Springe nei ynhâld

Steatsline A

Ut Wikipedy
Steatsline A
Arnhim - Ljouwert
Steatsline A op de kaart
Oanlein trochSteat fan de Nederlannen
Iepene
Arnhim - Sutfen: 2 febrewaris 1865
Sutfen - Dimter: 5 augustus 1865
Dimter - Swol: 1 oktober 1866
Swol - Meppel: 1 oktober 1867
Meppel - It Hearrenfean: 15 jannewaris 1868
It Hearrenfean - Ljouwert: 1 septimber 1868
hjoeddeistige statusYn gebrûk
Elektrifisearre
Arnhim - Sutfen: 5 jannewaris 1953
Sutfen - Swol: 17 maaie 1953
Swol - Ljouwert: 18 maaie 1952
Tal spoaren
Arnhim - Dimter: 2
Dimter- Olst: 1
Olst - Ljouwert: 2
Baanfakfaasje
Arnhim - Sutfen: 130 km/o
Sutfen - Dimter: 140 km/o
Dimter - Swol: 130 km/o
Swol - Meppel: 140 km/o
Meppel - Stienwyk: 130 km/o
Stienwyk - Ljouwert: 140 km/o
omgrinzingsprofylNL-2[1]
Beladingsklasse
D4 (100 km/o) op Arnhim - Meppel
D4 (080 km/o) op Meppel - Ljouwert[1]
Trajekt
v-STR spoar fan Amsterdam Sintraal
vSTR spoar fan Nimwegen
dSHI2+ldSHI2glrdSHI2g+rd
uexdSTRdSHI2ld-KRZ2+4odKRZc3o tramwei 1,4 opbr.
uexvLSTR-dKRZc1odKRZ2+4o-dSHI2+rdKBSTa opstelterrein Arnhim Berg
uexdABZg+rdSHI2+ldSHI2glr+ldSHI2glr+rdSHI2g+lrdSHI2r tramwei 3 opbr.
uexdHSTvBHF-LvBHF-Rd 91,4 Arnhim Sintraal
uexdSHI2ldSHI2l+xmrdSHI2g+lrdSHI2r+lvSHI2r-
uexdABZglemvKRZod tramwei 2,3,5 opbr.
uexdLSTRv-SHI2g+rd
uexvLSTR-vBHF- 93,2 Arnhim Felperpoarte
duexvSTRl-emdKRZouexv-STR+r
ddABZgruexv-LSTR
0,0
93,7
spoar nei Elten
uexdABZq+remdKRZouexdSTR+ruexdLSTR tramei van Arnhim opbr.
duexv-LSTRdSTRuexdKBSTeuexdLSTR ENKA
duexv-LSTRvBHF-uexdLSTR 1,2 Arnhim Presikhaaf
duexv-LSTRevHST-uexdLSTR 1,3 Plattenburg
uemvSKRZ-Auuexv-LSTR A12E35
+
uexvSHI4l- + v-STR
uexvSHI4+r- + uexv-LSTR
ev-HSTuexvLSTR 3,2 Café Unie Felper Gasfabryk
ev-HSTuexvSHI2g+l- 3,9 Hotel Naeff
dv-BHFuexdBHF 4,2 Felp
dev-HSTuexdLSTR 7,0 Wordt-Rheden
dv-BHFuexdHST 8,0 Rheden
+
uexSTRc2 + ev-BHF
uexvSTR3- +
9,4 De Steeg
+
uexvSTR+1- + v-STR
uexSTRc4 +
uexdHSTedHST 10,0 Hotel Den Engel
uexdLSTRedHST 10,4 Diepesteeg
uexdLSTRedHST 10,9 Holleweg
uexdLSTRedHST 12,2 Klein Avegoor
uexdHSTedHST 12,6 Ellecom
uexdLSTRedHST 13,0 Villa Hofstetten
duexdABZgr+rvSHI2gl- tramwei nei Isselburg-Anholt opbr.
duexdKHSTevBHF 14,3 Dieren earder Dieren-Doesburg
vSTR-STRl
14,9
0,6
spoar nei Apeldoarn museumline
dWBRÜCKE1 15,3 Apeldoorns Kanaal
deHST 16,2 Spankeren
deHST 18,4 Leuvenheim
dBHF 20,3 Brummen
deHST 21,4 Weg naar Voorst
deHST 23,1 Het Vosje
deHST 24,4 Voorstonden
dABZg+l
26,4
104,5
spoar fan Amsterdam Sintraal
deHST 26,5 Hoven
dhKRZWae 27,1 Isel
uexdABZq+lremdKRZouexv-STR+r tramwei fan Emmerik, tramwei fan Hengelo opbr.
uexdHSTvSHI2gl-uexdSTR Iselkade
uexdKHSTevBHF-DSTuexdSTR 27,5 Sutfen
dveHST-STRuexdHST 29,1 Nieuwstad
dvSTRuexdSTRl tramwei nei Dimter opbr.
vSTR-eABZg+l 28,5 stamline Sutfen opbr.
vSHI2g+l-
dABZgr
29,2
1,7
spoar nei Gelsenkirchen
dhKRZWae 29,6 Twintekanaal
dABZgr
29,8
2,3
Twintekanaal oansl.
spoar nei Glanerbrug
deHST 31,3 Hungerink-Mettray
deBHF 35,3 Gorssel
demKRZ 36,2 tramwei Borculo - Dimter opbr.
deHST 36,2 Epse
dSTR+GRZq 36,7 grins
Gelderlân - Oerisel
dSKRZ-Au 39,8 A1E30
dWBRÜCKE1 39,9 Schipbeek
deHST 40,0 Colmschate
deHST 40,9 Snippeling
dABZg+r
40,9
2,4
Snippeling oansl.
spoar fan Almelo
dWBRÜCKE1 41,0 Overijssels Kanaal Sydkanaal
dABZg2dSTRc3
ddSTR+c1SPL+4
v-STRvSTR-DST 42,9 Dimter GE
v-STRdSHI2g+ldSHI2rxl 43,3 Stamline Dimter opbr.
dvÜSTuexdSTR+l tramwei fan Sutfen opbr.
dvBHFuexdKHSTe 43,5 Dimter
vÜST
vSTR-STRl
44,0
14,3
spoar nei Apeldoarn
deHST 44,3 Boksbergerweg
deHST 45,8 De Platvoet
deABZgr
45,8
2,1
spoar nei Ommen opbr.
deHST 47,6 Rande
deBHF 48,3 Diepenveen West
deHST 50,6 Puinweg
deHST 51,4 Hoenlo
dBHF 53,1 Olst
deHST 55,5 Beltenweg
deHST 56,2 Duurschestraat
deHST 58,1 De Boerhaar
deHST 59,0 Bovendorp
dBHF 59,6 Wijhe
deHST 62,8 Wijnvoorden
deHST 64,0 Herxen
deBHF 65,5 Windesheim
deHST 68,0 Herculo
eABZg+lexdENDEeq 69,0 oansl. Iselsintrale opbr.
deHST 71,4 Ittersum
STRc2v-STR3
vSTR+1-dSTRc4dSTR+l spoar fan Utert-Sintraal
spoar fan Apeldoarn opbr.
vSTR-vKBSTa-STR opstelterrein Swol
vSTR-vÜSTr
vSTR-vSKRZ-Au N337 Iselallee
dSTRev-SHI2grvSTR-STR+ld spoar fan Kampen
dSTRevSTRveBHF-STRd Swol NCS
(letter postperron)
dSTRevSTRvÜSTrd
dSTRexdBSTvÜSTrvSTR- NedTrain/Wärtsilä
dSTRevSBRÜCKEvSBRÜCKEd Schuttebusbrêge
xvSTRvBHF-LdBHF-Rd 73,5 Swol[2]
dSTRevÜSTrxlvÜSTrd
dSTRdKBSTxevÜSTvSTR- Swol GE
dSTRledABZqrdABZgrvÜSTld
dvSTRr-STRdSTR spoar nei Almelo
dedABZgledKRZexdENDEeq 75,8 oansl. elektrisiteitssintrale opbr.
vWBRÜCKE1 76,1 Soestwetering
vBRÜCKE1 76,4 N35
dKRZodSTRr
77,1
4,0
spoar nei Stedskanaal
dWBRÜCKE1 79,7 Oeriselske Fecht
deHST 80,3 Berkum earder Dalfsen
uexdSTR+lemdKRZ tramwei fan Swol opbr.
uexdWBRÜCKEdWBRÜCKE 88,1 Dedemsfeart
uexdBHFedBHF 88,2 Dedemsfeart
uexdSTRrdSTR tramwei nei Coevorden opbr.
deBHF 95,5 Staphorst
dSKRZ-Ao 98,2 A28E232
dWBRÜCKE1 98,9 Verlengde Hoogeveense Vaart
dSTR+GRZq 99,6 grins
Oerisel - Drinte
dSKRZ-Ao 99,6 A32
dWBRÜCKE1 100,2 Reest
+
uexv-SHI4l + v-STR
uexv-SHI4+r +
100,3 oansl. NTM opbr. 1933
ddBHFuexdKHSTauexdHST 100,8 Meppel
demdKRZuexvSTRr-STR 101,1 tramwei nei Balkbrug opbr.
ddWBRÜCKEdWASSERquexdWBRÜCKE 101,1 Hoogeveense Vaart
ddABZgruexv-LSTR
101,4
0,6
spoar nei Grins
ddWBRÜCKEuexv-LSTR 103,4 Wold Aa
ddWBRÜCKEuexv-LSTR 104,3 Drintske Haadfeart
demdKRZuexv-STRr 104,4 tramwei nei Hijkersmilde opbr.
deHST 106,3 Nijeveen
dSTR+GRZq 109,8 grins
Drinte - Oerisel
emdKRZuexdSTR+r 114,3 tramwei fan Makkingea opbr.
dBHFuexdHST 114,5 Stienwyk
+
uexv-SHI2r + vSTR-
114,8 oansl. NTM opbr. 1963
dWBRÜCKE1 115,0 Stienwiker Aa ferlingde
deHST 120,0 Willemsoard
dSTR+GRZq 121,4 grins
Oerisel - Fryslân
deBHF 122,5 Pepergea
dWBRÜCKE1 124,7 Linde
dBHF 127,0 Wolvegea
dWBRÜCKE1 133,3 Tsjonger
exdENDEaqeABZg+r 134,5 oansl. Batavus opbr.
deBHF Aldskoat
deHST 134,6 It Hearrenfean Iisstadion
dWBRÜCKE1 137,7 Feanskieding
uexdKBSTadSTR depot en wurkplak NTM
uexdSTRdBHF 137,9 It Hearrenfean
uexdABZg+rdSTR tramwei fan Drachten fan 1931 ôf
uexdABZg+rdSTR tramwei fan Drachten oant 1931
uexdSTRlemdKRZ 138,7 tramwei nei De Jouwer opbr.
dSKRZ-Au A7E22
deHST 143,7 Stobbegat
dWBRÜCKE1 145,3
dBHF 148,8 Akkrum
dWBRÜCKE1 149,2 De Boarn
evSHI2gl-
dWBRÜCKEexdWBRÜCKE 152,4 Prinses Margrietkanaal
evSHI2g+l-
dBHF 153,7 Grou-Jirnsum
dWBRÜCKE1 154,4 Rjochte Grou
deHST 158,1 Idaerd-Reduzum
deHST 159,9 Wurdum
dSKRZ-Au N31
deHST 161,0 Ljouwert-Werpsterhoeke
ev-SHI2gr
exdSTRdWBRÜCKE 164,7 Van Harinxmakanaal
ev-SHI2g+r
v-SHI2gr
vSTR-eABZg+lexENDEeq Stamline de Swette opbr.
vSTR-ABZg+l
166,0
25,3
spoar fan Harns Haven
spoar fan Starum
dvSTRdENDEa
dSTRvSTR-eABZg+lexmdABZq+l spoar fan Eanjum opbr.
dSTRvÜSTruexdSTR
vÜSTdDSTuexdSTR Wurkplak Stadler Rail
vBHF-LdKBHFe-RuexdHST
166,9
26,3
Ljouwert
evSTR+c2exd-STR3+1uexdSHI2gr tramwei nei Sint-Jabik oant 1927
v-STRedABZg+1exdSTRc4
v-SHI2g+r spoar nei Bad Nijeskâns

Steatsline A is de neffens de Wet op de Oanlis van Steatsspoarwegen fan 18 augustus 1860 troch de Steat fan de Nederlannen oanleine spoarwei tusken Arnhim en Ljouwert. It trajekt is, útsein it part tusken Dimter en Olst, dûbelsporich en is yn 1952 en 1953 elektrifisearre.

Steatsline A is, tegearre mei njoggen oare steatslinen, ûnderdiel fan de earste Steatsoanlis fan spoarwegen yn Nederlân. Yn 1866 wurdt, fiif jier neidat Kening Willem III op 22 oktober 1861 de earste stien fan in pylder fan de spoarbrêge by Sutfen lein hat, it trajekt Arnhim - Swol yn gebrûk naam. Yn 1865 ride der trouwens al treinen oer it stik Arnhim - Dimter. Yn de trije jier dy 't dêrop folgje wurdt de spoarline nei Ljouwert yn fazen yn gebrûk naam.

Datum Traject Tuskenstasjons
2 febrewaris 1865 Arnhim - Sutfen Arnhim Felperpoarte, Arnhim Presikhaaf, Felp, Rheden, Dieren, Brummen
5 augustus 1865 Sutfen - Dimster
1 oktober 1866 Dimter - Swol Olst, Wijhe
1 oktober 1867 Swol - Meppel
15 jannewaris 1868 Meppel - It Hearrenfean Stienwyk, Wolvegea
1 septimber 1868 It Hearrenfean - Ljouwert Akkrum, Grou-Jirnsum

Stasjonsgebouwen

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Lykas by de oare steatslinen del ferskynden ek lâns steatsline A benammen de standertstasjons fan de Steatsspoarwegen.

Swol krijt in stasjonsgebou fan it grutste type, de earste klasse. Yn Sutfen wurdt in stasjon fan it type twadde klasse boud. It stasjonsgebou is it iennige dat boud wurdt fan dit type. Yn ûnder oare Meppel, Stienwyk, It Hearrenfean en Ljouwert wurde stasjonsgebouwen fan it type tredde klasse boud. Stasjonsgebouwen fan it type fjirde klasse wurde boud yn Dedemsvaart en Wolvegea. Yn Felp, De Steeg, Dieren, Brummen, Gorsel, Olst, Wijhe, Staphorst, Akkrum, Grou-Jirnsum en Wurdum wurdt in stasjonsgebou fan it type fiifde klasse boud.

Yn Arnhim wurdt yn earste ynstânsje gebrûk makke fan it besteande stasjon fan de NRS. Yn 1867 nimme de SS en NRS in nij, mienskiplik stasjonsgebou yn gebrûk. Yn Dimter wurdt in laach en lang stasjonsgebou delset, besteande út styl- en regelwurk, opfold mei stien, ôfsmard mei semint. It stasjon foldocht hjirmei oan de strange bepalingen fan de Fêstingswet. Nei it oanpassen fan de wet yn 1874 wurdt it stasjonsgebou fan Dimter yn 1914 ferfongen troch in opfallend asymmetrysk gebou. Ferskate foarsjenningen wurde yn gebouwen op de perrons ûnderbrocht.

Yn 'e rin fan 'e jierren ûntsteane lâns de line in soad stopplakken en halten. In tal stopplakken krijt oan de ein fan de njoggentjinde iuw in echt stasjonsgebou: Diepenveen West (1900), Windesheim (1895), Pepergea (1884), Aldskoat (1890) en Idaerd-Reduzum (1890) krije in gebou dat ôflaat is fan it type Fiskfliet.

Yn Dieren wurdt yn 1902 in nij stasjonsgebou yn gebrûk naam. It stasjon wurdt hjirmei in saneamde eilânstasjon. It âlde gebou bliuwt, ûnder in oare bestimming, oant 1944 yn gebrûk. Yn 'e rin fan 'e tiid wurdt in tal stasjons en haltes by de line del taheakke. Arnhim krijt twa foarstêdhalten lâns de Iselline: Yn 1893 wurdt Arnhim Felperpoarte iepene, yn 1969 folget Arnhim Presikhaaf. De halte Arnhem Felperpoarte krijt yn 1953 in opfallend stasjonsgebouke. It gebou mei wachtkeamer en loket op perronnivo stiet op twa ranke stielen poaten. Yn 1988] krijt de halte in nij, geunstiger lizzend, stasjonsgebou. Ek foar dit gebou is in opfallend ûntwerp brûkt. It âlde stasjonsgebouke bliuwt as gemeentlik monumint bewarre. Rheden wat tichteby leit, krijt yn 1882 in eigen halte. Dizze wurdt yn 1927 alwer sletten. Yn 1952 wurdt op itselde plak stasjon Rheden iepene. It stasjon De Steeg wurdt dêrby sletten. it stasjonsgebou fan Sutfen is yn de twadde wrâldkriich ferlern gien en kriget yn 1952 in nij stasjonsgebou. Ta beslút is yn 1975 It Stasjon It Hearrenfean Iisstadion iepene, dizze wurd wer sletten yn 2015.

Stasjon Type gebou Opmerkingen
Arnhim Sintraal unyk ûntwerp by iepening NRM gebou, 2e gebou, ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich, 3e gebou in ûntwerp fan arsjitekt Schelling ôfbrutsen yn 2007, 4e stasjonsgebou in unyk ûntwerp fan arsjitekt B. van Berkel
Arnhim Felperpoarte unyk ûntwerp 1e stasjonsgebou unyk ûntwerp fan arsjitekt K. van der Gaast, 2e stasjonsgebou unyk ûntwerp fan arsjitekt R.M.J.A. Steenhuis.
Arnhim Presikhaaf NS, abry
Plattenburg Gjin stasjon sletten yn 1905
Café Unie Lyts gebouke stasjon sletten yn 1929
Hotel Naeff Gjin
Felp type SS fiifde klasse gebou ôfbrútsen yn 1983
Wordt-Rheden Gjin stasjon sletten yn 1923
Rheden únyk ûntwerp gebou ôfbrútsen yn 2007, unyk ûntwerp fan arsjitekt K. van der Gaast
De Steeg type SS fiifde klasse gebou ôfbrútsen yn 1961, stasjon sletten yn 1947
Hotel Den Engel Gjin stasjon sletten yn 1907
Diepesteeg Lyts gebouke stasjon sletten yn 1917
Holleweg Gjin
Ellecom Lyts gebouke gebou ôfbrútsen yn 1950, stasjon sletten yn 1917
Villa Hofstetten Lyts gebouke stasjon sletten yn 1917
Dieren type SS fiifde klasse gebou ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich.
Spankeren Gjin stasjon sletten yn 1917
Leuvenheim Gjin stasjon sletten yn 1917
Brummen type SS fiifde klasse gebou ôfbrútsen yn 1960,
Weg naar Voorst Gjin stasjon sletten yn 1917
Het Vosje Gjin stasjon sletten yn 1917
Voorstonden Gjin stasjon sletten yn 1917
Hoven Lyts gebouke stasjon sletten yn 1946
Sutfen type SS Twadde Klasse gebou ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich en ôfbrútsen yn 1952, en ferfongen troch in ûntwerp fan arsjitekt Schelling
Nieuwstad Gjin stasjon sletten yn 1918
Hungerink-Mettray Gjin stasjon sletten yn 1918
Eefde Lyts gebouke stasjon sletten yn 1932
Gorssel type SS fiifde klasse gebou ôfbrútsen yn 1963, stasjon sletten yn 1938
Epse Lyts gebouke gebou ôfbrútsen yn 1960, stasjon sletten yn 1918
Gelderlân/Oerisel
Colmschate Gjin stasjon sletten yn 1918
Snippeling Gjin stasjon sletten yn 1918
Dimter unyk ûntwerp
Boksbergerweg Lyts gebouke stasjon sletten yn 1919
De Platvoet Lyts gebouke stasjon sletten yn 1927
Rande Lyts gebouke stasjon sletten yn 1918
Diepenveen West type Fiskfliet gebou ôfbrútsen yn 1972, stasjon sletten yn 1941
Puinweg Gjin stasjon sletten yn 1918
Hoenloo Lyts gebouke stasjon sletten yn 1918
Olst type SS fiifde klasse gebou ôfbrútsen yn 1975,
Beltenweg Gjin stasjon sletten yn 1918
Duurschestraat Gjin stasjon sletten yn 1918
De Boerhaar Gjin stasjon sletten yn 1918
Bovendorp Lyts gebouke stasjon sletten yn 1918
Wijhe type SS fjirde klasse gebou ôfbrútsen yn 1972,
Wijnvoorden Gjin stasjon sletten yn 1918
Herxen Lyts gebouke stasjon sletten yn 1918
Windesheim type Fiskfliet gebou ôfbrútsen yn 1962, stasjon sletten yn 1941
Herculo Lyts gebouke stasjon sletten yn 1918
Ittersum Lyts gebouke stasjon sletten yn 1918
Swol type SS earste klasse inkelde kearen yngreven ferboud, by iepening NCS gebou
Berkum Gjin stasjon sletten yn 1923
Dedemsfeart type SS fjirde klasse gebou ôfbrútsen yn 1952, stasjon sletten yn 1923
Staphorst type SS fiifde klasse gebou ôfbrútsen yn 1970, stasjon sletten yn 1935
Meppel type Hengelo
Nijefean Gjin stasjon sletten yn 1933
Stienwyk type SS tredde klasse Yn 1973 ôfbrútsen, en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma
Willemsoard Lyts gebouke gebou ôfbrútsen yn 1940, stasjon sletten yn 1935
Oerisel/Fryslân
Pepergea Type Fiskfliet gebou ôfbrútsen yn 1970, stasjon sletten yn 1938
Wolvegea type SS fjirde klasse
Aldskoat Type Fiskfliet stasjon sletten yn 1938
It Hearrenfean Iisstadion NS, abry stasjon sletten yn 2015
It Hearrenfean type SS tredde klasse Yn 1983 ôfbrútsen, en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt J.A. van Belkum
Stobbegat Lyts gebouke gebou ôfbrútsen yn 1940, stasjon sletten yn 1938
Akkrum type SS fiifde klasse fergrutte útfiering Yn 1973 ôfbrútsen, en ferfongen troch in standerttype Douma.
Grou-Jirnsum type SS fiifde klasse fergrutte útfiering Yn 1879 yngreven ferboud, yn 1976 ôfbrútsen en ferfongen troch in standerttype Douma.
Idaerd-Reduzum Type Fiskfliet gjin, gebou ôfbrútsen yn 1959, stasjon sletten yn 1938
Wurdum type SS fiifde klasse gebou ôfbrútsen yn 1983, stasjon sletten yn 1938
Ljouwert type SS tredde klasse Inkelde kearen yngreven ferboud

De spoarline waard lykas de measte spoarlinen út de earste steatsoanlis fan 1863 ôf eksploitearre troch de Maatskippij oant Eksploitaasje fan Steatsspoarwegen. Fanôf 1917 wurd de tsjinst útfierd troch de Nederlandse Spoorwegen.

Boarnen, noaten en referinsjes

[boarne bewurkje]
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. 1,0 1,1 Berjocht:Citeer web
  2. It kearpunt leit net mear op it Stasjon mar eastliker — sûnt de bôgeferlizzing fan 1881 by Ittersum — omdat men kilometrering rjochting noarden fierder ûnferoare litte woe.


Steatslinen

Steatsline A (Arnhim - Ljouwert) | Steatsline B (Harns Haven - Bad Nijeskâns) | Steatsline C (Meppel - Grins) | Steatsline D (Sutfen - Glanerbrug) | Steatsline E (Breda - Maastricht) | Steatsline F (Roosendaal - Flissingen) | Steatsline G (Venlo - Kaldenkirchen) | Steatsline H (Utert Sintraal - Boxtel) | Steatsline I (Breda - Rotterdam DP/Sintraal) | Steatsline K (De Helder - Amsterdam Sintraal)

· · Berjocht bewurkje