Springe nei ynhâld

Berjocht:Ynfoboks generyk

Ut Wikipedy
Ynfoboks generyk
De beskriuwing fan dit berjocht sa't dy hjirûnder stiet wurdt net ôfbylde as it berjocht earne pleatst wurdt.
KOP
BREED
SOORT  25x19px
KOP0
BREED0
CAPTION
CAPTION
Berjocht:Ynfoboks/afbeeldingbreedtepx
KOP1
HEAD1_1 ITEM1_1
HEAD1_2 ITEM1_2
HEAD1_3 ITEM1_3
HEAD1_9 ITEM1_9
KOP2
BREED2
LINKS2
HEAD2_1 ITEM2_1 ITEM2_1r
HEAD2_9 ITEM2_9
HEAD4_1 ITEM4_1
HEAD4_6 ITEM4_6
CAPTION1
CAPTION1
OTHERKOP
OTHER1
LINKS31
DRIEKOP1
DRIE1_1   DRIE1_2   DRIE1_3
Temaside  PORTAAL
PORTAAL3
KOP99

Doel

It berjocht Ynfoboks generyk is makke om ienfâldige funksjoneel lyksoartige berjochten te meitsjen en net bedoeld om fuort yn in artikel te brûken.

Tapassen

Understeand is in foarbyld mei rjochts it resultaat.

{{Ynfoboks generyk
| kop   = KOP
| breed  = BREED
| soort  = SOORT   | icon = icon.svg
| kop0   = KOP0
| breed0  = BREED0
| image  = plaatje.svg
| caption = CAPTION
| main1  = [[Ofbyld:main1.svg|{{Ynfoboks/afbeeldingbreedte}}px]]
| kop1   = KOP1
| head1_1 = HEAD1_1  | item1_1 = ITEM1_1
| head1_2 = HEAD1_2  | item1_2 = ITEM1_2
| head1_3 = HEAD1_3  | item1_3 = ITEM1_3
| head1_4 = HEAD1_4  | item1_4 = ITEM1_4
| head1_5 = HEAD1_5  | item1_5 = ITEM1_5
| head1_6 = HEAD1_6  | item1_6 = ITEM1_6
| head1_7 = HEAD1_7  | item1_7 = ITEM1_7
| head1_8 = HEAD1_8  | item1_8 = ITEM1_8
| head1_9 = HEAD1_9  | item1_9 = ITEM1_9
| kop2   = KOP2
| breed2  = BREED2
| links2  = LINKS2
| head2_1 = HEAD2_1  | item2_1 = ITEM2_1  | item2_1r = ITEM2_1r
| head2_2 = HEAD2_2  | item2_2 = ITEM2_2
| head2_3 = HEAD2_3  | item2_3 = ITEM2_3
| head2_4 = HEAD2_4  | item2_4 = ITEM2_4
| head2_5 = HEAD2_5  | item2_5 = ITEM2_5
| head2_6 = HEAD2_6  | item2_6 = ITEM2_6
| head2_7 = HEAD2_7  | item2_7 = ITEM2_7
| head2_8 = HEAD2_8  | item2_8 = ITEM2_8
| head2_9 = HEAD2_9  | item2_9 = ITEM2_9
| kop4   = ----
| head4_1 = HEAD4_1  | item4_1 = ITEM4_1
| head4_6 = HEAD4_6  | item4_6 = ITEM4_6
| image1  = image1.svg
| caption1 = CAPTION1
| otherkop = OTHERKOP
| other1  = OTHER1
| links31 = LINKS31
| driekop1 = DRIEKOP1
| drie1_1 = DRIE1_1  | drie1_2 = DRIE1_2  | drie1_3 = DRIE1_3 
| portaal = PORTAAL
| portaal3 = PORTAAL3
| kop99  = KOP99
}}