Springe nei ynhâld

List fan states en stinzen yn Fryslân

Ut Wikipedy
(Trochferwiisd fan States en Stinzen)

List fan (eardere) states en stinzen yn Fryslân:

Tabel stinzen en states[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Namme Plak Jier Ofbyld
Abbemastate Kollum < 1505 - > 1808 Abbemastate
Aebingahûs Ljouwert < 1500 Aebingahûs
Aebingastate (Blije) Blije 14e iuw - > 1718 Aebingastate (Blije)
Aebingastate (Hallum) Hallum 1511 - 1874
Aebingastate (Huzum) Huzum < 1402 - 1859
Aebingastate (Ie) Ie < 1640
Aebingastins Hijum < 1420 - > 1511 Abbingastins
Aebmastate Ie < 1511
Allemastate Aldwâld < 1500
Allemastate fan de wei ôf sjoen
Amkamastins Berltsum 13e/14e iuw - 1480
Andringahûs (Oentsjerk) Oentsjerk 15e iuw - 1894
Andringastate (Aldeboarn) Aldeboarn 1790 - 1894
Aylvastate Ternaard 1658 - 1882
Ayttastate Swichum < 1600
Beslingastate Friens 16e iuw - 1849
Beuckenswyk Sondel 1664 - 1885
Broersmastate Kollum < 1508 - 1680
Burmaniastate (Stiens) Stiens 1550 - > 1722
Camminghaslot Ballum 15e iuw - 1828
Camminghastate Arum 1652
Camstrastate Jelsum 1579
Canterstate Driezum 16e iuw - 1855
Crackstate It Hearrenfean 1608 Crackstate
Dekemastate Jelsum Dekemastate
Domastate Bitgum 1579
Eysingastate (Oentsjerk) Oentsjerk
Emingastate Hijum 1579
Epemastate Ysbrechtum 1625 Epemastate
Eysingastate (Rinsumageast) Rinsumageast 13/14e iuw - 1909
Fogelsanghstate Feankleaster 1646 Fogelsangh
Galamastate Koudum < 1500
Gerbrandastate Almenum
Groustins Gaestmabuorren 14e iuw - 1829
Grovestins Ingelum 16e iuw - 1770
Grut Terherne tusken Bitgum en
Bitgummole
1496 - 1879 Grut Terherne
Harinxmastate Jelsum < 1708
Harstastate Hegebeintum 1511 Harsta State
Heemstrastate Oentsjerk
Heinastate Ingelum 1579
Heremastate De Jouwer 1679
Herjuwsmastate Ferwert < 1500 - 1816
Grut Hermana Minnertsgea ûnbekend
Hinnemastate Jelsum 18e iuw
Holdingastate Eanjum 1580 - 1831
Hottingastate Pitersbierrum < 1640 - 1844
Hoytemastate Jonkershuzen 1503 - 1906 Hoytema State
Jellemastate Easterein
Jongemastate Raerd 15e iuw - 1912 Jongemastate
Liauckamastate Seisbierrum 14e iuw - 1824
Lycklamastate Wolvegea 16e iuw - 1736 Lycklama State
Kingmastate Sweins 14e iuw
De Klinze Aldtsjerk 1567
Martenastate Koarnjum 1579
Mellemastate Eastrum < 1511 - 1735
Oenemastate It Hearrenfean 1640 Oenemastate
Offingastate Hallum 11e iuw - 1738
Osingastate Langwar Osinga state
Papingastins Ljouwert
Poppingastate Dronryp
Poptaslot Marsum 1640 Poptaslot
Rinsmastate Driezum
Roordaburg Frjentsjer 16e iuw - 1765
Roptastate Mitselwier < 1297 - 1731
Skierstins Feanwâlden 1300 Skierstins (2014)
Sjaerdemaslot Frjentsjer 1446 - 1727 Sjaerdemaslot
Staniastate (Oentsjerk) Oentsjerk 16e iuw
Stickenberster State
Thetingastate Wiuwert < 1512 - 1733
Tjaardastate Rinsumageast 1242 - > 1834
Uniastate Bears
Tjallingastate Westernijtsjerk
Uniastate Oentsjerk
Waltastate Tsjerkwert
Zyaerdastate Lombersburen

States en stinzen wurden yn de provinsje Grinslân boargen neamd. Yn Oerisel en Gelderlân (h)avezate

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: