Beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân

Ut Wikipedy
Sleat

Beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân binne ûnder te ferdielen yn de Fryske alve stêden, dy't allegear beskerme stedsgesicht binne, en de oare plakken dy 't beskerme doarpsgesicht binne.

Yn 1991 wienen der respektyflik 11 en 43 beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân. Sûnt dy tiid binne der noch in tal by komd.

Beskerme stedsgesicht[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Ljouwert, Snits, Drylts , Sleat, Starum, Hylpen, Warkum , Boalsert, Harns, Frjentsjer en Dokkum.

Beskerme doarpsgesicht[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Achlum, Balk, Ballum, Burdaard, Koarnwert, Dronryp, Ie (Dongeradiel), Ferwert, Goaiïngea, Gordyk, Grou, Hallum, Heech, Hegebeintum, Holwert, Húns, Hollum, Jannum, Jelsum, Kollum, Langwar, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Mitselwier, Nes (It Amelân), Koarnwertersân, Kimswert, Makkum, Moddergat, Nijlân, Aldeberkeap, Aldeboarn, Easterein, East-Flylân, Aldebiltsyl, Piaam, Penjum, Poppenwier, Rien, Skraard, Skettens, Skiermûntseach (plak), Warstiens, Weidum, Wergea en Wâldsein.

Behalven doarpskearnen kinne ek gebieten as beskerme doarpsgesicht beskôge wurde:

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Literatuer[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

  • Wijnsma, A.J. Beschermde dorpsgezichten in Friesland (1991), Ljouwert, Stifting Monumint fan de Moanne, ISBN 90-73845-05-X