Storm Front (roman fan Jim Butcher)

Ut Wikipedy
Storm Front
algemiene gegevens
auteur Jim Butcher
taal Ingelsk
foarm roman
sjenre fantasy
1e publikaasje 2000, New York
oarspr. útjwr. Roc Books
rige
rige The Dresden Files
● foarich diel (1e diel)
● folgjend diel Fool Moon
kodearring
ISBN 0 45 14 61 975

Storm Front is in roman fan it fantasysjenre skreaun troch de Amerikaanske auteur Jim Butcher. De titel betsjut: "Stoarmfront", of yn dit gefal "Swierwaarsfront" (yn it Ingelsk wurdt swierwaar oantsjut as in thunderstorm). It boek, dat skreaun is yn it ik-perspektyf, foarmet it earste diel fan 'e romansearje The Dresden Files, dy't ta it subsjenre fan 'e urban fantasy heart. Yn Storm Front komt de lêzer yn 'e kunde mei Harry Dresden, praktisearjend tsjoender en privee-detektive te Chicago, dy't konfrontearre wurdt mei in pear grouwélige, mei tsjoenderij útfierde moarden, wylst er tagelyk in ferdwûne man opspoare moat. Butcher skreau Storm Front wylst er yn 1996-1997 in oplieding kreätyf skriuwen folge. As titel hied er oarspronklik Semiautomagic yn 'e holle, in wurdboarterij op semiautomatic ("semy-automatysk gewear") en magic ("tsjoenderij"). It wie in hiele toer om in útjouwer foar it boek te finen, mar mei help fan 'e fêstige skriuwster Laurell Hamilton slagge dat úteinlik dochs.

Publikaasjeskiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Storm Front waard yn 2000 publisearre troch de New Yorkske útjouwerij Roc Books. Yn 2005 waard de roman troch de Science Fiction Book Club werpublisearre yn 'e omnibusedysje Wizard for Hire, mei it twadde en trêde diel fan The Dresden Files: Fool Moon en Grave Peril. Yn 2009 en 2011 ferskynde fierders in twadielige omwurking fan Storm Front ta in grafyske roman mei as nammen Storm Front, Volume 1: The Gathering Storm en Storm Front, Volume 2: Maelstrom. Storm Front tsjinne ek as basis foar it senario fan 'e earste ôflevering fan 'e tillefyzjesearje The Dresden Files, dy't yn 2006 útstjoerd waard op it Amerikaanske Sci Fi Channel. In Nederlânsktalige oersetting fan Storm Front (troch Lia Belt) waard yn 2009 publisearre troch De Vliegende Hollander, ûnder de titel Stormnacht.

Ynhâld[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Harry Dresden is praktisearjend tsjoender en privee-detektive te Chicago en stiet as sadanich fermeld yn 'e Gouden Gids. Hy is wrâlds iennichste tsjoender dy't dêr iepentlik foar útkomt. Dat kin ek skoan, want hast alle minsken tinke dat er dêrmei in grapke makket, dat it in foarm fan byldspraak is, dat er bedoelt dat er in gûchelder is, of dat er in soarte fan medium is. Mar dêr binne se mis mei: Harry kin wier tsjoene, en dat fermogen brûkt er foar it meastepart yn kombinaasje mei syn offisjele fergunning as privee-detektive, foar bygelyks it opspoaren fan weirekke foarwerpen, lykas beurzen, kaaien of trouringen. Dêrnjonken wurket er as adviseur fan 'e Spesjale Undersyksienheid fan 'e Plysje fan Chicago. Dy wurdt laat troch resjersjeur Karrin Murphy, mei wa't Harry befreone rekke is sûnt de foarfallen fan in pear jier tebek (sjoch: A Restoration of Faith).

Op in dei wurdt Harry troch Murphy nei in plak delikt yn in lúkse hotelkeamer roppen, dêr't in man en in frou ûnder it bedriuwen fan geslachtsmienskip op in grouwélige wize oan harren ein kommen binne: by beide is it hert út it boarst wei ekplodearre, dwers troch ribben en hûd hinne. Harry is der daliks wis fan dat soks inkeld troch tsjoenderij komme kin, mar hy besaut him deroer hoe't it mooglik is dat in tsjoender safolle macht hawwe kin dat er soks dwaan kinnen hat sûnder sels yn 'e hotelkeamer oanwêzich te wêzen. De frou wie Jennifer Stanton, in prostituee dy't yn it tige eksklusive bordeel The Velvet Room wurke, dat rund wurdt troch madam Bianca St. Claire, fan wa't Harry wit dat se eins in fampier is. De man wie Tommy Tomm, in liifwacht fan "Gentleman Johnny" Marcone, de iennichst oerbleaune maffiabaas fan Chicago.

Murphy stiet der by Harry tige op oan dat hy útsykje sil hoe't sa'n moard útfierd wurde kin, mar dêrfoar soed er ûndersyk dwaan moatte nei ferbeane magy en dêr is Harry frijwat huverich foar. Wat Murphy net wit, is dat der in bestjoersorgaan foar tsjoenders bestiet, de Wite Ried fan Tsjoenderij, en dat Harry net op al te bêste foet mei dy ynstelling stiet. Nei't er as bern wees wurden wie, is er nammentlik yn 'e hannen fallen fan in warlock, in boaze tsjoender, dy't Justin DuMorne hiet. Dy brocht Harry de begjinsels fan 'e tsjoenderij by, en doe't bliken die dat Harry dêr in grut talint foar hie, besocht er him te ferlieden ta it beoefenjen fan swarte magy. Harry wegere, en doe't Justin him besocht om te bringen, deade Harry ynstee Justin. Om't er dêrfoar tsjoenderij brûkte, briek er doe de Earste Wet fan de Wite Ried, dy't stelt dat tsjoenderij nea brûkt wurde mei om in minske te om te bringen. Harry waard dêrop foar de Ried brocht (dêr't er oant dy tiid noch nea fan heard hie). Hoewol't op it brekken fan 'e Earste Wet de deastraf stiet, waard besletten dat der yn Harry syn gefal sprake wie fan fersêftsjende omstannichheden (hy wie jong, ûnbeleard en hannele út klearebare selsferdigening). Lykwols waard er ûnder skerp tafersjoch steld, en as er nochris ien fan 'e wetten fan 'e Wite Ried brekt, wurdt syn deastraf likegoed noch útfierd. It ferskerpe tafersjoch oer Harry, dat oant op 'e dei fan hjoed duorret, is troch de Ried tabetroud oan 'e erchtinkende 'warder' Donald Morgan, mei wa't Harry beslist net kin.

Hoewol't Harry Murphy dus graach helpe wol, moat er op syn tellen passe. Murphy, dy't alhiel gjin aan hat fan it bestean fan 'e Wite Ried en noch minder fan Harry syn persoanlike swierrichheden mei dy ynstelling, hat dêr gjin begryp foar. Uteinlik ûnthjit Harry har dat er dwaan sil wat er kin om har te helpen by it oplossen fan 'e moard. Hy is lykwols fan doel om earst ris te sjen watfoar ynformaasje oft er loskrije kin út Bianca St. Claire. Underweis werom nei syn kantoar wurdt Harry troch in trijetal poatige liifwachten twongen yn te stappen yn in limûsine, dêr't er in ûnderhâld hat mei "Gentleman Johnny" Marcone. Dy wol dat Harry foar him komt te wurkjen, sadat er him helpe kin by it oplossen fan 'e moard. Marcone is nammentlik wisberet om wraak te nimmen op 'e moardner fan syn liifwacht Tommy Tomm. Harry kriget fan Marcone de yndruk dat it in bienhurde keardel is, mar lykwols net ûnreedlik yn 'e omgong. Hy stegeret Marcone syn oanbod ôf.

Werom yn syn kantoar wurdt er opwachte troch in frou, Monica Sells, dy't syn help ynropt by it opspoaren fan har man Victor, dy't spoarleas ferdwûn is. Se fertelt dat har man de lêste tiid o sa'n belangstelling hie foar tsjoenderij, en dat dat de reden is dat se Harry ynskeakelje wol. Harry fermoedet dat de fint gewoan útnaaid is mei in oar frommes, mar om't er tige krap by kas sit, kin er it jild dat Monica him biedt net ôfslaan, dat hy nimt de saak oan. Se jout him ek in talisman, dy't har man makke hat fan it útdrûge kadaver fan in skorpioen. Harry berget it sjarmante ding op yn in laad fan syn buro. As er dy jûns in hapke yt yn syn stamkroech MacAnally's, wurdt er oerfallen troch Susan Rodriguez, in kreaze sjoernaliste fan de Arcane, in krantsje dat alderhanne boppenatuerlike foarfallen beskriuwt (of betinkt). Sy hat lucht krigen fan 'e dûbele moard en wit dat Harry dêrby roppen is. Harry jout neat priis, mar dan ferrast se him wer troch him te freegjen kommende sneontejûn mei har út te gean. Om't er freedtejûn al reservearre hat foar in besykje oan The Velvet Room, om Bianca St. Claire út te kloarkjen, betsjut dat dat Harry fan 'e jûn noch om 'e súdein fan 'e Michiganmar hinne ride moat nei Lake Providence, yn Michigan. Dêr hawwe Victor en Monica Sells nammentlik in twadde hûs dêr't Harry by nacht ris om him hinne sjen wol.

Tink derom: Yn de tekst hjirûnder wurdt de ôfrin fan it ferhaal beskreaun.
As jo it ferhaal sels lêze wolle, is it mooglik better dat jo it no folgjende diel fan 'e plotbeskriuwing (earst noch) net lêze.

By it hûs yn Lake Providence binne alle doarren op 't slot en der is nimmen thús, of alteast, der wurdt net iependien. Harry fynt der bûtendoar in plastic kokerke foar in filmroltsje. As er mei in miks fan sjantaazje en omkeaperij de help ynropt fan Toet-toet, in elfke, fertelt dy him dat der justerjûn wol deeglik lju yn it hûs oanwêzich wiene, dy't seks bedreaune en dêrby fan bûtenôf, troch it rút hinne, filme waarden troch in strúnjeier. Harry sjocht dêryn syn fermoeden befêstige dat Victor Sells by de frou wei gien is om mei oare froulju om te slaan. As er fuort sil, komt Donald Morgan him oer it mad, de warder dy't Harry foar de Wite Ried yn 'e rekken hâldt. Dy makket him op net mis te fersteane wize dúdlik dat er Harry derfan fertinkt efter de dûbele moard op Tommy Tomm en Jennifer Stanton te sitten. Sadree't er útfigelearre hat hoe't Harry de moarden bewurkmastere hat, sil er Harry foar de Wite Ried slepe, sadat er dan einlings en te'n lêsten de deastraf krije sil. Werom yn Chicago is Harry troch de konfrontaasje mei Morgan te lulk en senuweftich om te sliepen, dat hy bringt it grutste part fan 'e nacht troch yn syn laboratoarium, yn 'e kelder ûnder syn appartemint yn it sûterrên fan in flatgebou. Dêr brout er toverdrankjes mei help fan Bob, in elemintêre geast fan 'e lucht mei in yngeande kennis fan magy, dy't dêr op 'e boekeplanke in minsklike skedel bewennet.

De oare jûns set Harry nei The Velvet Room ta, dêr't er in ûnderhâld mei Bianca St. Claire hat. Dat rint út op in nije konfrontaasje, wêrby't Harry mar krekt it faaie libben derôf rêdt. Bianca sjocht him nammentlik ek as de dieder fan 'e dûbele moard, mei't hy, ynsafier't sy wit, de iennichste tsjoender yn Chicago is. Harry wit oan har klauwen te ûntkommen trochdat er yn in skjinne bûsdoek wat sinneljocht mei nei binnen nommen hat. As se him oanfalt, skoddet er de bûsdoek út, en dan ferliest Bianca, dy't as fampier net oer sinneljocht kin, har uterlik fan in seksy frou alhiel en kriget Harry har wiere meunsterlike uterlik te sjen. Hoewol't Harry it spul neitiid wit del te bêdzjen en Bianca him sels trochwiist nei in Linda Randall, dat de bêste freondinne fan Jennifer Stanton wie, beseft Harry dat er in fijân makke hat, want de fampier sil it him nea ferjaan dat er har yn har wiere foarm sjoen hat.

As er it bordeel ferlitten hat, siket Harry kontakt mei Linda Randall. Dy wurket no net mear as prostituee, mar as sjauffeur foar de Beckitts, in ryk troud pear dat ridlik bekend is. (In pear jier lyn is harren dochterke troch in ferdwaalde kûgel omkommen by in binde-oarloch tusken Marcone syn mannen en in Jamaikaanske strjitbinde.) Linda Randall seit oan 'e tillefoan dat se Harry net helpe kin. Ek as er har opspoart en oansprekt, hâldt se dat fol, al kin er oan har stim wol hearre dat se liicht. Hy kin lykwols net oars as har syn fisitekaartsje jaan en hoopje dat se fan gedachten feroaret en him opskillet. Om't it spoar by Linda Randall dearûn is, sit der no neat oars mear op as te dwaan wat Murphy fan him frege hat en út te finen hoe't in tsjoender mei magy twa minsken fermoardzje kin op 'e wize dêr't Jennifer Stanton en Tommy Tomm op ombrocht binne. As Harry dy jûns let thúskomt, wurdt er by syn foardoar opwachte troch in poatige keardel dy't him mei in honkbalkneppel op 'e plasse slacht en him warskôget dat er de saak rêste litte moat, of oars... Sokke dingen wurdt Harry lykwols allinnich mar koppiger fan, en hy is wisberet om net ta te jaan oan Marcone, dy't perfoarst efter de warskôging sit.

Harry wurket dy hiele nacht troch yn syn laboratoarium en fynt op 't lêst út hoe't de ûnbekende tsjoender de dûbele moard dien hat. Mar hy skrikt him dea fan 'e magyske krêft dy't dêrfoar nedich is. Bang dat se de moardner oant no ta slim ûnderskat hawwe, bejout Harry him daliks nei it plysjeburo ta, dêr't Murphy lykas gewoanlik ek op sneon trochwurket. Wylst er wachtet oant se oan him ta is, sjocht Harry dêr in drugsferslaafde dy't ûnder de ynfloed is fan ThreeEye, in nij soarte drugs, wêrfan't sein wurdt dat it jin in djipper ynsjoch yn 'e wrâld jout. Harry hie dat altyd opfet as ûnsin en de fizioenen dy't brûkers krije as hallusinaasjes, mar dizze drugsferslaafde ropt him dingen ta dy't nimmen oars wit, oer in oanfal fan in demon dy't Harry mar nauwerneed oerlibbe hat. Dêrtroch begjint er him ôf te freegjen oft der dochs net mear oan 'e hân is mei ThreeEye. As Murphy him einlings deryn ropt, fertelt Harry har wat er ûntdutsen hat, wêrnei't er abrupt ynstoart. Murphy, dy't in lichte harsensskodding fan 'e klap mei de honkbalkneppel by him fêststelt, bringt him thús en stoppet him op bêd.

Tsjin 'e jûn wurdt Harry wekker skille troch Linda Randall, dy't seit dat se wit wa't efter de dûbele moard sit. Se wol der oer de tillefoan net oer prate, mar se sil by him delkomme om it him te fertellen. Wylst it driigjende swierwaar losbarst, komt Linda nea opdaagjen, mar Susan Rodriguez wol, mei wa't Harry dy jûns ommers in troch him folslein fergetten ôfspraakje hie. Net folle letter arrivearret der ek in demon. It ding is oproppen troch de ûnbekende tsjoender, en hat opdracht krigen om Harry te deadzjen. Troch in toverdrankje te drinken foar in flugge ûntsnapping, dat er twa nachten earder makke hat, witte Harry en Susan by de demon lâns út syn appartemint te ûntkommen, mar as it drankje útwurke is, hjitfolget de demon harren troch it swierwaar troch de ferlitten strjitten fan Chicago. Om't der de nacht fan 'e dûbele moard ek swierwaar wie, begrypt Harry no hoe't de ûnbekende tsjoender sa'n ûnbidige magyske krêft hawwe kin: hy tapet de enerzjy fan it swierwaar ôf om as branje foar syn betsjoenings te tsjinjen. Harry hat no gjin oare kar mear as om itselde te besykjen: hy brûkt it swierwaar om himsels genôch macht te jaan en ferneatigje de fysike foarm fan 'e demon yn 'e wrâld, sadat it wêzen weromsmiten wurdt nei hokker wrâld oft it dan ek mar weikomt. Op 'e nij ferskynt Donald Morgan, diskear om Harry derfan te beskuldigjen dat dy de demon sels oproppen hie. Morgan seit him oan dat moandeitemoarn by moarnsdage de Wite Ried gearkomme sil om oer Harry syn lot te beslissen.

Hast daliks nei't Morgan him ôfjûn hat, arrivearret der in plysje-auto om Harry op te heljen: Murphy hat syn help nedich, want der is op 'e nij in moard dien. It docht bliken dat it slachtoffer diskear Linda Randall is. Dat bringt Harry noch djipper yn 'e swierrichheden, om't Murphy yn it appartemint fan 'e frou Harry syn fisitekaartsje fûn hat. Harry besiket Murphy safolle te fertellen as er kin sûnder har altefolle by de boppenatuerlike wrâld te belûken. Hy besiket har te beskermjen, want it lêste dat er wol is dat er ien dizzer dagen by de moard op Murphy roppen wurdt. Mar Murphy kin syn soarch net wurdearje, en se geane mei rûzje útinoar. As Harry neitiid om him hinne sjocht nei in taksy, om wer thús te kommen, wurdt er oanfallen troch deselde poatige keardel dy't him earder mei in honkbalkneppel tenei kommen is. Nei't er him in tal kearen yn it weak fan it liif slein hat, knipt er in lok hier fan Harry ôf. Dêr rekket Harry troch yn panyk, want hy wit wat in tsjoender dwaan kin mei sa'n lok hier. De oanfaller kin lykwols ûntkomme as in pear goedbedoelende omstanners yngripe yn 'e wrakseling.

Neitiid is Harry wanhopich, oant er beseft dat er de man by it gefjocht op 'e pols klaud hat, en dat er syn fel en bloed ûnder de neilen sitten hat. Dêrmei kin er in ienfâldige opspoaringsbetsjoening dwaan, dy't him streekrjocht wer nei de man ta liedt. De keardel blykt yn 'e Varsity te wêzen, in nachtklub dy't eigendom is fan "Gentleman Johnny" Marcone. Om syn fijannen eangst oan te jeien, blaast Harry dêr de doarren derút. Syn oanfaller sit oan in taffeltsje mei Marcone, dy syn liifwacht Hendricks en noch ien fan Marcone syn ûnderhearrigen. Wylst de oare klanten útnaaie en de klub leech efterbliuwt, leit Harry oan 'e oprjocht ferhearde Marcone út wat der oan 'e hân is. As er dêroan tafoeget dat Marcone mar ris nei de pols fan syn man sjen moat, dêr't er in tal klauwûnen hat, rekket Lawrence, sa't Marcone Harry syn oanfaller identifisearret, yn panyk. Hy grypt nei syn pistoal en besiket Harry dea te sjitten, mar Harry wit krekt op 'e tiid in skyld fan ferhurde luchtdieltsjes om him hinne te meitsjen, dêr't de kûgels op ôfskampe. Underwilens lûkt Hendricks ek syn wapen en skuort Marcone efter him om syn baas mei syn eigen lichem te beskermjen. As Lawrence om him hinne sjocht en it pistoal yn Hendricks syn hân opmerkt, makket er de flater om syn eigen pistoal dy rjochting út te bewegen. Hendricks syn reäksje is om Lawrence sûnder pardon dea te sjitten.

Marcone beseft no dat hy en Harry in mienskiplike fijân hawwe, immen dy't hy identifisearret as de produsint fan 'e nije drug ThreeEye. Mei't Lawrence Harry syn hier net by him hat, moat er dat al earne ôflevere hawwe ear't er him by Marcone yn 'e Varsity joech. Harry freget Marcone dan om alle ynformaasje dy't him helpe kin by it finen fan harren fijân, mar Marcone antwurdet dat Harry dom west hat om him sa yn it iepenbier út te daagjen, mei't eltsenien harren no as fijannen beskôgje sil. En eltsenien wit wat fijannen fan Marcone oerkomt. Dat, no moat Marcone syn reputaasje yn stân hâlde. Aldergeloks kin er dat dwaan sûnder aktyf tsjin Harry fanwegen te kommen: òf de ûnbekende tsjoender sil Harry út 'e wei romje sûnder dat Marcone syn hannen smoarch hoecht te meitsjen, òf Harry sil de ûnbekende tsjoender ûnder fuotten helje, en as dat bart sil Marcone it geroft yn omrin bringe dat dat de priis wie dy't Harry betelje moast om it wer goed te meitsjen mei Marcone. Foar de maffiabaas is it dus hoe dan ek in win-winsitewaasje. Mar as Harry fuort sil, jout Marcone him mei dat er likegoed neat wit dat Harry helpe kin, om't de meiwurkers fan 'e ûnbekende tsjoender skitende benaud foar him binne en leaver deageane as dat se him ferriede.

Harry keart dan werom nei it appartemint fan Linda Randall, dat er binnenkringt nettsjinsteande it feit dat it om ôfsletten plak delikt giet. Dêr fynt er yn in hoekje in plastic kokerke foar in filmroltsje, dat identyk is oan it kokerke dat er by Victor Sells syn hûs yn Lake Providence fûn hat. Wylst er de ymplikaasjes dêrfan beprakkesearret, kringt in twadde persoan it plak delikt binnen. It blykt de fotograaf Donny Wise te wêzen, dy't op 'e siik is nei it kokerke mei it filmroltsje dat Harry krekt fûn hat. As Harry him ûnder druk set, jout de man ta dat hy de strúnjeier wie dy't op fersyk fan Linda Randall de seks filme dy't geande wie yn it hûs yn Lake Providence. Dêrby wiene Linda en har wurkjouwers, de Beckitts, belutsen. Harry freget him no ôf hoe't er by tafal tagelyk by twa saken belutsen rekke wêze kin dy't by neier ynsjoch ien en deselde saak blike te wêzen. Hy komt ta de konklúzje dat it gjin tafal west hat, en siket dan de iennichste persoan op dy't him mear fertelle kin: Monica Sells.

Nei't Harry in hoart op har ynpraat hat, komt it hege wurd derút. Har man, Victor Sells, is de ûnbekende tsjoender. Hy hat him oer in perioade fan jierren almar mear talein op swarte magy, en dat boaze hieltyd fierder oan. Op in stuit ûntwikkele er om oan jild te kommen in ferslaavjende toverdrank, dy't er ferkocht as ThreeEye. Net lang dêrnei ûntdiek er dat er minsklike emoasjes brûke koe om as branje te tsjinjen foar syn betsjoenings. It bêste wurke lust, dat hy sette syn frou yn om seks te hawwen mei oare manlju. Mar it wie nea genôch. Uteinlik fûn er de Beckitts, dy't ryk wiene, en dy't him helpe woene as er harren holp om wraak te nimmen op Marcone, dy't se ferantwurdlik achten foar de dea fan harren dochter. Op 't lêst begûn Victor lykwols nei de beide jonge bern fan him en Monica te sjen, as tocht er nei oer hoe't er harren it bêst brûke koe foar syn tsjoenderij. Dat wie foar Monica it brekpunt. Se begûn plannen te meitsjen om by de man wei, mar se wie benaud dat er har net gean litte soe. Har jongere suster, Jennifer Stanton, hie dêr wurden oer mei Victor, en koarte tiid letter rekke se dea. Dêrop besleat Monica in oare tsjoender op it spoar fan har man te setten, yn 'e hope dat Harry him tsjinhâlde koe.

Letter skillet Harry Murphy op, mar dy hat har eigen konklúzjes lutsen út 'e feiten dat Harry syn fisitekaartsje by Linda Randall oantroffen is en dat er gjin klearrichheid fan saken jaan wol. Sadwaande docht se op dat stuit krekt hûssiking yn Harry syn kantoar. Harry hjit har om it laad fan syn buro, dêr't er Victor Sells syn skorpioen yn stoppe hat, ticht te hâlden, mar dat hat op Murphy krekt it tsjinstelde effekt. Harry hastiget him nei syn kantoar ta, dêr't er Murphy dwyljend op 'e flier oantreft, mei in massive doazis skorpioenegif yn har liif. De skorpioen is nammentlik ta libben kommen en groeit as koal. As Harry arrivearret hat er al it formaat fan in lytse hûn, en tsjin 'e tiid dat er Murphy út it kantoar sleept hat, dêrby oanhâldend oanfallen fan it wêzen ôfwarjend, is er alwer twa kear sa grut. It ding efterfolget Harry en Murphy as se de lift nei ûnderen nimme, en úteinlik moat Harry de skorpioen ferpletterje tusken de lift en it dak fan 'e liftskacht om derfan ôf te kommen.

It sjocht der nei út dat der fan 'e jûn op 'e nij swierwaar wêze sil. No't Victor in lok fan Harry syn hier hat, is dúdlik wa't it folgjende slachtoffer fan 'e boaze tsjoender wêze sil. Harry beslút dat er sjen moat dat er yn Lake Providence komt ear't it swierwaar losbarst. Dêrfoar moat er lykwols earst Morgan knock-out slaan, dy't einlings útfigelearre hat dat de enerzjy fan it swierwaar brûkt wurdt om mei tsjoenderij te moardzjen, en dy't der noch altyd hillich fan oertsjûge is dat Harry de dieder is. Uteinlik arrivearret Harry krekt op 'e tiid yn Lake Providence, dêr't er it hûs fan Victor Sells ynkringt en grutte foarrieden fan alle yngrediïnten foar ThreeEye ûntdekt. Victor is oan it risselwearjen foar de moard op Harry en makket dêrfoar gebrûk fan 'e emoasjes fan 'e Beckitts, dy't seks hawwe, en de enerzjy fan it swierwaar. Harry ûnderbrekt him lykwols ear't er de betsjoening foltôgje kin, en by harren konfrontaasje brekt brân út. De skorpioenen dy't Victor op him ôf stjoert wit Harry te ûntrinnen, en de demon dy't er dêrnei opropt, brekt er frij fan Victor syn hearskippij. De demon wol dan inkeld noch wraak nimme op dejinge dy't him oproppen hat, en komt Victor tenei. Uteinlik wurdt Victor troch syn eigen kreaasjes deade. It hûs stiet ûnderwilens yn ljochte lôge, en Harry sit fêst. Hy ferwachtet te stjerren, mar wurdt op it lêste momint rêden troch Donald Morgan, dy't alles sjoen hat wat der foarfallen is.

Neitiid wurde de Beckitts oppakt foar it meitsjen en fersprieden fan drugs en ferdwine foar in moai skoft yn it tichthûs. Monica Sells en har bern ferdwine ek, mar dan yn it tsjûgebeskermingsprogramma. Mei koarten giet it geroft dat Harry Dresden yn opdracht fan "Gentleman Johnny" Marcone de ThreeEye-binde útskeakele hat, eat dat Harry in legernôge priis fynt om net yn noed hoege te sitten oer in bom ûnder syn auto en datsoarte dingen. Troch de ferwûnings dy't er yn it gefjocht mei Victor Sells en syn demon en skorpioenen oprûn hat, moat Harry in pear dagen yn it sikehûs bliuwe, sadat er net by de gearkomste fan 'e Wite Ried wêze kin. Mar neitiid kriget er te hearren dat Morgan – in erchtinkend yrritant figuer, mar wol earlik – mei tsjinnichheid foar him tsjûge hat, en dat it ferskerpe tafersjoch op him einlings opheft is. Sels betteret er al rillegau wer op, en itselde jildt foar Murphy. Op 'e twadde dei dat sy wer oan it wurk is, ropt se Harry syn help al wer yn, al is harren gearwurking yn 't earstoan noch frij stroef. Op it persoanlike flak wit Harry in nij ôfspraakje te regeljen mei Susan Rodriguez, dat no foar de feroaring ris net fersteurd wurdt troch in demon.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar sekundêre boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: References, op dizze side.

The Dresden Files
A Fistful of Warlocks3 • A Restoration of Faith1 • Storm Front • Fool Moon • B Is for Bigfoot2,3 • Grave Peril • Summer Knight • Death Masks • Vignette1 • Blood Rites • Dead Beat • I Was a Teenage Bigfoot2,3 • Something Borrowed1 • Proven Guilty • AAAA Wizardry3 • White Night • It's My Birthday, Too1 • Heorot1 • Small Favor • Day Off1 • Backup1 • The Warrior1 • Last Call1 • Curses3 • Turn Coat • Love Hurts1 • Even Hand3 • Bigfoot on Campus2,3 • Changes • Aftermath1 • Ghost Story • Bombshells3 • Cold Days • Cold Case3 • Skin Game • Jury Duty3 • Day One3 • Zoo Day3 • Peace Talks • Battle Ground • Christmas Eve • Little Things
fet = roman; 1) koart ferhaal yn 'e ferhalebondel Side Jobs; 2) koart ferhaal yn 'e ferhalebondel Working for Bigfoot; 3) koart ferhaal yn 'e ferhalebondel Brief Cases