List fan musea yn de provinsje Fryslân

Ut Wikipedy

Op de List fan 136 Fryske Musea steane lytse en grutte museums, mar ek permaninte histoarsyke tentoanstellings : MR=Museumregister

Plak Gemeente Museum Type Website Oansluten by MR Ofbyld
Akkrum It Hearrenfean Museum Boere-ark Lânbou
Aldeboarn It Hearrenfean Aldheidkeamer Uldrik Bottema Kultuerhistoarysk Museumfederaasje Fryslân Waag Oldeboorn 06.JPG
Aldegea (Sm.) Smellingerlân Poppe- en berneweinmuseum Poppen en berneweinen Poppenmuseum galery.jpg
Aldemardum De Fryske Marren Besikerssintrum Mar en Klif Ynformaasjesintrum website Museumfederaasje Fryslân
Allingawier Súdwest-Fryslân Aldfaers Erf -19e-iuwsk Fryslân Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Allingawier 12.JPG
It Amelân-Bueren It Amelân Swartwâlde Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Landbouw- en Jutters-museum Swartwoude 2017.jpg
It Amelân - Hollum It Amelân Museum Sorgdrager Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Museum sorgdrager -1508854191.jpg
It Amelân - Hollum It Amelân Mole De Ferwachting Kultuerhistoarysk website Mosterd- en Korenmolen de Verwachting (Nes Ameland).jpg
It Amelân - Hollum It Amelân Rêdingsmuseum Abraham Fock rêdingsboaten website Museumfederaasje Fryslân +
It Amelân - Hollum It Amelân Fjoertoer Bornrif Fjoertoer website Lighthouse Ameland.jpg
It Amelân - Nes It Amelân Mole De Phenix Kultuerhistoarysk website De Phenix - 2013-10-26 - Sander de Jong.jpg
It Amelân - Nes It Amelân Natuermuseum It Amelân Natuersintrum website +
Appelskea Eaststellingwerf Heksemuseum tsjoensters website Heksemuseum 7592.jpg
Appelskea Eaststellingwerf Itensiedmuseum De Flear iten en drinken website Kôkmuseum keukenmeireadepannen.gif
Appelskea Eaststellingwerf Tuberkuloazemuseum Beatrixoord Tuberkuloaze website
Arum Súdwest-Fryslân? Rock&Roll museum Rock & Rollmuzyk website
Bakhuzen De Fryske Marren Skearmuseum skearen website Skearmuseum Rotbart skearmeske.jpg
Bears Ljouwert Besikerssintrum Uniastate staten en stinzen website Museumfederaasje Fryslân Bears Uniastate Mariakerk.jpg
Berltsum De Waadhoeke Gerniersmuseum lân- en túnbou
Boalsert Súdwest-Fryslân Biermuseum Us Heit Bierbrouwerij website Biermuseum Us Heit 2009 005.jpg
Boalsert Súdwest-Fryslân Aldheidkeamer Boalsert Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Boalsert Súdwest-Fryslân Fluitemuseum Fluiten
Boalsert Súdwest-Fryslân Gysbert Japicxhûs Gysbert Japicx website Museumfederaasje Fryslân
Boalsert Súdwest-Fryslân Titus Brandsma Museum Titus Brandsma website Museumfederaasje Fryslân +
Britswert Súdwest-Fryslân Helling Stifting
Burdaard Ferwerderadiel Ruurd Wiersmahûs keunstskilder Ruurd Wiersma website Museumfederaasje Fryslân + RuurdWiersmahûs-museum.jpg
Burgum Tytsjerksteradiel Streekmuseum / Folksstjerrewacht Stjerrewacht website Museumfederaasje Fryslân + Streekmuseum folkstsj. Burgum.JPG
Bûtenpost Achtkarspelen Botanyske Tún De Kruidhof túnbou website Museumfederaasje Fryslân Krûdhof Rosarium 20090621Ithaka 081.jpg
Bûtenpost Achtkarspelen Iistidemuseum Archeology/Geology website Museumfederaasje Fryslân Iistidenmuseum Neandertalers def.jpg
Damwâld Dantumadiel De Sûkerei Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân De Sûkerei 67.jpg
Dokkum Dongeradiel Natoermuseum /It Admiraliteitshûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Diepswal 27 Dokkum.jpg
Dokkum Dongeradiel Natuermuseum Dokkum Natuermuseum website Museumfederaasje Fryslân Natuermuseum Dokkum 8194.JPG
Drachten Smellingerlân Museum Drachten Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Voorgevel1.jpg
Drachten Smellingerlân Frysk Ridend Autobusmuseum Autobussen website
Drylts Súdwest-Fryslân Sintrum Nooitgedagt Nooitgedagt website 2011-07 IJlst 08.jpg
Ealahuzen Súdwest-Fryslân Ygawolde Sate lânbou website
Eanjum Dongeradiel Molemuseum De Eendracht Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Dongeradiel Eanjum Moune.jpg
Earnewâld Tytsjerksteradiel De Stripe skûtsjemuseum website Skûtsjemuseum 2581.jpg
Earnewâld Tytsjerksteradiel Frysk Lânboumuseum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Frysk-Lânboumuseum.jpg
Earnewâld Tytsjerksteradiel It Kokelhûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Earnewâld It Kokelhûs fan Jan en Sjut 008.jpg
Flyhors Flylân Juttersmuseum Strânjutten website
East-Flylân Flylân De Noardwester Natuermuseum website Museumfederaasje Fryslân
East-Flylân Flylân Tromp’s Huys Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Vlieland Tromphuis.jpg
Feankleaster Kollumerlân Fogelsanghstate Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Fogelsanghstate achterkant.JPG
Feankleaster Kollumerlân Lânboumuseum De Brink Lânbou website Museumfederaasje Fryslân Feankleaster Lânboumuseum DeBrink 006.jpg
Feanwâlden Dantumadiel De Skierstins Kultuerhistoarysk website Schierstins Veenwouden.jpg
Frjentsjer De Waadhoeke Keatsmuseum Keatsen website Museumfederaasje Fryslân
Frjentsjer De Waadhoeke Eise Eisinga Planetarium Planetarium website Museumfederaasje Fryslân + FranekerPlanetarium.JPG
Frjentsjer De Waadhoeke Museum Martena
eartiids 't Coopmanshûs
Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + FranekerMarinaMuseum.JPG
De Gerdyk Opsterlân Museum Opsterlân Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Museum Opsterlân.JPG
Gersleat Opsterlân Tripgemaal Kultuerhistoarysk website + Gersloot Tripgemaal 510451.jpg
Gytsjerk Tytsjerksteradiel Typmasinemuseum typmasines Typmasinemuseum Sjoch 01.JPG
Grou Ljouwert Mineralogysk Museum Geology website +
Grou Ljouwert Museum De Trije Gritenijen Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Grou, riedhûs Boarnsterhim.jpg
Harich Súdwest-Fryslân Meekma Museum bearenburch +
De Harkema Achtkarspelen Iepenloftmuseum De Spitkeet Iepenloftmuseum website + De Harkema spitkeet2.jpg
Harns Harns It Hannemahûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Harlingen, Voorstraat 56, Hannemahuis.JPG
Harns Harns Harnzer Ierdewurkmuseum Kultuerhistoarysk website RM20750 Harlingen - Zoutsloot 43.jpg
It Hearrenfean It Hearrenfean Batavus Fytsmuseum Batavusfytsen website Batavus 03.JPG
It Hearrenfean It Hearrenfean Museum Belvédère Moderne keunst website Museumfederaasje Fryslân + Museumbelvedereoranjewoud.jpg
It Hearrenfean It Hearrenfean Museum Willem van Haren
(Ferdinand Domela Nieuwenhuis)
Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Museum Willem van Haren 02.JPG
Heech Súdwest-Fryslân Houtboumuseum De Helling Kultuerhistoarysk website
Heech Súdwest-Fryslân Oranje Boppe Hûs fan Oranje
Hylpen Súdwest-Fryslân Hidde Nijland Museum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Stadhuis Hindelopen 27.JPG
Hylpen Súdwest-Fryslân Earste Fryske Reedridersmuseum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Schaatsmuseum Hindeloopen.jpg
De Himrik Opsterlân It Swarte Paert Fryske hynders website SwartePaert 2.jpg
Hoarne Skylge Lânboumuseum It Heafek Lânbou website Federaasje Lânbou en Soarch Skylge ItHeafek2.jpg
Ie Dongeradiel Flaaksbewurkingsmuseum Flaaks (Lânbou) Museumfederaasje Fryslân
Ychtenbrêge Súdwest-Fryslân Boartersguodmuseum De Boerepleats Boartersguodpoppen website
Ingelum De Waadhoeke Museum It Leanbedriuw Lânbou website
Ysbrechtum Súdwest-Fryslân Epemastate Kultuerhistoarysk website Epemastate-Ysbrechtum.JPG
Jannum Ferwerderadiel Tsjerkemuseum Kultuerhistoarysk Kerk van Jannum.jpg
Jelsum Ljouwert Dekemastate Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Dekemastate-Jelsum.jpg
De Jouwer De Fryske Marren Frysk Grafysk Museum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + DeJouwer FryskGrafyskMuseum drukkers.jpg
De Jouwer De Fryske Marren Museum De Jouwer Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Museum De Jouwer P7290188.JPG
De Jouwer De Fryske Marren Puzelmuseum Puzel website De Jouwer Puzelmuseum 1987.jpg
Kollum Kollumerlân Museum Mr. Andreae Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Old PostalOffice Kollum NL.jpg
Koarnwertersân Súdwest-Fryslân Kazemattemuseum Oarloch website Museumfederaasje Fryslân + RM516501 - Kornwerderzand (foto 3).jpg
Langwar De Fryske Marren Museum 't Boatsje Skipsbou website
De Lemmer De Fryske Marren Dûkmuseum Dûken website
De Lemmer De Fryske Marren Indian Motor Museum motormerk Indian website Indian Chief Black Hawk 80 cubic inch 1950.jpg
De Lemmer De Fryske Marren Yr. D.F. Woudagemaal Stoomgemaal website Woudagemaal-the-Netherlands.jpg
De Lemmer De Fryske Marren Aldheidkeamer Lemster Fiifgea Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Ljouwert Ljouwert Boomsmamuseum Distillearderij website Ljouwert Boomsmamuseum.jpg
Ljouwert Ljouwert Frysk Film Argyf Film- en byldmateriaal website
Ljouwert Ljouwert Museum Blokhûspoarte Finzenis website WLM - mringenoldus - Blokhuispoort (4).jpg
Ljouwert Ljouwert Frysk Museum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Leeuwarden Fries Museum.jpg
Ljouwert Ljouwert Keramykmuseum It Princessehof Keramyk website Museumfederaasje Fryslân + Leeuwarden - Keramiekmuseum Princessehof.jpg
Ljouwert Ljouwert Museum Grutterswinkel Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Ljouwert Ljouwert Fersetsmuseum Oarloch website Museumfederaasje Fryslân + Ljouwert Fersetsmuseum-gr.jpg
Ljouwert Ljouwert Natoermuseum Fryslân Natuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Natuurmuseum Fryslân.jpg
Ljouwert Ljouwert Pier Pander Museum Pier Pander keunstskilder website Leeuwarden, Pier Pander Tempel.jpg
Ljouwert Ljouwert Tresoar Bibleteek website Museumfederaasje Fryslân + Tresoar.jpg
Makkingea Eaststellingwerf Oold Ark Lânbou website Museumfederaasje Fryslân Museum Oold Ark 31.JPG
Makkum Súdwest-Fryslân Ierdewurkmuseum De Waach Ierdewurk website Museumfederaasje Fryslân? Waag Makkum.jpg
Marsum Waadhoeke Poptaslot / Heringastate Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Poptaslot 4.jpg
Moddergat Dongeradiel It Fiskershûske Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Visserspad4 Moddergat.jpg
Molkwar Súdwest-Fryslân Aldheidkeamer fan Molkwar bakkerswinkel website
Molkwar Súdwest-Fryslân Elvis Presley Museum‎
Nij Beets Opsterlân It Damshûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Nij Beets museum It Damhus.jpg
Nijemardum Súdwest-Fryslân Kowemuseum Lânbou website
Noardburgum Tytsjerksteradiel Klompemuseum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân KlompemuseumScherjon learkeklomp.jpg
Noardwâlde Weststellingwerf Nasjonaal Flechtmuseum Rotan meubelsKultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + 06121 selangor wh4.JPG
Ousterhaule Skarsterlân Frysk Iepenbier Ferfier Museum Technyk website Ousterhaule busmuseum 59.JPG
Piaam Súdwest-Fryslân 't Fûgelhûs natuerhistoarysk Museumfederaasje Fryslân
Raard Dongeradiel OerKa Museum Keunst website Museumfederaasje Fryslân Raard OerKamuseum 2.png
Sint Jabik De Waadhoeke Masinemuseum Meijer masines en motors Website
Skiermûntseach Skiermûntseach Besikerssintrum Skiermûntseach kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Skiermûntseach Skiermûntseach Skulpemuseum Seeskulpen website Skulpemuseum yngong.jpg
Skiermûntseach Skiermûntseach Bunkermuseum Twadde Wrâldoarloch website Bunkermuseum Schlei 56.JPG
Skylge - Formearum Skylge Wrakkenmuseum Sonken skippen website Wrakkenmuseum Formerum -02.jpg
Skylge - Kaart Skylge Bouten fan Boudje Strykizers
Skylge - Lies Skylge De Bijenworf Bijemuseum Website
Skylge-West Skylge Fiskerijmuseum Aike fan Stien Fiskerij website Museumfederaasje Fryslân
Skylge-West Skylge Sintrum foar Natuer en Lânskip Natuermuseum website Museumfederaasje Fryslân Skylge Natuermuseum nije foargevel CNL 2009 1.jpg
Skylge-West Skylge ‘t Behouden Huys Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Commandeurstraat 32 in West-Terschelling -01.jpg
Sleat De Fryske Marren Museum Stedhûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân + Stadhuis museum Sloten 01.JPG
Snits Súdwest-Fryslân Frysk Skipfeart Museum Skipfeart website Museumfederaasje Fryslân + 34024 Kleinzand 12.jpg
Snits Súdwest-Fryslân Nasjonaal Modelspoar Museum Modeltreinen website Station Sneek 04.JPG
Sondel Súdwest-Fryslân Streekmuseum Eppingastate‎ Kultuerhistoarysk website
Starum Súdwest-Fryslân Ponthuus Toankeamer‎ Kultuerhistoarysk website
Surhústerfean Achtkarspelen Munt- en Penningkabinet Kultuerhistoarysk Museumfederaasje Fryslân
Surhústerfean Achtkarspelen Museumpleats Ot en Sien Kultuerhistoarysk website Ot en Sienmuseum DSCF0992.JPG
Surhústerfean Achtkarspelen Optykmuseum Optyske ynstruminten website
Ternaard Achtkarspelen Bibelsk Printekabinet Religy website
Twizelerheide Opsterlân Oan 'e Swadde Streekmuseum
De Tynje Opsterlân Opel Oldtimer Museum Automuseum website
Warkum Súdwest-Fryslân Jopie Huisman Museum Jopie Huisman de keunstskilder website Museumfederaasje Fryslân + Jopie Huisman Museum 01.JPG
Warkum Súdwest-Fryslân Museum foar Tsjerklike Keunst Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Warkum Súdwest-Fryslân Museum Warkums Erfskip Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân Merk4 Workum2.jpg
Warten Boarnsterhim It Earmhûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Wergea Ljouwert Ald Slot, ein 2018 sluten website Museumfederaasje Fryslân Roardastate Museum Ald Slot q1.jpg
De Westereen Dantumadiel Aldheidkeamer Dantumadiel Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân AldheidkeamerDantumadiel Kaartsje1210-1.jpg
Wolvegea Weststellingwerf 't Kiekhuus Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Wolvegea Weststellingwerf Aldheidkeamer Weststellingwerf Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Wommels Súdwest-Fryslân It Tsiispakhûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +