Springe nei ynhâld

List fan beneamings foar generaasjes

Ut Wikipedy

It ûndersteande is in list fan beneamings foar generaasjes yn in kertiersteat of Ahnentafel (in stambeam fan foarâlden). Dizze list is gearstald op basis fan 'e oantsjuttings dy't brûkt wurde troch de Nederlânske Geneälogyske Feriening (NGV). Oant en mei generaasje 5 hâldt dizze list him oan 'e algemien jildende foarmen; dêrnei begjint in systeem dat betocht is troch stambeamspesjalisten fan 'e NGV. It is dêrom net de iennichste list dy't oangeande dit ûnderwerp yn gebrûk is. In algemien jildich synonym foar betoerpake en -beppe is "oeroerpake en -beppe". Dêrnei kin men ek by eltse generaasje in "oer-" oan 'e beneaming tafoegje.

generaasje namme manlike foarm froulike foarm
1 proband probandus probanda
2 âlden heit mem
3 pake en beppe pake beppe
4 oerpake en -beppe oerpake oerbeppe
5 betoerpake en -beppe betoerpake betoerbeppe
6 âldâlden âldheit âldmem
7 âldpake en -beppe âldpake âldbeppe
8 âldoerpake en -beppe âldoerpake âldoerbeppe
9 âldbetoerpake en -beppe âldbetoerpake âldbetoerbeppe
10 stamâlden stamheit stammem
11 stampake en -beppe stampake stambeppe
12 stamoerpake en -beppe stamoerpake stamoerbeppe
13 stambetoerpake en -beppe stambetoerpake stambetoerbeppe
14 stamâldâlden stamâldheit stamâldmem
15 stamâldpake en -beppe stamâldpake stamâldbeppe
16 stamâldoerpake en -beppe stamâldoerpake stamâldoerbeppe
17 stamâldbetoerpake en -beppe stamâldbetoerpake stamâldbetoerbeppe
18 ealâlden ealheit ealmem
19 ealpake en -beppe ealpake ealbeppe
20 ealoerpake en -beppe ealoerpake ealoerbeppe
21 ealbetoerpake en -beppe ealbetoerpake ealbetoerbeppe
22 ealâldâlden ealâldheit ealâldmem
23 ealâldpake en -beppe ealâldpake ealâldbeppe
24 ealâldoerpake en -beppe ealâldoerpake ealâldoerbeppe
25 ealâldbetoerpake en -beppe ealâldbetoerpake ealâldbetoerbeppe
26 ealstamâlden ealstamheit ealstammem
27 ealstampake en -beppe ealstampake ealstambeppe
28 ealstamoerpake en -beppe ealstamoerpake ealstamoerbeppe
29 ealstambetoerpake en -beppe ealstambetoerpake ealstambetoerbeppe
30 ealstamâldâlden ealstamâldheit ealstamâldmem
31 ealstamâldpake en -beppe ealstamâldpake ealstamâldbeppe
32 ealstamâldoerpake en -beppe ealstamâldoerpake ealstamâldoerbeppe
33 ealstamâldbetoerpake en -beppe ealstamâldbetoerpake ealstamâldbetoerbeppe
34 foarâlden foarheit foarmem
35 foarpake en -beppe foarpake foarbeppe
36 foaroerpake en -beppe foaroerpake foaroerbeppe
37 foarbetoerpake en -beppe foarbetoerpake foarbetoerbeppe
38 foarâldâlden foarâldheit foarâldmem
39 foarâldpake en -beppe foarâldpake foarâldbeppe
40 foarâldoerpake en -beppe foarâldoerpake foarâldoerbeppe
41 foarâldbetoerpake en -beppe foarâldbetoerpake foarâldbetoerbeppe
42 foarstamâlden foarstamheit foarstammem
43 foarstampake en -beppe foarstampake foarstambeppe
44 foarstamoerpake en -beppe foarstamoerpake foarstamoerbeppe
45 foarstambetoerpake en -beppe foarstambetoerpake foarstambetoerbeppe
46 foarstamâldâlden foarstamâldheit foarstamâldmem
47 foarstamâldpake en -beppe foarstamâldpake foarstamâldbeppe
48 foarstamâldoerpake en -beppe foarstamâldoerpake foarstamâldoerbeppe
49 foarstamâldbetoerpake en -beppe foarstamâldbetoerpake foarstamâldbetoerbeppe
50 foarealâlden foarealheit foarealmem
51 foarealpake en -beppe foarealpake foarealbeppe
52 foarealoerpake en -beppe foarealoerpake foarealoerbeppe
53 foarealbetoerpake en -beppe foarealbetoerpake foarealbetoerbeppe
54 foarealâldâlden foarealâldheit foarealâldmem
55 foarealâldpake en -beppe foarealâldpake foarealâldbeppe
56 foarealâldoerpake en -beppe foarealâldoerpake foarealâldoerbeppe
57 foarealâldbetoerpake en -beppe foarealâldbetoerpake foarealâldbetoerbeppe
58 foarealstamâlden foarealstamheit foarealstammem
59 foarealstampake en -beppe foarealstampake foarealstambeppe
60 foarealstamoerpake en -beppe foarealstamoerpake foarealstamoerbeppe
61 foarealstambetoerpake en -beppe foarealstambetoerpake foarealstambetoerbeppe
62 foarealstamâldâlden foarealstamâldheit foarealstamâldmem
63 foarealstamâldpake en -beppe foarealstamâldpake foarealstamâldbeppe
64 foarealstamâldoerpake en -beppe foarealstamâldoerpake foarealstamâldoerbeppe
65 foarealstamâldbetoerpake en -beppe foarealstamâldbetoerpake foarealstamâldbetoerbeppe

Dêrnei:

  • generaasje 66 o/m 129: generaasje 2 o/m 65 werhelje, mar dan mei it foarheaksel "aarts-" derfoar
  • generaasje 130 o/m 257: generaasje 2 o/m 257 werhelje, mar dan mei foarheaksel "opper-" derfoar
  • generaasje 258 o/m 513: generaasje 2o/m 257 werhelje, mar dan mei foarheaksel "heech-" derfoar

Generaasje 513 bestiet dan neffens dit skema út 'e heechopperaartsfoarealstamâldbetoerpake en -beppe.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: Bronnen, noten en/of referenties, op dizze side.

Besibskip
earstegraads besibskip
âlden (heit • mem) | bern (soan • dochter) | sibling (broer • suster)
twaddegraads besibskip
pake en beppe (pake • beppe) | pake- en beppesizzer | omke | muoike | omke- en muoikesizzer | healsibling (healbroer • healsuster)
treddegraads besibskip
oerpake en -beppe (oerpake • oerbeppe) | oerpake- en -beppesizzer | âldomke | âldmuoike | âldomke- en -muoikesizzer | neef | nicht | healomke | healmuoike
fjirdegraads besibskip
betoerpake en -beppe (betoerpake • betoerbeppe) | betoerpake- en -beppesizzer | oerâldomke | oerâldmuoike | oerâldomke- en -muoikesizzer | efterneef | efternicht
skoanfamylje (gjin biologyske besibskip)
oarehelte (man • frou) | skoanâlden (skoanheit • skoanmem) | sweager | skoansuster | skoanbern (skoansoan • skoandochter) | oantroude omke | oantroude muoike
styffamylje (gjin biologyske besibskip)
styfâlder (styfheit • styfmem) | styfbern (styfsoan • styfdochter) | styfsibling (styfbroer • styfsuster) | styfpake | styfbeppe | styfpakesizzer | styfbeppesizzer | styfomke | styfmuoike | styfomkesizzer | styfmuoikesizzer
oar
adopsje | allinnichsteande âlder | bloedsibskip | famylje | foarâlden | foarbern (foarsoan • foardochter) | generaasje | gesin | húshâlding | ienlingsbern | neiteam | oansibskip | oerwûn bern | ôfstamming | pleechgesin | probandus | list fan beneamings foar generaasjes