Wynmotors yn Fryslân

Ut Wikipedy

Der stiet in frij grut tal wynmotors yn Fryslân, mear as yn oare provinsjes fan Nederlân.

Skiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn de 1920-er jierren waard de Amerikaanske wynmotor ynsetten foar de polderbemealling. Nei sirka 1930 kaam der lykwols in ein oan it tiidrek fan wynbemealling en waarden de mûnen opfolge troch in hiel soad elektryske gemalen.

Tastân[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Fan de inkele hûnderten wynmotors dy't boud binne yn Fryslân, binne no minder as fyftich oer. Dizze binne meastentiids yn fiergeande steat fan ferfal. Soms misse de blêden. Mar in pear binne noch bedriuwsklear. Yn neifolging fan de tradisjonele mole wurde de wynmotors ek restaurearre. In lyts tal moles binne, neidat se restaurearre en bedriuwsklear makke binne, fersetten nei in gebiet dêr't se wer ynsetten wurde kinne, lykas De Weerribben.

List[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Namme/beneaming Plak Boujier Oantal
blêden
Flecht Merk/type Ryks-
monumint
Ofbyld
Wynmotor Aldegea Aldegea ûnbekend 18 4.50 m Herkules Oudega Jan Durkspolder.JPG
Wynmotor Aldeberkeap Aldeberkeap ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend 8496 Oldeberkoop.JPG
Wynmotor Aldeholtpea Aldeholtpea ûnbekend 12 2.50 m ûnbekend 9490 Oldeholtpade.JPG
Wynmotor Alde Ouwer Alde Ouwer ûnbekend 18 ûnbekend ûnbekend Windmotor Oldeouwer
Wynmotor Aldlemmer 1 Aldlemmer ûnbekend 12 4.50 m Bakker Oldelamer Windmotor 9018.JPG
Wynmotor Aldlemmer 2 Aldlemmer ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend Oldelamer Windmotor 9039.JPG
Wynmotor Aldlemmer 3 Aldlemmer ûnbekend 18 3.50 m ûnbekend Oldelamer Windmotor 9038.JPG
Wynmotor Aldlemmer 4 Aldlemmer ûnbekend 12 3.50 m Bakker Oldelamer Windmotor 1156.JPG
Wynmotor Aldlemmer 5 Aldlemmer ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend Oldelamer Windmotorrest 2598.JPG
Wynmotor Aldlemmer 6 Aldlemmer ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend Oldelamer Windmotor 9028.JPG
Wynmotor Baaium Baaium ± 1935 18 ûnbekend Mous ja Baijum Windmotor.JPG
Wynmotor Barfjild Aldegea
(Smellingerlân)
ûnbekend 18 3.00 m Adema Oudega Windmotor Barfjild.JPG
Wynmotor Blesdike Blesdike 2005 18 5.00 m Record-16
(gedieltlik)
Blesdijke Windmotor.JPG
Wynmotor Broek De Jouwer 1915 18 3.60 m Van der Laan Windmotor broek 4.jpg
Wynmotor Burdaard Burdaard ûnbekend ûnbekend 4.50 m ûnbekend Windmotor birdaard IMG 4446.JPG
Wynmotor Eagum Eagum ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend Aegum Windmotor Poldermolen.JPG
Wynmotor Earnewâld 1 Earnewâld ûnbekend 18 5.00 m Adema Windmotor Earnewald.jpg
Wynmotor Earnewâld 2 Earnewâld ûnbekend 18 ûnbekend ûnbekend Eernewoude Windmotor Hooidamsloot.JPG
Wynmotor Earnewâld 3 Earnewâld ûnbekend 18 4.50 m ûnbekend Eernewoude Windmotor Mindertsfean.JPG
Wynmotor Earnewâld 4 Earnewâld ûnbekend 18 5.00 m Adema Eernewoude Windmotor Saiterpetten.JPG
Wynmotor Easterlittens
Wynmotor Easternijtsjerk Easternijtsjerk ûnbekend 18 3.50 m ûnbekend Oosternijkerk Windmotor 2008.JPG
Wynmotor De Feanhoop De Feanhoop 1921 30 11.00 m Herkules ja Windmotor Herkules De Veenhoop 09c.JPG
Wynmotor De Feanhoop 2 De Feanhoop 2008? 18 ûnbekend ûnbekend ja De Veenhoop Windmotor 2009.JPG
Wynmotor Ferwert Ferwert ûnbekend ûnbekend 2.00 m ûnbekend Ferwerd Windmotor.JPG
Wynmotor Garyp Garyp ûnbekend 18 ûnbekend ûnbekend Garijp - Windmotor.jpg
Wynmotor Goaiïngaryp Goaiïngaryp 2007 18 Slager Windmotor goingarijp 10.jpg
Wymotor Greate Wierrum Lytsewierrum 1922 30 11.00 m Herkules ja 2103 Lutkewierum.JPG
Wynmotor Hartwert Hartwert ± 1925 18 4.50 m Record ja Hartwerd Windmotor.JPG
Heechhiem Deinum 1936 18 4.00 m Record 0636 Deinum.JPG
Wynmotor De Hoeve De Hoeve ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend 8336 De Hoeve.JPG
