De Jouwer fan A-Z

Ut Wikipedy

De Jouwer fan A oant Z fan op Wikipedy oanwêzige siden dy 't te krijen hawwe mei de flekke De Jouwer.

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Agraryske Skou - Apollo Trio - Avéna

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Ballonfeesten

Jan Nicolaas Bakhuizen van den Brink - It Beaken - Egbert Hobbes fan Baerdt - Ballonfeesten - Bedriuweterreinen - Roel Bergsma - Nico Bergsteijn - Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma - bibleteek fan De Jouwer - Bylden yn De Fryske Marren - Blaauwhof - Eppie Bleeker - Boargerskoalle - Boerebrulloft - Elias Annes Borger - De Borgergroep - De grutte brân fan 1881 - De Broek - Broek-Súd - Sikke Bruinsma - Ype Staak Brunings - Marten Buis - Bûterstrjittebrêge

C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Laurens ten Cate - City Teäter - Concordia - Con Spirito - CSC (gymnastykferiening)

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Eddy Dykstra - Lenie Dijkstra - Theo Dobbe - dokter J.G. Driessen - Drolshagen - It Duet - Dûnsje

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Eeltsjebaes

Earmeskoalle - Earmhûs - Douwe Egberts - Douwe Egberts (persoan) - Egbert Douwes - Frâns Julius Johan fan Eysinga - Skelte Hessel Roorda fan Eysinga - The Evergreens - Ulbe Everts

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Famberhorst - Femke Faber - De Ferbining - Fermanje - Fersetsmonumint - Flagge fan De Jouwer‎ - Flekke - Flying Boetoe - Follybalkombinaasje De Jouwer - Frânske skoalle - Fryske Krite De Jouwer - De Fryske Marren - Friso

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Gieljitter

Gasfabryk - Geakundich Wurkferbân Skarsterlân - Gemeentehûs fan Haskerlân - Gieljitterij Keverling - Karel F. Gildemacher - Arend Glas - Goudhaantje - Douwe Gorter - Gravepuoltsje - De Griene Mole - Grifformearde tsjerke - Charles Groenhuijsen - Grutte Fryske Wei - It Grutte Gesicht - Gudsekop (skûtsje)

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Pieter Willem ter Haar - Dirk Haasdijk - Kees Hanje - Haskerfeanpolder - Haskerlân - De Helling - Heremastate - Johannes Hesselhûs - Johannes Hillarius van der Heide - Hoarnstermar - Hobbe Durks fan Baerdt - Hobbe fan Baerdt Tsjerke - Wytse Hoekstra - Hoitemastins - Benny Holtrop - Eeltsje Holtrop van der Zee - Auke Holtrop van der Zee - Ambrosius Gellius fan Hylckama - Jelle Broers Hylckama - It Huneskip - Hurddraverij en Rinferiening - Hurddraversdyk - Hurdspytsje

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Iisklup 'Vlecke Joure' - 8501Indie

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Jachtwerf De Jong

Maarten Jamin - Jitterijgebou fan Keverling - Nicolas Japikse - Joets - Henk de Jong - Hessel de Jong - Jan de Jong - Cees de Jong - Johannes Hessels de Jong - Steven de Jong - Jacob Jongbloed - Jonkerslân - Jonkersleat - Jouster Krante - Jouster Kuierke - Jouster Merke - Jouster opfearten - Jouster Slûs - Jouster Sylroede - Jouster Toer - JWS - SC De Jouwer

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De Kanoniers - Kaskade - Keallepoat - De Keallepoaten - Geert Knol - Knooppunt De Jouwer - De Kolk - Fuotbalferiening De Kooi - De Koperjitter - Roland Kortenhorst

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Latynske Skoalle - Fierljepferiening De Lege Wâlden - De Libra - List fan boeken oer De Jouwer - List fan grytmannen fan Haskerlân - List fan Gritenijsekretarissen fan Haskerlân - List fan Jousters - List fan ryksmonuminten op De Jouwer - List fan strjitten op De Jouwer

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Midstrjitte

De Marsekreammer - Matteüstsjerke - Mennohûs - Tony van der Meulen - Midstrjitte - Midstrjitte 32 - Midstrjitte 73 - Midstrjitte 81 - Midstrjitte 91 - Midstrjitte 98 - Midstrjitte 99 - Mole fan Borger - Mosken - Iepenbiere MULO - kristlike MULO - Bernhard Munniks - Wynoldus Munniks - Museum De Jouwer

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Danny Noppert - Nijjiersrevu fan De Jouwer - Nutsdepartemint De Jouwer

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Oaljeslaggerij E.A. de Boer - Oaters - Thijsje Oenema - Oeral Thús - Oskar Radio & TV - Roel Otter - Ovengebou en sliperij fan Keverling - ‎Anton Oud

Penninga's mole

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Park Heremastate - Park Ter Huivra - d' Alde Pastorij - Penninga's Mole - De Poarten fan Sinnebuorren - Pontsje oer de Skarster Rien - Alde Postkantoar - Jan Prakje - It Puoltsje - Puzelmuseum

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Freark Ringnalda - Inne Jans Rinkes - Rjochtdei - Roelof ten Napel - Jelle ten Rouwelaar - Ruterwille & Jong út Ein

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Skipsleat

It Sael - It Sân 4 - It Sân 6 - Heije Schaper - Loes Schellekens - Johan Schuurman - The Serenes - Sewei - It Syl - Skarsterlân - Skiednis fan De Jouwer yn jiertallen - Skien - Skip mei lading - Skippekertier - Skipsleat - Skipsleat (wenwyk) - Slachtedyk - Slof Tours - Ronald Smink - Spanninga Metaal - Janke Spanninga-Posthuma - Reitse Spanninga - Sjoerd Spanninga - De Stampers - Spic en Span - Stegen fan de Midstrjitte - Kafee 'De Ster' - De Stiennen Flier - Stix - Floris Stoffelsma - Durk Stoker - Suderfjild - Sûkereifabryk 'Het Paard' - Duo Sunrise - Swipedei

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Taconistún - Jan Tseards Tadema - Sipcke Tadema - Gerrit Tasma - tennisferiening Joure - Jantsje Aberg-Terpstra - Hotel Van Terwisga - Theresiahûs - Anne Tjerkstra - Toerstrjitte - It Tolhûs - Tramstasjon - De Trije Toeristen - Tsjerketoer fan Westermar - Tjerk Terpstra - Tramwei De Jouwer - De Lemmer - Arjen Tuiten - De Twigen

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Uilke Boonstra - Douwe Uninga fan Hoytema

V[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

George Valkema - Bert Jan van der Veen - Veenstra's Banketbakkerijen - Vegelinsdyk - Arent Johan Vegelin van Claerbergen- Joachim Karel Vegelin van Claerbergen - Petrus Johannes Vegelin van Claerbergen - Philip Vegelin fan Claerbergen - Pieter Benjamin Johan Vegelin van Claerbergen - Valerius Lodewijk Vegelin van Claerbergen - Vegelinshof - Henk van der Velde - Herman Verbeek - Vermaningsband - Jacob Sjoukes Visser - VKH - meubelfabryk De Vrij - meubelfabryk Van der Veer - Feitze de Vries - In de Vrijloop

Toer fan Westermar

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Waach - Westermar - Wapen fan De Jouwer - Johannes Westers - Wetterskip Boarn en Klif - Wettertoer - Cornelis Wielsma - Sjoerd Wiersma - Wyldehoarne - De Witte Os - M.L. van de Woestijne Voerman - WK Solexrace - Geart Aeilco Wumkes

Z[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Firma Zandstra - Piet Rigter van der Zee - Sjoerd Zeldenthuis - Auke Zijlstra - Zijlstra's Meubelfabryk - Henk Zoetendal