Springe nei ynhâld

Steatsline I

Ut Wikipedy
Steatsline I
Breda - Rotterdam
Steatsline I op de kaart
Totale lingte49,4 km
Spoarwiidtenormaalspoar 1435 mm
Oanlein trochSteat fan de Nederlannen
Iepene
Breda - Moerdijk SS: 1 july 1866
Lage Zwaluwe - Doardt: 1 jannewaris 1872
Doardt - Rotterdam Mallegat: 1 novimber 1872
Rotterdam Mallegat - Rotterdam DP: 1 maaie 1877
hjoeddeistige status
Breda - Rotterdam Sintraal: yn gebrûk
Lage Zwaluwe - Moerdijk SS: opbrutsen
Elektrifisearre
Breda - Doardt: 1950
Doardt - Rotterdam: 1934
Tal spoaren
Breda - Doardt: 2
Doardt - Rotterdam: 4
Baanfakfaasje140 km/o
Befeiliging of treinbeynfloedingATB EG
Treintsjinst trochNS
Traject
v-STR spoar fan Eindhoven Sintraal
dv-SHI2gruexdSTR tramwei fan Oosterhout opbr.
exdSTRc2edABZg3dSTRuexdSTR
exSPL+1edSTR+c4dSTRuexvHST- Breda SS ZSM halte
exvABZgr-STRvSTRuexvSTR- stamline Breda opbr.
exdSTRexdBSTvBHFuexvSTR- 0,0 Breda
exvSHI2ledSHI2g+rdSTRuexvHST- Breda SS ZNSM / TBM halte
exdSTRvÜSTuexdSTR
uexdSTR+lexmdKRZemvKRZouexdABZg+rd
uexdKBSTeexdKBSTevSTRuexvSTR- oansl. feiling opbr.
dvWBRÜCKE1uexdWBRÜCKE Mark
dvSTR-eBHFuexdSTR Breda oant 1968
dvÜSTuruexdSTRl tramwei nei Breda Haagpoort opbr.
vSTR-STRl lijn naar Roosendaal
exKBSTaqeABZg+rd oansl. sûkerfabriek opbr.
exENDEaqeABZg+rd oansl. ENKA opbr.
dSTRSTR+l HSL-Súd fan Antwerpen-Luchtbal
dBHFSTR 4,8 Breda-Prinsenbeek
deHSTSTR 6,0 Beek
dWBRÜCKE1WBRÜCKE1 8,6 Mark
dvSHI2gl-dSTR 9,4
ddSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-Aru 9,5 A59
v-SHI2grvSTR 9,7
vSTR-eHSTvSTR 10,8 Langeweg
dSHI2ld-KRZ2+4udKRZc3udSTR
dKRZc1udKRZ2+4u-d-KRZ2+4udSTRc3
dSTRdSEC2dKRZc1udSTR+4 spanningsslûs 1,5 kV/25 kV
dSTRv-SHI2g+rdSEC2 spanningsslûs 1,5 kV/25 kV
dSTRdvSHI2g+l-
v-STRvSTR+l-STRo spoar fan Antwerpen-Sintraal
dSTR+rvÜSTdSTR spoar fan De Bosk
vÜSTrvSTR
dBHF-LvBHF-RdSTR 14,9 Lage Zwaluwe
+
vÜSTl +
exvSTR2- + vSTR
exSTRc3 +
trasee oant 1872
dSTRvÜSTu+ledSTR+c1exSTR+4
dSTRvSHI2g+l-dSTRexSTR
vSTRl-STRodSTRqdKRZoxKRZ spoar nei Moerdijk haven
v-STRv-STRexKBHFe 18,2 Moerdijk SS
dhKRZWahKRZWa Hollânsk Djip
dhKRZW+GRZqhKRZW+GRZq grins Noord-Brabân - Súd-Hollân
dhKRZWehKRZWe
dSTRtSTRa
dSTRtSTRl HSL-Súd nei Skiphol
eHSTd 21,2 Willemsdorp
SKRZ-Aud N3
eHSTd Doardt Copernicusweg gepland
BHFd 26,9 Doardt Súd
vSTR+r-STR spoar fan Elst
vÜST{{{2}}}
vBHF 29,5 Doardt
vÜST{{{2}}}
vSTR-ABZgl lijn nei Doardt seehaven
vWBRÜCKE1 Alde Maas
vBHF 31,5 Zwijndrecht fan 1895 ôf
vSTR-ABZg+l spoar fan Zwijndrecht Groote Lindt
vÜST
vSTR-eBHF 33,2 Zwijndrecht oant 1895
vSKRZ-Au A16E19
vSTR + v-SHI4l
+ v-SHI4+r
32,5
tdSTRqvKRZttdSTR+rvSTR- spoar fan Zevenaar
vSTRtdSTRedSTR
vSTRvÜSTl
dSHI2gld-KRZ2+4odSTR+c3dSTR
dSTRdKRZc1odABZg+4dDST Kijfhoek
vSTRvSHI2g+l- 37,3
vSTRvSTR-STR+l HSL-Súd van Antwerpen-Luchtbal
vWBRÜCKE1vWBRÜCKE1 Waaltsje
emdKRZemdKRZuemvKRZ tramwei Zwijndrecht - Barendrecht opg.
tvSTRatvSTRa Kap fan Barendrecht
tvBHFtvSTR 39,1 Barendrecht
tvSTRetvSTRe
dSKRZ-AludSKRZ-AmudSKRZ-AmudSKRZ-Aru A15
vSTRvSTRSPLa+l spoar fan Maasvlakte fan 2004 ôf
vSTRvSTRvÜSTur
+
vSTR +
vABZglo-STR +
vSTRr- + v-SHI2r
dvSTRveABZgl-STRedKRZ spoar nei Maasvlakte oant 2004
v-STRdSTR+c2d-KRZ3+1ovSHI2gr-STR
v-STRdABZg+1dKRZc2u4od-KRZ3+1udSHI2gr
ddKRZc2uvKRZ3+1udKRZc4udSTR
dSHI2+ldKRZ3+1u-dKRZc24ud-KRZ3+1udSTR3-+c2dSTR3
v-STR + STRc2
vKRZ3+1u +
vABZg+1- + vKRZc4u-
STRc4 +
dABZg+1dKRZc4uvSTR-eABZg+lexKSTReq spoar fan Maasvlakte oant 2004
mvKRZo + v-BHF-L
mvKRZo + vBHF-R-
+
42,2 Rotterdam Lombardijen
tram  2  20 
vÜSTlvÜSTr{{{3}}}
dSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2grdDST 43,8 Rotterdam IJsselmonde
vSTR-HSTvÜSTr 44,0 Rotterdam Stadion alline eveneminten
dSHI2ldSHI2gl+rdSHI2g+rdENDExe{{{5}}}
vSTRexdABZglexdSTRq spoar nei Waalhaven oant 1974
vSTRexdABZglexdSTRq spoar nei Waalhaven oant 1910
mdKRZlumdKRZmuxmdKRZrud tram  23 
exKBSTavSTRexvSHI4l-exvSHI4+r- Skipswerven Smit en Burgerhout
exSTRvSTRuexvSTR+l-exmdKRZd tramwei fan Súd-Beierlân opbr.
exSTRvSTR-eHSTuexvSTR-exvSHI2gl- 45,0 Mallegat
exSTRvSTRuexvSTR-exvSTR-KBSTe bundel Binnenhaven
exSTRvBHFuexvHST-exvSTR- 45,1 Rotterdam Súd
exABZg+levKRZuexmdKRZexdSTRqexdABZgrd
exSPLadSTRedSHI2glexdSHI2ml+ruexdSHI2+rexvSTR-
exvKBSTe-STRtvSTRaexmvSTRexvSTR- bundel Nassauhaven
exv-SHI2rtvSTRexdSTRuexdABZg+lexmdKRZuexdKDSTeq remise RTM
exvSTR-ENDEatvSTRexmvSTRexvSTR- Brouwerij Oranjeboom
exvSTRtvSTRexdHSTuexdSTRexvSTR- 46,4 Fijenoord
exvSTRtvSTRexdSTRuexdSTRlexmdKRZuexdKBHFeq Rotterdam Rosestraat RTM
exSPLeletdKRZetdKRZexhdKRZaexv-STRrd
tvKRZWexdWBRÜCKEed De Hef
Koningshaven
tvSTRexvSTR- Willemsspoartunnel
tvKRZWexdWBRÜCKEd Nije Maas
tvKRZWexdWBRÜCKEad Loftspoar
Wijnhaven
utdSTRqtvBHFexhdBHFutdSTRqd 47,5 Rotterdam Blaak
metro  A   B   C 
mtvKRZxmhdKRZd tram  21   24 
mtvKRZxmhdKRZd tram  7   8 
tvSTReexhdSTRed
dSTRevSHI2g+l-d
mvKRZo tram  4   25 
vÜST{{{2}}}
v-SHI2grvSHI2gl-utdSTR+ld metro  D   E 
evBHF-LevBHF-RutdSTRd 49,3 Rotterdam DP
vBHF-LvBHF-RutdBHFd 49,4 Rotterdam Sintraal
utSTRq + vÜST
utSTRq + vÜSTr
utvSTRr- +
metro  E 
vSTRvSTR spoar nei Amsterdam Sintraal
vSTR HSL-Súd nei Skiphol
vSTR- spoar nei Utert-Sintraal

Steatsline I is de neffens de "Wet op de Oanlis van Steatsspoarwegen" fan 18 augustus 1860 troch de Steat fan de Nederlannen oanleine spoarwei tusken de stêden Breda - Moerdijk - Doardt - Rotterdam.

Skiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De spoarline waard yn fjouwer fazen iepene:

Datum Trajekt Tuskenstasjons
1 july 1866 Breda - Moerdijk SS Breda-Prinsenbeek, Lage Zwaluwe
1 jannewaris 1872 Lage Zwaluwe - Doardt Doardt Súd
1 novimber 1872 Doardt - Rotterdam Mallegat Zwijndrecht, Barendrecht, Rotterdam Lombardijen, Rotterdam Stadion
1 maaie 1877 Rotterdam Mallegat - Rotterdam DP Rotterdam Súd, Rotterdam Blaak

It trajekt Lage Zwaluwe - Moerdijk waard yn 1928 sletten. Oant 1872 waard it ferfier tusken Moerdijk en Rotterdam regele mei fearboaten. Yn 1950 waard de spoarline elektrifisearre. Troch it yn gebrûk nimmen fan de Willemsspoartunnel yn 1994 waard it Loftspoar troch it sintrum fan Rotterdam oerstallich. De spoarfiadukten en de âlde Willemsspoarbrêge oer de Nieuwe Maas binne dêrop ôfbrutsen, allinnich hefbrêge 'De Hef' oer de Koningshaven is as yndustrieel erfgoed behâlden.

