Springe nei ynhâld

Húshâlding

Ut Wikipedy
Dizze side giet oer de húshâlding as ekonomyske en statistyske ienheid. Foar oare betsjuttings, sjoch: húshâlding (betsjuttingsside).

In húshâlding is in groepke byinoar hearrende minsken dy't mei-inoar yn ien wente gearlibje en dêr mielen en akkomodaasjes as wenkeamer, koken, puoskoken, dûs en húske diele. Húshâldings foarmje de basisienheid foar ûndersyk op maatskiplik, mikro-ekonomysk en statistysk mêd, en binne wichtich foar saken as ekonomy, bestjoer, útkearings en erfrjocht. Neffens it CBS telde de trochsneed húshâlding yn Nederlân yn 2011 2,20 persoanen. De termen húshâlding en gesin wurde faak trochinoar brûkt, mar húshâlding is eins in breder begryp.

De oantsjutting 'gesin' is beheind ta in troud pear of gearwenjend pear mei minderjierrige bern (in gesin of gearstald gesin) of in allinichsteande âlder mei minderjierrige bern (in brutsen gesin). In húshâlding kin lykwols ek bestean út oare famyljegearstallings, lykas in âlder mei in folwoeksen bern. Boppedat kin it by in húshâlding ek gean om in troud of gearwenjend pear sûnder bern, of in pear of in stikmannich net oaninoar besibbe lju dy't ek gjin leafdes- of seksuële relaasje mei-inoar ûnderhâlde en al of net befreone binne (hûsgenoaten). Sels in allinnichsteande fiert in eigen húshâlding. Yn earder tiden waard yn foarname fermiddens ek it ynwenjende tsjinstfolk ta de húshâlding rekkene.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: Other sources en References, op dizze side.

Besibskip
earstegraads besibskip
âlden (heit • mem) | bern (soan • dochter) | sibling (broer • suster)
twaddegraads besibskip
pake en beppe (pake • beppe) | pake- en beppesizzer | omke | muoike | omke- en muoikesizzer | healsibling (healbroer • healsuster)
treddegraads besibskip
oerpake en -beppe (oerpake • oerbeppe) | oerpake- en -beppesizzer | âldomke | âldmuoike | âldomke- en -muoikesizzer | neef | nicht | healomke | healmuoike
fjirdegraads besibskip
betoerpake en -beppe (betoerpake • betoerbeppe) | betoerpake- en -beppesizzer | oerâldomke | oerâldmuoike | oerâldomke- en -muoikesizzer | efterneef | efternicht
skoanfamylje (gjin biologyske besibskip)
oarehelte (man • frou) | skoanâlden (skoanheit • skoanmem) | sweager | skoansuster | skoanbern (skoansoan • skoandochter) | oantroude omke | oantroude muoike
styffamylje (gjin biologyske besibskip)
styfâlder (styfheit • styfmem) | styfbern (styfsoan • styfdochter) | styfsibling (styfbroer • styfsuster) | styfpake | styfbeppe | styfpakesizzer | styfbeppesizzer | styfomke | styfmuoike | styfomkesizzer | styfmuoikesizzer
oar
adopsje | allinnichsteande âlder | bloedsibskip | famylje | foarâlden | foarbern (foarsoan • foardochter) | generaasje | gesin | húshâlding | ienlingsbern | neiteam | oansibskip | oerwûn bern | ôfstamming | pleechgesin | probandus | list fan beneamings foar generaasjes