Eeltsje Hiddes Halbertsma

Ut Wikipedy
Gean nei: navigaasje, sykje
Eeltsje Hiddes Halbertsma
Earebyld foar dr. Eeltsje Halbertsma, yn Grou.

Eeltsje Halbertsma (8 oktober 1797, Grou - 22 maart 1858, Grou), jongste fan de Bruorren Halbertsma, wie in Frysk skriuwer en dokter.

Halbertsma studearre medisinen yn Leien en Heidelberch. Yn 1818 waard er dokter yn Poarmerein, mar al yn 1820 waard er dokter yn Grou, wat er oant 1853 bleau. Fanwegen de goede oplieding dy't er hân hie, mar ek fanwegen syn meilibjen yn de pasjinten, hie dokter pasjinten net allinnch út Grou, mar ek fan de buordoarpen.

Behalve dokter wie Halbertsma ek aktyf as skriuwer en letterkundige. Hy sammele ferhalen út de Fryske mytology, dy't troch syn broer Joast publisearre waarden. Yn 1822 publisearren de bruorren Lapekoer fan Gabe-Scroar, in samling fan ferhalen en lietsjes, dy't sy sels optochten of bewurken yn it Frysk. Ta syn fynsten út de Lapekoer heart ûnder oaren De Alde Friezen, it Fryske folksliet. Nei syn dea waard ek los wurk fan him en syn broers opnaam yn in nije Lapekoer, dy't úteinlik útbrocht waard ûnder de titel Rimen en Teltsjes. Dy útjefte fan al harren wurk is ek no noch populêr.

Halbertsma waard yn 1827 lid fan it Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, mar betanke yn 1834 om't er it mar healwize lju fûn. Letter waard er lid fan it Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse.

It Selskip liet 1875 in fan byldhouwer Willem Molkenboer makke gevelstien mei portret fan Halbertsma sette (oan it Halbertsmaplein yn Grou), dy't fjouwer jier lette folge waard troch ien fan syn broer Joost. Yn 1903 joech it Selskip opdracht foar in stânbyld ta neitins fan Halbertsma; it byld krige plak oan dat de Grouster Parkstrjitte.