Hieslum

Ut Wikipedy
Gean nei: navigaasje, sykje
Hieslum
Flagge fan Hieslum Wapen fan Hieslum
Flagge Wapen
Lokaasje fan Hieslum
Gemeente Súdwest Fryslân
Ynwennertal (2004) 70
Webstee http://www.burgwerd-hichtum.nl

Hieslum is in doarp yn de gemeente Súdwest Fryslân, noardeast fan Warkum. It leit tusken de Aldegeaster Brekken en en Parregea. Oant 2011 lei Hieslum yn de eardere gemeente Wûnseradiel. Frjemd is dat de measte minsken bûten de buorren wenje, de measten wenje yn de buorskippen Atzebuorren en Idserdabuorren en yn de omlizzende pleatsen. It terpdoarp hat likernôch 70 ynwenners (2004). Hieslum moat al ier ûntstean wêze. Yn in stik fan 855 komt it doarp al foar as in Folckerus in skinking fan 20 gras docht oan it kleaster yn it Dútske Werden. Letter hat it kleaster Werden de Fryske besittings ferkocht oan de Johanniters fan Snits. Yn in opjefte fan kleasterbesittings fan Fulda komt Hieslum ek al tige ier foar as Haslum.

Skiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Op âlde kaarten is te sjen dat der destiids in soad wetter om Hieslum wie, de measte marren en puollen binne letter drûchlein. Al mear as 200 jier ferlyn wie de Sensmar in polder. Dan was der ‘t Uylcke meer, de Hieslumer Ie, de Hoarse of de Horase en folle oare. Op de opsmiten terpen sille, meast om in kapeltsje, doarpen as Hieslum ûntstien wêze. Op de hichtekaart wurdt dúdlik dat Hieslum in terpdoarp wêze moat, de hichten lizze tusken 0.2, 0.5 en 0.6 meter ûnder A.P. Om it doarp leinen in soad marren en puollen, en op âlde kaarten wurde ûnder oare de Hieslumer Ie besuden it doarp en de Horase foar. In diel fan de lannen leit yn de Riperahim,al leit it doarp sels bûtendyks. Der wie krektas by Dedzjum in ferbining tusken de Sensmar en de Ie, it soe letter de feart tusken Boalsert e Warkum wurde. De himdiken wienen lykwols te swak foar it seewetter.

Tsjerke[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De herfoarme tsjerke stiet wat nei efteren en kaam yn it plak fan de midsiuwske tsjerke dy't ± 1300 boud wie en yn 1874 ôfbrutsen. De midsiuwske tsjerkefan Hieslum (út plm. 1300) is yn 1874 ôfbrutsen. De tsjerke hie gjin toer en gjin oargel. De nije tsjerke krige in houten spitske. De klok út 1673 hinge yn in klokkestoel, mar kaam yn 1874 yn it tuorke te hingjen. Yn 1943 is hy troch de Dútsers stellen en net weromkomd sadat de Hieslumers foar in nijen-ien soargje moasten. Under de houten flier lizze noch fjouwer grêfstiennen fan pastoars út âlde tiden.
De tsjerke hearde yn de lette midsiuwen oan it Sint-Odulfuskleaster fan Starum. Dat betsjutte dat de pastoar troch de lieding fan dit kleaster oanwiisd waard en meastentiids in geastlike út dit kleaster beneamd waard. Faaks dêrom hie de pastoar net folle lân, yn 1543 ± 20 Pûnsmiet.

Nei de reformaasje waard it âlde tsjerkje foar ‘de nije leare’ brûkt, mar der kaam gjin eigen sieleharder wer. Hieslum waard kombinearre mei Parregea en Greonterp, al wie dit leste mar yn namme, omdat der likemin protestanten yn Hieslum wennen as tsjinstwurdich. Nei 1580 bleaune yn Tsjerkwert, Hieslum, Dedzjum en Parregea in soad minsken roomsk. Yn Hieslum hat noch in skoftlang in roomske geastlike wenne. Om 1630 wurke hjir Johannes Jacobi, dy’t ek de soarch hie foar oare doarpen yn Wymbritseradiel. Grytman fan Aylva knypte in eachje ticht. Syn opfolger, Adam Petri, ferhuzer nei Blauhûs, al waard dy staasje doe noch in skoft Hieslum neamd. Dêrmei waard it sintrum oerbrocht nei it uterste hoekje fan Wûnseradiel nei Wymbritseradiel. Oldenhof en Ydema hawwwe oantoand, dat der stadichoan in ferskowing fan de roomske befolking fan Hieslum nei de oare doarpen kaam. Yn 1849 wie 38% fan Hieslumers roomsk, yn 1958 mar 11%. Foar Dedzjum wienen de sifers 62% en 14 %.

De tsjerke is fan 1870 en liket op dy fan Skuzum. De preekstoel is noch út de 17e iuw. De klok dy't yn 1696 yn Ljouwert getten waard troch Petrus Overney is yn de oarloch weihelle troch de Dútsers. Op it tsjerkhôf is in oarlochsgrêf fan it mienebest te finen. Op dit grêf steane sân nammen fan minsken dy't sneuvele binne.

Mienskip[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

It doarp hat gjin echte buorren. Foar safier’t nei te gean falt hat Hieslum nea in skoalle hân. De bern gienen yn Parrgea nei skoalle ta. No geanse ek nei Parregea, as se protestant binne en de roomsken geane nei Blauhûs. Hieslum hat tegearre mei Parregea in Feriening Doarpsbelang dy't al mear as tachtich jier âld is. De Gearhing is de namme fan it doarpshûs.

Befolking[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Strjitten[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • Atsebuorrenwei - nei it buorskip Atzebuorren
  • Idserdawei -
  • Sierdsmawei - nei Sierdsmastate.
  • Tempelreed - rint nei de pleats "de Tempel".

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]