Statistyk

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search

Statistyk is in foarm fan tapaste wiskunde wêrby't data oangeande in beskaat ûnderwerp sammele en ynterpretearre wurde. De útkomsten kinne brûkt wurde foar bygelyks wittenskiplike, ekonomyske en politike doelen. Kânsberekkening makket diel út fan fan de statistyk.

It wurd statistyk komt fan de modernlatynske sin statisticum collegium (les oer steatssaken).