Wynmotor Itens Itens ± 1925 18 ûnbekend Mous ja Itens Windmotor.JPG
Wynmotor Jorwert Jorwert ± 1925 18 4.50 m Record Windmotor Jorwerd 05.JPG
Wynmotor Jousterp Jousterp
(Tsjerkwert)
1924 30 10.00 m Herkules ja Windmotor Jousterp 07.JPG
Klaaiterpstermûne Easterwierrum 1920 30 11.00 m Herkules ja Oosterwierum Kleiterpstermolen 2010.JPG
Wynmotor De Knipe De Knipe ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend 8525 De Knipe.JPG
Wynmotor Koarnjum Koarnjum ûnbekend 18 2.40 m ûnbekend Cornjum Windmotor.JPG
Wynmotor Koudum 1 Koudum 1925 30 12.00 m Herkules Windmotor Koudum 05c.JPG
Wynmotor Koudum 2 Koudum ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend Koudum - Windmotor Koudum 2 - nov 2009.jpg
Wynmotor Lendevallei Wolvegea ûnbekend ûnbekend 5.00 m ûnbekend Wolvega Windmotor Lindevallei.JPG
Wynmotor De Miente Wolvegea ûnbekend ûnbekend 3.50 m ûnbekend Wolvega Windmotor De Meenthe 2005.JPG
Wynmotor Molkwar Molkwar 1925 30 12.00 m Herkules ja Windmotor Koudum 05c.JPG
Wynmotor Murns Murns ± 1920 12 4.50 m ûnbekend Windmotor Mirns 12c.JPG
Wynmotor Nijbrêge Nijbrêge ± 1925 12 3.50 m ûnbekend Nieuwebrug-windmotor.jpg
Wynmotor Nijeholtpea Nijeholtpea ûnbekend ûnbekend ûnbekend ûnbekend 9479 Nijeholtpade.JPG
Wynmotor Nijetrine 1 Nijetrine ûnbekend 12 3.50 m ûnbekend Nijetrijne - Windmotor nr 1.jpg
Wynmotor Nijetrine 2 Nijetrine ûnbekend 12 ûnbekend ûnbekend Nijetrijne - Windmotor nr 2.jpg
Wynmotor Nijetrine 3 Nijetrine ûnbekend 12 2.50 m ûnbekend Nijetrijne Windmotor.JPG
Wynmotor Nijetrine 4 Nijetrine ûnbekend 12 3.50 m Bakker 8544 Rottige Meente.JPG
Wynmotor Nijetrine 6 Nijetrine ûnbekend 12 2.50 m ûnbekend Nijetrijne - Windmotor nr 6.jpg
Wynmotor Nijetrine 7 Nijetrine ûnbekend 18 4.00 m ûnbekend Nijetrijne - Windmotor nr 7.jpg
Wynmotor Nijetrine 8 Nijetrine ûnbekend 12 5.00 m ûnbekend Nijetrijne Windmotor Rottige Meente.JPG
Wynmotor Nijetrine 9 Nijetrine ûnbekend 18 ûnbekend ûnbekend Nijetrijne Windmotor Lindedijk.JPG
Wynmotor Rinsumageast Rinsumageast ± 1920 12 3.50 m Record Windmotor rinsumageest IMG 4439.jpg
Wynmotor Rûgehuzen Rûgehuzen ± 1920 18 4.50 m ûnbekend Ruigahuizen - windmotor.jpg
De Skarmole It Heidenskip 1920 30 10.00 m Herkules ja It Heidenskip - Skarmolen.jpg
Foarhinne Mole Schokker Nijetrine ûnbekend 21 6.00 m Record Nijetrijne Windmotor Schokker.JPG
Wynmotor Sibrandahûs Sibrandahûs ûnbekend 12 2.50 m ûnbekend Sijbrandahuis Windmotor 4212.JPG
Wynmotor Sint Nyk Sint Nyk ûnbekend 18 4.50 m Record Windmotor Sint-Nicolaasga 16.JPG
Wynmotor Skarsterbrêge 1 Skarsterbrêge ûnbekend ûnbekend 5.00 m ûnbekend Teroele
Wynmotor Skarsterbrêge 2 Skarsterbrêge ûnbekend 18 4.50 m Mous Windmotor Scharsterbrug 03.JPG
Wynmotor Spangea Spangea ûnbekend ûnbekend 4.50 m ûnbekend Spanga Windmotor.JPG
Wynmotor Strobos Strobos 1923 30 10.00 m Herkules ja 4388 Stroobos.JPG
De Sulveren Roas Easterlittens ± 1920 18 ûnbekend ûnbekend 3366 Oosterlittens.JPG
Wynmotor Terherne 1 Terherne ûnbekend 18 4.50 m ûnbekend 3995 Terherne.JPG
Wynmotor Terherne 2 Terherne ûnbekend 8 ûnbekend ûnbekend 4010 Terherne.JPG
Wynmotor De Tynje De Tynje ûnbekend 8 2.50 m ûnbekend Tijnje Windmotor 2007.JPG
Wynmotor Turns Turns 1922 30 11.00 m Herkules ja 0004 Tirns.JPG
Wynmotor Twellingea 1-súd Twellingea 1929 21 6.00 m Herkules ja Windmotor Uitwellingerga zuid 14.JPG
Wynmotor Twellingea 2-noard Twellingea 1920 12 5.50 m Herkules ja Windmotor Uitwellingerga noord 01.JPG
Wynmotor Winsum Winsum 1925 18
Wynmotor Weidum 1 Weidum 1920 30 12.00 m Record-8 ja Windmotor Weidum 27.JPG
Wynmotor Weidum 2 Weidum ûnbekend 6 ûnbekend ûnbekend 5379 Weidum.JPG
Wynmotor Wurdum Wurdum ûnbekend 18 4.50 m ûnbekend Windmotorwirdum.jpg
Wynmotor Ysbrechtum Ysbrechtum ûnbekend 12 ûnbekend ûnbekend ja Windmotor Ysbrechtum 15.JPG

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]