Springe nei ynhâld

Freark Marten Ringnalda

Ut Wikipedy

Freark Marten Ringnalda (De Jouwer) is âld-wethâlder, skriuwer en histoarikus op De Jouwer.

As lid fan It Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS) waard ûnder syn redaksje in boek makke oer de skiednis fan de Twadde Wrâldkriich yn de eardere gemeenten Doniawerstal en Haskerlân. ‘Opdat wij niet vergeten. De Oorlog 1940-1945’. De útjefte kaam ta eare fan de 25ste jefte fan it HWS-tydskrift Út Eigen Gea. Reignalda is âld-foarsitter fan de HWS.
As gildemaster jout hy foar de VVV rûnliedings troch it sintrum fan De Jouwer.[1]

Oer syn beide perioades as wethâlder skreau hy 'Wethouder in Skarwerderadeel, een fascinerende hondenbaan'. It boek moat sjoen wurde as in parody op syn wurk, sa sei hy sels.

Bibliografy[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Van Ackronrijprasuagh tot Snikzwaag, Jubileumboek fan Sniksweach 1315-2015 (2015)
 • Osinga State Langweer (2014)
 • Joure 1950-1984 Een 'vlecke' met flair en historie, tussen groen en water (2004)
 • Wethouder in Skarwerderadeel Een fascinerende hondenbaan (2002) ISBN 90 76958 66 1
 • Handel en wandel-kuierke in oud Joure (2002)
 • Sint Nicolaasga en Langweer, fraai tussen bos en meer (1950-2000) (2000) ISBN 978-90-5994-128-1
 • Het archief vertelt oer fjouwer iuwen Jouster Herfoarmden (1994)
as ko-auteur
 • 30 jaar Skarsterlân 1984-2014 (2013) mei Bert Kuiper en Jan Lammertsen

artikels yn 'Ut Eigen Gea'[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Harmen Jans Groen - minskerêder op it woaste wetter: stoarm en dyktrochbrekken;
 • Bakker van der Brug - yn de Midstrjitte;
 • De werf aan de Slachtedijk (2004-2) - de Helling (1) skipsbou, situaasje 1749, kofskip, Skipperskompakt;
 • De werf aan de Slachtedijk - de Helling (2), Eeltsje Holtrop van der Zee, Aukebaes, erfgoed fan de Helling;
 • De laatste week WO II in 1945 in Scharsterbrug (2005-4) - NBS, sabotaazje, brêge, Fokje Bleeker, Kanadeeske leger, Richard Jung;
 • Doumastate, de bron van de naam Spannenburg - Johannes en Hermina Visser;
 • Smit, ruim 80 jaar tussen de wielen (2005-5) - karrosserybouwer, Jan Alexander Smit, Alexander Jacob Smit, hûnekarre, brik, T-Ford, frachtweinen, LAB, Jochum Willem Smid, Slof Tours, rûnfeartboat;
 • Tweehuis (2005-6) - Walstra, Haskerfeanpolder, famylje Quartel, It Deel;
 • Wilhelminaoord al meer dan honderd jaar (2006-7): jhr. Frans J.J. van Eysinga, Clara, Caroline, Anette, Quirine, arsjitekt Hendrik Kramer;
 • Jouster Merke (2006-8) - hynstemerk, druvekeapman, sweefmole, merk;
 • Ofskied Langwarder boat (2006-8) - de swarte boat, de wite boat, keninginne Wilhelmina, Langwar-Snits-Ljouwert, ZWH, Fram;
 • Op- en neergang van jodenkoekfabriek Veenstra 1921-1934 (2006-9) - Halbe Veenstra, Midstraat 104 en 106, Sjouke Kuindersma;
 • Ofskied Langwarder boat II (2006-9) - Watersport VI, Eendracht II, Frysk Skipfeartmuseum
 • De Jodenkoekfabriek van Halbe Veenstra van 1921-1934 diel II - earste presidint WIH, Johannes Hameter, Jan Rot;
 • Ofskied Langwarder boat, diel III 'De Wite werd De Griene?';
 • Modderman in Rotsterhaule, dik 90 jaar in pepernoten en koek (2007-11) - Minne Modderman, Akke van der Wal, Piet Modderman, Piet Modderman, breaoarloch;
 • De lêste wike fan WO II yn 1945 (Scharsterbrêge) - Lutske van der Meer-de Vries;
 • Over molens en de molen 'De Hersteller' (2007-12) - 150 jier oan de Hegedyk by Sint-Jânsgea, feanterij feroare it lânskip
 • DWP oftewel 'De Wite Peal' (2008-13) - Coen Maätoke, wenoard, Ambonezen;
 • In korte berichten gaan soms lange verhalen schuil zoals bij 'miltvuur in Terkaple' (2008-14) - Uiltje T. Westerterp, de ramp yn Wommels
 • Een aantal Jousters in 1944 aan de dood ontsnapt? - Nanne de Vries, Martinus Harmsma, Hotze Brouwer, Siebe de Ruiter, familie Kraak, Dirk de Bruin, Peter Tazelaar, Lykele Faber;
 • In korte berichten gaan soms lange verhalen schuil zoals bij 'miltvuur in Terkaple' (diel 2) (2008-15) - Uiltje T. Westerterp, Antje Tiersma, naar de Pauwenburg op Brongerga, lânboukrisis na 1929;
 • In korte berichten gaan soms lange verhalen schuil zoals bij 'miltvuur in Terkaple' (diel 3) - Uiltje T. Westerterp, tinkstien;
 • De tragiek van Popke de Boer uit Langweer - WOII, Frieda de Boer-Nottmeyer, Gatze Wadman, Reinder Rudolf Venekamp, Jan van der Sluis, Christiaan van der Hoef;
 • Verzetsmensen uit WO II op straatnaamborden (2009-17) - Uilke Boonstra, prof. Titus Brandsma, Hotse Brouwer, Richard Jung, Jan de Goede, Sijbren Hulzenga, Geert Knol, Siebe de Ruiter, Peter Tazelaar, Hendrik Jan Textor, Jetze Veldstra;
 • Een (bijna) onbekende verzetsman uit Skarsterlân! (2010-19)
 • "Hij doart it wol oan" (2010-20) - Wopke Dijkstra, drukkerij, grafysk bedriuw Haskerlân;
 • Ynze Dikkerboom wordt niet meer vergeten! (2010-21) - 4 Maaie 2010; Oarkonde fan generaal Dwight Eisenhower;
 • De oorsprong van De Wite Peal (2011-22) - It spoeke eartiids op de Kampwep e.o.; ûntginning Reahelster Wide; NV "De Drie Provinciën", kultuergrûn, Barakkenkamp de Wite Peal;
 • Ynze Dikkerboom in een fictief "toneelstuk" (2011-23)
 • De Wite Peal, 26 april 2011 - Stienhouwerij Fransen yn It Hearrenfean; ûntwerp Jan Lammertsen; Ambonezen; Molukkers;
 • Heije Schaper wordt in Joure niet meer vergeten (2011-24) - soannen fan Heye; Wurden by de iepening fan de plakette foar Heije Schaper;
 • Iets over V1 en V2's - nei oanlieding fan Minne Minnesma;
 • In memoriam Bernardus Gerardus Huisman (2013-26) - hopman by de paadfiners en aktyf lid fan HWS;
 • 12 oktober 1820: Een groot Jouster ging heen (diel 1) (2013-27) - Elias Annes Borger,groeide op yn de Midstrjitte, dêr't yn 2103 in pizzeria siet.
 • “Gered uit de kaken des doods” (2013-28) - oer Elias Annes Borger as studint yn Leien;

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: