Tema:Provinsje Fryslân

Ut Wikipedy
< Haadside < Oersjoch temasiden < Fryslân < Provinsje Fryslân

Provinsje Fryslân

Geografy

Terschelling haven.jpg
Sicht fan Hegeburgsterwei nei Iselmar (Gaasterlân).JPG

De Provinsje Fryslân beslacht rûchwei it gebiet tusken de Iselmar en de Lauwersmar. By de provinsje hearre de West-Fryske eilannen dy't foar de kust lizze en troch de Waadsee skieden wurde fan de fêstewâl.

Geografyske yndieling

Eilannen en sânplaten
Flylân - De Richel - It Gryn - Skylge - It Amelân - De Kalkman - Skiermûntseach

Plakken

Wetter
Tsjûkemar - Iselmar - Waadsee - Noardsee - Lauwerssee - Iems - Wezer - De Fluezen - Sleattemer Mar - Snitser Mar - Prinses Margrietkanaal - Van Harinxmakanaal

Natoergebieten

Skiednis

Heerlijkheid Friesland 1680.jpg
Warns monument.jpg

De skiednis fan de provinsje Fryslân begjint mei it ynfieren fan in sintraal bestjoer yn de stêd Ljouwert. De provinsjale grinzen waarden yn de rin fan de 16e iuw fêstlein. Dêrfoar wie it grûngebiet fan de provinsje Fryslân ûnderdiel fan de Sân Fryske Seelannen.

Algemien
Skiednis fan Fryslân - Tiidline fan de Fryske skiednis - Kanon fan de Fryske skiednis

Nei tema
Romeinen yn Fryslân - Fryske Ryk - Fryske frijheid - Hof fan Fryslân - Hearlikheid Fryslân - Provinsjale Steaten fan Fryslân - Rjocht yn Fryslân - Kneppelfreed - Ruilferkaveling

Krigen
Frysk-Frankyske oarloggen - Frysk-Hollânske oarloggen - Fryske partisipaasje oan de krústochten - Skieringers en Fetkeapers - Tachtichjierrige oarloch - Frânske tiid - Twadde Wrâldkriich

Lokale skiednis
Skiednis fan It Amelân · Skiednis fan it Bilt · Skiednis fan Drachten · Skiednis fan It Hearrenfean · Skiednis fan Ljouwert · Skiednis fan Snits · Skiednis fan De Tynje · De Patriottetiid yn Boalsert

Mienskip

Martinikerk Bolsward.jpg
De Waag Leeuwarden.JPG
Waterpoort Sneek 07c2.JPG

Musea
Frysk Museum - Eise Eisinga Planetarium - Natoermuseum Fryslân - Fersetsmuseum - Museum Belvedêre - Kazemattemuseum - Keatsmuseum - Jopie Huisman Museum - Museum Willem van Haren - Tekstwinkel - It Admiraliteitshûs

Teater
Posthûs Teater - De Lawei - De Harmony

Tsjerken
Sint-Bonifatiustsjerke - Grutte of Jakobinertsjerke - Martinytsjerke (Boalsert) - Sint-Martinustsjerke (Snits) - Martinytsjerke (Snits)

Oare bouwurken
Snitser Wetterpoarte - Achmeatoer - Ofslútdyk - Kânselarij - Crackstate - Skierstins - Aldehou - Brandaris - Yr. D.F. Woudagemaal

Eveneminten
Alvestêdetocht - Harnzer Fiskerijdagen - Oerol - Snitswike

Kulturele ynstellings en organisaasjes
Tresoar - Afûk - Sintrum foar Film yn Fryslân - Fryske Rie - Ried fan de Fryske Beweging - It Fryske Gea - Stifting Alde Fryske Tsjerken

Taal & dialekt

Sport
SK It Hearrenfean - SK Cambuur Ljouwert - Harkemase Boys - Flyers It Hearrenfean - Thialf - Keatsen - Fierljeppen - Skûtsjesilen

Tige wolkom!

2011-P02-Friesland-b54.jpg

De Provinsje Fryslân is in bestjoerlike ienheid binnen Nederlân. Histoarysk wie it gebiet ûnderdiel fan de sân seelannen. De haadstêd fan de provinsje Fryslân is Ljouwert. It lânoerflak fan de provinsje beslacht 3.341,70 km², dêr't 646.318 minsken wenje (stân 2009). Kultureel is de provinsje Fryslân ûnderdiel fan de regio Fryslân.

Oare temasiden

Oare temasiden op it mêd fan Fryslân: