Springe nei ynhâld

Probandus

Ut Wikipedy

In probandus (manlik), probanda (froulik) of proband (geslachtsneutraal) is by geneälogysk ûndersyk de persoan dy't as útgongspunt brûkt wurdt by it opbouwen fan in stambeam. Dit is in term dy't oarspronklik út it Latyn komt. By in genealogy of parinteel (in stambeam fan neiteam) is de probandus de stamheit. By in kertiersteat of Ahnentafel (in stambeam fan foarâlden) is de probandus de neikommeling by wa't men wei weromwurket yn 'e tiid. By sa'n kertiersteat wurdt de probandus ek wol de kertierdrager of kertierdraachster neamd. De term 'probandus' wurdt fierders ek wol brûkt by ûndersyk op it mêd fan 'e medyske genetika en oare medyske wurkterreinen, om 'e persoan of it proefdier oan te tsjutten dêr't ûndersyk nei dien wurdt.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: References, op dizze side.

Besibskip
earstegraads besibskip
âlden (heit • mem) | bern (soan • dochter) | sibling (broer • suster)
twaddegraads besibskip
pake en beppe (pake • beppe) | pake- en beppesizzer | omke | muoike | omke- en muoikesizzer | healsibling (healbroer • healsuster)
treddegraads besibskip
oerpake en -beppe (oerpake • oerbeppe) | oerpake- en -beppesizzer | âldomke | âldmuoike | âldomke- en -muoikesizzer | neef | nicht | healomke | healmuoike
fjirdegraads besibskip
betoerpake en -beppe (betoerpake • betoerbeppe) | betoerpake- en -beppesizzer | oerâldomke | oerâldmuoike | oerâldomke- en -muoikesizzer | efterneef | efternicht
skoanfamylje (gjin biologyske besibskip)
oarehelte (man • frou) | skoanâlden (skoanheit • skoanmem) | sweager | skoansuster | skoanbern (skoansoan • skoandochter) | oantroude omke | oantroude muoike
styffamylje (gjin biologyske besibskip)
styfâlder (styfheit • styfmem) | styfbern (styfsoan • styfdochter) | styfsibling (styfbroer • styfsuster) | styfpake | styfbeppe | styfpakesizzer | styfbeppesizzer | styfomke | styfmuoike | styfomkesizzer | styfmuoikesizzer
oar
adopsje | allinnichsteande âlder | bloedsibskip | famylje | foarâlden | foarbern (foarsoan • foardochter) | generaasje | gesin | húshâlding | ienlingsbern | neiteam | oansibskip | oerwûn bern | ôfstamming | pleechgesin | probandus | list fan beneamings foar generaasjes