e Wikipedy wat dien waard oan 'e Bibelske persoanen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 nov 2016, 20.10 (CET)[beäntwurdzje]

Kategoryen[boarne bewurkje]

Goeie, Romke, dêr bin ik wer te seuren. Even oer de kategoryen. Jo hawwe koartlyn allegear kategoryen oanmakke fan it type 'Katedralen yn Ruslân', mar hjir yn 'e Fryske Wikipedy dogge we de kategoryen eins yn inkeltal (dus: 'Katedraal yn Ruslân'). Neffens my diene jo dat oarspronklik wol goed, dat wêrom't jo dêr no ynienen fan ôfwike is my even in riedsel. Mar goed, it punt is, as jo kategoryen yn meartalsfoarmen oanmeitsje, dan wurdt it in soadsje, want dan krije wy dûbele kategoryen, mei't de iene de inkeltalsfoarm brûkt en de oare de meartalsfoarm. En boppedat stiet it rommelich as der dan wer in inkeltalsfoarm en dan wer in meartalsfoarm brûkt wurdt.

De iennichste kategoryen dêr't de Wikipedy àl meartalsfoarmen brûkt, dat binne de talen, om't wy oars yn 'e knipe komme mei bygelyks 'Turkske taal' en 'Turkske talen' (wat hiele ferskillende dingen binne). Dat rasjonalisearje ik foar mysels troch te tinken dat in 'kategory:Turkske talen' net in meartalsfoarm is, mar de namme fan 'e taalfamylje.

Mar goed, fierder dus inkeltalsfoarmen. Dêryn folget de Fryske Wikipedy de Nederlânske, dy't ek kategoryen yn inkeltal brûkt. De measte Wikipedyen yn oare talen brûke meartalsfoarmen, mar hjir is yn it begjin fan 'e Fryske Wikipedy blykber beslist om dat net te dwaan. (Ik bin pas sûnt 2012 op 'e Wikipedy aktyf, dat hoe't dat beslút ta stân kommen is, wit ik net.) Dêrom haw ik jo katedraalskategoryen omset nei de inkeltalsfoarm. Myn fraach oan jo is no om by kategoryen tenei ek de inkeltalsfoarm oan te hâlden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 des 2016, 12.54 (CET)[beäntwurdzje]

Ik sjoch no dat jo by it feroarjen fan jo oarspronklike kategorynammen nei de meartalsfoarm derefter set hawwe: "Yn de rubryk wurde mear katedralen beskreaun". Dêr is gjin spjeld tusken te krijen, mar dat jildt fansels foar alle kategoryen (bgl. yn 'e 'kategory:akteur' sitte hûnderten akteurs). Mar sa't ik hjirboppe al útlein haw, binne yn 'e Wikipedy frijwol alle kategorynammen no ien kear yn it inkeltal steld. Hoewol't foar sawol inkeltals- as meartalsfoarmen wol wat te sizzen is, is de diskusje hjiroer no in passeard stasjon om't der gjin begjinnensein oan wêze soe om alle kategoryen yn inkeltal om te setten nei meartal. Dus we sitte oan inkeltal fêst. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 des 2016, 12.58 (CET)[beäntwurdzje]
Ek goed. Ik fûn it inkeltal sels letter net sa foar de hân lizzen en hie it dêrom mar feroare. Ik begryp dat hjir yn it ferline diskusje oer west hat? Yn dat gefal bin ik wol nijsgjirrich nei de reden foar de kar fan it inkeltal. Mar fieder ha ik der wol frede mei hear. Tenei doch ik it yn it inkeltal. Is der trouwens al wat bekend oer it tafoegjen fan koördinaten en is der ek immen dy't in ynfoboks meitsje kin foar in bouwurk? Groetnis, --RomkeHoekstra (oerlis) 12 des 2016, 17.35 (CET)[beäntwurdzje]
Ik kin my goed foarstelle dat jo meartalsfoarmen yn kategorynammen logysker fine. Oft oer dit punt yn it ferline diskusje west hat, wit ik net, want sa't ik al sei, ik bin pas sûnt 2012 by de Wikipedy belutsen, en dizze beslissing moat hielendal yn it begjinstadium nommen wêze, yn 2003 as 2004. As dêroer doe diskusje plakfûn hat, dan soe dat yn prinsipe werom te finen wêze moatte yn it argyf fan 'e Oerlisside (Wikipedy:Oerlisside/Argyf), dus as jo dêr ris yn omsneupe wolle, fiel jo dan frij. Mar it soe ek skoan kinne dat men hjir klakkeleas folge hat wat doe al op 'e Nederlânsktalige Wikipedy gewoante wie.
Oer koördinaten. Dêr haw ik sels ek alris nei sjoen, en dêrmei bedoel ik: ik haw sjoen hoe't se dat op 'e Ingelske Wikipedy dogge, om út te finen oft wy dat systeem ek oernimme kinne, mar dat is dêr sa'n tizeboel fan mei-inoar fergroeide berjochten dat ik der net út kom. Oars soene jo miskien Meidogger:Robin van der Vliet ris freegje kinne. Dy liket my hiel handich ta mei berjochten en oanbesibbe dingen.
In ynfoboks fan in bouwurk kin ik wol foar jo meitsje. Sis mar hokfoar gegevens oft jo deryn kwytwolle kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 des 2016, 18.00 (CET)[beäntwurdzje]
Ik haw alfêst mar in ynfoboks oanmakke: Berjocht:Ynfoboks bouwurk. Ik haw it sa algemien mooglik besocht te hâlden, sadat we him ek foar brêgen en sa brûke kinne. Jo moatte marris sjen wat jo derfan fine. Ik haw him al even ynfoege by de Greyfriars Kirk (Dumfries) en by de Mackinac Brêge, om te sjen oft alles goed wurket. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 des 2016, 21.52 (CET)[beäntwurdzje]
Geweldich! Sjocht der fierder hiel goed út en ik kin der wol mei út de fuotten. In adres is (salang't de koördinaten noch net tafoege wurde) yn de ynfoboks faaks gjin lúkse. En ik soe de kleuren in bytsje neutraal (wyt of griis) hâlde (dit om de lêsberens en om't in foto it al bûnt genôch makket). Mar dat lêste is fansels in kwestje fan smaak. --RomkeHoekstra (oerlis) 13 des 2016, 11.42 (CET)[beäntwurdzje]
Ja, ja, dus ik haw gjin smaak, hin? Mar alle gekheid op in stokje, ik haw 'adres' tafoege, en 'koördinaten' ek, dan kinne jo dy ek altyd yn 'e ynfoboks kwyt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 des 2016, 12.04 (CET)[beäntwurdzje]
Haha, dat hie ik dus net skreaun dat jo gjin smaak hawwe. Ik kom fan de Wâlden en bin yn myn fermidden wol wat went wat bûntens oangiet, mar de kleur dy't jo no brûke docht krekt wat minder sear oan de eagen. Yn alle gefallen tige tank!--RomkeHoekstra (oerlis) 13 des 2016, 12.18 (CET)[beäntwurdzje]

(O)blastigens[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Soene jo dit oerlis efkes besjen wolle? Drewes (oerlis) 8 jan 2017, 18.52 (CET)[beäntwurdzje]

Dúdlik, ik sil der rekken mei hâlde. Is der trouwens ek in list foar it translitearjen nei it Frysk? --RomkeHoekstra (oerlis) 8 jan 2017, 19.11 (CET)[beäntwurdzje]
Ik wit fan gjin transliteraasjelist. Drewes (oerlis) 8 jan 2017, 19.35 (CET)[beäntwurdzje]
Dan de list foar it Nederlânsk mar brûke of sa't it my sels it bêste ta liket? --RomkeHoekstra (oerlis) 8 jan 2017, 19.47 (CET)[beäntwurdzje]

Sjoch mar. Jo wurde wol ferbettere at in nedich is. Gr. Drewes (oerlis) 8 jan 2017, 19.50 (CET)[beäntwurdzje]

Damaskus[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Wat tinke jo hjirfan? Drewes (oerlis) 20 jan 2017, 18.45 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie Drewes, mooglik is de tekst oarspronklik in oersetting fan de Nederlânsktalige wiki, want ik fûn deselde tekst yn it Nederlânsk yn dizze ferwizing nei de Nederlânsktalige wiki. De Nederlânsktalige wikipagina oer Damaskus hat dizze bewearings ferwidere. Wêr't de bewearings oarspronklik wei komme wit ik net, mar mooglik komt it begjin fan de tekst fan de side fan Lisa Beaart. De stêd Damaskus kin neffens my net yn ferbân brocht wurde mei it paradys, om't stêden yn dy tiid net bestiene, de minsken noch nomadysk wiene en it paradys yn Mesopotaamje lei. Dat Kaïn Abel hjir deaslein hat wol my ek net oan, ik leau net dat oer it plak eat bekind wêze kin, mar de ingelsktalige wiki oer Mount Qasioun wol ha dat guon midsiuwske Arabyske skriften skriuwe dat de earste misdied fan it minskdom by Damaskus bard is. It krekte plak fan de moard is tink ik in foarm fan islamitysk folksleauwen of yn alle gefallen in islamityske tradysje. Oer Jozef en Marije is net folle bekend, it wiene mar gewoane lju en âldere dan wol oare kontêmporêne boarnen as de bibel binne der neffens my net. Oft Jozef en Marije ea yn Damaskus west ha, ik soe it net sizze kinne. Hja moasten lykwols flechtsje nei Egypte en harren dêr skûlhâlde, net nei Damaskus. Yn dit artikel út de Telegraaf wurdt ferwiisd nei de Dominicus-reisgids. Mooglik is de oarspronklike boarne fan dit soarte bewearings in lokale ambysje om religieus toerisme te befoarderjen. Ik tink dat it hiele ferhaal oer Damaskus as skûlplak fan Jozef en Marije ûnsin is.--RomkeHoekstra (oerlis) 21 jan 2017, 11.30 (CET)[beäntwurdzje]

Rostov oblast edit-a-thon[boarne bewurkje]

Hello! The Russian Wikimedia chapter has organized an international Edit-a-thon about the Rostov Oblast "Discover Russia. Start with the Don". The aim of the contest is to write articles about tourist attractions (museums, monuments, churches, buildings, parks, and so on) of the Rostov region in different languages. To take part in the Edit-a-thon you must write an article about the Rostov Oblast and add it to the table 3. 7 most active participants will receive prizes. The Edit-a-thon ends in April 21.

Здравствуйте! В настоящее время при участии Викимедиа РУ проводится международный конкурс "Узнай Россию. Начни с Дона", посвящённый достопримечательностям Ростовской области. Одна из номинаций предусматривает создание статей о туристических объектах Ростовской области на разных языках. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо написать статьи, а затем добавить их в конкурсную таблицу. 7 участников, набравшие наибольшее число баллов, получат ценные призы. Приглашаю Вас принять участие в конкурсе! --Andreykor (oerlis) 8 feb 2017, 09.50 (CET)[beäntwurdzje]

Namme tsjerke[boarne bewurkje]

Romke. Efkes dit besjen. Drewes (oerlis) 17 feb 2017, 20.35 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie Romke. Ik haw niiskrekt wer in 'x' yn 'ks' feroare mei't it Frysk gjin x hat, blinder! x Drewes (oerlis) 21 feb 2017, 18.18 (CET)[beäntwurdzje]

Alexius of Alexander tink? --RomkeHoekstra (oerlis) 21 feb 2017, 18.32 (CET)[beäntwurdzje]

Russyske tsjerken[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Moai wurk leverje jo. Binne jo it Russysk machtich? Drewes (oerlis) 10 mrt 2017, 19.03 (CET)[beäntwurdzje]

Kulturele haadstêd fan Jeropa 2018[boarne bewurkje]

Bêste Romke. It liket my in fraach oan al ús meidoggers. Wy hawwe hjir ommers gjin bazen en boppebazen. It artikel Kulturele Haadstêd fan Europa bestiet al wol, mar yndie in lemma Kulturele haadstêd fan Jeropa 2018 soe wol op syn plak wêze. At jo wolle: fiel jo frij. Drewes (oerlis) 25 mrt 2017, 18.50 (CET)[beäntwurdzje]

Oeps, dat haw ik al dien. It wie net myn bedoeling om jo it gers foar de fuotten wei te meanen, hear. Hoe dan ek, ik haw de fraach oan jo op 'e Nederlânske Wikipedy, dêr't jo nei ferwize, ris lêzen. Ik wit dat se op 'e Nederlânske Wikipedy oates en toates mei skriuwwiken oer beskate ûnderwerpen oan 'e gong binne, en it stiet harren fansels frij om dat ek oer Fryslân te dwaan, mar fanút de Fryske Wikipedy binne we net wend om it op dy manear oan te pakken. We hawwe hjir fansels ek in totaal ferskillende sitewaaasje, mei folle minder meidoggers, dat dan leit it ek al hiel oars. As yndividuële meidoggers graach oan sa'n skriuwwike fan 'e Nederlânske Wikipedia meidwaan wolle troch artikels foar de Fryske Wikipedy by te dragen: prima. Mar we sille de meidoggers der net spesjaal op fergje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 mrt 2017, 21.13 (CET)[beäntwurdzje]

Kategoryoerlis[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Hoe tinke jo hjir oer Drewes (oerlis) 6 apr 2017, 18.14 (CEST)[beäntwurdzje]

Persoan yn it Alde Testamint[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Even foar jo ynformaasje: ik haw de bibelske persoanen wat oars yndield. Jo hiene de kategory:Persoan yn it Nije Testamint al oanmakke; no haw ik foar de rest fan it spul de kategory:Persoan yn it Alde Testamint oanmakke. De kategory:Bibelsk persoan is no leech op dizze beide kategoryen nei. Miskien moat der yn 'e takomst nochris in "kategory:Persoan yn de apokrife taheakken oan it Alde Testamint" of sokssawat komme. Mar goed, dat sjogge wy dan wol wer. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 apr 2017, 23.35 (CEST)[beäntwurdzje]

Dik yn oarder.--RomkeHoekstra (oerlis) 28 apr 2017, 13.17 (CEST)[beäntwurdzje]

Misbrûk[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Ik wit net hoefolle oft jo meikrigen hawwe fan wat hjir de lêste tiid op 'e Wikipedy spilet, mar nei't er trije jier lang suver oanhâldend ellinde feroarsake hat, is ús âld-meidogger Yn 'e Wâlden derút set. Yn oerlis hawwe de behearders besletten dat hy hjir de kommende 5 jier net wer komme mei. Dêrom is syn IP-adres útsletten. Sûnt ferline wike ferskaft er himsels mei metoaden dy't allinnich foar kriminele doelen brûkt wurde hieltyd alternative IP-adressen (open proxies), en besiket er op dy wize wer tagong ta de Wikipedy te krijen. Dat sil net tastien wurde. Der is besletten dat al sokke IP-adressen definityf útsletten wurde sille en dat alle wizigings dy't Yn 'e Wâlden yn 'e Wikipedy oanbringt, weromset wurde sille, ek as it ferbetterings binne. It is spitich dat staveringsflaters en oare fouten stean bliuwe, mar noch folle spitiger soe it wêze as misbrûk leanje soe. Hjoed hat Yn 'e Wâlden besocht om yn kontakt te kommen mei jo troch in berjocht op jo oerlisside te pleatsen. Dat haw ik fuorthelle. Ek eventuële takomstige berjochten fan him oan jo of oan hokker oare meidogger ek sille ferwidere wurde. Mochten jo sa'n berjocht ûnder eagen krije foar't it skrast is, dan freegje ik jo mei klam om it te negearjen en der op gjin inkele wize op te reägearjen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 apr 2017, 14.28 (CEST)[beäntwurdzje]

Dit alles is bûten my om gien en ik ha der neat fan meikrigen dat der wat oan de hân wie. Utsein dan dat der earder ris wat spile hat op it mêd fan de stavering. Mar noch ien fraach: wêrom woe Yn'e Wâlden in berjocht op myn side sette? Ik ha der fieders ommers neat mei te meitsjen.--RomkeHoekstra (oerlis) 30 apr 2017, 23.28 (CEST)[beäntwurdzje]
Begryp my goed, jo wurdt neat ferwiten. Jo sizze, jo hawwe der neat fan meikrigen -- dat hie ik hast wol tocht, dêrom lei ik hjirboppe yn it koart de saak ek al even út. As jo der mear fan witte wolle, moatte jo mar even op 'e oerlisside fan Drewes sjen. It spul dat der earder wie, hie mar sydlings mei de stavering te krijen, en folle mear mei Yn 'e Wâlden syn hâlden en dragen. Hy is doe in heal jier útsletten, mar doe't dy tiid om wie, is er daliks wer op 'e âlde foet fierder gien, en dêrom is er no foar fiif jier útsletten. It berjocht dat Yn 'e Wâlden oan jo skreaun hie, hie neat mei dizze saak te krijen, en hie eins hielendal net folle om 'e hakken. It liket my ta dat it benammen bedoeld wie om in lange noas nei de behearders te meitsjen troch even sjen te litten dat er him neat fan ús oanlûkt. As jo witte wolle wat er woe, moatte jo yn 'e sideskiednis fan jo oerlisside de ferzjes dy't hy tafoege en dy't ik wiske haw, mar even mei-inoar ferlykje. Ik begryp wol dat jo nijsgjirrich binne, mar it punt is even dat Yn 'e Wâlden it rjocht ferspile hat om mei te dwaan oan 'e Wikipedy, en dus ek om fia de Wikipedy mei meidoggers te kommunisearjen. As ik syn berjochten stean liet, soe ik ymplisyt de malafide praktiken goedkarre dy't er brûkt om tsjin syn folsleine útsluting yn dochs wizigings oan te bringen en berjochten efter te litten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 maa 2017, 00.12 (CEST)

Krústsjerke[boarne bewurkje]

Goeie Romke. Ik haw gjin beswier tsjin omneamen. Ik tink dat jo motivaasje foar mear tsjerken jildt. Drewes (oerlis) 3 jun 2017, 15.00 (CEST)[beäntwurdzje]

Mûne/Mole[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Even foar jo ynformaasje it folgjende. Ik bin oan 'e gong mei it kategorisearjen fan bouwurken nei boujier (en eventueel sloopjier). Foar it boujier brûkt ik kategoryen dy't begjinne mei "Kategory:Bouwurk út", mei dan it jier. De Ingelske Wikipedy docht "Category:Buildings and structures completed in", mar ik haw it mei opsetsin wat dizenich holden. Dan kinne we der foar de Dom fan Keulen bygelyks twa jiertallen yn sette, want mei de bou fan dat ding waard earne yn 'e Midsiuwen úteinset, mar pas yn 'e 19e iuw waard er foltôge (completed). Dus dat makket nochal wat ferskil. (Foar sloopte gebouwen brûk ik wol gewoan "Kategory:Bouwurk sloopt yn" mei dan it jier.)

