Strjitten yn Drachten

From Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Better Wenjen

De Strjitten yn Drachten:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A[edit | edit source]

 • Ald Ambacht -
 • Alde Nearing -
 • Alde Slingewei -
 • Aldewei -
 • Alferhof -
 • Ame - wetter yn Fryslân
 • Ametist -
 • Ampêreleane -
 • It Anker -
 • Appelhof -
 • Anske Aptekerstrjitte - Anske Apteker, wiere namme A.E. van der Meulen (1851-1931)

B[edit | edit source]

 • Baalder - Baalder
 • Baansend -
 • Bakboard -
 • De Bank -
 • De Barte - in barte as brechje oer it wetter
 • Berchleane -
 • Biislân -
 • Bikkelstiennen -
 • Bjirkeleane - Bjirk, beammesoart.
 • Blaauboerperk - Adrianus Blaauboer (1906-1961), boargemaster fan 1 juny 1961 - 29 oktober 1961.
 • Blauferversregel -
 • It Blaugers - nei it yn healannen groeiende Blaugers
 • Blomkamp - nei Kleaster Blomkamp
 • Jan Gelinde van Blomstrjitte - J G van Blom, hat û.o. in skiednis fan Drachten skreaun.
 • Boargemaster Wuite - Jan Wuite, boargemaster fan Smellingerlân, 1930 - ?
 • Boarn - nei it wetter De Boarn
 • De Boech -
 • Cees R de Boerstrjitte - Cees Rienks de Boer wie gemeente-arsjitekt fan Smellingerlân
 • Bohrleane - Niels Bohr
 • Bokweetkamp - nei de plant bokweet
 • De Bolder -
 • De Bolten -
 • Bouburch -
 • Bouriciusleane -
 • Bou-ikker -
 • De Brekken - wetternamme De Brekken
 • Brombeibosk -
 • Brouwerssingel -
 • Bruins Slotstrjitte - Albertus Bruins Slot, boargemaster fan Smellingerlân, 1901 - ?
 • Bûgel - in Bûgel as turfgraversark
 • Bûtenstfallaat - Bûtenstfallaat
 • Hopperus Bumaperk - boargemaster Barend Hopperus Buma (1896-1958) fan 1941- 15 desimber 1955. Sjoch ek: Buma (laach).
 • Burefen -
 • Burmanialeane -
 • Bûtewacht -

C[edit | edit source]

D[edit | edit source]

E[edit | edit source]

 • Earrebarrestrjitte - nei de fûgel Earrebarre
 • Easterstrjitte -
 • Edisonleane - Thomas Edison as útfiner
 • Einekroas -
 • Eibertsbek -
 • Eize Bosstrjitte - Eize Bos (1864-1952), sigarefabrikant en riedslid Smellingerlân
 • Elzewâl -
 • De Emma -
 • Eringastrjitte -
 • Eartelân -
 • Essewei - Esk, beammesoart.
 • De Excelsior -

F[edit | edit source]

 • Fabriciusleane - Bernardus Albertus Fabricius, 18e-iuwsk kronikeur, better bekend as 'Bearn Lap'
 • Fabryksleane -
 • Fahrenheitleane - Gabriël Fahrenheit, natuerkundige.
 • Falkstrjitte - Falk
 • Fallaatsterein - Fallaat, oare namme foar skutslûs.
 • Feanlân'-
 • Feanskieding -
 • Fennereed -
 • Fivel -
 • De Fjirtjin Roeden -
 • Flaaksikkers - Flaaks
 • It Fliet'-
 • Foergong -
 • Foarhûs -
 • Flevo -
 • Fluezen - wetternamme De Fluezen
 • Folgeraleane -
 • Folgeren - buorskip De Folgeren
 • Foanejacht - wetternamme Foanejacht
 • Foswert - Kleaster Foswert
 • Fruithof -
 • De Fûgelgreide -
 • De Fok -
 • De Foreest -
 • De Foute -
 • De Frisia -
 • De Friso -
 • Fuormanspaad -
 • Fûgelsang -

G[edit | edit source]

 • De Gaffel -
 • De Gagelpol -
 • Galvanileane -
 • Gauke Boelensstrjitte - Gauke Boelens (1886-1942), koperslager en wethâlder fan Smellingerlân
 • Geastlân -
 • De Geau -
 • Gerben Sondermanstrjitte - Gerben Sonderman
 • Gernaard -
 • Gielgoarsstrjitte - fûgel Gielgoars
 • De Gyk -
 • Gjalt de Jongstrjitte - Gjalt de Jong
 • It Gongboard -
 • Goudsmidsstrjitte -
 • Graanlân -
 • De Graft -
 • De Greide - Greide as gerslân
 • Greidlân -
 • Graverij -
 • Greuns - wetternamme Greuns
 • De Griene Seam -
 • Grytmansrjocht -
 • Grutsân -

H[edit | edit source]

 • Van Haersmaplein - Van Haersma
 • Van Haersmasingel -
 • De Hage -
 • Hagewyk -
 • Hânwurkersside -
 • Hbs Strjitte -
 • De Hege Beammen -
 • Heide-anjer -
 • It Hiem -
 • Helling -
 • It Helmhout -
 • Hillemaleane -
 • Hof van Edenleane -
 • Heechlânswyk -
 • Heechsân -
 • Healân -
 • Heawei -
 • Heasouder -
 • De Himmen - in him as polder
 • Hynderpaad -
 • Hjouwerstik -
 • Hoannebalken -
 • Hoarnleger -
 • 't Hout -
 • Houtdraaiersstrjitte -
 • Houtleane -
 • Houtseachmole - Houtseachmole
 • J.M. Houwenstrjitte - Jacob Menno Houwen
 • Hulstbosk - Hulst, beammesoart.
 • Hunze - wetternamme de Hunze
 • Hurddraversdyk -

I[edit | edit source]

 • Ids Wiersmahof - keunstskilder Ids Wiersma
 • Ietje Kooistrastrjitte - neamd nei Ietje Kooistra, pedagoge en direktrise fan de Rykskweekskoalle foar Underwizeressen
 • Ierdappellân -
 • De Ie -
 • Iems - weternamme Iems
 • Ikesingel -
 • Ikkerlân -
 • Ingwert -

J[edit | edit source]

 • Jade -
 • Jansoniusplein -
 • Jansoniusstrjitte - Jan Jansonius, SDAP riedslid, lettere boargemaster fan Ljouwerteradiel
 • Janssenleane -
 • De Jerden -

K[edit | edit source]

 • De Kamp -
 • De Kamperfoelje - de plant Kamperfoelje
 • Karneool -
 • Keatsfjild -
 • Kalkbrandershoek -
 • Kalmoes - wetterplant Kalmuswoartel
 • Karturf -
 • Kievietsrjitte - Nederlânske namme foar Ljip
 • Kyriat Onoplein - Kiryat Ono is in stêd yn Israel, susterstêd fan Drachten.
 • Klaarkamp - nei Kleaster Klaarkamp
 • Klavergreide -
 • Kletsterleane - nei de Kletsterfeart
 • Klokhûsleane - Klokhús
 • Von Knobelsdorffplein - boargemaster, baron Van Knobelsdorff
 • Koarte Baan -
 • Kompanjonsplein -
 • Koperslaggersstrjitte -
 • Korenmole - nôtmole
 • Kraaiheide -
 • Kúnder - nei de Kúnder, oare namme foar de Tsjonger.
 • Kuiperssingel -
 • J.F. Kennedyleane - Amerikaanske presidint John F. Kennedy
 • De Kyl -
 • De Kletten -
 • De Klim -
 • De Knobben -
 • De Kolken -
 • De Kromte -
 • Kwelderlân - Kwelder

L[edit | edit source]

 • De Lange West - eardere reed westlik it fjild yn.
 • Leechlân - Leechlân
 • 't Leger -
 • 't Lot -
 • Langewyk'-
 • Lauta -
 • Lavindelheide -
 • Lavermanstrjitte -
 • Ljurkstrjitte - fûgeltsje de Ljurk
 • Leidyk -
 • Leppa - Leppa
 • Lidlum - Lidlum
 • Lysterbeiwâl - Lysterbei, lytse beam of strûk.
 • Lysterstrjitte - de Lyster as fûgel
 • Lytse Beurs -
 • Lytssân -
 • Linde - Linde
 • Lisdodde - wetterplant; frysk: Tuorrebout, bollepyst.
 • Loaierspaad -
 • Loswâl -
 • Ludingakerk - kleaster Lúntsjerk
 • De Leien - De Leien as wetternamme
 • De Lier -
 • De Lijkant -
 • De Lits - De Lits as wetternamme

M[edit | edit source]

 • De Mar -
 • Marconilean -
 • Mariengaard - kleaster Mariengaard
 • Merk -
 • Marne - wetternamme De Marne
 • Martena -
 • Martinus de Boerstrjitte - Martinus de Boer
 • Merkelstrjitte - wetterfûgel Merkel
 • Molkenkelder - Molkkelder as diel fan in âlde boerepleats
 • Michaelsberch -
 • Middelwyk -
 • Mûzel - diel fan wetter De Boarn Moezel
 • Moolnersbreed -
 • Mole-ein -
 • Moarre - Moarre
 • Museumplein - nei Museum Smellingerlân
 • Dr Martin Luther Kingsingel - Martin Luther King as Amerikaanske dûmny tsjin rassediskriminaasje
 • De Mient -
 • De Mierpeal -

N[edit | edit source]

 • Nachtegealstrjitte -
 • Nipkowleane -
 • Nytap - oan de noardkant fan Drachten. Op de kaart fan Eekhoff (1848) liket de namme nei in buorskip te ferwizen dat op it krúspunt mei de wei nei Rottefalle stien hat. Mooglik giet de namme werom op de (by)namme fan in herberch of kroech.
 • Noarderbuert -
 • Noarderdwersfeart - no tichtsmiten feart dy't dwers op de Drachtster Feart stie.
 • Noarderein - Noarderein, sûnt 2010 in buorskip benoarden de Noarderdwersfeart.
 • Noarderhof -
 • Noardkaai -
 • De Niverheid -
 • De Nova Cura -
 • It Noard -

O[edit | edit source]

 • Oaljemolestrjitte -
 • Oerterperein - doarp Oerterp
 • Oerterpfallaat - Slûs eastlik yn de Drachtster Feart. Sjoch: Oerterper Fallaat
 • Omloop -
 • Oprydleane -
 • Oerstesingel -
 • De Opgong -
 • De Oppers -
 • De Orion -

P[edit | edit source]

 • Paradyske -
 • Passchier -
 • P.K. Pelstrjitte - dokter P. K. Pel
 • Pollemanhaven -
 • Bollemanwei - Passchier Hendriks Bolleman, spile grutte rol yn de feanterij eastlik fan Drachten.
 • Pier Panderstrjitte - keunstskilder Pier Pander
 • Ploechgong -
 • Polderlân -
 • Postleane -
 • Pyryt -
 • De Parken -
 • De Petten - De Petten
 • De Posten -

R[edit | edit source]

Fokke Sytzes Reiding
 • Raai -
 • 't Rak -
 • Rattelwacht -
 • Reidingwei - Fokke Sytses Reiding (1806-1887); boargemaster fan Smellingerlân (1868-1886), lid Provinsjale Steaten (1850-1868)
 • Reidpôle -
 • Ringwei -
 • Rispinge -
 • Robinekamp -
 • Reiddompstrjitte -
 • Roggepaad - nôtsoarte Rogge
 • S.H. de Rooshof - S H de Roos
 • Frou De Roowei - T. de Roo-Koopmans, yn 1953 de earste frou yn de gemeenteried
 • De Ried -
 • Riedhûsplein -
 • De Rien - wetternamme De Rien
 • De Ring -
 • De Rival -
 • De Roazetún -
 • De Roef -
 • Ropta - Ropta, haadlingelaach út Mitselwier.

S[edit | edit source]

 • Saailân -
 • Saffier -
 • De Sâning -
 • Schwartzenberghleane -
 • Kurt Schwittersstrjitte - Kurt Schwitters
 • Setfjild -
 • Sydwende -
 • Sinnedau -
 • Sint Jansberch -
 • Sjoerd Veltmanstrjitte - Sjoerd Veltman (1877-1952), autobusûndernimmer, stichter en predikant fan de Baptistegemeente yn Drachten
 • De Skeaven -
 • De Singel -
 • De Sipen -
 • It Skar -
 • Skieppedaam -
 • Slinge -
 • Slingewei - Midsiuwske wei tusken Drachten en Smelle Ie en tusken Smelle Ie en de Súder-Hegewei
 • Smaragd -
 • Smidshuzen -
 • Skoalstrjitte -
 • Skrynwurkerswei -
 • Skûtmakkerswâl -
 • Skuttersfjild -
 • Skuorre -
 • De Slach -
 • It Soal -
 • Sparrehoek -
 • Spitaal - âlde namme foar hospitaal
 • Splitting -
 • Spûnturf -
 • Sportleane -
 • Stâl -
 • Stania -
 • 't Stap -
 • Stasjonswei - nei it eardere tram- letter busstasjon.
 • Stientsjerke -
 • Stjelpswyk -
 • Stjoerboard -
 • De Stjûne -
 • De Stûken -
 • De Stôk -
 • Suderbuert -
 • Suderdwersfeart -
 • Suderein -
 • Suderhegewei -
 • 't Suderhiem -
 • Súdkaai -
 • Swimmer - wetter yn Fryslân
 • It Súd -
 • Suderheide -
 • Suderskarren -
 • De Swaai -
 • De Swadden -
 • De Swellesturt'
 • 't Swin -

T[edit | edit source]

 • Tarwelân -
 • Terlune -
 • Terskflier -
 • Theo van Doesburgstrjitte - keunstskilder Theo van Doesburg
 • Thijs Rinsemastrjitte - Thijs Rinsema, skuonmakker en keunstner
 • De Tijen - nei it buorskip De Tijen oan de Aldewei.
 • De Tille - in Tille as hege houten brêge.
 • Tine Talmanstrjitte - Tine Talman, spile û.o. rol yn de oprjochting fan it Griene Krús yn Drachten.
 • De Tynje -
 • Tipelkamp -
 • Tjaarda - Frysk aadlik laach.
 • De Tsjonger - wetternamme De Tsjonger
 • Topaas -
 • Toerstrjitte - nei de toer fan de Herfoarme Tsjerke.
 • Tramleane -
 • Treslingstrjittte- Tjalling Petrus Tresling (1844-1906), boargemaster fan 1886 oant 1901.
 • Tsjalling Wagenaarstrjitte - Tsjalling Wagenaar
 • Tsjerkestrjitte -
 • Turfloane - Turf
 • Tuskendiepen -
 • De Tunen -
 • De Twee Gebroeders -

U[edit | edit source]

 • Uleflecht -
 • Unia - Frysk aadlik laach.
 • Utgong -
 • Uthôf -

V[edit | edit source]

 • Verdeniusstrjitte -
 • De Vore -

W[edit | edit source]

 • Walta -
 • De Warande -
 • De Warren -
 • Weinmakkerswei -
 • De Weme -
 • Wetterbiis -
 • Wetterlân -
 • Wetterleelje - wetterplant Wetterleelje
 • Wettermole - molesoarte Wettermole
 • De Wetterwille -
 • Westersingel -
 • Westerstrjitte'-
 • Westerwurd -
 • Weversbuorren -
 • Wielewarlen -
 • De Wiel - nei de wetternamme Wiel
 • De Wier -
 • Wyldsang -
 • Wylpsterein -
 • Wimerts - wetternamme Wimerts
 • Wispel - wetternamme De Wispel
 • De Wjittering -
 • De Wynikker -
 • De Wylgepol -
 • Wolkjimmersstreek -

Ferskaat[edit | edit source]

Almeare hat in Drachtenstraat.

Literatuer[edit | edit source]

 • Oostra, Jolt, Drachtster namen, toponymie van Drachten, 1997. Wiidweidige ferklearing fan nammen yn Drachten.