Stasjonsgebouwen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Stasjon Type gebou Opmerkingen
Breda leech en lang stasjonsgebou 1e stasjonsgebou yn 1973 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt J. Bak. 2e stasjonsgebou yn 2012 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan K.J. van Velsen.
Breda-Prinsenbeek standerttype foarstêdshalte
Beek Lyts gebou gebou ôfbrutsen yn ûnbekend jier, stasjon sletten yn 1938.
Langeweg type SS fiifde klasse gebou ôfbrutsen yn 1953, stasjon sletten yn 1936.
Lage Zwaluwe Unyk ûntwerp 1e stasjonsgebou ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich en yn 1950 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt S. van Ravesteyn. 2e stasjonsgebou yn 2001 ôfbrutsen troch ferfongen troch in unyk ûntwerp fan E. Megens
Moerdijk SS leech en lang stasjonsgebou 1e stasjonsgebou yn 1895 ôfbrutsen en ferfongen troch in Lyts gebouke, 2e stasjonsgebou ferlen gien yn de Twadde Wrâldkriich, stasjon sletten yn 1928.
Noard-Brabân/Súd-Hollân
Willemsdorp Gjin Stasjon sletten yn 1938
Doardt Súd Type Sextant 1e stasjonsgebou yn 2001 ôfbrutsten en ferfongen troch in abry.
Doardt type SS Earste Klasse
Zwijndrecht type Sâltbommel 1e stasjonsgebou yn 1976 ôfbrutsen, oarspronklik stasjon yn 1895 sletten en ferpleatst nei in plak tichter by it doarp mei in lyts stasjonsgebouke. 2e stasjonsgebou yn 1965 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma.
Barendrecht Type Sâltbommel 1e stasjonsgebou yn 1973 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma om't it stasjon sa'n 500 meter nei it noarden ferpleatst waard. 2e stasjonsgebou yn 2003 ôfbrutsen, mar al yn 2001 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekte E.G. Scheltens; it nije stasjon leit folslein yn in tunnel.
Rotterdam Lombardijen Lyts gebouke 1e stasjonsgebou in tydlik gebou is yn 1968 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma. 2e stasjonsgebou yn 1995 ôfbrutsen en ferfongen in unyk ûntwerp fan arsjitekt P.H. van de Ree.
IJsselmonde Type Sâltbommel gebou ôfbrutsen yn 1940, stasjon sletten yn 1926.
Rotterdam Stadion Gjin Ien fan mar in pear eveneminte haltes yn Nederlân dy't hjoed-de-dei noch yn gebrûk is.
Mallegat Lyts gebouke gebou ôfbrutsen yn 1877, stasjon sletten yn 1877.
Rotterdam Súd Unyk ûntwerp 1e stasjonsgebou yn 1988 ôfbrutsen en yn 1993 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt H.C.H. Reijnders.
Fijenoord Lyts gebouke gebou ôfbrutsen yn 1926, stasjon sletten yn 1926.
Rotterdam Blaak Lyts gebouke 1e stasjonsgebou in tydlik gebou is yn 1880 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt E.F. van Dissel. 2e stasjonsgebou yn 1940 ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich en yn 1953 ferfongen in unyk ûntwerp fan arsjitekt S. van Ravesteyn. 3e stasjonsgebou yn 1974 ôfbrutsen om't it spoar ûndergrûns gie en yn 1993 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt H.C.H. Reijnders. Oant die tiid hie it stasjon in lyts loket by it metrostasjon
Rotterdam Delftsche Poort Unyk ûntwerp 1e stasjonsgebou yn 1873 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt K.H. van Brederode. 2e stasjonsgebou yn 1940 ferlern gien yn de Twadde Wrâldkriich. Stasjon sletten yn 1957.
Rotterdam Sintraal Unyk ûntwerp 1e stasjonsgebou yn 2008 ôfbrutsen en yn 2012 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan Benthem en Crouwel en Meyer & Van Schooten Architecten.

Sjoch ek[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:


Steatslinen

Steatsline A (Arnhim - Ljouwert) | Steatsline B (Harns Haven - Bad Nijeskâns) | Steatsline C (Meppel - Grins) | Steatsline D (Sutfen - Glanerbrug) | Steatsline E (Breda - Maastricht) | Steatsline F (Roosendaal - Flissingen) | Steatsline G (Venlo - Kaldenkirchen) | Steatsline H (Utert Sintraal - Boxtel) | Steatsline I (Breda - Rotterdam DP/Sintraal) | Steatsline K (De Helder - Amsterdam Sintraal)

wizigje