Mar goed, wêr't ik it eins even mei jo oer hawwe woe is dit. Ik gean no alle bouwurken by del, en no kom ik foar de moles twa soarten kategorynammen tsjin, begjinnend mei 'Kategory:Mole' en mei 'Kategory:Mûne'. Ik tocht dat dy mei 'mûne' allegear fan jo wiene. No makket it my it measte net út, 'mole' en 'mûne' binne beide geef Fryske wurden, mar it kin fansels net sa wêze dat der yn 'e kategorynammen twa ferskillende oantsjuttings brûkt wurde. Dat no't ik der dochs by lâns gean, bin ik fan doel om dat rjocht te lûken. Sa't ik sei, it kin my net safolle skele hokker beneaming oft standert brûkt wurdt, mar ik haw even yn 'e kategoryen sjoen, en der sitte folle mear siden yn 'e kategoryen dy't begjinne mei 'mole' as yn dy dy't begjinne mei 'mûne'. Dat poer út it eachpunt fan 'hoe kin ik der sa min mooglik wurk fan ha', woe ik alle kategoryen mei 'mûne' mar omneame ta 'mole'. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 jul 2017, 21.57 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik fyn it bêst, alhoewol my it wurd "mole" al wat nuver oandocht. Ik wit net wêr't se "mole" sizze en hoe fier it gebrûk fan dat wurd ferspraat is oer de provinsje, mar ik kin it net oars as mûne of moune. As it om it wurk te rêden is wol ik ek wol helpe, mar as it wurd "mole" yn it grutste part fan Fryslân brûkt wurdt, dan is dat wurd de bêste oplossing. Sjoch mar efkes, en as ik wat dwaam moat hear ik dat wol. Groetnis, Romke.--RomkeHoekstra (oerlis) 29 jul 2017, 22.43 (CEST)[beäntwurdzje]
Tankewol foar jo flugge reäksje, Romke. Tsja, ik ken dan it wurd 'mûne' wer allinnich út boeken. De krite dêr't ik weikom, sis mar de Midden-Klaai, dêr seit elkenien fan 'mole'. Omdat ik ek net wit hokker foarm oft gongberder is, haw ik ris te rie west yn it (digitale) Wurdboek fan de Fryske Taal. Dêr haw ik om neutraal te wêzen op Nederlânsk molen socht, en doe kaam ik op 'e side 'mole' út: sjoch "molen" yn WFT. Sa't jo sjogge wurdt 'mûne' hjir as fariant fan 'mole' jûn, mei dêrby it kommentaar "NKl., deel NWo" (wat ik ynterpretearje as "noardlike Klaai + diel noardlike Wâlden") en mei in justjes oare útspraak "deel NWo, ZWo" (diel noardlike Wâlden + súdlike Wâlden). Ik tink dat se mei noardlike Klaai de Dongeradielen ensfh. bedoele en net de Bjirmen, dêr't ús heit wei kaam, want dy haw ik noait 'mûne' sizzen heard.
Dan soe Fryslân wat dit oangiet dus sa'n bytsje yn twa gelikense helten ferdield wêze: rûchwei eastlik fan Ljouwert 'mûne' en westlik fan Ljouwert 'mole'. Ik haw ek nochris yn it Frysk Hânwurdboek sjoen en yn it Wurdboek Frysk-Nederlânsk. Oeral wurdt by 'mûne' trochferwiisd nei 'mole'. By gebrek oan bettere rjochtlijnen woe ik dêr dan mar yn meigean troch de foarm 'mole' oan te hâlden foar kategorynammen, salang't jo dêr teminsten gjin beswier tsjin hawwe, en as ik jo boppesteande tekst lês, liket dat net sa te wêzen. Wat jo oanbod fan help oangiet, bêst oanbean, mar safolle wurk is it no ek wer net, dat ik rêd it wol. It soe wol moai wêze as jo nije siden fan bouwurken tenei even "Kategory:Bouwurk út ..." meijaan wolle soene. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 jul 2017, 00.24 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik fyn it bêst dat it mole wurdt foar de kategorynammen en ik besykje der om te tinken dat it jiertal fan de bou by de gebouwen komt te stean. Goede snein fierder.--RomkeHoekstra (oerlis) 30 jul 2017, 09.14 (CEST)[beäntwurdzje]

Noch wat[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Earst myn kompliminten foar jo side oer de grifformearde tsjerke fan Lollum. Moaie foto's ek, dy't josels nommen hawwe, seach ik op Commons. Fierders noch wat dat ik de oare kear fergetten bin te sizzen: as it boujier (of sloopjier) ûnbekend is, dan kinne jo bouwurken ek op iuw kategorisearje ("Kategory:Bouwurk út de ...e iuw"). Dêrfoar haw ik spesjaal alle boujierkategoryen yn iuwen ûnderbrocht, want ik tocht yn 't foar al, yn 'e Midsiuwen sille der wol in protte tsjerken boud wêze wêrfan't it boujier net bekend is, en dat blykt no ek sa te wêzen.

Ek woe ik noch in handichheidsje mei jo diele dat iksels noch mar koartby ûntdutsen haw: je kinne in (hiel fine) râne om in ôfbylding hinne sette, troch 'border' yn te foegjen. Dat is foaral handich mei flaggen mei in protte wyt, lykas de flagge fan 'e stêd Grins. (Foar wapens, dy't fansels net rjochthoekich binne, hawwe je der lykwols hielendal neat oan.)
[[Ofbyld:Flag Groningen city.svg|20px]] sjocht der sa út:
[[Ofbyld:Flag Groningen city.svg|border|20px]] sjocht der sa út:
No ja, miskien fine jo it ek wol neat, mar ik fûn it wol in handich weetsje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 jul 2017, 16.54 (CEST)[beäntwurdzje]

Danke; en ik doch myn bêst om tenei in border oan ta te foegjen as der tefolle wyt yn sit. Ik rin foar de tsjerken de boel noch wol ris nei om it boujier of de bou-iuw ta te foegjen. Groetnis--RomkeHoekstra (oerlis) 31 jul 2017, 17.02 (CEST)[beäntwurdzje]
Nee, nee, sa bedoelde ik dat net. Alle besteande artikels fan bouwurken bin ik op dit stuit sels al oan neirinnen, dêr hoege jo yn prinsipe net mear nei te sjen -- teminsten net om boujierkategoryen ta te foegjen. It giet my allinnich om siden dy't jo fan no ôf oan skriuwe. En oft jo dy border brûke wolle, dat moatte jo ek hielendal sels witte, mar it liek my handich om te witten. Sa't ik sei, iksels ûntdiek it pas koartby, en ik woe wol dat ik it earder witten hie. Om't jo ek in protte flachjes tafoegje, tocht ik dat jo it ek ynteressant fine soene. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 jul 2017, 17.28 (CEST)[beäntwurdzje]

Tsjerken yn de eardere gemeente Wûnseradiel[boarne bewurkje]

Goeie Romke. De tsjerken yn bygelyks Wûns, Skraard, Skettens, Longerhou, ensfh steane lykwols yn de gemeente Súdwest-Fryslân en net yn de Fryske Marren, sa't dat yn de ynfoboksen en de kategoryen stiet. Dizze plakken lizze yn de eardere gemeente Wûnseradiel en dy gemeente is yn 2011 opgien yn de gemeente Súdwest-Fryslân. Fierders woe ik sizze dat jo geweldige bydragen leverje. Groetnis Kneppelfreed (oerlis) 29 nov 2017, 06.39 (CET)[beäntwurdzje]

Ik hie fergetten de ynfoboks oan te passen. Ik seach dat jo it al feroare ha. Dêrfoar myn tank!--RomkeHoekstra (oerlis) 29 nov 2017, 07.29 (CET)[beäntwurdzje]

Leeuwarden / Friesland Culturele Hoofdstad op Wikipedia[boarne bewurkje]

(Excuses voor mijn niet-Friese bijdrage)

Beste RomkeHoekstra,

Zoals je ongetwijfeld weet zijn Leeuwarden / Friesland dit jaar Europese Culturele Hoofdstad. Vanuit Wikimedia Nederland denken wij momenteel na over mogelijkheden om hier ook op Wikimedia/Wikimedia Commons/Wikidata aandacht aan te besteden. Eén van de activiteiten die we in ieder geval op de (Nederlandstalige) Wikipedia willen opzetten is een schrijfweek over Friesland, zoals in voorgaande jaren ook al over bijvoorbeeld Gelderland is georganiseerd (voorlopig gepland in oktober 2018). Het lijkt ons ook erg leuk om hier op één of andere manier de Friese Wikipedia-gemeenschap bij te betrekken. Als jij, of andere Friese Wikipedianen, ideeën hebt voor activiteiten die hier goed bij zouden kunnen aansluiten, dan zijn wij daar benieuwd naar!

Met vriendelijke groet, --AWossink (oerlis) 11 jan 2018, 13.14 (CET)[beäntwurdzje]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[boarne bewurkje]

WMF Surveys, 29 mrt 2018, 20.40 (CEST)[beäntwurdzje]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[boarne bewurkje]

WMF Surveys, 13 apr 2018, 03.39 (CEST)[beäntwurdzje]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[boarne bewurkje]

WMF Surveys, 20 apr 2018, 02.48 (CEST)[beäntwurdzje]

Wat foar jo?[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Ik haw hjoed wat foto's makke yn Frjentsjer, en ik kaam by de âlde grifformearde tsjerke lâns, dat doe haw ik dêr ek mar ien fan nommen. Hy stiet no op Commons, sjoch: File:Grifformearde tsjerke, Frjentsjer.jpg. Ik kin der net sa fan swetse, mar goed, se binne dêr de boel oan it ferbouwen, dat dan witte jo it wol. Ik bin sels foarearst net fan doel om der wat mei te dwaan, mar jo binne nochal fan 'e tsjerken, dat miskien dat jo it aardich fine om der in stikje oer te skriuwen. Hoecht hielendal net, hear, as jo it net wolle. Mar ik tink, ik wiis jo der even op dat der in foto beskikber is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 12 jul 2018, 23.40 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik gean der meikoarten wol efkes mei oan de slach. De tsjerke wie oarspronklik wol in moai gebou, mar dat portaal dat der letter foar set is liket nearne op. En de nije eigner hat ik gebou der ek net moaier op makke. Betanke yn alle gefallen foar it meitsjen fan de foto.--RomkeHoekstra (oerlis) 15 jul 2018, 12.24 (CEST)[beäntwurdzje]

Stimmerij[boarne bewurkje]

Goeie, Romke. Wolle jo ek meistimme oer it al of net ferfryskjen fan plaknammen bûten Fryslân? Sjoch: Wikipedy_oerlis:Mienskip#Gearfetting.

Armeensk alfabet[boarne bewurkje]

It Armeensk is in stik dreger te transliterearjen as it Russysk, want it hat mear letters. Ik hjirûnder even in ienfâldige transliteraasje foar it Frysk makke yn 'e hope dat jo der wat oan hawwe. Tink derom dat der ferskate letters binne mei in apostrof derefteroan; de apostrof jout aspiraasje oan, dus de letter wurdt dan folge troch lytse h-ke, lykas by de t's yn it Grinslânske "Marthinithoren". Der binne in pear letters wêrfan't ik de útspraak mei Fryske lûden net werjaan koe: ë, gh. Ik haw de útspraak derefter set. Jo moatte mar ris sjen wat jo dêrmei dogge as jo dy tsjinkomme.

Letter Transliteraasje
Ա ա a
Բ բ b
Գ գ g
Դ դ d
Ե ե e
Զ զ z
Է է ê
Ը ը ë (e fan "de", "gewoan")
Թ թ t'
Ժ ժ zj
Ի ի i
Լ լ l
Խ խ ch
Ծ ծ ts
Կ կ k
Հ հ h
Ձ ձ dz
Ղ ղ gh (likernôch it lûd fan Limburchske r)
Ճ ճ tsj
Մ մ m
Յ յ j
Ն ն n
Շ շ sj
Ո ո o
Չ չ tsj'
Պ պ p
Ջ ջ dzj
Ռ ռ r
Ս ս s
Վ վ v
Տ տ t
Ր ր r
Ց ց ts'
Ւ ւ w
Փ փ p'
Ք ք k'
Եւ և ew
Օ օ ó
Ֆ ֆ f
twaklanken/digrafen
Ու ու û (foar in r better: oe)
Իւ իւ (foar in r better: joe)
Յու յու (foar in r better: joe)

Súkses. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jul 2019, 21.35 (CEST)[beäntwurdzje]

No dat liket der mar op! Ik hie my foarnommen om it nei it Nederlânsk te transliterearjen, mar no kin it nei it Frysk. Eins hiel handich om it by it lemma oer it Armeensk te foegjen, mar dat lit ik oan jo oer. Ha jo ek sa'n list om it Russysk nei it Frysk te translitearjen? Ik sil myn bêst dwaan en graach jo feedback as it net hielendal goed is.--RomkeHoekstra (oerlis) 18 jul 2019, 13.01 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik haw hjirûnder eefkes in ferlykbere list foar it Russysk oanmakke. Hjirboppe haw ik noch wat letterkombinaasjes tafoege, want it foel my op dat it Armeensk gjin û-klank liek te hawwen. Blykt dat se dy wol hawwe, mar dat se him skriuwe mei in digraaf of as twaklank (neam it hoe't je it neame wolle), eins krekt en gelyk as de Nederlânske en Fryske 'oe', dat deselde klank is dy't ek mei twa letters skreaun wurdt. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 jul 2019, 00.51 (CEST)[beäntwurdzje]

Russyk alfabet[boarne bewurkje]

Ik ha hjirûnder de transliteraasje fan it Russysk jûn. Jo moatte der net fanút gean dat oare Slavyske talen dy't it Syrillysk alfabet brûke krekt sa transliterearre wurde kinne. Net allinnich ferskilt de útspraak soms, mar ek wurde oare lettertekens tafoege, wylst guon letters út it Russysk yn oare Slavyske talen ûntbrekke. Ik ha om dat te yllustrearjen it Oekraynsk derby setten.

Letter Transliteraasje Russysk Transliteraasje Oekraynsk
А а a a
Б б b b
В в v v
Г г g h
Ґ ґ komt net foar g
Д д d d
Е е je / e, sjoch noat 1 e
Є є komt net foar je
Ё ё jo komt net foar
Ж ж zj zj
З з z z
И и i y
І і komt net foar i
Ї ї komt net foar ji
Й й j j
К к k k
Л л l l
М м m m
Н н n n
О о o o
П п p p
Р р r r
С с s s
Т т t t
У у û (foar in r better: oe) û (foar in r better: oe)
Ф ф f f
Х х ch ch
Ц ц ts ts
Ч ч tsj tsj
Ш ш sj sj
Щ щ sjtsj sjtsj
Ъ ъ sjoch noat 2 komt net foar
Ы ы y komt net foar
Ь ь sjoch noat 3 sjoch noat 3
Э э e komt net foar
Ю ю (foar in r better: joe) (foar in r better: joe)
Я я ja ja

noat 1: Е е: gauris transliterearre as 'e', mar faker eins de klank fan 'je' yn "jern" (dus bgl. we skriuwe "Aleksander", mar de útspraak is eins mear "Aljeksander")
noat 2: Ъ ъ = it hurdteken, dat komt foar dat de foarôfgeande konsonant palatalisearre wurdt; kin beskôge wurde as in stomme letter (palatalisaasje is koartsein dat der in j-klank efteroan komt, dus l-lj, m-mj, s-sj, ensfh.)
noat 3: Ь ь = it sêftteken, dat soarget foar palatalisaasje fan 'e foarôfgeande konsonant; meastal beskôge as in stomme letter, soms werjûn troch in 'j'

As jo noch oare Slavyske talen transliterearje wolle, wol ik dizze tabel noch wolris wat útwreidzje. Foarearst mar wer súkses. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 jul 2019, 00.28 (CEST)[beäntwurdzje]

Community Insights Survey[boarne bewurkje]

RMaung (WMF) 9 sep 2019, 18.20 (CEST)[beäntwurdzje]

Reminder: Community Insights Survey[boarne bewurkje]

RMaung (WMF) 20 sep 2019, 21.49 (CEST)[beäntwurdzje]

We sent you an e-mail[boarne bewurkje]

Hello RomkeHoekstra,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (oerlis) 25 sep 2020, 20.50 (CEST)[beäntwurdzje]

ynfoboks Landkreis[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Goeie, kinne jo de ynfoboks fan de Landkreis mei wat mear gegevens útwreidzje (flagje, wapen)? Ik wit net wat ik ferkeard doch, mar it tal gemeentes yn de ynfoboks wurdt wol ynfolle mar net wjerjûn. En fine jo it goed dat ik it wurd 'lânkring' foar Landkreis yn de tekst brûk? Yn de namme hâld ik gewoan Landkreis oan. RomkeHoekstra (oerlis) 1 jun 2021, 21.15 (CEST)[beäntwurdzje]

Goejûn. Ik haw gjin beswier tsjin 'e term 'lânkring'. Ik haw wol twa kear Landkreis út 'e titel helle, om't ik dy oantsjutting dêr net nedich fûn. As der mar ien Mainz-Bingen bestiet, dan hoecht neffens my yn 'e titel net oanjûn te wurden dat dat in Landkreis is; dat komt dan yn 'e tekst fan it artikel wol oan 'e oarder. It artikel oer de gemeente Tytsjerksteradiel hjit ek net "Gemeente Tytsjerksteradiel", mar gewoan "Tytsjerksteradiel". Dy ynfoboks sil ik ris nei sjen. Ik kom der op werom. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jun 2021, 21.20 (CEST)[beäntwurdzje]
Wat dat tal gemeenten oangiet, dêr moatte jo foar de = "gemeenten" ynfolje en net "tal gemeenten", want (as jo even by Berjocht:Ynfoboks Landkreis sjogge), jo moatte by it brûken fan in ynfoboks foar it =-teken altyd skriuwe wat der yn it berjocht sa {{{folje mar yn|}}} oanjûn stiet. Dat wie flot oplost. No sil ik noch even sjen oft ik de ynfoboks útwreidzje kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jun 2021, 21.25 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik bin der ris mei oan it prutsen west, mar ik rin wer tsjin it âlde probleem oan dat ik yn in universele of generike ynfoboks (dy't foarprogrammearre is, sjoch: Berjocht:Ynfoboks generyk) net twa plaatsjes (flagge en wapen) nêst elkoar krije kin. Dêr sil wol in foefke foar wêze, mar ik krij it net foarinoar. Op in oare manier (wapen ûnder of boppe lânkaart) wol ek net. As jo in ynfoboks mei wapens en flaggen hawwe wolle, sil der dus in hiele nijenien oanmakke wurde moatte.
Wat ik no ynstee dien haw, is de ynfoboks Berjocht:Universele ynfoboks gebiet (mei flagge) foarsjen fan lemma's dy't jo sels ynfolje kinne, sadat jo sels bepale kinne wat jo yn 'e ynfoboks sette. Dat is tink ik de handichste oplossing, en dy ynfoboks kinne jo dan letter ek foar gebieten yn oare lannen brûke. Noch eefkes wat útlis oer de namme: hy hjit wol 'Universele ynfoboks gebiet (mei flagge)', mar it is gjin universele ynfoboks. Ik haw him ntl. oarspronklik oanmakke as fariant foar gebieten mei flaggen en sa fan 'e Universele ynfoboks gebiet (dêr't ik tsjin itselde probleem oanrûn dat ik flaggen en wapens der net yn kwyt koe). Om dúdlik te meitsjen dat it fierders eins deselde ynfoboks is, haw ik doe mar deselde namme oanholden. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 1 jun 2021, 22.16 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik hie Landkreis yn de titel set yn neifolging fan de Dútske wiki, mar jo ha gelyk dat it oerstallich is. De "Universele ynfoboks gebiet (mei flagge)" akseptearret sa't it liket net in svg-bestân. Dat wy litte it mar sa.--RomkeHoekstra (oerlis) 2 jun 2021, 11.20 (CEST)[beäntwurdzje]

O, dat hie ik miskien even wat dúdliker útlizze moatten. Yn universele ynfoboksen lykas dy fan Landkreis fiere jo plaatsjes sa yn:
| ôfbylding = Locator map MYK in Germany.svg
Yn oare ynfoboksen, lykas "Universele ynfoboks gebiet (mei flagge)", wurket it yndie op dy manier net, mar moat it sa ynfierd wurde:
| ôfbylding = [[File:Locator map MYK in Germany.svg|300px]]
Oars moatte jo ris sjen by Bretanje (regio) hoe't dizze ynfoboks krekt funksjonearret. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jun 2021, 03.09 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik haw Mayen-Koblenz ris fan 'e Universele ynfoboks gebiet (mei flagge) foarsjoen, om sjen te litten hoe't er wurket. Alles funksjonearret en jo kinne der fan alles yn ûnderbringe. Ik wol ek noch wol de sels yn te foljen lemma's wat ferskowe as jo se leaver op in oar plak yn 'e ynfoboks hawwe wolle, dus jo moatte it mar sizze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jun 2021, 03.24 (CEST)[beäntwurdzje]
It is allegear wer dik yn oarder! Tige tank.--RomkeHoekstra (oerlis) 3 jun 2021, 11.21 (CEST)[beäntwurdzje]

Gemeente (n)[boarne bewurkje]

Dei @RomkeHoekstra:, moaie stikken fierders dy't jo skriuwe. Ik wol fierders gjin taalplysje wêze, mar moat it meartal fan gemeente net mei in "n" skreaun wurde, ynstee fan in "s"? Sjoch taalweb hjir. Fierders neat te rêden hear. --Kneppelfreed (oerlis) 5 jun 2021, 18.28 (CEST)[beäntwurdzje]

It taalweb hat tink gelyk, dat ik sil tenei gemeenten skriuwe.--RomkeHoekstra (oerlis) 5 jun 2021, 18.49 (CEST)[beäntwurdzje]

Trochferwiisbalke Nedersaksen[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Goeie, wolle jo efkes sjen nei de trochferwiisbalke (of hoe't sa ding mar hjit) fan Nedersaksen sjen? Osterode am Harz is in yn 2016 ophefte lânkring (gearfoege mei Göttingen), dy kin om my wol ferwidere wurde. Hannover hjit tsjintwurdich Regio Hannover. Gr. --RomkeHoekstra (oerlis) 28 jun 2021, 11.54 (CEST)[beäntwurdzje]

@RomkeHoekstra en Ieneach fan 'e Esk: Al dien --Kneppelfreed (oerlis) 28 jun 2021, 15.19 (CEST)[beäntwurdzje]
It is al klear, sjoch ik wol. Moai sa. Romke, net dat ik jo net even hantlangje wol, mar jo meie dy berjochten sels ek nei beleaven oanpasse, hear. Ik bedoel, dat is by jo beslist fertroud, en jo sitte sels folle better yn 'e stof as ik. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 28 jun 2021, 23.27 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik soe net witte hoe't dat moat.--RomkeHoekstra (oerlis) 1 jul 2021, 18.34 (CEST)[beäntwurdzje]
@Ieneach fan 'e Esk: Soene jo Freiberch út de trochferwiisbalke fan Saksen ferwiderje kinne? Dy lânkring waard yn 2008 al opheft. Groetnis,--RomkeHoekstra (oerlis) 9 jul 2021, 18.29 (CEST)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra en Ieneach fan 'e Esk: Al dien --Kneppelfreed (oerlis) 9 jul 2021, 19.27 (CEST)[beäntwurdzje]
Sorry, ik lês jo antwurd fan 1 july no pas. Sa'n balke is eins gewoan in tabel, sa't dy ek wol midden yn artikels foarkomme. Hy is net maklik te ûntwerpen, mar as er ienris oanmakke is, kinne jo de tekst dy't deryn werjûn wurdt, gewoan bewurkje, krekt as by in artikel. Under it tabblêd "bewurkje" by sa'n artikel (dus yn 'e sânbak, sis mar, dêr't ik dit no ek typ) wurdt sa'n berjocht werjûn as (yn dit gefal) {{Saksen}}. Jo kinne it dan op 'e Wikipedy fine troch yn it sykfinster "Berjocht:Saksen" yn te typen. Dan dêr it tabblêd "Bewurkje" iepenje. Dêr sjogge jo sawol de, hoe sil ik dat neame, de programmeartaal fan 'e tabel as de tekst dy't yn 'e tabel werjûn wurdt, dus yn dit gefal de Landkreisen fan Saksen. Net oan it programmearspul komme, mar de tekst yn 'e tabel kinne jo gewoan nei beleavjen oanpasse. It is sa in bytsje omslachtich útlizzen, as ik it skriuwe moat. Ik hoopje dat ik dúdlik genôch bin. Oars gewoan sizze, dan lis ik it noch in kear út. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 jul 2021, 22.20 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik ha it foar it ferstân hear. Kneppelfreed hie it al oanpast. Mar betanke, sa kin ik it tenea sels wol ôf tink.--RomkeHoekstra (oerlis) 10 jul 2021, 08.36 (CEST)[beäntwurdzje]

Utnûging[boarne bewurkje]

Goeie. Sa't by de diskusje oer it funksjonearjen fan 'e Wikipedy wer oan it ljocht kommen is, binne der op it stuit mar twa struktureel aktive behearders. Drewes en ik soene graach wat fersterking hawwe wolle en it ek goed brûke kinne. Dêrom woene wy jo freegje oft jo ek behearder wurde wolle. Dat moat fansels net tsjin 't sin. Wy wolle jo net ûnder druk sette. As jo it beslist net wolle, dan kinne jo dat gewoan sizze en dat binne we like goeie freonen. De ôfrûne tiid is mei de diskusje oer it funksjonearjen fan 'e Wikipedy, tink ik, folslein dúdlik wurden wêr't jo yn stappe as jo beslute it te dwaan. Ik soe jo dêrom oanriede wolle der goed oer nei te tinken en ek nochris it stikje op Wikipedy:Behearders te lêzen foar't jo ús jo antwurd jouwe. Groetnis Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 27 jul 2021, 18.40 (CEST), Drewes (oerlis) 27 jul 2021, 19.10 (CEST)[beäntwurdzje]

Ik soe jim útstelle wolle it earst noch efkes oan te sjen. Ik bin net sa skrander mei it hiele Wikipedyprojekt as jim en moat ek earlik sizze dat ik de man net sa bin foar drege diskusjes. Mocht de need echt oan de man komme dan wol ik it noch wol ris yn my omgean litte.--RomkeHoekstra (oerlis) 31 jul 2021, 08.19 (CEST)[beäntwurdzje]
Goeie Romke. Dat is goed, neat te rêden. Sa grut is de need no ek wer net en it moat net ta skea fan jo wikynocht gean. It is oars sa dat ik ek it mieer ha oan drege diskusjes, mar soms kin it net oars. Drewes (oerlis) 1 aug 2021, 17.16 (CEST)[beäntwurdzje]
Bêst genôch, Romke. Dan litte we it foarearst gewurde. Sa't ik yn myn útnûging al sei, it moat net tsjin 't sin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 2 aug 2021, 00.45 (CEST)[beäntwurdzje]

Hi! Can you please translate these two articles to Western Frisian? they don't need to be long, just 2 or 3 sentences are enough. That would be appreciated :)

Yours sincerely,ChipsBaMast (oerlis) 8 des 2021, 21.09 (CET)[beäntwurdzje]

Dei Romke, ik seach okkerdeis dat jo in stikmannich siden oer tsjerken yn Doardt skreaun hawwe. Soene jo de side oer Doardt ek wat útwreidzje wolle? Of alteast de keppelings der op sette fan de siden dy't jo oanmakke hawwe. Fr.gr. --Kneppelfreed (oerlis) 27 des 2021, 19.58 (CET)[beäntwurdzje]

Grûnsiler/Muonts/Boppekruier[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk:@Drewes: Goeie, ik sit efkes mei it folgjende. Der kloppet neat fan it artikel oer de Muonts (mole). Hjir wurdt in achtkante boppekruier beskreaun. In achtkante boppekruier kin in muonts wêze, mar ek in yndustrymûne. De ofbylden dy't der by steane binne gjin foarbylden fan in muonts, mar fan in stellingmûne. In muonts is altiten in achtkante poldermûne, dus net in yndustrymûne of nôtmûne sa sa't hjir skreaun wurdt. In muonts hat ek gjin romp lykas in stellingmûne, mar in stiennen (of houten) ûnderbou. Ik ha dizze side dêrom omneamd nei Boppekruier. In muonts is it Fryske wurd foar 'grûnsiler' (Nederlânsk: grondzeiler) en dêrom soe ik it artikel Grûnsiler omneame yn 'Muonts (mole)', mar dat slagget my net om't der al in trochferwizing yn sit. Ik wit efkes net hoe't ik hjir no fierder oer gear moat. Wol ien fan jimme der efkes nei sjen? De tekst moat fierder ek noch oanpast wurde, mar ik tocht earst dit mar efkes.--RomkeHoekstra (oerlis) 30 des 2021, 18.07 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie. Bêst genôch. Jo witte wêr't jo it oer hawwe, begryp ik wol, en ik wit neat fan dit ûnderwerp, dat ik gean op jo ôf. Ik neam de side "Grûnsiler" om ta "Muonts (mole)". Rêde jo jo dan fierder mei de oanpassing fan 'e tekst? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 des 2021, 21.00 (CET)[beäntwurdzje]
Ik ha by it omneamen fan it eardere artikel Muonts nei Boppekruier de reden neamd. Yn it Fries Molenboek (ISBN 90 70010 92 5, gearstald yn meiwurking fan De Frysk Mole, Gild Fryske Mounders, De Hollandsche Molen en Fryske Akademy) wurdt beskreaun foar hokker type mûne de namme muonts jildt. Ik pas allinne de tekst oan sa't it kloppet, want ik wit lang net de Fryske wurden fan de technyske ûnderdielen fan in mûne. Dêr moat ea in boekje oer útjûn wêze, dat ik sil der nochris nei op 'e strún. Alfêst in goed útein en alles wat winsklik is foar it nije jier!--RomkeHoekstra (oerlis) 31 des 2021, 08.19 (CET)[beäntwurdzje]
Ek foar jo in noflike jûn en in lokkich nijjier tawinske. Drewes (oerlis) 31 des 2021, 14.29 (CET)[beäntwurdzje]
Folle lok en seine, allegearre. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 des 2021, 21.30 (CET)[beäntwurdzje]

@Drewes: Om 't ik mei it Hidaarder tsjerkje oan de gong west hie, wie ik ek mei de side fan Hidaard dwaande om it wat te aktualisearjen en de tekst wat út te wreidzjen. Doe't ik de feroarings opsloech, rekke ik alles wer kwyt om't jo ek al oan de gong wiene. Net dat it in bealch fol wurk wie hear, mar om't it okkerlêsten ek al barde dat ik tafoege ynformaasje kwyt rekke, freegje ik jo om der tenei wat tiid tusken te hâlden en net te gau oan de slach te gean mei de besibbe siden fan in artikeltsje dat ik der krekt op set ha. M.f.g. --RomkeHoekstra (oerlis) 6 jan 2022, 20.12 (CET)[beäntwurdzje]

Tige spitich. Mar as it wer gebeurt, moatte jo ris hielendal omleech scrolle op 'e side dy't jo yn byld krije by sa'n 'redigearkonflikt', sil ik it mar neame. By my, en ik nim oan fan ek by jo, stiet dan hielendal ûnderoan de side noch in twadde finster mei as titel eat yn 'e geast fan "Jo tekst", mei dêryn de tekst fan 'e side sa't jo dy opslaan woene. Dêrwei kinne jo dy dan gewoan wer kopiëarje nei in nij bewurkingsfinster. Hoewol't jo dan wol wer mear wurk hawwe om rekken te hâlden mei de edits dy't oaren ûnderwilens dien hawwe, reitsje jo al jo wurk net kwyt. Sadree't jo de side oer it redigearkonflikt slute sûnder jo tekst dêrwei te kopiëarjen, is dat fansels wol it gefal. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 jan 2022, 21.05 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra: Sorry Romke, soks is ferfelend. Ik sil der tenei rekken mei hâlde. It berjocht 'wurk' kinne jo fansels ek pleatse at in bewurking wat langer tiid nimt. Drewes (oerlis) 7 jan 2022, 15.31 (CET)[beäntwurdzje]

Ynformaasje ynfoboks, Noard-Hollânske plaknammen[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk:@Drewes:@Kneppelfreed:@Frou Watzema: Ik kom somtiden ynfoboksen oer Fryske plakken tsjin mei ynformaasje oer de gritenij, it tal stimmen en ek it tal hûzen. Wat it lêste oanbelanget: dat feroaret noch al ris, kin dat net út de ynfoboks? En wat de gritenij oanbelanget en it tal stimmen: is soks net eat wat by de skiednis fan in plak heart? Wy ha it oer in bestjoersfoarm dy't al hiel lang net mear bestiet. Wat tinkt jimme? Dêrnjonken haw ik okkerdeis in artikel fan Kerst Huisman fûn yn Nij Frisia (http://www.ffu-frl.eu/PDF/150320.def.NijFrisia.1.maart.2015.pdf) mei û.o. in kaart fan Frysktalige nammen yn Noard-Hollân. Ik set no somtiden efter de Hollânske nammen by de artikels oer de plakken ek de Fryske plaknamme mei de boarne weryn't dy neamd wurd. Kinne jimme jim dêryn fine? --RomkeHoekstra (oerlis) 4 mrt 2022, 12.54 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie Romke. Wat gritenij, stimmen en sa oanbelanget bin ik it mei jo iens: mei fan my út de ynfoboks en ûnder it kopke 'skiednis'. Letter oer Kerst Huisman syn pleit om in list gear te stallen fan alle Fryske eksonimen dy’t der binne. Drewes (oerlis) 4 mrt 2022, 20.10 (CET)[beäntwurdzje]
Goeie, ja ik bin it mei Drewes iens oangeande de gritenijen en de stimmen. De Fryske nammen neffens Kerst Huisman meie om my der by neamd wurde, en ek de pleatslike fariant as dy bestiet.--Kneppelfreed (oerlis) 4 mrt 2022, 20.37 (CET)[beäntwurdzje]
Goejûn mei-inoar. Ik slút my by de oaren oan wat de ynformaasje oer gritenijen en sa yn ynfoboksen fan plakken oangiet. Yn pleats fan it ompielen mei dy ferâldere ynfoboks bin ik der in foarstanner fan om dy ynfoboksen te ferfangen troch in betterenien, mei mear lemma's dy't wól ta de saak dogge, mar dy't yn dy ynfoboks mei gritenijspul ûntbrekke. Sa'n ynfoboks is der al, dat wy hoege it tsjil net op 'e nij út te finen: Berjocht:Universele ynfoboks stêd, of as der in wapen en/of flagge binne, Berjocht:Stêd mei flagge. (De oantsjutting "stêd" yn 'e namme docht der net ta; dy ynfoboksen kinne likegoed foar doarpen brûkt wurde.)
Wat it stikje yn Nij Frisia oangiet, dat is wol nijsgjirrich. Ik haw okkerdeis op in side jo feroarings, Romke, weromset nei de Hollânske nammefariant (it gie leau 'k om Easterlân-Oosterland of Westerlân-Westerland), om't we dêr in pear jier lyn (ûndertusken alwer) ôfspraken oer makke hiene troch stimmerij. Mar dy ôfspraken wiene fansels fierhinne basearre op 'e fraach oft der yn sokke gefallen in Frysktalige fariant fan 'e plaknamme bestiet dy't bûten de Wikipedy om brûkt wurdt. As jo dêr in boarne foar fine, lykas mei Abbetsjerk / Abbekerk it gefal is, meie jo om my de ôfspraken oan 'e kant skowe, en de side omneame nei de Frysktalige fariant. Wat fine de oare behearders @Drewes en Kneppelfreed: dêrfan? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 4 mrt 2022, 22.52 (CET)[beäntwurdzje]
Om my mei se dan wol omneamd wurde. --Kneppelfreed (oerlis) 5 mrt 2022, 07.09 (CET)[beäntwurdzje]
Om my ek omneame. Kin it wurd 'stêd' fan de ynfoboks dan better net ferfongen wurde troch 'plak' of is soks net mooglik?--RomkeHoekstra (oerlis) 5 mrt 2022, 10.19 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra: dan moat it berjocht omneamd wurde. Kreksa as Ieneach sei it docht der net ta, want dat berjocht kin likegoed foar in doarp brûkt te wurden. It wurd "stêd" ferskynt net op de side.--Kneppelfreed (oerlis) 5 mrt 2022, 16.15 (CET)[beäntwurdzje]
Sa't Kneppelfreed seit, de namme fan 'e ynfoboks ferskynt net op 'e "foarkant" fan 'e side, mar stiet inkeld yn 'e "efterkant" of bewurkingsseksje. Ik wit earlik sein net oft it omneamen fan in ynfoboks ek negative gefolgen hat foar de siden dy't dy boks dan "oanroppe" mei de âlde namme en dus in ekstra trochlinking oerbrêgje moatte. Dat soe net sa hearre te wêzen, mar as jins kompjûter traach is soe it samar kinne. En om't der frijwat artikels al fan dy ynfoboks gebrûk meitsje, liket it my de baas om 'e namme mar sa te litten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mrt 2022, 01.12 (CET)[beäntwurdzje]

De troch de Kerst Huisman betochte Fryske ferzjes fan de plaknammen sille taalkundich fêst ferantwurde wêze. Oft it histoarysk folslein goed is kin ik net beoardielje. Dus ja, Ieneach der bestiet ' ' in Frysktalige fariant fan 'e plaknamme... bûten de Wikipedy ' ', mar ' brûkt ' wurde dy net, útsein miskien troch in hânfol jongfriezen en djipfriezen. Húsriem binne se perfoast net. As de oare meidoggers der entûsjast oer binne mei fan my Huismans Fryske fariant der tusken heakjes by. Mar dan wol graach mei ferwizing nei it Nij Frisia-artikel, lykas Romke Hoekstra dat oant no ta dien hat, plus de betinker Huisman. Ik bin tsjin it omneamen fan de offisjele plaknammen dy’t hjoed-de-dei de wiere nammen binne. Sydlings: ik hear ek graach de miening fan de noch net ' pingde ' meidoggers.

@Drewes, Kneppelfreed, en RomkeHoekstra:Ik hie dit eins al even unanym hawwe wollen. Hmm. Miskien is it dan better om it mar te litten sa't it is, wat delkomt op wat Drewes hjir foarstelt. Sydlings bin ik it mei Drewes iens dat alle meidoggers hjiroer meiprate meie, dat ris eefkes sjen, wa binne op it stuit aktyf en binne noch net pingd? As @Wutsje, Anoniem-NOF, en FreyaSport: hjir in miening oer op 't aljemint bringe wolle, noegje ik harren dêrta út. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mrt 2022, 01.12 (CET)[beäntwurdzje]
Goeie, ik bin it der wol mei tis dat de dy Fryske vertalingen der by komme. By in soad artikelen stiet al in list mei bronnen en dear kin dy bron die Romke Hoekstra neamd moai by. Of besjoch ik dit dilemma ferkeard? Anoniem-NOF (oerlis) 7 mrt 2022, 07.03 (CET)[beäntwurdzje]
@Anoniem-NOF: Nee hear, dat is krekt wat Drewes ek foarstelt. Mar in bytsje útlis is miskien wol even op syn plak. Ik sil it sa koart mooglik besykje te hâlden. Foarhinne waarden plaknammen bûten Fryslân yn ús Wikipedy mar yn it wylde wei ferfryske. Dan krigen jo dingen as dat in plak yn Seelân dat 's-Heer Hendrikskinderen hiet hjirre Hear Hindriksbern of sokssawat kaam te hjitten. Doe hawwe wy in pear jier lyn besletten dat it better is om foar plaknammen bûten Fryslân allinne noch mar ferfryske foarmen oan te hâlden as dy ferfryske foarmen bûten de Wikipedy om brûkt wurde, dus as der in boarne foar is, sis mar. We hawwe doe oer in protte plaknammen ek in stimming holden en de útkomst fêstlein yn dizze list. De fraach hjirre is oft we fan dy list ôfwike sille op basis fan it stik dat Kerst Huisman yn Nij Frisia skreaun hat, en dêr't RomkeHoekstra ús hjirboppe opmerksum op makke hat. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mrt 2022, 13.12 (CET)[beäntwurdzje]
Goeiemiddei, Ik ha my der efkes yn ferdjippe mar de ynfobokse meie om my wol feroarre wurde. FreyaSport (oerlis) 7 mrt 2022, 13.18 (CET)[beäntwurdzje]
Mitsdat der in betroubere boarne foar is mei de Fryske namme er om my altyd by, ek as dy slim ferâldere is (klassike foarbylden yn it Hollânsk binne bgl. Danswijk en Pleimuiden). Wat de namme fan dy ynfoboks oanbelanget bin ik foar de oplossing dy't it minste wurk jout: moai litte sa't it is (mar as immen der tiid yn stekke wol en doch it oars, dan is my dat ek bêst). Wat de ynhâld derfan oangiet kin ik my fine yn it foarstel fan RomkeHoekstra. Wutsje 7 mrt 2022, 16.44 (CET)[beäntwurdzje]
Wy binne dus wakker ienriedich oer dy ynboks. Dy haw ik foar wat de Gaasterlânske plakken oanbelanget al oanpast en dêr hoege wy it tink net mear oer te hawwen.
It iennige dêr't wy no noch net oer út binne is wat wy mei de Fryske nammen fan Kerst Huisman dogge. Wat ik der noch oer kwyt wol is dit: ik ha dy list doe ek mei fêststeld - as it my goed heugd wie ik ek ien fan dyjingen dy't nei oanlieding fan hiele healwize nammen de kwestje op it aljemint brocht. Dêrom - en ek om't ik taalkundich net goed ûnderlein bin - joech ik somtiden de foarkar oan de Hollânsktalige namme. Letter, doe't ik stikjes oer bygelyks Westerlân en Easterlân skreau, fûn ik Westerland en Oosterland earlik sein dochs hiel nuver yn in Frysk artikel passen. Ik fûn Westerlân en Easterlân eins sa foar de hân lizzen, dat ik de list net iens neiseach hoe't wy dat meiïnoar fêststeld hiene.
Om't ik letter mear stikjes skreau oer plakken yn Noard-Hollân en der ek plakken wiene dy't net op de list stiene, bin ik op ynternet dochs wer op 'e strún gien en sa kaam ik lang om let by Nij Frisia telâne. It foel my doe fuort op dat guon nammen op de kaart fan Huisman hiel 'natuerlik' oandogge. Der binne fan de nammen mar in pear dêr't ik wat oan wenne moat, mar de measte nammen bliuwe tink hiel gau hingjen.
No binne der neffens my trije opsjes:
  • De nammen bliuwe sa't wy dy earder yn de list fêststeld ha en yn de tekst folget tusken heakjes (mei ferwizing fan boarne) de troch Kerst Huisman útstelde nammen, mar fierder brûke wy allinne de Nederlânsktalige namme.
  • De nammen bliuwe sa't wy dy earder yn de list fêststeld ha, mar yn de tekst brûke wy ûnder ferwizing fan boarne de Frysktalige namme.
  • De nammen wurde ûnder fermelding fan boarne ferfryske, sa't Kerst Huisman dy fêststeld hat.
Miskien binne der noch mear opsjes, mar dan kin elk dy der ûnder sette.
De fraach hoefolle minsken de Fryske namme brûke sille is tink ik ek te stellen by nammen lykas Swol of Dimter. Ik bin fan betinken dat wy hjir in boarne hawwe fan immen dy't histoarysk/taalkundich goed ûnderlein is en dêrom soe ik foar ferfryskjen pleitsje. Om de besteande artikels om te neamen is net is measte wurk, der is oer dy hoeke noch net in hiel soad skreaun en ik wol dêr bêst wat tiid yn stekke. As it mar net foar in bepaalde tiid klear moat.--RomkeHoekstra (oerlis) 7 mrt 2022, 17.56 (CET)[beäntwurdzje]
Ik soe it bêst fine as de betreffende nammen ferfryske waarden, mar ik kin der ek poerbêst mei libje as de sitewaasje bliuwt sa't er no is. Ik bin gjin foarstanner fan 'e middelste opsje, it brûken fan 'e ferfyske nammen yn in artikel dat de Nederlânsktalige foarm as titel hat. Dat wurket betiizjend en ferrifeljend, en dat moatte wy net wolle. Yn oare artikels fyn ik it brûken fan 'e ferfryske nammen dan wer net sa'n probleem, as dy mar trochwize nei de juste side. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mrt 2022, 18.35 (CET)[beäntwurdzje]
Ik slút my fierders by Romke Hoekstra oan. Om my mei dy nammen fan Kerst Huisman omneamd wurde. Ik tink dat Kerst Huisman him in soad op dat mêd dwaande holden hat, dus dy nammen binne wol ferantwurde. De nammen fan Huisman binne foar it grutste part beheind ta it âlde Fryslân, dêr't de nammen in Fryske oarsprong hawwe. As we it litte sa't it no is sil ik der ek net wekker fan lizze, mar it omneamen hat myn foarkar.--Kneppelfreed (oerlis) 8 mrt 2022, 06.23 (CET)[beäntwurdzje]
@Drewes, Frou Watzema, Wutsje, Anoniem-NOF, en FreyaSport: Ik leau net dat der noch mear oan ta te foegjen is en it soe moaie wêze as wy ta in útdragende saak komme, dus no efkes de fraach oft jimme hjir frede mei ha kinne?--RomkeHoekstra (oerlis) 11 mrt 2022, 08.39 (CET)[beäntwurdzje]
As de namme yn it artikel konsistint is: ik wol. Wutsje 11 mrt 2022, 09.36 (CET)[beäntwurdzje]
Ja hear prima. Anoniem-NOF (oerlis) 11 mrt 2022, 19.12 (CET)[beäntwurdzje]
Ik bin dus tsjin it omneamen fan de offisjele plaknammen. Tusken heakjes de troch Kerst Huisman útstelde nammen, mar fierder allinne de Nederlânsktalige of Dútske namme. Drewes (oerlis) 11 mrt 2022, 19.45 (CET)[beäntwurdzje]
Moai dat jo dit oankaarte Romke. In echte boarne liket it artikel yn Nij Frisia my net ta (spitigernôch), mar yn de gedachtegong fan Kerst Huisman kin ik my hielendal fine. Iens mei Kneppelfreed dus ek wat dat oangiet. De Noard-Hollânske plaknammen soene lykwols dochs wat mear húsriem wêze moatte foar in sidenamme, dus dochs wat faker brûkt wurde as ien kear. Mar de Fryske namme fan Kerst Huisman moat seker neamd wurde. De side Abbekerk is in moai foarbyld: De offisjele namme as lemma, mar dêrby omtinken foar it ûntstean en de betsjutting fan de namme beskreaun yn it Frysk. It soe moai wêze as der op elke side oer in Noard-Hollânske plakken wat stean soe oer wêr't de namme weikomt, hoe't it plak ek eartiids ek wol neamd waard. (Mar soks jildt m.m. krektlyk foar plakken yn Grinslân) In soad omtinken foar it ûntstean fan de namme docht ien as Karel Gildemacher ek yn syn publikaasje oer Fryske plaknammen. Mar der is dan ferlet fan in boarne dêr't de ûntsteansskiednis fan de plaknammen yn Noard-Hollân te finen is. Ik ha Kerst Huisman útnoege om ris mei te tinken. Frou Watzema (oerlis) 12 mrt 2022, 11.17 (CET)[beäntwurdzje]
@Ieneach fan 'e Esk, Drewes, Frou Watzema, Kneppelfreed, Wutsje, Anoniem-NOF, en FreyaSport:Dan hâlde wy ynearsten de offisjele nammen (of de al troch ús fêststelde nammen) oan. Njonken de offisjele namme folget yn 'e tekst de Fryske namme mei in ferwizing nei de boarne. Fierder wurdt de offisjele namme ek yn de rest fan de tekst brûkt. Dêr kin elk him yn fine en om 't net elkenien foar omneamen is neffens Huisman's útstellen litte wy it ynearsten sa. Ik leau dat it wol goed is dat wy ienriedich binne yn dit stik fan saken. Soks fierder dan ek by de Noard-Hollânske gemeenten en de plakken dy't dêr ûnder falle: in rige mei de offisjele nammen en in aparte rige mei de troch Huisman útstelde Fryske nammen (of de sa troch ús fêststelde namme neffens de list). Faaks komme der fan Huisman skielk nije arguminten om dochs om te neamen, mar dat moatte wy dan mar efkes ôfwachtsje. Tank ek foar jo bydrage frou Watzema--RomkeHoekstra (oerlis) 12 mrt 2022, 12.31 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra: Dat is dan om my bêst genôch. Sa'k earder ek al sein hie, sil ik der net wekker om lizze. Tige tank om dit op it aljemint te bringen. Gr.--Kneppelfreed (oerlis) 12 mrt 2022, 19.52 (CET)[beäntwurdzje]
Ik slút my by Kneppelfreed oan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 mrt 2022, 22.52 (CET)[beäntwurdzje]

Utslaggen GR.[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Ik soe mei in oare gemeente begjinne om de útslaggen fan de riedsferkiezings der op te smiten, mar ik seach dat jo ek al oan 'e gong west ha. Ik nim oan dat jo de rest no dien ha?--RomkeHoekstra (oerlis) 19 mrt 2022, 13.23 (CET)[beäntwurdzje]

Goeie. Ja, ik hie juster ynienen in aktive bui. It fêstelân is dien, mar de fjouwer eilannen moatte noch. Hawwe jo dêr sin oan? Oars wol ik dat ek wol dwaan, mar juster waard it my te let en hjoed kom ik der ek net oan ta. Groetnis Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 mrt 2022, 22.54 (CET)[beäntwurdzje]

Aldamt (gemeente)[boarne bewurkje]

@Kneppelfreed: Soene jo efkes nei Aldamt (gemeente)/Gemeenterie/Utslaggen gemeenteriedsferkiezings sjen wolle? Ik leau dat jo dêr in skoft lyn mei te set west ha, mar it stiet der net hielendal goed. De tallen steane net ûnder de goede kopkes. M.f.g. --RomkeHoekstra (oerlis) 26 mrt 2022, 19.45 (CET)[beäntwurdzje]

@RomkeHoekstra: Tanke dat jo dat even seagen. It stiet yndie net goed. Sil it letter hjoed even better sette. Gr. --Kneppelfreed (oerlis) 26 mrt 2022, 20.22 (CET)[beäntwurdzje]
Bêst genôch, folle jo dan ek noch efkes de gegevens fan 2022 oan? --RomkeHoekstra (oerlis) 26 mrt 2022, 20.36 (CET)[beäntwurdzje]

@Ieneach fan 'e Esk, Drewes, Kneppelfreed, Frou Watzema, Wutsje, Anoniem-NOF, FreyaSport, en Swarte Kees: Ik kom op wikipedy it buorskip Reide tsjin en ik ha oan it sykjen west, mar kin gjin delsetting mei dy namme fine. Der wurde fierder gjin boarnen neamd en de ynformaasje kloppet ek net want de gemeente Termunten is al yn 1990 opheven, fier foardat dit skreaun is. Ik wol it bêst mei tekst útwreidzje, mar der is neat te finen. Wat fine jim, moat dit lemma bliuwe? --RomkeHoekstra (oerlis) 22 apr 2022, 21.58 (CEST)[beäntwurdzje]

@RomkeHoekstra: Goeie. Ik bin ris even op nl: te rie gien op nl:Punt van Reide. Dêr stiet: "In het door de zee weggeslagen gebied van Reiderland lagen twee dorpen, nl:Oosterreide en nl:Westerreide." As jo op 'e links fan dy beide ferdronken doarpkes klikke, docht bliken dat se beide as synonym "Reide" hiene. Ik nim oan dat mei de buorskip Reide nei Ooster- en Westerreide ferwiisd wurdt, temear om't op 'e Fryske side Punt fan Reide de namme Westerreide trochwiisd nei Reide. It docht my sadwaande gjin nij dat jo gjin ynfo fine kinne oer in hjoeddeistige buorskip dy't sa hyt. Ik tink dat it it handichst is om fan Reide in betsjuttingsside te meitsjen mei links nei Oosterreide en Westerreide. Dat hoege net beslist blauwe links te wurden; jo moatte sels witte oft jo dy siden skriuwe wolle of net. Mar wat Reide oangiet, dy ien regel tekst sa't er der no stiet, dy kin om my yndie wol fuort. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 apr 2022, 22.10 (CEST)[beäntwurdzje]
Sjoch bgl. ek 1861 en 1902. Wutsje 22 apr 2022, 22.27 (CEST)[beäntwurdzje]

--RomkeHoekstra (oerlis) 24 apr 2022, 09.11 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei @RomkeHoekstra, Drewes, Ieneach fan 'e Esk, Wutsje, en FreyaSport: ik haw it stikje oanpast. Wat fine jim dêrfan? Gr.--Kneppelfreed (oerlis) 24 apr 2022, 02.52 (CEST)[beäntwurdzje]
@Kneppelfreed, Ieneach fan 'e Esk, en Wutsje: Poerbêst sa. De ynformaasje kloppet no. Om my kin it sa stean bliuwe. Tige tank! --RomkeHoekstra (oerlis) 24 apr 2022, 09.11 (CEST)[beäntwurdzje]
@Kneppelfreed: Bêst genôch. Ik haw de trochwizing fan Westerreide nei Reide der noch út helle. Dat sil in selsstannige side wurde moatte, krekt as op nl:. Mar dat hoecht net daliks, we hawwe gjin deadline. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 apr 2022, 22.16 (CEST)[beäntwurdzje]
Tige tanke. Kneppelfreed (oerlis) 26 apr 2022, 01.27 (CEST)[beäntwurdzje]
Ja, it begjin is der. Faaks wol Otto S. Knottnerus der noch wol wat oer fertelle, dy wit hjir in soad fan (fgl. nl:User:Otto S. Knottnerus). Wutsje 24 apr 2022, 16.58 (CEST)[beäntwurdzje]
(Ik schrijf geen Fries). De buurtschap Reide is de voortzetting van Westerreide, rondom de kerk werd na 1580 de Reiderschans aangelegd, die onder de Admiraliteit van Friesland viel; er stonden tot halverwege de 19e eeuw een paar huizen op de Punt van Reide. De kerkboeken van Termunten vermelden dit in de 17e en 18e eeuw als buurt. Wel is misschien nog het vermelden waard dat de Admiraliteit van Friesland hier in 1591 een leeuwendaalder liet slaan (zie [1]). Otto S. Knottnerus (oerlis) 24 apr 2022, 21.44 (CEST)[beäntwurdzje]
Tige tanke foar jo antwurd en dy ynformaasje sille we wis brûke. Gr. Kneppelfreed (oerlis) 26 apr 2022, 01.27 (CEST)[beäntwurdzje]

Siden oer Fryske plakken.[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk, Drewes, Kneppelfreed, Frou Watzema, Wutsje, Anoniem-NOF, en FreyaSport: Goeie! Ik bin de lêste tiid ek wat oan it wurk mei it fernijen fan de siden oer Fryske plakken. Dêrby foel it my op dat yn in soad siden ferâldere ynformaasje stiet. Sa kom ik bygelyks tsjin: tige ferâldere ynwennertallen (somtiden fan 2004!), it oankundigjen fan feroarings dy’t al lang ferlyn syn beslach hân ha, deade keppelings nei it webstee fan it plak, it neamen fan foarsjennings dy 't net mear besteane en it brûken fan in âldfrinzich begryp as gritenij mei it tal stimmen yn de ynfoboksen (oer dat lêste hawwe wy it okkerdeis al hân).

Dochs wurde dyselde siden in soad bewurke sûnder dy efterhelle ynformaasje oan te passen. No binne wy minmachtich, it falt ek net ta om alles by te hâlden en it is ek mar krekt hoefolle tiid jo hawwe, mar wat ik jimme al freegje wol is om by in bewurking ek de rest fan de side mei te nimmen. As der bygelyks in ferâldere ynwennertal neamd wurdt, is it net in al te grutte muoite om dat fuort ek oan te passen. De fúzjeweach fan skoallen fan de lêste jierren makket it nedich om ek dêr efkes nei te sjen. En sa binne der noch wol in pear dinkjes dy't sûnder al te folle tiid gaueftich oanpast wurde kinne.

Ik wol perfoarst nimmen wurk opkringe, mar it soe moai wêze dat wy wat ynformaasje oer Fryslân oanbelanget teminsten like ynformatyf en aktueel binne as de Nederlânsktalige side dêrfan. Om dat sa te krijen is der fan ús allegear noch in soad omtinken nedich foar de siden oer Fryske plakken. --RomkeHoekstra (oerlis) 4 mai 2022, 11.29 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei @RomkeHoekstra:, ja in soad siden moatte nedich by de tiid brocht wurde. Ik haw ek al in bytsje dêrmei oan 'e gong west, it probleem is lykwols dat we mar in lyts ploechje hawwe. Mar ja ik bin it mei jo iens as we ien fan dy siden bewurkje dat we it tagelyk even neisjein moatte as der de nedige oanpassings dien wurde moatte. Ek de ynfoboksen oanpasje liket my in nedige saak. It is yndie needsaaklik dat we alteast de ynformaasje oer alles wat mei Fryslân te krijen hat by de tiid hâlde. Dus ja ik sil dêr wat mear rekken mei hâlde. Gr.--Kneppelfreed (oerlis) 4 mai 2022, 19.53 (CEST)[beäntwurdzje]
Goeie. Jo hawwe beslist in punt. Ik sil der tenei wat mear om tinke. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 5 mai 2022, 01.46 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei @RomkeHoekstra: as jo de ynfoboksen pleatse, is it faaks wol even handich om earst even nei te sjen dat de krekte ynformaasje der yn stiet. Sa stie yn de ynfoboks fan Kollum bygelyks de flagge en de wapen fan Waaksens. Fierders neat te rêden, hear, soks bart my fansels ek wol. Mar ik woe jo der even op wize. Gr. --Kneppelfreed (oerlis) 5 mai 2022, 19.35 (CEST)[beäntwurdzje]

@Kneppelfreed: Ik kopiear noch al ris in ynfoboks fanút in oare lemma, mar ik tink dat it tenei handiger is in lege ynfoboks te brûken. Dan is it minder maklik om wat fan it oare lemma stean te litten. Ik seach dat jo it al feroare ha. Tank yn alle gefallen en ik sil besykje der om te tinken!--RomkeHoekstra (oerlis) 5 mai 2022, 20.03 (CEST)[beäntwurdzje]

Skatzenburch of Schatzenburch[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk, Drewes, Kneppelfreed, Frou Watzema, Wutsje, Anoniem-NOF, en FreyaSport: Is it Skatzenburch of Schatzenburg? Yn 'Skiedis fan Menameradiel'(útjefte fan de Fryske Akademy) wurdt op side 401 skrean oer Schatzenburg.--RomkeHoekstra (oerlis) 8 mai 2022, 09.33 (CEST)[beäntwurdzje]

It byld by Delpher foar "Schatzenburg" is: Boeken basiscollecie: 46; Boeken Googlecollectie: sa. 177; Krantenartikelen: 1014; Externe krantenpagina's: 4; Tijdschriften: 11 (kepp.). Foar Skatzenburch: fiif kear neat. De Schatzenburg-resultaten gean net allegearre oer de state, mar dêr feroaret it byld net folle fan. Yn DKVT komt "Skatzenburch" net foar, sykje op "Schatzenburg state" jout 188 resultaten (kepp.). Itnijs.frl hat it dan noch presys ién kear oer "Skatzenboarch" (kepp.). Dat liket geef Frysk, mar it sjocht der optocht út. Al mei al soe ik sizze: Schatzenburg. Wutsje 8 mai 2022, 10.14 (CEST), Drewes (oerlis) 8 mai 2022, 10.41 (CEST) --Kneppelfreed (oerlis) 8 mai 2022, 20.40 (CEST)[beäntwurdzje]
Liket my ek sa ta. Skatzenboarch fyn ik ek wat optocht, en dan soe it faaks sels Skatsenboarch wêze moatte (mei in s). Ik feroarje it yn Schatzenburg. As immen der beswier tsjin hat hear ik wol; ik kin it altiten noch werom sette.--RomkeHoekstra (oerlis) 8 mai 2022, 10.36 (CEST)[beäntwurdzje]
Foar safier ik wit is Schatzenburg de offisjele namme. Foar sawol it rekreasjeterrein as foar de state. FreyaSport (oerlis) 8 mai 2022, 11.59 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik wit net wat de offisjele namme is, ik kin allinne mar fertelle hoe't de namme pleatslik útsprutsen wurdt, mei't de famylje fan ús mem fan Menaam komt. Om't it swimbad ek sa hjit, kaam de namme yn it praat noch wol gauris foarby. It wurdt dêr sein as Skatsenburch (dus net -boarch), wêrby't de a útsprutsen wurdt as de ò fan "hok", krekt as yn "latte" of "panne". Ik wit net oft dit jimme fierder helpt, mar dat is alles dat ik derfan ôfwit. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 mai 2022, 00.11 (CEST)[beäntwurdzje]

Slatting[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk, Drewes, Kneppelfreed, Frou Watzema, Wutsje, Anoniem-NOF, en FreyaSport: witte ien fan jimme wat yn it lemma fan Burdaard bedoeld wurdt mei ...yn 1506 wie de earste grutte slatting fan dizze rivier... en ... Yn 1777 bart de twadde grutte slatting fan de Ie....? --RomkeHoekstra (oerlis) 24 mai 2022, 18.17 (CEST)[beäntwurdzje]

Goeiejûn Romke, Slatte dogge hja om wetter wer út te djipjen, troch alle smoargens en slib der út te heljen. FreyaSport (oerlis) 24 mai 2022, 18.41 (CEST)[beäntwurdzje]
Dan is it goed en kin it sa bliuwe. Ik koe it wurd slatting net fine op taalweb. Tank foar jo réaksje.--RomkeHoekstra (oerlis) 24 mai 2022, 18.46 (CEST)[beäntwurdzje]
Jo kinne it wurd fyne ûnder slatte as slatten, bin net alhiel wis oer de stavering slatting. FreyaSport (oerlis) 24 mai 2022, 18.50 (CEST)[beäntwurdzje]

Dielgebieten Ruslân[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Goeie, soene jo yn de trochferwizingstabel fan 'Dielgebieten fan Ruslân' Saratov (oblast) tafoegje wolle? En fan Orenboerg Orenburg meitsje wolle? Ik wit net hoe't soks moat en miskien mei ik ek wol net dwaan en is soks allinne foar behearders. En dan ha'k noch wat: ik wit net mear wêr't ik sjen kin hokker nije siden der koartlyn bykommen binne. Ik drok oan it sykjen west, mar kom der net mear út. Kinne jo my dat útlizze? Gr. RomkeHoekstra (oerlis) 28 jul 2022, 09.59 (CEST)[beäntwurdzje]

Goeie @RomkeHoekstra:, ik haw de trochferwizingsbalke, allyk de siden oer de oblasten fan Ruslân en dielgebieten fan Ruslân oanpast. Oer de side fan Chabarovk jo binne wolkom om dy ôf te meitsjen as jo wolle, en oars wol ik him ek wol ôfmeitsje, mar jo binne op it stuit tige warber mei de Ruusyske dielgebieten oan 'e gong en jo hawwe der in bytsje fan in systeem dêryn dus miskien is it wol handiger as jo dy ôf meitsje wolle, sa net, dan wol ik him wol dienmeitsje. Op de side Koartlyn feroare kinne jo sjen dêr't nije siden oanmakke binne. Kneppelfreed (oerlis) 28 jul 2022, 23.14 (CEST)[beäntwurdzje]
Goeie. "Koartlyn feroare" stiet yn 'e sydbalke oan 'e linkerkante fan jo byldskerm, de fjirde regel fan boppen rjocht ûnder it logo fan 'e Wikipedy. En dy navigaasjeboksen ûnderoan 'e side meie jo bêst sels oanpasse, hear, dat is beslist net allinne foar behearders. Dan wol ik eins noch even mei jo op 'e tekst oer Orenboerg/-burg. Orenboerg is eins de korrekte transliteraasje, mei't de namme yn it Russysk mei in û/oe-klank útsprutsen wurdt. "Orenburg" sil yn it Frysk grif mei in u fan "put" útsprutsen wurde, en mei de g oan 'e ein dy't yn it Frysk by -burch net oan 'e ein mei, is it dan yn 'e praktyk eins in fernederlânsking. As jo jo net yn "Orenboerg" fine kinne, soe ik dêrom earlik sein leaver wer werom wolle nei in folsleine ferfrysking, en dan komme we út by "Oarenburch". Mei fr. gr., Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 29 jul 2022, 00.13 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik bin der earlik sein te gau fan útgien dat de 'oe' yn de namme in typeflater wie. It makket my fierder net út, as it mar konsekwint deselde namme bliuwt, mar om earlik te wêzen soe'k dan it foarbyld fan Sint-Petersburch oanhâlde. En no't ik jim dochs eefkes oan it wurk set ha: hoe meitsje ik sa'n tabel oan en/of wêr feroarje ik soks? En op hokker wize kin ik in trochferwizing meitsje foar in lemma dêr't ferskillende nammen foar binne? Ik rûn dêr lêst mei it lemma oer Ivan IV fan Ruslân tsjin oan, dy't ek bekend stiet as Ivan de Ferskriklike en sa faak ek yn oare ûnderwerpen neamt wurdt.--RomkeHoekstra (oerlis) 29 jul 2022, 08.16 (CEST)[beäntwurdzje]
Moarn, om sa'n trochferwizing te meitsjen geane jo nei Berjocht:DielgebietenRuslân en gean dan nei "Bewurkje". Om in nije trochferwizingsbalke te meitsjen, kinne jo it bêste ien fan in besteanden ien meitsje. Ik haw it sa ek leard om dêr earst wat mei om te pielen. Ik hoopje dat ik jo hjirmei holpen haw. Gr.--Kneppelfreed (oerlis) 29 jul 2022, 09.24 (CEST)[beäntwurdzje]
Dankewol Kneppelfreed, is der noch ien ding: hoe kin ik in redirect meitsje (of hoe't soks mar yn it Frysk neamd wurdt)?
Graach dien. In redirect, of trochferwiisside, nim ik oan, dan moatte jo even klikke op "Boarne bewurkje" en dan yn 'e balke boppe-oan even op "Avansearre" klikke, dan ferskynt der in twadde balke, en dan even op it twadde icon fan rjochts, dat is in swart blokje mei in wyt pylkje deryn, dy klikke jo oan en dan ferskynt der dit op 'e side #REDIRECT [[Namme doelside]]. Dêr't "Namme doelside" stiet type jo de namme fan de side dêr't jo nei ta ferwize wolle. As jo bygelyks nei in paragraaf fan siz mar "skiednis" fan side "Huppelepup", dan sette jo op it plak dêr't "Namme doelside stiet dus: "Huppelepup#Skiednis". Hoopje dat dit it sa'n bytsje ferklearret. Gr.--Kneppelfreed (oerlis) 29 jul 2022, 16.21 (CEST)[beäntwurdzje]
Sorry. Ik wie juster even fergetten dizze diskusje fierder te folgjen. Ik moat earlik sizze, ik fyn it wat yngewikkeld wat Kneppelfreed hjirboppe seit, en ik haw yn 'e balke boppe-oan gjin "Avansearre", mar dat sil wol oan 'e persoanlike ynstellings lizze, dy't je feroarje kinne yn "Ynstellings", rjochts boppe-oan op 'e side, njonken de meldings. Persoanlik haw ik in Word-dokumint oanmakke mei alderhanne formules dy't handich binne op 'e Wikipedy, sadat ik dy altyd by de hân haw. Dêr sit #REDIRECT [[XXX]] ek tusken. Gewoan op in (lege) side plakke en trije X-en ferfange troch de namme fan 'e side dêr't it hinne trochwize moat. Foar it trochwizen fan in kategory: #REDIRECT [[:Kategory:XXX]]. (Tink om 'e dûbele punt foàr "Kategory", want as dy mist foegje jo ynstee de side dy't jo trochwize wolle as lemma ta oan de kategory.) Foar it opsykjen fan navigaasjeboksen ûnderoan de side, moatte jo gewoan de namme fan 'e navigaasjeboks nimme, dus yn dit gefal "DielgebietenRuslân", en dêr "Berjocht:" foar sette. (Op nl: is dat "Sjabloon:" en op en: "Template:"). Dan komme jo op 'e side dy't jo hawwe moatte en dêr kinne jo gewoan mei it tabblêd "Bewurkje" oan 'e gong, krekt as by gewoane artikels.
Wat Orenboerg oangiet, dêr bin ik net mei troud, en as jo it leaver ferfryskje wolle, dan dogge wy dat om my. Ik fûn it allinne sa'n ûnbekende namme dat it my de baas taliek om it mar yn it Russysk stean te litten. Mar dan meitsje ik der wer Oarenburch fan, want Orenburg is gjin Russysk en gjin Frysk, mar Nederlânsk. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 31 jul 2022, 00.15 (CEST)[beäntwurdzje]
Ik sil der skielk wolris mei te set en hoopje der út te kommen. Wat Oarenburch/Orenburg/Orenboerg oanbelanget: it bliuwt somtiden wat pielen mei dy nammen en der sil wol wer ris wat komme. Ik tink dat Oarenburch yn dit gefal it bêste is. Tank yn alle gefallen foar jim útlis. En in goede snein.--RomkeHoekstra (oerlis) 31 jul 2022, 05.49 (CEST)[beäntwurdzje]

Stasjon de Westereen[boarne bewurkje]

@Kneppelfreed: Ik seach dat jo de lemma's stasjons oan it neisjen binne. Tsjintwurdich ride der fan Ljouwert nei Grins nije treinen fan it type WINK, sjoch https://www.arriva.nl/a/noordelijke-lijnen/noordelijke-lijnen/meer-comfort-en-reisbeleving/winktreinen.htm. Is it ek handich by de tiden fan it tsjinstroaster in datum te setten wannear't dy jilde en foar de meast aktuele tiden of feroarings te ferwizen nei de side fan Arriva? Dy kinne nammentlik feroarje. 'Opmerking' yn de tabel soe bygelyks 'tsjinstroaster' mei de datum wêze kinne en dêrûnder in aparte ferwizing. As jo der belang by ha kin ik foar jo noch wol in aktueel ôfbyld fan it stasjon meitsje, ik wenje tichteby De Westereen en bin der hast alle dagen. Ik ha de tekst ek wat feroare wat dat rûn wat nuver en der stiene dingen dûbel yn (lykas de ôfbraak fan it stasjon yn 2003), ha it mei fersin net by de gearfetting set. RomkeHoekstra (oerlis) 2 aug 2022, 08.57 (CEST)[beäntwurdzje]

Dei @RomkeHoekstra:, tige tank om my dêr even op te wizen en foar jo help. Ja ik woe de lemma's fan de fryske stasjons ek in bytsje ophelpe, sa as bygelyks in ynfoboks derby sette, útwreidzje en by de tiid bringe. Guon fan dy siden sjogge der wat suterich út. Ja as jo wolle dan soe ik wol graach in aktuele ôfbyld fan it stasjon De Westereen wolle. Alfêst tige tank. Fr.gr. Kneppelfreed (oerlis) 3 aug 2022, 02.17 (CEST)[beäntwurdzje]
Ha der wat op set by de oare ôfbylden fan it stasjon fan de Westereen. Jo moatte mar sjen wat jo der mei dogge. As jo ek wat fan Hurdegaryp, Feanwâlden en Bûtenpost ha wolle kin ik dat meikoarten ek wol dwaan. En as der wat spesifyks op stean moat, dan hear ik dat graach fan jo.--RomkeHoekstra (oerlis) 6 aug 2022, 11.27 (CEST)[beäntwurdzje]
Hoi @RomkeHoekstra:, ik seach jo antwurd no pas, mar tige tank foar de foto's. Ik haw de foto fan Stasjon De Westereen yn de ynfoboks set. Ja as jo wolle, soe it moai wêze guon hjoeddeistige foto's fan de oare stasjons te meitsjen. Tige tank. Fr.gr.--Kneppelfreed (oerlis) 18 aug 2022, 21.29 (CEST)[beäntwurdzje]
Aktuele ôfbylden Feanwâlden en Hurdegaryp steane der op, Bûtenpost folget noch. Groetnis --RomkeHoekstra (oerlis) 27 aug 2022, 08.20 (CEST)[beäntwurdzje]
Tige tanke Kneppelfreed (oerlis) 13 sep 2022, 04.57 (CEST)[beäntwurdzje]

Underdûken[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: It tiidwurd is neffens my ûnderdûke en moat it lemma dan ek net 'ûnderdûke' (sûnder 'n') wêze? Wat dat lêste stikje tekst oanbelanget bin ik fan betinken dat de tradisjonele assosiaasje mei ûnderdûke hiel oars is as de neamde foarbylden fan 'it tsjintwurdige ûnderdûken'. By it ûnderdûken yn de Twadde Wrâldkriich (en der binne op oare plakken yn 'e wrâld ek genôch foarbylden dy't dêr mei te fergelykjen binne) moasten boargers harren foar in oerheid ferside (en guon boargers) hâlde, dy't in ferfolging fan beskate groepen ynsteld hie. Guon fan dy groepen moasten har yn alle opsichten ûnsichtber meitsje om oan de ferfolging te ûntkommen, dat yn feite late ta it útwiksjen fan harren bestean yn de maatskippij. Yn de foarbylden dy't jo neame fan it ûnderdûken fan no wurde minsken net troch de oerheid (foar safier't dat de Nederlânske sitewaasje oangiet), mar troch persoanen (of groepen út de maatskippij) efternei sitten. Dat is in hiel grut ferskil mei it tradisjonele ûnderdûken, want der is altiten in besteande relaasje mei de dieder. Dat jildt foar de abbekaat dy't bedrige wurdt troch in krimineel, de frou dy't har foar har famylje of man ferside hâlde moat of de politikus dy't de lilkens fan in beskate groep opropt. Hja wurde net fan de kant fan de oerheid rjochteleas makke, harren bestean wurdt net offisjeel útwiske en yn guon gefallen helpt (lykas jo al skriuwe) de oerheid de persoan mei it ferskaffen fan in nije identiteit. It tink dat soks al wat better útlein wurde moat yn it lemma. RomkeHoekstra (oerlis) 18 aug 2022, 09.27 (CEST)[beäntwurdzje]

Goeie. Neffens my meitsje jo mei de titel in tinkflater, dy't feroarsake wurdt trochdat yn it Nederlânsk (bygelyks) onderduiken as tiidwurd ek mei in -n oan 'e ein skreaun wurdt. Mar as op 'e Nederlânsktalige Wikipedy in artikel skreaun wurdt oer it ûnderwerp onderduiken hat men it net oer onderduiken as tiidwurd, mar oer het onderduiken, dus as haadwurd. Yn it Frysk is dat ferskil sichtber en hearber, mei't it as tiidwurd "ûnderdûke" is en as haadwurd "(it) ûnderdûken". Mar as jo it ferskynsel beskriuwe, hawwe jo it oer "(it) ûnderdûken", krekt sa't we hjir artikels hawwe oer bgl. "(it) rinnen", "(it) swimmen op de Olympyske Simmerspullen 2020", "(it) bobslydzjen op de Olympyske Winterspullen 2022", ensfh.
Stelregel: as jo der in lidwurd foar sette kinne, moat it mei in -n oan 'e ein. Dus net om jo op jo fouten te wizen, mar poer as foarbyld: hjirboppe skriuwe jo: "[...] bin ik fan betinken dat de tradisjonele assosiaasje mei ûnderdûke hiel oars is as [...]". Jo kinne dêrfan fan meitsje: "[...] bin ik fan betinken dat de tradisjonele assosiaasje mei it ûnderdûken hiel oars is as [...]" sûnder dat de sin ûnlogysk wurdt. Dat betsjut dat it wurd ûnderdûke(n) dêr gjin tiidwurd mar in haadwurd is en -n oan 'e ein hawwe moat.
Wat jo ynhâldlike opmerkings oangeane, dêr hawwe jo folslein gelyk oan. It is beide kearen ûnderdûken, mar it is in folslein ferskillende sitewaasje. Ik wist net krekt hoe't ik dat yn 'e besteande tekst ynpasse moast, dat ik haw der in ekstra alineä oan taheakke om dat út te lizzen. Jo hiene it hjirboppe al kreas ûnder wurden brocht, dat ik haw dêrfoar jo wurden wat parafrasearre. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 aug 2022, 01.23 (CEST)[beäntwurdzje]

Beilstein (Rynlân-Palts)[boarne bewurkje]

Ik sjoch, jo hawwe by Beilstein (Rynlân-Palts) de "opsomming" feroare ta losse sinnen. Almeast is it oarsom, mei gâns de opsomming ferbûn mei stipskrapkes en allinnich op it lêst in stip. Is dat yn de (Fryske) Wikipedy oars ôfpraat as oars? Yn it generaal is it no krekt sa, dat digitale opsommings mei minder ynterpunksje kinne as printe ferzjes. Mysha (oerlis) 17 nov 2022, 10.34 (CET)[beäntwurdzje]

My is net bekend dat der wat oer ôfpraat is, mar ik sil it wol eefkes oanpasse.--RomkeHoekstra (oerlis) 17 nov 2022, 10.47 (CET)[beäntwurdzje]

Gemeente/gemeinde[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Ik sjoch dat jo de Kategory:Gemeente yn Rynlân-Palts tafoegje oan bygelyks Nehren (Rynlân-Palts). Mar Nehren is eins gjin gemeente yn 'e betsjutting dy't wy oan in (boargerlike) gemeente jouwe. By de Nederlandsktalige wiki sjoch ik dat ek en faaks komt dy betizing om't in doarp yn it Dútsk wol gemeinde neamd wurdt. Neffens my dekt ús wurd 'gemeente' hjir de lading net. Doarpen dy't ûnderdiel útmeitsje fan in stêd (lykas Boppard) of in gemeente (ferbânsgemeente Cochem yn dit gefal) hawwe yn 'e regel wol in boargemaster (ortsbürgemeister of ortvorsteher), mar dat is suver frijwillich (ehrenamtlich). Hy of sy makket gjin ûnderdiel út fan it bestjoer, dat yn it gefal fan Nehren yn Cochem sit. RomkeHoekstra (oerlis) 21 nov 2022, 09.27 (CET)[beäntwurdzje]

Goed dat jo my dêr op wize, mar ik fyn it al wat betiizjend. Ik haw it artikel Ortsgemeinde even oerlêzen nei oanlieding hjirfan (dat is ek in artikel fan jowes). Dêr stiet net hielendal wat jo hjirboppe stelle. Der stiet: "Ortsgemeinden hawwe gjin eigen bestjoer [...] De Verbandsgemeindeverwaltung [...] draacht [...] de bestjoersferantwurdlikens fan de Ortsgemeinden yn harren namme en yn harren opdracht. Hja [de Verbandsgemeinde, nim ik oan] binne lykwols bûn oan de besluten fan de gemeenterieden en de boargemaster fan de Ortsgemeinden." Hoe kinne Ortsgemeinden no wol in boargemaster en in gemeenteried hawwe, mar gjin eigen bestjoer? Of bedoele jo mei bestjoer in eigen amtlik apparaat? Want dat is neffens my hiel wat oars. Dan komme je yn in selde soarte fan sitewaasje dêr't Dantumadiel ek yn ferkeart, dat in jiermannich lyn syn eigen amtners fuortdien hat en alles fia de amtlike stân fan Noardeast-Fryslân docht (ta wjerssidich sjegryn, haw ik begrepen). Mar Dantumadiel wurdt dúdlik wol as gemeente beskôge. Hoe rime jo dat mei wat jo hjirboppe sizze? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 22 nov 2022, 01.38 (CET)[beäntwurdzje]
It is ek hiel betiizgjend en in Verbandsgemeinde is yn de iene dielsteat wer wat oars regele as yn de oare (faaks kinne der ek noch wol ferskillen wêze tusken Verbandsgemeinden yn ien en itselde bûnslân). Yn it gefal fan Cochem (Rynlân-Palts) is it sa: Cochem is it haadplak fan de Verbandsgemeinde. Dêr sit it amtlik apparaat. Om it noch wat yngewikkelder te meitsjen: ek de Verbandsgemeinde Cochem hat in Bürgemeister (net ehrenamtlich, dus betelle) en in keazen Verbandsgemeinderat (ehrenamtlich/frijwillich), dy't yn Cochem gearkomt. Elts doarp (Ortsteil) hat in keazen Bürgemeister (ehrenamtlich) en in ried mei in beheind foech, dy't kontakt ûnderhâldt mei it apparaat. In Ortsbürgermeister wurdt earne oars wer Ortsvorsteher neamt. Hy of sy sit de Ortschaftsrat foar. Rynlân-Palts hat by de weryndielings fan de jierren 1970 foar Verbandsgemeinden keazen om de faak lytse plakken noch safolle mooglik selstannich te hâlden, wylst yn oare dielsteaten sokke plakken harren selstannigens folslein kwyt rekken. Jo begripe, plakjes mei somtiden noch gjin 300 ynwenners kinne yn ús betsjutting fan it wurd nea in gemeente wêze, mar yn ferlikening mei ús doarpsbelangen hawwe hja wol mear yn te bringen. Miskien moat ik de lemma's eefkes nei sjen oft it wat dúdliker omskreaun wurde kin, want sa is dat dan net goed (Gemeinde en Ort wurde yn it Dútsk faak troch inoar brûkt en dêrom giet der by it oersetten somtiden ek wol ris mis). It systeem wurket sa ek by bygelyks guon stêden: de stêd Boppard hat 10 'Ortsbezirke' (it Ortsbezirk Boppard is dan wer ûnder te ferdielen yn twa Ortsteile). Elts Ortsbezirk hat ek wer in eigen Ortsvorsteher mei in ried, dy't de ynwenners fia de regionale krante ynformearret oer de gong fan saken. Mar dat makket it doarp noch gjin gemeente yn ús betsjutting. Somtiden wurde dy doarpkes ek noch as Stadtteil oantsjut, wylst wy yn ús tinken by it wurd stedsdiel in hiele oare foarstelling fan saken hawwe. Mar sa'k sei, it is en bliuwt in tizeboel. Ik wachtsje earst jo reaksje noch eefkes ôf, faaks hawwe jo ek noch wat ta te foegjen en dan sil ik dêrnei besykje mear dúdlikens oan te bringen. Wat Dantumadiel oanbelanget: foar safier ik wit hawwe Dantumadiel en Noardeast-Fryslân op it stuit tegearre ien amtlike organisaasje (dat skielk wer feroaret want de boel wurdt wer út inoar skuord). Dus Dantumadiel hat wol amtners, mar tegearre mei NE-Fryslân. Dat is krekt wat oars as dat alles fia de amtlike stân fan Noardeast-Fryslân giet. Hoe't soks giet mei de sinteraasje wit ik net, mar Dantumadiel sil syn oandiel ek betelje moatte. RomkeHoekstra (oerlis) 22 nov 2022, 10.33 (CET)[beäntwurdzje]
Goeie @RomkeHoekstra en @Ieneach fan 'e Esk, tanke Romke foar de útlis. Faaks kin der op de side Gemeente (Dútslân) wat mear útlis, sa't dy't jo hjir boppe jouwe, oanfolle wurde kinne. It is yndie wis in grutte tizeboel dêr by de Dútsers. Kneppelfreed (oerlis) 22 nov 2022, 18.34 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra: Tige tank foar de lange útlis. It stiet my noch hieltyd net alhiel klear foar de geast, mar sa't jo sizze, it is ek wol in tizeboel. Wat my wol dúdlik wurden is, is dat jo jo deryn ferdjippe hawwe en der mear fan witte as ik. Dat Ortsgemeinden gjin gemeenten binne, sil ik dêrom mar fan jo oannimme. Ik moat al sizze, mei jo útspraak "plakjes mei somtiden noch gjin 300 ynwenners kinne yn ús betsjutting fan it wurd nea in gemeente wêze" bin ik it net iens. Jo ferjitte dêrby dat oant 1984 ek sokke gemeenten yn Fryslân bestien hawwe. De "stêd" Sleat wie in folslein selsstannige gemeente mei noch gjin 600 ynwenners. En Skiermûntseach hat no trouwens noch mar om ende by de 900 ynwenners. Wat Dantumadiel oangiet, ik tocht dat Dantumadiel it wurk útbestege hie oan it amtlik apparaat dat folslein fan N.E.F. wie, mar dat kin ik ferkeard begrepen hawwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 nov 2022, 01.49 (CET)[beäntwurdzje]
Wat my oanbelanget hat in (boargerlike) gemeente in gemeente- of in stedhûs. Skier hat in gemeentehûs (as Skier gjin eilân wie, mar op 'e wâl lei, soe dat grif oars wêze). Sleat hie in stedhûs (mar dan moatte wy wol teminsten 38 jier tebek en sels foar dy tiid wie Sleat as gemeente al útsûnderlik lyts). Dêrnjonken hat in (boargerlike) gemeente in profesjonele organisaasje. Sa hat Skier (en hie Sleat) in amtlik apparaat mei in betelle kolleezje fan B&W. Dat binne hiele grutte ferskillen mei in Ortsgemeinde, dat suver en allinne op frijwilligers driuwt. Lykas by ús Doarpsbelang, ek al hat de Ortvorsteher/Bürgemeister folle mear foech as de foarsitter fan Doarpsbelang. De Ortsgemeinde hat dus gjin eigen gemeentehûs, gjin profesjoneel bestjoer, gjin eigen amtlik apparaat en ek it takenpakket fan in Ortsgemeinde is folle beheinder as dat fan ús gemeente. No kinne ek ús gemeenten taken útbesteegje, mar hja binne dêr frij yn, wylst in Ortsgemeinde altiten bûn is oan de ôfspraken mei de Verbandsgemeinde. Ik ha 300 ynwenners neamd, mar ik soe ek 100 skriuwe kinne, want sokke Ortsgemeinden binne der ek by it soad. Foar my binne de ferskillen te grut om in Ortsgemeinde ien op ien as 'gemeente' oer te setten (it wurdsje Ort wurdt by dy oersetting boppedat net meinommen) en dan yn de Kategory:Gemeente yn Rynlân-Palts op te nimmen. Ik tink dat dêr de betreffende Verbandsgemeinde yn kategorisearre wurde moat, wylst de Ortsgemeinde gewoan yn de Kategory:Plak yn Rynlân-Palts heart te stean. Mar begryp my goed, ik wol neat opkringe as jo dêr in oar idee oer ha is dat ek goed hear. RomkeHoekstra (oerlis) 23 nov 2022, 12.08 (CET)[beäntwurdzje]
Is dat alwer 38 jier lyn? Krammele, ik kin it my noch herinnerje as de sprekwurdlike dei fan juster. Ik leau, ik reitsje op jierren. :-) Mar hawar, jo hawwe jo saak goed bepleite en ik sil net wer Ortsgemeinden yn 'e kategory:gemeente fan sus-en-sa dwaan. Ik hie gjin idee dat se it dêr yn Dútslân sa yngewikkeld regele hiene. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 25 nov 2022, 01.05 (CET)[beäntwurdzje]
Haha, de tiid hâldt gjin skoft Ieneach, mar wat de Ortsgemeinde oanbelanget bliuwt dat in kwestje fan ynterpretearjen. De ien sjocht der wat oars nei as de oar. By de Nederlânsktalige wikipedia fine se it neffens my wol in gemeente, mar oft dêr ek diskusje oer west hat wit ik net, mar dat makket my fierders ek neat út. Ik ha no in beskriuwing fan de Verbandsgemeinde by de Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues set. Wolle jo dêr noch eefkes nei sjen? As it jo sa dúdlik is, dan set ik it ek by oare Verbandsgemeinden en pas ik it lemma oer de Ortsgemeinde ek sa oan. En it liket moai, dy selsstannigens, mar it is dêr somtiden ek in gegriem hear en it wol net sizze dat it sa better wurket as by ús. Wat ik bygelyks ek hiel frjemd fyn is dat sels de ried fan de Verbandsgemeinde út frijwilligers bestiet. En no sille hja grif ûnkosten fergoede krije, mar ik freegje my ôf hoelang dat sa'n systeem it úthâldt. Foar dy lytsere plakjes mei faak in fergrizende befolking sil it ek net altiten maklik wêze en fyn in geskikte Ortsvorsteher.--RomkeHoekstra (oerlis) 25 nov 2022, 09.19 (CET)[beäntwurdzje]
Ik haw even nei dy beskriuwing sjoen, en dy liket my poerbêst ta. Dúdlik en net al te lang. Mar ik fyn al dat er op it ferkearde plak stiet. Ik fyn dat dy beskriuwing op 'e side Verbandsgemeinde heart te stean. Op 'e side fan 'e ûnderskate Verbandsgemeinden heart in link nei de side Verbandsgemeinde te stean (stiet der ek) en miskien in koarte taheakke fan in pear wurden tusken heakjes efter de term, bgl. "blablabla is in Verbandsgemeinde (in gemeente dy't út ferskate Ortsgemeinden bestiet) blablabla". Dan is neffens my fierder oan 'e lêzer om dêr of wol of net mear ynformaasje oer te sykjen troch op 'e link te klikken. Sa't jo it no by Bernkastel-Kues hawwe, giet it mearendiel fan 'e tekst eins oer in oar ûnderwerp (nammentlik wat in Verbandsgemeinde is), ynstee fan oer dy spesifike Verbandsgemeinde. Ik hoopje dat jo opmurken hawwe dat ik hjirboppe hieltyd skreaun haw "ik fyn". Dit is dus in miening en jo kinne in oare miening hawwe. Ik wol jo op dit stik net de wet foarskriuwe. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 26 nov 2022, 01.45 (CET)[beäntwurdzje]

@Ieneach fan 'e Esk:Eefkes om te besykjen. RomkeHoekstra (oerlis) 3 jan 2023, 18.25 (CET)[beäntwurdzje]

Ja, hear, it wurket. O, trouwens, wat ik noch net sein hie: as jo mear as ien meidogger tagelyk pinge wolle, kinne jo dat sa dwaan: {{Ping|Namme Meidogger|Namme Meidogger|Namme Meidogger|Namme Meidogger}} en sa fierder. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 3 jan 2023, 18.27 (CET)[beäntwurdzje]
Yn oarder! RomkeHoekstra (oerlis) 3 jan 2023, 18.33 (CET)[beäntwurdzje]

Belgyske plakken/gemeenten[boarne bewurkje]

Goeie. Ik haw de plakken en gemeenten yn Belgje no by de kategoryen nei provinsje yndield ynstee fan inkeld nei gewest. Ik tink, ik sil jo dêr even op wize om't jo de lêste dagen nochal warber west hawwe mei artikels oer Belgyske plakken. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 13 mrt 2023, 16.37 (CET)[beäntwurdzje]

Bêst genôch. Ik sil der rekken mei hâlde.--RomkeHoekstra (oerlis) 13 mrt 2023, 19.56 (CET)[beäntwurdzje]

Posysjekaarten[boarne bewurkje]

@Kneppelfreed en Ieneach fan 'e Esk: De Posysjekaart Doardt-Sintrum en dy fan Sint-Niklaas wurkje alle twa net. Ik sjoch tink wat oer de holle en sil earne wol wat ferkeard dien ha, mar witte jimme wat?

Goeie @RomkeHoekstra:, ik tink jo hawwe de ferkearde koördinaten brûkt, lykas hjir. --Kneppelfreed (oerlis) 21 mrt 2023, 03.16 (CET)[beäntwurdzje]
Knap ûnoazel fan my, ik socht de fout yn it gefal fan Doardt by de posysjekaart om't dy fan Sint-Niklaas ek net wurke. Dat ik tocht ik doch wat net goed mei it opfieren fan dy kaarten. Mar Sint-Niklaas wurket ek nei kontrole fan de koördinaten noch jimmeroan net.--RomkeHoekstra (oerlis) 21 mrt 2023, 07.59 (CET)[beäntwurdzje]
Aapart, want ik haw de posysjekaart fan Sint-Niklaas deryn set by Kastiel Walburg (Sint-Niklaas) en de Witte Molen (Sint-Niklaas), en by my wurket er prima. Brûke jo de goede namme fan 'e kaart wol? Dus bgl. net Sint Niklaas mar Sint-Niklaas, want in minuskúl ferskil yn 'e stavering kin de hiele boel bedjerre. Oars soe ik net witte wat der misgien wêze kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 mrt 2023, 15.07 (CET)[beäntwurdzje]
Sorry mannen foar de drokte dy't ik jim besoarge ha. Ik hie by Sint-Niklaas as namme Sint-Niklaas (plak) brûkt, sa't dat yn it fjild fan de namme stiet. Mar it is oplost no. Tige tank alletwa!--RomkeHoekstra (oerlis) 21 mrt 2023, 17.27 (CET)[beäntwurdzje]
Ah, sjoch, dêr ha je it al. No, mar dat makket neat út, hear. Ik haw sels ek wolris nuvere flaters makke, dat oerkomt eltsenien. As it net minder wurdt, dan mei it hinnebrûze. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 mrt 2023, 20.57 (CET)[beäntwurdzje]
Neat te rêden hear. Bin bliid dat we helpe koene. Kneppelfreed (oerlis) 22 mrt 2023, 05.03 (CET)[beäntwurdzje]

Navigaasjebalke West-Flaanderen[boarne bewurkje]

Hoi @RomkeHoekstra, ik haw even in navigaasjebalke Berjocht:GemeentenWest-Flaanderen oanmakke. Sûnt jo de lêste tiden warber binne mei it oanmeitsjen oer siden fan plakken en gemeenten yn West-Flaanderen, tocht ik dat sa'n navigaasjebalke ûnderoan de side wol handich wêze soe. Dus as jo in nije side oanmeitsje soene jo asjebleaft {{GemeentenWest-Flaanderen}} sette kinne. Tige tank. Kneppelfreed (oerlis) 1 apr 2023, 00.00 (CEST)[beäntwurdzje]

Hartstikke moai. Ek bedankt!--RomkeHoekstra (oerlis) 1 apr 2023, 08.16 (CEST)[beäntwurdzje]

Wjelsryp[boarne bewurkje]

@Drewes::Wolle jo eefkes by it Oerlis:Wjelsryp sjen? RomkeHoekstra (oerlis) 20 aug 2023, 08.29 (CEST)[beäntwurdzje]

Fulkaan yn Nederlân[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Wolle jo hjir eefkes nei de Kategory:Fulkaan yn Nederlân sjen? Nederlân hat fulkanen, mar twa yn 'e kategory (Mount Scenery en The Quill) lizze wol yn it keninkryk, mar net yn Nederlân.

Sorry, dit is even by my lâns gien. Ik haw hjir frjemd genôch ek gjin 'ping' fan krigen, hoewol't jo dy hjir wol by set hawwe. Hoe dan ek, Sint-Eustasius en Saba hawwe de status fan bysûndere gemeenten fan Nederlân, en binne net (lykas Kurasau, Arûba en Sint-Marten) aparte lannen binnen it keninkryk, dat dêrom haw ik it sa dien. Ik kin der noch wol even in kategory fan Karibysk Nederlân tusken sette. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 30 sep 2023, 09.28 (CEST)[beäntwurdzje]
Bêst genôch! Ik tink dat soks wol goed is, want as jo net bestjoerlik mar geografysk besjogge lizze Sint-Eustasius en Saba net yn Nederlân.--RomkeHoekstra (oerlis) 30 sep 2023, 09.34 (CEST)[beäntwurdzje]

Kategory:Lânseigen fauna yn ....[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Ik sjoch dat jo per lân in aparte kategory tafoegje, dêr't in bist lânseigen is. Ik ha dêr hielendal neat op tsjin hear, mar earlik sein fyn ik it sels in soad wurk om nei te gean yn hokker lannen in bist krekt foarkomt. Boppedat wolle de grinzen fan in ferspriedingsgebiet fan in bist noch wol ris fluktuearje. Foar Fryslân soe ik my noch wol in eigen kategory foarstelle kinne, mar is it foar de rest net handiger om de fersprieding fan in bist wat algemiener te hâlden, lykas in kategory foar in kontinint en/of in biotooptype? --RomkeHoekstra (oerlis) 18 nov 2023, 11.16 (CET)[beäntwurdzje]

Goejûn. Tsja, ik kin net sizze dat der gjin wurk yn sit, mar je hoege der oer it algemien net folle foar út te sykjen, want de ferspriedingskaartsjes binne dúdlik. En as Commons net sa'n kaartsje hat, is der oer it algemien wol ien op Google te finen (sykje op 'e ôfdieling "Afbeeldingen" en dan de Latynske namme fan it bist yntype mei "range" of "area" derefter). Ik haw in sjabloan mei alle kategoryen fan Lânseigen fauna yn ..., dêr't ik lannen út weiskrasse kin ynstee fan alle lannen yntype te hoegen. Dat is wol de handichste metoade. As jo der priis op stelle, kin ik jo dat wol jaan. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 nov 2023, 22.52 (CET)--RomkeHoekstra (oerlis) 19 nov 2023, 08.27 (CET)[beäntwurdzje]
Noch even wat oars: by de krúsbek hawwe jo ek de fersprieding ûnder it kopke biotoop beflapt, mar dat binne wol twa hiel ferskillende dingen. It biotoop is it soarte gebiet (berchtme, wâld, flakte) dêr't in bist libbet. Dat hat yn prinsipe net direkt wat út te stean mei de geografyske distribúsje. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 nov 2023, 23.44 (CET)[beäntwurdzje]
Ja dat wie dan in fersin want in biotoop is yndied net itselde as de geografyske fersprieding, al sil it biotoop wol yn de geografyske fersprieding oanwêzich wêze moatte.--RomkeHoekstra (oerlis) 19 nov 2023, 08.27 (CET)[beäntwurdzje]

@Ieneach fan 'e Esk: En dan haw ik noch in fraachje en miskien witte jo de oplossing: nei't ik de ferspriedingskaart/it lûdsfragmint fan 'e fûgel yn 'e ynfobox sette, feroare de layout fan de ynfoboks op 'e mobyl. De gegevens steane allegear tsjin de lofter kant fan it kader en rjochts ûnstiet der binnen it kader in wyt flak. Witte jo hoe't dat kin? Sûnder de ferspriedingskaart/it lûdsfragmint stiet alles kreas yn 'e midden, lykas ek by de oare talen.--RomkeHoekstra (oerlis) 18 nov 2023, 21.55 (CET)[beäntwurdzje]

Hmm. Ik brûk sels de mobile tillefoan net foar ynternet (dat kin ek net iens op dy fan my), dat ik kin dit effekt sels net sjen. Mar ik fermoedzje dat it komt om't de lânkaart links útlinet. En dat haw ik sa dien omdat as je de lânkaart sintrearje, dan wurdt de bygeande leginda ek sintrearre en dan steane de fjouwerkantsjes mei kleuren allegear skots en skeef ûnderinoar. Prebearje it ris mei allinne it lûdsfragmint mar sûnder lânkaart. As it dan goed is, dan sil it yndie wol lizze oan wat ik hjirboppe beskriuw. Ik wit eins net wat ik dêr oan dwaan moat. Ik haw besocht de tekst links út te lynjen as de lânkaart sintrearre is, mar dat krij ik net foarinoar. Oarsom wol, dat sadwaande. Ik sil der nochris even oer neitinke. Kinne jo my fertelle hokker lemma's spesifyk nei links treaun wurde? Want de taksonomy soe yn prinsipe gewoan stean bliuwe moatte dêr't it stiet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 nov 2023, 23.23 (CET)[beäntwurdzje]
Ik sil noch eefkes in fûgeltsje beskriuwe en sjen hoe't it sûnder de kaart giet.--RomkeHoekstra (oerlis) 19 nov 2023, 08.27 (CET)[beäntwurdzje]
@Ieneach fan 'e Esk: Ik ha fan 'e moarn de Tûfmies skrean en it sawol sûnder kaart as it sûnder lûdsfragmint besocht, mar der feroaret neat. Der bliuwt likegoed rjochts in wyt flak binnen it kader. Ik tink dat it earne oars oan leit. By Berjocht:Universele ynfoboks bisteryk giet it goed, mar dêr past gjin kaart yn. Mar sawol by Berjocht:Bistesoarte as Berjocht:Soarte en it Berjocht:Biste-ûndersoarte slút op 'e mobyl it kader oan 'e rjochter kant net moai oan en ûnstiet der in stik wyt tusken de ynformaasje en it kader.-RomkeHoekstra (oerlis) 19 nov 2023, 13.30 (CET)[beäntwurdzje]
Huh. Wat apart. As Berjocht:Soarte it ek hat, dan kin it net lizze oan wat ik hjirboppe neamde. It is wol ferhipte ferfelend, mar dan soe ik net witte wêr't it oan leit. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 nov 2023, 18.22 (CET)[beäntwurdzje]
Ik haw ris even sitten te sykjen en ik haw ûntdutsen dat Wikipedia ek in mobile ferzje hat. Nea witten. As jo in side iepenjen, bgl. krúsbek, stiet hielendal ûnderoan, ûnder de kategoryen en bûten it ramt fan 'e artikeltekst:
Dizze side is it lêst bewurke op 18 nov 2023 om 23.52.
De tekst is beskikber ûnder de lisinsje Creative Commons Nammefermelding-Lyk diele; der kinne oanfoljende betingsten fan tapassing wêze. Sjoch de Gebrûksbetingsten foar mear ynformaasje.
Privacybelied Oer Wikipedy Foarbehâld Gedrachskoade Untwikkelders Statistiken Taljochting koekjes Mobile ferzje
De ûnderste regel is in rige keppelings. De lêste keppeling jout in ferzje dy't gaadlik is foar mobile tillefoans. As jo dy ferzje oansette, helpt dat ek? Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 nov 2023, 18.36 (CET)[beäntwurdzje]
Nee, ik hie de mobile ferzje al oan stean en krekt dan docht er sa. As ik de PC-ferzje oanset dan krij ik deselde layout fan 'e ynfoboks as op 'e pc, mar yn hiele skiterige letters en de de mobile ferzje is op 'e mobyl fansels dúdliker. It nuvere is dus dat de iene ynfoboks wol goed op de mobyl ferskynt en de oare net. Miskien wit @Kneppelfreed: ried?--RomkeHoekstra (oerlis) 19 nov 2023, 21.22 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra,@Ieneach fan 'e Esk, tsja, ik wit it suver ek net. Ik brûk de mobile ferzje hast ek nea. It ferskil sit him yn de ynfoboksen. It Berjocht:Universele ynfoboks bisteryk seit it al: it is in universele ynfoboks en dêr is it probleem net. De oare ynfoboksen: Berjocht:Bistesoarte, Berjocht:Soarte en Berjocht:Biste-ûndersoarte binne deselde soarten ynfoboksen en dêr spilet it probleem al. Ik haw al even oan it prutsen west, ik tink Ieneach hat deselde dingen besocht dy't ik oan it útbepearjen wie, mar it giet my no al suver boppe de pet. Miskien is der noch in oare techneut hjir? @Wutsje? Soene jo it witte? Kneppelfreed (oerlis) 19 nov 2023, 22.40 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra en Kneppelfreed: As it probleem by alle ynfoboksen spilet dy't net gebrûk meitsje fan 'e universele/generike lay-out, dan moat dit probleem ek op oare Wikipedyen spylje. Dan liket it my in probleem ta dat sintraal troch Wikimedia oplost wurde moat. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 nov 2023, 00.43 (CET)[beäntwurdzje]
It kloppet wat Kneppelfreed seit, it spilet net by de universele ynfoboksen. Ik ha ek noch nei oare ynfoboksen sjoen en by it Berjocht:Ynfoboks provinsje fan Noarwegen of it Berjocht:Plantesoarte sjogge jo itselde ferhaal. By it Linnaeusklokje is rjochts bygelyks in hiel soad wyt, by Akershus is ek wyt, mar wat minder om't de ôfbylden dêr tink ik mear de breedte yn geane. Mar yn beide gallen slút it kader oan 'e rjochter kant net moai oan. Ik sjoch dat net by de Nederlânske wiki as sy dêr ôfwike fan 'e universele/generike lay-out. Dan mar it Berjocht:Universele ynfoboks bisteryk oanpasse en ús safolle mooglik oan 'e universele/generike lay-out hâlde?--RomkeHoekstra (oerlis) 20 nov 2023, 08.53 (CET)[beäntwurdzje]
Dat fyn ik gjin oplossing. It Berjocht:Universele ynfoboks bisteryk is net bedoeld foar soarten, mar foar hegere taksonomyske groepen, lykas skiften en famyljes en skaaien. Foar soarten en ûndersoarten fan bisten, planten en skimmels soene dan folslein nije ynfoboksen ûntwurpen wurde moatte. Mar dat feroaret dan likegoed noch neat oan 'e tûzenen artikels op 'e Wikipedy dy't gebrûk meitsje fan in net-generike ynfoboks. Dy soene dan allegear hânmjittich ferfongen wurde moatte. Dêr is gjin begjinnensein oan en boppedat is it ek noch rotwurk om te dwaan. We binne hjir allegearre mar út aardichheid oan 'e gong en wurde net betelle. Soks kin net fan frijwilligers frege wurde. Ik fyn, it moat sintraal oplost wurde sadat gewoane ynfoboksen ek op 'e mobile tillefoan ta har rjocht komme, of oars is it spitich mar dan is it net oars. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 nov 2023, 17.43 (CET)[beäntwurdzje]
Ik bin it mei Ieneach iens. Kneppelfreed (oerlis) 20 nov 2023, 17.46 (CET)[beäntwurdzje]
Bêst, mar mocht it sintraal net slagje dan kin der dochs gewoan njonken de besteande in universele ynfoboks oanmakke wurde foar de nije lemma's? En hoe giet it no fierder, is der immen fan 'e behearders dy't kontakt opnimt mei wiki?--RomkeHoekstra (oerlis) 20 nov 2023, 17.57 (CET)[beäntwurdzje]
Ik haw ris even sjoen wat de mooglikheden binne troch in nije universele ynfoboks oan te meitsjen. Ik tocht, miskien as ik alle lemma's presys deselde namme jou as yn 'e al besteande boks, dat we it spul dan gewoan trochwize kinne sûnder der fierder oan te kommen, mar dat wurket net. Je kinne it gedoch wol wat ferlytsje, mar je moatte noch altyd by alle artikels lâns om hânmjittich dingen te feroarjen. Noch mar ris even oer neitinke. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 nov 2023, 20.12 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra en Kneppelfreed: Wat jo lêste fraach oangiet, Romke, ik wit net hoe't dit fierder moat. Ik haw ris eefkes socht, mar ik kin gjin "loket" fine dêr't wy by Wikimedia mei soksoarte swierrichheden telâne kinne. Al wie dat der wol, dan kin ik it probleem noch net oanjaan, want ik haw it net mei eigen eagen sjoen. Ik haw niis de mobile ferzje ris iepene op 'e laptop, mar by my is der dan hielendal neat mis mei de ynfoboksen. It probleem liket beheind te wêzen ta it gebrûk fan 'e mobile ferzje op 'e mobile tillefoan. En dat kin ik net sjen, want ik haw in tillefoan dêr't je allinnich mar mei belje en tekste kinne. Miskien kinne we earst ris ôfwachtsje oft @Wutsje: wit hoe't soks op nl: om en ta giet en oft der in plak is by Wikimedia dêr't je mei sokke dingen hinne kinne. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 20 nov 2023, 23.30 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra, Kneppelfreed, en Wutsje:Ja, it spilet allinne op 'e mobile ferzje fan 'e mobyl, mar dat hie ik leauw 'k al skreaun. Op 'e tablet is ek neat mis. It is dus ek net in hiel grut probleem, alles stiet der wol op, mar moai is it net. Om't de smartphone foar ynternetten hjoed-de-dei yn 'e frije tiid wol in hiel soad brûkt wurdt, soe it moai wêze as it dochs oplost wurdt. Wy wachtsje eefkes Wutsje ôf en oars meitsje ik yn alle gefallen foar de fûgels wol eefkes in universele ynfoboks en dan gean ik dêrmei fierder.--RomkeHoekstra (oerlis) 21 nov 2023, 08.28 (CET)[beäntwurdzje]
Lestich foar my is dat ik dit probleem op myn âld Nokia net reproduseare kin en dat ik dus ek gjin idee haw wêr't de oplossing socht wurde moat. Faaks is it wat en stel de fraach ris op nl:WP:SHEIC. Dêr is it nea tige drok, mar dy side wurdt yn de gaten hâlden troch wat lju dy't der ferstân fan hawwe en dy't oaren altyd wol helpe wolle. Wutsje 21 nov 2023, 09.03 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra en Kneppelfreed: Om't ik it probleem, krekt as Wutsje, sels net sjen kin, sil ien fan jimme by it troch Wutsje oanjûne adres om rie freegje moatte. Dat fielt in bytsje as oft ik it probleem ôfsko, mar ik kin dus net omskriuwe wat der mis is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 nov 2023, 22.23 (CET)[beäntwurdzje]

Eventuele nije ynfoboks foar bistesoarten[boarne bewurkje]

Ik meitsje hjir mar even in nije diskusje fan, oars snijt it ûnder yn 'e lawine fan reäksjes en reäksjes op reäksjes hjirboppe. Jo sizze dêr: "Wy wachtsje eefkes Wutsje ôf en oars meitsje ik yn alle gefallen foar de fûgels wol eefkes in universele ynfoboks en dan gean ik dêrmei fierder." Ik moat earlik sizze dat ik it hiel spitich fine soe as foar fûgels no in oare ynfoboks yn gebrûk komt as foar oare bisten. Dat liket my hielendal net nedich. As de rie fan Wutsje neat opsmyt en jo wolle graach dochs in universele ynfoboks hawwe, dan stel ik foar dat we dêr tegearre ris oer gear geane. Ik hie justerjûn al ien makke, mar dat wie om te sjen oft we de hiele boel yn ien kear oersette kinne fan net-generyk nei universeel, dus sûnder hânmjittich bybeunen op alle siden dy't de ynfoboks no brûke. Ik kin jo fertelle: dat slagget net, we moatte hoe dan ek dingen hânmjittich oanpasse. Mar as der dochs in nije ynfoboks komme moat, haw ik ek noch wol in pear ektra dingen dy't ik wol oars hawwe wol. Litte we yn elts gefal ien ynfoboks hâlde foar alle bistesoarten. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 21 nov 2023, 22.31 (CET)[beäntwurdzje]

@Ieneach fan 'e Esk: Dêr kin ik my goed yn fine hear, ik ha hjirboppe wol "fûgels" skreaun, mar dat kaam eins mear om't ik fan 'e bisten oant no ta eins allinne oer fûgels skriuw en jo ha gelyk: der kin dan better ien komme foar alle bisten.
@Ieneach fan 'e Esk, Kneppelfreed, en Wutsje::Ik ha op nl:Wikipedia:SHEIC ûnder it kopke "Probleem bij niet-universele sjablonen bij Friestalige wiki" de fraach útset as ien in oplossing hat. Mar eefkes ôfwachtsje of der in reaksje komt.
@Ieneach fan 'e Esk, Kneppelfreed, en Wutsje:Ik ha yntusken in andert krige en ha de tekst eefkes hjirhinne kopiëarre:
Dat is omdat deze infobox niet de class="infobox" annotatie heeft. De software kan ze daardoor niet herkennen en niet de styling en speciale gedragingen geven die infoboxen normaal hebben. Je kan dus het beste class=infobox toevoegen aan het sjabloon. Er zit sowieso nog wel wat verbeteringen daar. Geen gebruik van table headings and captions, valign en align welken niet langer door browsers worden herkend. Ziet er een beetje 2005 uit ;) TheDJ (overleg) 22 nov 2023 13:35 (CET)
Ik doar der net al tefolle mei om te griemen, dus ik hoopje dat immen fan jim der mei út 'e fuotten kin.--RomkeHoekstra (oerlis) 22 nov 2023, 19.37 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra, @Ieneach fan 'e Esk, en @Wutsje, tige tank Romke dat jo it inisjatyf nommen hawwe it even op nl:Wikipedia:SHEIC te melden. Ja ik wol my dêr ek net tefolle oan weagje en griem mei dy ynfoboksen om. It neidiel is dat wy sadwaande op dizze wikipedy stadichoan mei ferâldere materiaal oan it wurkjen binne. Neffens in soad oare wiki's rinne we op technysk mêd efteroan. Sels lytseren as de Noardfryske, Platdútske, Nedersaksyske en Limburchske wiki's binne wat dat oanbelanget wat foarliker as uzes. Ik haw besocht mei de posysjekaarten, de berjochten mei statistiken en de berjochten "cite web", "cite book" (dat makket it ynfoegjen fan boarnen wat makliker) it bewurkjen in bytsje makliker te meitsjen. Ien ding dy't we faaks dwaan kinne, is om nije ynfoboksen te meitsjen en dy fan bygelyks de Nederlânske wiki oerkopiearje en oanpasse oan ús wiki, sa't ik dien hie mei dy niisneamde berjochten. Om nou by alle bistesiden dy ynfoboksen te ferfangen haw ik lykwols ek gjin nocht oan want dêr sil dan sa'n ûnbidige bealch fol wurk yn sitte, dêr't ik tink nimmen fan ús op sit te wachtsjen. We kinne dan faaks nije siden en dêr de nije ynfoboksen by brûke. Om dy nije ynfoboksen fan in oare wiki te meitsjen, dat falt ek net altyd ta en benammen mei dy lêste fan "cite web" ensfth smiet my noch wol de nedige argewaasje op en it is noch hieltyd net folslein yn oarder. De Kategory:Berjochten boarne komt mei op de keppele siden te stean en ik wit net hoe't ik dat feroarje moat, want ik haw my dêr al blyn sitte te staren. En doe fûn ik út dat de Ingelsktalige parameters fan "cite web" hjir al wurken. Dus dat wie suver noch om 'e nocht. No net hielendal, want no kinne ek Frysktalige parameters brûkt wurde. Kneppelfreed (oerlis) 22 nov 2023, 21.46 (CET)[beäntwurdzje]
Ik tink dat it goed is dat wy meiïnoar der eefkes oer te set moatte hoe't wy dat oanpakke. Dus net yn 't wylde wei en elts docht mar wat, faaks is it goed om earst in ynventarisaasje te meitsjen fan 'e ynfoboksen dy't oanpast wurde moatte (want miskien binne der wol mear). Of tinke jimme oars?--RomkeHoekstra (oerlis) 22 nov 2023, 22.10 (CET)[beäntwurdzje]
Nee, dat is wol in goed idee, mar, ûngeduldich dat ik bin, wol ik earst wolris witte oft dizze rie dy't we krigen hawwe no wurket. Ik haw in stikje koade fan Berjocht:Ynfoboks generyk stellen (dêr't alle universele ynfoboksen op draaie, dus dêr is it goed) en dat ynplakt yn Berjocht:Bistesoarte. Romke, soene jo noris op jo mobile tillefoan sjen kinne oft it euvel ferholpen is? As we seker witte dat dit wurket, kinne we wolris eefkes sjen hokker ynfoboksen dizze pleister ek noch op 'e wûne krije moatte. En mei "we" bedoel ik jo of Kneppelfreed, want sa't ik sei, sels kin ik it net sjen. As jimme dan sizze wêr't ik wêze moat, wol ik dêr wol herhelje wat ik no by Bistesoarte dien haw. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 nov 2023, 01.28 (CET)[beäntwurdzje]
En as it wurket, moatte wy net ferjitte dy man, TheDJ, te betankjen foar syn help, want as it sa relatyf ienfâldich op te lossen is, skeelt it ús in bealchfol wurk. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 nov 2023, 01.28 (CET)[beäntwurdzje]
It liket te wurkjen. Ik seach by bygelyks kloekswan, dêr't it Berjocht:Bistesoarte brûkt waard gjin wite romte mear yn 'e ynfoboks op de mobile ferzje fan myn mobyl. By bygelyks it Berjocht:Soarte sit dy wite romte dêr noch wol. Tige moai dat jo dat fûn hawwe, Ieneach. As it by dy oare ynfoboksen ek sa giet soe ús dat yndie in bealchfol wurk besparje. Kneppelfreed (oerlis) 23 nov 2023, 05.28 (CET)[beäntwurdzje]
Ja it wurket en it sjocht der hiel goed út. Ien ding soe noch moaier kinne en dat is it lûdsfragmint dat ûnder it sintrearre plaatsje lofts útline stiet. Mar foar de rest sjocht it der no goed út en ik bin sa dik tefreden. Goed wurk mannen en tige tank!--RomkeHoekstra (oerlis) 23 nov 2023, 06.45 (CET)[beäntwurdzje]

@RomkeHoekstra en Kneppelfreed: Moai sa. Ik haw der juster wat mei sitte te prutsen oant ik de ynfoboks wer werom hie yn syn oarspronklik foarm, want troch inkeld class="infobox" ensfh. deryn te setten krige er wat in oare foarm. Mar ik tocht letter, miskien is dat eins wol moaier. Dat, wat fine jim? De ynfoboks mei dizze lay-out hâlde:

RomkeHoekstra
{{{Ofbyld}}}
taksonomy
ryk: {{{Ryk}}}
stamme: {{{Stamme}}}
klasse: {{{Klasse}}}
skift: {{{Skift}}}
famylje: {{{Famylje}}}
skaai: {{{Skaai}}}
soarte
{{{Namme}}}
{{{Beskriuwer, jier}}}
{{{IUCN-status}}}
{{{lânkaart}}}

of hawwe jim in foarkar foar dizze lay-out?

RomkeHoekstra
{{{Ofbyld}}}
taksonomy
ryk: {{{Ryk}}}
stamme: {{{Stamme}}}
klasse: {{{Klasse}}}
skift: {{{Skift}}}
famylje: {{{Famylje}}}
skaai: {{{Skaai}}}
soarte
{{{Namme}}}
{{{Beskriuwer, jier}}}
{{{IUCN-status}}}
{{{lânkaart}}}

Ik haw TheDJ ûnderwilens betanke foar syn help en ik haw ek útfûn hoe't dat lûdsfragmint sintrearre wurde kin. Dat dat soe no ek goed wêze moatte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 nov 2023, 22.09 (CET)[beäntwurdzje]

@Ieneach fan 'e Esk: Earlik sein sjoch ik gjin ferskil tusken de ien en de oar.--RomkeHoekstra (oerlis) 23 nov 2023, 22.09 (CET)[beäntwurdzje]
Nee? By de boppeste ynfoboks sitte de rânen der strak omhinne: de kleure flakken reitsje de rânen. By de ûnderste sit der dochs al gau oardel mm romte tusken de rânen en kleure flakken yn. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 23 nov 2023, 22.12 (CET)[beäntwurdzje]
@Ieneach fan 'e Esk, @RomkeHoekstra, no hartstikke moai dat it oplost is. Tige tank. Myn lichte foarkar giet út nei de boppeste, mar as jim de foarkar foar de ûnderste hawwe, dan is it my ek wol goed. No kinne we dus wer in ein foarút! Kneppelfreed (oerlis) 24 nov 2023, 01.54 (CET)[beäntwurdzje]
@Ieneach fan 'e Esk: Dat is om myn skerm net te sjen: yn beide gefallen reitsje de balken it kader en dat fyn ik ek it moaiste, dus as by jim der by de ûnderste romte tusken de balkjes en it kader sit dan soe ik mar foar de boppeste gean.
@RomkeHoekstra en Kneppelfreed: Ik haw noch in domme flater út it berjocht:bistesoarte helle dy't ik der sels oarspronklik yn programmearre hie. It wie my opfallen no't ik der hieltyd mei ompielde, en dan sit it my dwers, dat sadwaande. Dêrefteroan haw ik ek fuortendaliks de berjochten Biste-ûndersoarte, Plantesoarte en Skimmelsoarte deselde behanneling mar jûn dy't ik justerjûn oan Bistesoarte jûn hie, dat dy ynfoboksen moatte no ek goed wêze. Foar de rest wit ik it net oft der noch mear gebeure moat. As jim in ynfoboks tsjinkomme dy't noch net omlyk wol, dan moatte jim my mar even oan myn jaske lûke, dan sil ik dêr ek oer gear. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 24 nov 2023, 02.12 (CET)[beäntwurdzje]
Ik tink dat it wol goed is om alle net-generike ynfoboksen eefkes nei te rinnen. Ik wit net hoefolle of dat der binne, mar ik sjoch dêr de oankommende tiid wol eefkes nei en as ik wat tsjin kom lit ik wol eefkes fan my hearre.--RomkeHoekstra (oerlis) 24 nov 2023, 08.07 (CET)[beäntwurdzje]
It binne der op dit stuit sa te sjen minder as hûndert. Wutsje 25 nov 2023, 09.29 (CET)[beäntwurdzje]

Ynwenners Noardhollânske plakken[boarne bewurkje]

Goeie @RomkeHoekstra, ik haw it berjocht Berjocht:Statistyk wenplak Noard-Hollân ynwenners oanmakke. Mar hy is noch net folslein. Ik hie der allinnich mar de plakken fan de gemeente Skagen ynfoege. As jo in nije side meitsje fan in plak yn Noard-Hollân, moat dy earst hjir even oan taheake wurde. Alfêst tige tank. Gr. Kneppelfreed (oerlis) 3 mrt 2024, 23.10 (CET)[beäntwurdzje]

@Meidogger:Kneppelfreed, goeie. Ik hie it justerjûn al sjoen, mar tocht moarn sjoch ik wol eefkes fierder. Moai wurk Kneppelfreed! Ik ha allinne eefkes in fraach: yn it berjocht binne de ynwennertallen oant en mei 31.12.2021, wylst Alle Cijfers de sifers al oant en mei 31.12.2023 ferwurke hat. Is dat om in reden?.--RomkeHoekstra (oerlis) 4 mrt 2024, 08.16 (CET)[beäntwurdzje]
@RomkeHoekstra, tige tank foar de kompliminten. De ynwennertallen binne fan it CBS dy't ik oernommen haw fan 'e Nederlânske wiki. Dy wiene noch fan 2021. Ik tink dat CBS de ynwennertallen ûnderwilens al oanpast hat. Sil der meikoarten ris even nei sjen. Kneppelfreed (oerlis) 6 mrt 2024, 08.04 (CET)[beäntwurdzje]

Nuete ein[boarne bewurkje]

Goeie, RomkeHoekstra. Ik haw jo trochwizing fan nuete ein (sjoch en:domestic duck) nei Aylesburyein wiske, om't de Aylesburyein mar ien fan withoefolle rassen fan 'e nuete ein is, sjoch en:List of duck breeds. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mrt 2024, 00.01 (CET)[beäntwurdzje]

Ik soe in artikel skriuwe oer de nuete ein, mar it waard de Aylesbury-ein. Mar ik wist eefkes net hoe't ik dy trochferwizing der wer út helje moast. Ik tocht, ik sjoch moarn wol fierder . Mar jo hawwe it no al dien, dus betanke. Foar in oare kear: kin ik soks ek of is dat allinne in hanneling foar behearders--RomkeHoekstra (oerlis) 7 mrt 2024, 07.58 (CET)?[beäntwurdzje]
Dat tink ik net. Ik tink dat it wiskjen fan siden in funksje is dy't oan behearders foarbeholden is. Mar ik haw it al sa lang dat ik it suver hast net iens mear wit. No ja, it is maklik te kontrolearjen. Dan moatte jo even in willekeurich artikel iepenje en sjen hokfoar tabblêden jo rjochtsboppe hawwe. Ik haw (f.l.n.rj.) "Lêze", "Bewurkje", "Skiednis besjen", dan it stjerke fan 'e folchlist, en "Mear". "Mear" is in útklapmenu dêr't ûnder sitte: "Wiskje", "Omneame" en "Skoattelje". No, skoattelje is yn elts gefal in ding dat allinnich behearders kinne, en tocht de oare beide ek, mar dat wit in net foar 100% seker. Mar goed, jo kinne fansels altyd eefkes in te wiskjen side fermelde op Wikipedy:Siden wiskje, dan regelje Drewes, Kneppelfreed of ik it foar jo. Gjin probleem. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mrt 2024, 18.51 (CET)[beäntwurdzje]
Ik kin wol omneame (dat hie ik nammers al dien mei de nuete ein), de rest net. As it wer foarkomt jou ik wol lûd.--RomkeHoekstra (oerlis) 7 mrt 2024, 19.08 (CET)[beäntwurdzje]

Einheidsgemeinde[boarne bewurkje]

@Kneppelfreed: Wolle jo Einheitsgemeinde eefkes trochlêze? It is oerset fan it Dútske lemma en dêr stiet it nochal yngewikkeld. Miskien kinne jo it wat ienfâldiger útlizze, want it is nochal betizend. Lykas: "It begryp Einheitsgemeinde foar in selsstannige gemeente, benammen as er út meardere doarpen bestiet, dy't foar administrative doelen net mei op syn minst ien oare selsstannige gemeente ta in gruttere administrative ienheid oansletten is (bygelyks yn Nedersaksen in samtgemeinde - gearwurkingsgemeente) is yn guon dielsteaten wetlik fêstlein, wylst yn oare dielsteaten, sa as Beieren, foar in part net wetlik fêstlein is." Ek binne guon oersettings neffens my net hielendal korrekt, lykas de folgjende sin. Dêr is it wurd Bezeichnung as betsjuttenis oerset, wylst dat omskriuwing betsjut. It wurd ienheidsgemeinde hat yn Hessen en it Saarlân net in oare betsjuttenis, mar in oare namme. Ik wol it sels wol oanpasse, mar ek net tefolle yn jo wurk omgrieme. En sa binne der noch wat dinkjes.--RomkeHoekstra (oerlis) 3 jun 2024, 09.09 (CEST)[beäntwurdzje]

@RomkeHoekstra, goeie, ik ha it yndie fan it Dútske lemma oerset. Fiel jo frij as jo tinke dat dêr feroarings oan dien wurde moat. Kneppelfreed (oerlis) 3 jun 2024, 17.15 (CEST)[beäntwurdzje]

Swarte readsturtsje[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk, Kneppelfreed, en Drewes: Wol ien fan jimme eefkes it swarte readsturtsje ferwiderje. Ik ha it mei fersin twa kear opslein. Yn it foar tank. RomkeHoekstra (oerlis) 6 jun 2024, 14.18 (CEST)[beäntwurdzje]

Donau-Ries[boarne bewurkje]

@Ieneach fan 'e Esk: Hoe't it kin wit ik net, mar ik woe Donau-Ries (Landkreis) omneame yn Donau-Ries. Wat dêrnei barde is dat de side omneamd waard en dat der tagelyk in kopy fan de side Donau-Ries (Landkreis) oanmakke is, dêr't ik sûnder erch op fierder wurke mei it útwreidzjen fan it lemma. Ik begryp net hoe 't ik dat hân ha, mar nei it opslaan fan 'e útwreiding ûntdekte ik dat. It handichste is tink dat de âlde side ferwidere wurdt, dan kin dêrnei (Landkreis) út de nij oanmakke side ferwidere wurde. Soene jo dat eefkes oppakke kinne? Yn 't foar tank.--RomkeHoekstra (oerlis) 9 jun 2024, 08.01 (CEST)[beäntwurdzje]

Drewes hat it yntusken al regele. Jo hoege neat mear te dwaan.--RomkeHoekstra (oerlis) 9 jun 2024, 22.59 (CEST)[beäntwurdzje]