It Hearrenfean fan A-Z

Ut Wikipedy

It Hearrenfean fan A oant Z fan op Wikipedy oanwêzige siden dy 't te krijen hawwe mei it plak It Hearrenfean.

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Popke Pieter Agter - Ype Anema - Tsjalling Minne Watze van Asbeck

B[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Batavus - Batavus Fytsmuseum - Albert Gillis von Baumhauer - Ynternasjonaal Bedriuweterrein Fryslân - Jeen van den Berg - Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma - Blau Hûs - Johan Bleeker - Francijntje de Boer - Atze Bosch - Uldrik Bottema - Jan Brouwer - Pieter Bijl - Halbe Binnerts - Fokje Bleeker-Dijkstra - Sies Bleeker - Martinus de Blocq fan Scheltinga (1666-1742) - Martinus de Blocq fan Scheltinga (1736-1799) - Rudi Boltendal - Willem H. Bouricius van Idema - Daan Breeuwsma - Boele Bregman - Alex Brinksma - Jan Jan Brouwer

C[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Menno Coehoorn fan Scheltinga (1701-1777) - Menno Coehoorn van Scheltinga (1778-1820) - Hippolytus Crack - Crackstate - Johan van Cuyck

D[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Romke van Dam - Piter Dekema - Sikke Doele - Hoito Dornseiffen - Antal van der Duim - Lida Dykstra - Dracht - Wim Duisenberg

E[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Engelen - Daniël Engelen - Engelenfeart - Jan Pelletier Engelman - Bouwe van Ens - Europaleanetsjerke - European Sports for All Games

F[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Feite Faber - Jochum Falkena - Feanatics - FeanFan - FeanFan Supportersklub - Feanstersk - Feanster Wettertoer - Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum - Flyers It Hearrenfean - De Fortún (mole) - Friese Koerier - Frysk Sportgala - Fryslân Kolleezje - Fuotbalferiening It Hearrenfean

G[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Andries Gaastra - Nico Gijsbers - Jan Melles van der Goot - De Greiden - Edwin de Groot - Melchior Bernards de Grote

H[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Jacob de Haan - Hainje - Ernst fan Haren - Willem fan Haren - SC It Hearrenfean (frouljusfuotbal) - It Hearrenfean (gemeente) - It Hearrenfean (plak) - SC It Hearrenfean‎ - Hearrenfeanster Boys - Hearrenfeanster Kanaal - Feyo Schelto Sixma van Heemstra - Wesselius Balster Kool van Heerens - Heerenveense Courant - Heerenveense Koerier - De Heide - Marcus van Heloma - Anna Marie Hendriks - Jan Herder - Heremawei - Teake Hoekema - Eric Hoekstra - Klaas Hoekstra - Rens Hoekstra - Hillige Geasttsjerke - Hindrik ten Hoeve - Nico-Jan Hoogma - Henk Hospes - Jesper Hospes - Jan Herder - Franciscus Hessel - Ambrosius Gellius fan Hylckama - Tineke Huizinga

I[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Edo Alma van Idema - De Ikkers

J[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Hindrik Linzes de Jong - Johannes Doedes de Jong - Karst de Jong - Jan Dirk de Jong - Remon de Jong - Jongbloed BV - Junior Heroes

K[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Kantongerjocht It Hearrenfean - Jan Keestra - Tjeerd Annes Keikes - Eelco Nicolaas van Kleffens - Carien Kleibeuker - Janny van der Knoop - Knooppunt It Hearrenfean - De Koerier - Wesselius Balster Kool van Heerens - Krústsjerke (It Hearrenfean) - Yme Kuiper (heechlearaar) - Yme Kuiper (sportbestjoerder) - Joop W. Koopmans - Andries Kramer - Brecht Kramer - Sven Kramer - Matthijs Kuiper - Foeke Kuipers - Gerrit Hendrik Kuperus - Boris Kusmirak

L[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Anne van der Laan - Sieger van der Laan - Abe Lenstra - Abe Lenstra Stadion - List fan bylden op It Hearrenfean - List fan Hearrenfeansters - List fan hjoeddeiske-spilers en âld-spilers fan SC It Hearrenfean - List fan rekords en statistiken fan SC It Hearrenfean

M[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Clement van Maasdijk - Gerben van Maanen - It Mar - Minnistetsjerke - Klaske Meijer - Onno Meijer - Iebele van der Meulen - Douwe Miedema - Feiko Mintjes - Wim Molenaar - Museum Belvedêre - Museum It Hearrenfean

N[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Nederlânske Tramwei Maatskippij - Nederlânsk-Ynje Monumint - Cor Nijdam - Nijehaske - Bé Nijenhuis - Nij Noard - Ger van Norden

O[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Oarlochsmonumint It Hearrenfean - Amel fan Oenema - Tinco fan Oenema - Thijsje Oenema - Oenemastate - Rinne Oost - Anton Oud

P[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Hendrik Pasma - Hendrik Frânses Pasma - Anne Jan Portijk - Klaas Rienks Post - Pieter-Jan Postma - Tineke Postma - Posthûs Teater

R[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Rykswei 32 - Evert Rinsema - Geertje Roelinga-De Groot - Geert Arend Roorda

S[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Johan Bernard Schepers - Doke Schmidt - Gabriël van Schouwen - Ad van Seijen - Anne Sybesma - Rintsje Piters Sybesma - Cornelis Speelman - Skiednis fan It Hearrenfean - Skoatterwâld - Franke Sloothaak - Bernard Smilde - Cornelis Speelman - Sportpark Noard - Sportpark Skoatterwâld - Sportstêd It Hearrenfean - Stasjon It Hearrenfean - Stasjon It Hearrenfean Iisstadion - Strjitten op It Hearrenfean

T[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Terbantsterskâns - Thialf - Jacques Tichelaar - Tramwei It Hearrenfean - De Jouwer - Trinitas (It Hearrenfean) - Tsjerke oan de Fok - De Tsjongerskâns - Harm Tuin - Turfrûte

U[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Antoon Reinard Uhl

V[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Tieme Veenstra - Renske Vellinga - Pompejus Onno van Vierssen - Huzinge Voormeer - Geerhardus Vos - Cornelia de Vos van Steenwijk - Rianne de Vries - Sjoerd de Vries (byldzjend keunstner)

W[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Lútzen Wagenaar - Wapen fan It Hearrenfean - Watse Watses - Welgelegen - WIK-FTC - Willem Winters - Sikke Wolters

Z[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Falko Zandstra - Dick van Zanten - Dirk de Zee - Margriet Zegers - Rindert van Zinderen Bakker - Servaas Zwarts