List fan bylden yn De Fryske Marren

Ut Wikipedy

Dit is in (ûnfolsleine) groanologyske list fan bylden yn De Fryske Marren. Under in byld wurdt hjir ferstien elk trijediminsjonaal keunstwurk yn de iepenbiere romte fan de Nederlânske gemeente De Fryske Marren, wêrby't byld in sammelbegryp is foar skulptueren, stânbylden, ynstallaasjes, betinktekens en oare byldhouwurken.

Setten Omskriuwing Keunstner Strjitte Plak Materiaal Ofbyld
1922 Monumint ds. Hoite Godert Dornseiffen (obelisk) ûnbekend Terherne hurdstien
1939 De Wyldeman Visser, MeintMeint Visser De Skulpen De Lemmer Herberg De Wildeman Lemmer.jpg
1950 Ta oantinken oan Jetze Veldstra Valk, WillemWillem Valk Oan it stek fan de Nederlânsk Herfoarme Tsjerke, Jetze Veldstrawei 31 Ousterhaule brûns en hurdstien Ta oantinken oan Jetze Veldstra.jpg
1952 Fersetsmonumint Onkenhout, NicoNico Onkenhout Midstrjitte De Jouwer natuerstien Verzetsmonument (Joure).jpg
1955 Har dea us frijdom Onkenhout, NicoNico Onkenhout Lemster Toer De Lemmer brûns Har dea us frijdom Nico Onkenhout Lemmer.jpg
1959 Wûnderlike fiskfangst Visser, MarijckeMarijcke Visser Riensingel De Lemmer emaillearre koperplaat Wonderbare visvangst Marijcke Visser Lemmer.jpg
1961 De Iendracht Smith, AnnoAnno Smith Appartemintenkompleks De Iendracht, Slotmole Sint Nyk kearamyk De iendracht.jpg
1965 Laskers keunstner ûnbekend Riensingel, Eben Haëzer De Lemmer kearamyk Eben Haezer Lemmer.jpg
1970 Foalle fan Frysk Hynder Everdingen, Maria vanMaria van Everdingen Keningin Julianaleane De Jouwer brûns Veulen (Joure).jpg
1972 sûnder titel Popma, JentsjeJentsje Popma RABO bank, Skien 8 De Jouwer sgraffito Wandschildering( sgraffito) (Joure).jpg
1975 It Duet Hellegers, GuusGuus Hellegers E.A. Borgerstrjitte De Jouwer brûns Het duet.jpg
1975 Fisken Ypma, ArendArend Ypma Skokker De Lemmer beton Vissen (Lemmer).jpg
1976 Gevelplastyk sporthal "De Trime" Kooystra, SiebeSiebe Kooystra Herman Gorterstrjitte Balk Relief sporthal Balk.jpg
1976 Muoreplastyk Doevendans, CobiCobi Doevendans Rk/PC Basisskoalle De Takomst, Ageommelane 14 Bakhuzen kearamyk Wandplastiek (Bakhuizen).jpg
1979 Jonkje by fûgeldrinkplak Everdingen, Maria vanMaria van Everdingen I.B.S. ’t Hazenleger, Siemen De Jongstrjitte Balk brûns Jongetje bij vogeldrinkplaats.JPG
1979 De Koperjitter Haring, AnnetAnnet Haring Gieljitterstrjitte De Jouwer brûns De kopergieter.jpg
1982 Herman Gorter Boschma-Berkhout, SuzeSuze Boschma-Berkhout F.D. Hoekstraplein Balk brûns Herman Gorter.jpg
1982 De Trije Toeristen Haring, AnnetAnnet Haring Midstrjitte De Jouwer brûns De drie toeristen.jpg
1983 It Klimmerblêd Mein, HannieHannie Mein R.K. basisskoalle “ It Klimmerblêd”, De Bast Sint Nyk kearamyk It Klimmerblêd.jpg
1984 sûnder titel Haring, AnnetAnnet Haring Kristlike Skoallemienskip Gaesterlân, Douwe Aukesstrjitte Balk brûns Zonder titel (Balk).jpg
1987 Triangel Stauthamer, FritsFrits Stauthamer foar it Toanhûs, Vegelinswei 6 De Jouwer stiel Triangel.jpg
1989 De Wannelers Ram, FransFrans Ram Heremasate De Jouwer hurdstien, moarmer De wandelaars.jpg
1990 It Huneskip Elsberg & Draaijers plantsoen oan it Helmhout, wyk Skipsleat De Jouwer waarfêst stiel, stiennen en hurdstien It Húne Skip.jpg
1990 Jonkje op in bank Boschma-Berkhout, SuzeSuze Boschma-Berkhout by de yngong fan de jachthaven Lutsmond Balk brûns Zonder titel (zitbank).jpg
1990 De Lemster Fiskersman Kiewiet, BertBert Kiewiet Koartestreek De Lemmer brûns De Lemster Fiskerman - Bert Kiewiet - Lemmer.jpg
1990 Joadsk monumint Kroes, F.F. Kroes Plattedyk Teakesyl stien en glês Joods monument Tacozijl.jpg
1991 Etty Hillesum Starreveld, PieterPieter Starreveld hal gemeentehûs, Dûbelstrjitte 1 Balk brûns Etty Hillesum byld.jpg
1991 D.E. Bank Kanselaar, HildaHilda Kanselaar D.E.-Plein De Jouwer stiel D.E.bank.jpg
1992 Boartersplastyk Lampe, HenkHenk Lampe hoeke Dûbelstrjitte / Jachthavendyk Balk beton en rustfrij stiel Speelplastiek Balk.jpg
1992 Boartersplastyk Lampe, HenkHenk Lampe oan de Slûsdyk by de ôfslach Hettebaes De Jouwer beton, rustfrij stiel Speelplastiek(Joure).jpg
1994 De Poarten fan Sinnebuorren (blau) Lampe, HenkHenk Lampe Sinnebuorren De Jouwer stiel De poarten fan sinnebuorren.jpg
1994 De Poarten fan Sinnebuoren (giel) Lampe, HenkHenk Lampe Sinnebuorren De Jouwer stiel De poarten fan sinnebuorren, geel.jpg
1994 De Poarten fan Sinnebuoren (read) Lampe, HenkHenk Lampe Sinnebuorren De Jouwer stiel De poarten fan sinnebuorren, rood.jpg
1994 Timpeltsje Hamersma, GerlofGerlof Hamersma J.Veldstrawei, njonken de N.H. tsjerke Ousterhaule messing, bakstien en hurdstien Tempeltje.jpg
1994 De gong Hiemstra, PeterPeter Hiemstra Fersoargingshûs Doniahiem, Stasjonsstrjitte Sint Nyk kearamyk De gang.jpg
1995 De muzeman Stoop, FritsFrits Stoop Baron fan Hardenbroeckstrjitte Sint Nyk brûns De muzeman.jpg
1995 It Beaken Visser, NoutNout Visser Helmhout De Jouwer stiel Het baken (Joure).jpg
1995 De Wetterskinker Linde, André van derAndré van der Linde foar wenningferiening Súdwest-Fryslân, Súdlike Rûnwei Balk granyt en rustfrij stiel De waterschenker.jpg
1995 Eigen hurd Rietberg, JohanJohan Rietberg yndustrieterrein ‘Eigen hurd’ foar it gebou fan bûtentsjinst gemeente Balk stiel en rustfrij stiel Eigen haard
1995, 2006 Fredesmonument Twijnstra, Foke WiniaFoke Winia Twijnstra Hoek Buorren / Joop Schweitzerstritte Ealahuzen rustfrij stiel Vredesmonument.JPG
1996 Libel Heitkamp, AntonAnton Heitkamp Miljeutechnologybedriuw Paques, T. de Boerstrjitte 11 Balk ferskate metalen Libel (Balk).jpg
1996 Tsjûke en March Stoop, FritsFrits Stoop Lodo van Hamelpaad Ychten brûns Tsjuke en March1 door Frits Stoop.jpg
1996 De wolf Woudwijk, AnneAnne Woudwijk Utbuorren Terherne hurdstien De wolf (Terherne).jpg
1996 De wjukken Groené, RienRien Groené Bramerstrjitte Jiskenhuzen brûns op in sokkel fan beton De wjukken, idskenhuizen.jpg
1997 Monumint as neitins oan wenoard Wyldemerk Mader, HeinHein Mader Yn de bosken by Wyldemerk Harich rustfrij stiel Monument ter nagedachtenis aan woonoord Wyldemerk.jpg
2000, 2005 De Reedrydster Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns en waarfêst stiel De reedrydster.JPG
2000, 2005 Famke op de bolle Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns Famke op de bolle.JPG
2000, 2005 Fenus fan Kolderwâlde mei poes Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns De venus van kolderwolde met poes.JPG
2000, 2005 De lêste tsjerkegongster Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns De laatste kerkgangster.JPG
2000, 2005 Ferlieding Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns De verleiding.JPG
2000, 2005 De lûksekspylster Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns De trekzakspeelster.JPG
2000, 2005 Nei de stêd ta Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns Naar de stad.JPG
2000, 2005 Milk Maid Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns Milk Maid.JPG
2000, 2005 Sytske Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns Sietske.JPG
2000, 2005 Europa Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns Europa (Kolderwolde).jpg
2000, 2005 Klaske Hemert, Evert vanEvert van Hemert Oardenwei Kolderwâlde brûns Klaske.JPG
2000 Foarstjûne Boer, Hennie deHennie de Boer Pontdyk by de passantehaven Langwar waarfêst stiel, rustfrij stiel Voorsteven (Langweer).jpg
2000 Each Willemsma, IdsIds Willemsma yn greidlân (wetterwingebiet) oan de wei Snits/De Lemmer (N 354) Spannenburch stiel Oog (Spannenburg).jpg
2001 Hotze de Roos Herkströter-Postma, FroukjeFroukje Herkströter-Postma Koailân Terherne brûns Hotze de Roos.jpg
2001 De Ferbining Hakze, DirkDirk Hakze Minirotonde Sewei De Jouwer rustfrij stiel, keunststof De verbinding.jpg
2001 Foar de frijwilligers Oost, AlbertAlbert Oost Wolwêzensorganisaasje Miks, Brêgestrjitte 1 De Jouwer brûns Voor de vrijwilligers.jpg
2001 Egbert Douwe de Jong Lutters, KenKen Lutters D.E. museum/VVV De Jouwer brûns Egbert Douwe de Jong.jpg
2002 Boech en Weach Kooystra, SiebeSiebe Kooystra Skâns De Lemmer waarfêst stiel Siebe Kooistra, 2002
2002 De Pûst Oost, AlbertAlbert Oost Fiskersbuorren De Lemmer waarfêst stiel De Pust - Albert Oost - Lemmer.jpg
2002 De grins fan greide en wetter Groenhof, RiaRia Groenhof Fedde Schurerplein De Lemmer wapene beton op in basis fan basaltblokken en rustfrij stiel De grins fan greide en wetter - Ria Groenhof - Lemmer.jpg
2003 Monumint foar it net-doopte bern Trinks, DoetieDoetie Trinks R.K.begraafplak Bakhuzen brûns Monument voor het ongedoopte kind.jpg
2003 It Grutte Gesicht / Wylde Wytske Blok, MareeMaree Blok en Bas Lugthart Haskerfjildwei De Jouwer waarfêst stiel Het grote gezicht.jpg
2003 De Gaasterlânske Swing Krimpen-Pavenstadt, Heide vanHeide van Krimpen-Pavenstadt Natuergolfbaan, Sminkewei 10 Aldemardum brûns De Gaasterlânske Swing.jpg
2004 Sitelemint Mader, HeinHein Mader yn de tún fan it D.E. Museum / VVV kantoar De Jouwer stiel Zitelement (Joure).JPG
2005 Monumint foar Cees Jongsma keunstner ûnbekend Bandsleat Bantegea rustfrij stiel Gedenkplaat voor Cees Jongsma.JPG
2005 Reinheid, ljocht en loft Deckers, JohnJohn Deckers tún efter it gemeentehûs by it eardere Heremastate De Jouwer stiel en waarfêst stiel Reinheid,licht en lucht.jpg
2006 De sûndfloed is kommendewei! Widdershoven, ThomasThomas Widdershoven en George Moormann Prinses Margriet Slûzen De Lemmer beton De zondvloed is nakende!.jpg
2006 Monumint foar Jozeph en Sarah Blok Noordmans, MarcusMarcus Noordmans Jozeph en Sarah Blok Park oan de Markerstrjitte De Lemmer rustfrij stiel Monument voor Jozeph en Sarah Blok.JPG
2006 Fean Stobbegean Gerrit Terpstra Plantsoen Swartewei / Grevenwei en doarpshûs ‘De Sethage’ Vegelinsoard waarfêst stiel Fean Stobbegean.jpg
2007 Aukje Hemert, Evert vanEvert van Hemert Rûnwei/Lytse Jerden Sleat brûns en waarfêst stiel Aukje1 Sloten door Evert van Hemert.jpg
2007 De Marsekreammer Hemert, Evert vanEvert van Hemert Midstrjitte De Jouwer brûns De marskramer.jpg
2007 Skip mei lading Willemsma, IdsIds Willemsma Sewei De Jouwer (waarfêst) stiel Skip mei lading.jpg
2007 Dûnsje Cerneüs, RobRob Cerneüs yn de tún foar it Museum De Jouwer De Jouwer brûns Dansen (Joure).JPG
2010 Tagongspoarte slottún Willemsma, IdsIds Willemsma Freule fan Swinderenstrjitte Riis stiel Toegangspoort slottuin Rijs Ids Willemsma.jpg
2011 sûnder titel Kanselaar, HildaHilda Kanselaar Doarpsplein, IBS De Ynset Rottum kearamyk, farve Zonder titel (Rottum).JPG
2016 stjûne Lemster aak van den Berg, ReinRein van den Berg De Lemmer stiel en hout Lemster Aakbank.jpg
kearamyk pylder Riedhûsstrjitte Balk kearamyk Kunstwerk Raadhuisstraat Balk.jpg
Mien Skip Van Swinderenstrjitte Balk stielen freem Mien Skip.jpg
Stoel op 1 poat Riedhûsstrjitte Balk Stoel Kunst Balk.jpg
Stoel ouwer fan de Luts Balk hout Stoel Balk.jpg
2020 Kaskade Klaas Gubbels by Museum De Jouwer De Jouwer waarfêst stiel De Jouwer Kaskade.jpg

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: