Springe nei ynhâld

Rhijnspoarwei

Ut Wikipedy
Rhijnspoarwei
Amsterdam - Elten
Rhijnspoarwei op de kaart
Totale lingte118,6 km
Spoarwiidte
breedspoar 1945 mm (oant 1855)
normaalspoar 1435 mm (fan 1856 ôf)
Oanlein trochNRS
Iepene
Amsterdam Sintraal - Amsterdam Weesperpoarte:
15 oktober 1939
Amsterdam Weesperpoarte- Utert:
18 desimber 1843
Utert - Driebergen - Seist:
17 juny 1844
Driebergen - Seist - Veenendaal:
15 maart 1845
Veenendaal - Arnhim:
16 maaie 1845
Arnhim - Elten:
15 febrewaris 1856
Elektrifisearre
Amsterdam - Arnhim: 1938
Arnhim - Elten: 1966
Tal spoaren
Amsterdam Sintraal - Amsterdam Bijlmer ArenA: 2
Amsterdam Bijlmer ArenA - Utert Vaartsche Rijn: 4
Utert Vaartsche Rijn - Elten: 2
Baanfakfaasje
Amsterdam Sintraal - Amsterdam Bijlmer ArenA:
140 km/o
Amsterdam Bijlmer ArenA - Utert Sintraal:
160 km/o
Utert Sintraal - Arnhim Sintraal:
140 km/o
Arnhim Sintraal - Elten:
130 km/o
Befeiliging
Amsterdam - Utert: ERTMS+ ATB
Utert - Zevenaar: ATB EG
Zevenaar (exl.) - grins NL/D: ERTMS L2 (2.3.0d)
grins NL/D - Emmerich: PZB
omgrinzingsprofyl
NL-1 Amsterdam Sintraal - Amsterdam Bijlmer ArenA
NL-2 Amsterdam Bijlmer ArenA - Utert
NL-1 Utert - grins NL/D
GC op grins NL/D - Emmerich
Beladingsklasse
C2 (by baanfakfaasje)
Treintsjinst troch
Amsterdam - Arnhim: NS
Arnhim - Zevenaar (- Winterswijk): Breng & Arriva
Trajekt
v-STR spoar fan De Helder
vSTR spoar fan Skiphol Airport
v-KBSTavSTR opstelterrein
dSTRvÜSTrdSTR spoar fan Rotterdam Sintraal
vÜSTvÜST
utdSTRqvBHF-LvBHF-RutdSTRq -4,4 Amsterdam Sintraal
metro  52 
mdKRZomdKRZomdKRZomdKRZo tram  26 
dWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKE Oosterdok
vÜSTvSHI2g+l-
v-STRvÜST
devBHFdSTR -3,7 Amsterdam Oosterdok
ddWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKE Oosterdok
v-STRveHST-STR Kattenburgerbrêge
dSHI2gldSHI2gl+rdSHI2gl+rdSHI2+r
vSTR-DSTvSTR Dijksgracht
v-STRvSTRevSHI2gl-
v-STRvSTRvSTR-exDST Rietlanden
dmdKRZomdKRZomdKRZomdKRZoexdSTR tram  7 
dedKRZoedKRZoedKRZoedKRZoexdABZg+r Dokline Opbr.
dvSTR-SHI2g+lvSHI2rexdSTRl naar Eastlik Havengebiet Opbr.
ddWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKE Nije Feart
ddWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKE Lozingskanaal
dmdKRZomdKRZomdKRZo tram  14 
dvSTR-eHSTdSTR Sint Anthoniedijk
dedABZgr+rvSTR Dokline Opbr.
dvÜSTdSTR
dmdKRZomvKRZo tram  1   3 
dvBHFdSTR -0,5 Amsterdam Muiderpoarte
dvSTR-STRldSTRl spoar nei Sutfen
dmKRZo tram  19 
tramswei fan Laren Opbr.
exdSTR+ruexdSTRvSTR- Dokline Opbr.
exvKBHFauexdKBHFaexdSTRuexdSTRdSTR 0,0 Amsterdam Weesperpoarte
exv-SHI2g+r + exSTRc2
uexvABZg3- + exv-STR3
uexvSTR- + v-STR
+
+
uexv-STR + exv-ABZg+1~R
uexv-STR +
vSTR- +
+
exdSTRuexdSTRluexdSTRquexdSTRrvSTR-
exSTRlexSTRqeABZgr+rd
vSHI4+l-vSHI4gr-
mdKRZtutdSTR+rvSTR- metro  51   53   54 
dSTRutdSTRevSTR-
mdKRZoudKRZomdKRZod tram  12 
dBHF-LudBHF-MvBHF-R- 1,5 Amsterdam Amstel
dWBRÜCKEudWBRÜCKEdWBRÜCKEd Weespertrekfeart
dSTRudHSTvSTR- Spaklerweg
exdKBSTadmvSTRvSTR- gasfabryk
exvSTR-mdKRZoudABZgrvSTR- metro  51 
exvSTR-dSTRudBSTvSTR- opstelterrein GVB
exvSTR-mdKRZuudABZg+rvSTR- metro  50 
exvSTR-dSKRZ-AoudSKRZ-AodSKRZ-Aod A10E35
exvSTR-dSTRudHSTvSTR- Van der Madeweg
exdABZl+lexdSTRqedKRZouemdKRZoedKRZod aansl. spoar Weesp - Leien oant 1989
exvSTR-dSTRudABZglmdKRZod metro  53 
exdSTRdSTRqdTBHF-LoudBHF-MdTBHF-RodSTRq 4,4 Duivendrecht
spoar Weesp - Leien
evSTR-STR+ldBRÜCKE1rudSTRdBRÜCKE1ldABZq+l oansl. spoar Weesp - Leien
evSTRedHSTudSTRvSHI2g+l- 5,0 Duivendrecht
tot 1938
evSTRdvSPLnaudHSTdvSPLnad Strandvliet
exdSTRdKRZnurdvKRZnuumdKRZnumdvvÜSTu+rd 5,4 Utertbôge
nei Skiphol
exdSTRdKRZnurdvvÜSTu+rudSTRndSTR+dvSTRd 5,4 Utertbôge
fan Skiphol
ev-SHI2g+rdvvSPLneudSTRdvvSPLned
dHSTdSTRudSTRdSTR Amsterdam ArenA evenemintenhalte
v-SHI2g+rumvSTR{{{3}}}
dBHF-LudBHF-MvBHF-R- 5,9 Amsterdam Bijlmer ArenA
dSTRudHSTvSTR- Bullewijk
dSKRZ-AoudSKRZ-AodSKRZ-Aod A9
dBHF-LudBHF-MvBHF-R- 7,6 Amsterdam Holendrecht
dSTRudSTRlmdKRZod metro  50   54 
vSHI2l-vSTR-
vÜST
vSTR+GRZq grins
Noard-Hollân - Utert
ev-SHI2grvSTR-
exdSTRvBHFd 10,1 Abcoude fan 2007 ôf
exdWBRÜCKEvWTUNNELd Akwadukt
Gein
exdBHFvSTRd 10,7 Abcoude oant 2007
ev-SHI2g+rvSTR-
vSTR-eHST 16,3 Vreeland
veABZg+r-STR spoar fan Aalsmeer Opbr.
evBHF 18,9 Nieuwersluis-Loenen
vÜSTxl
vWBRÜCKE1 Angstel
vBHF 22,8 Breukelen
dSHI2+ldSHI2gr+ldSHI2grd
vSTRo-STRrvSTR- 23.35 spoar nei Harmelen
vSHI2l-vSTR-
vBHF 27,8 Maarssen
vÜST
vABZgr-STR 29,55 nei yndustryterrein Lage Weide
dWBRÜCKEdWBRÜCKE Wurkspoarbrêge Amsterdam-Rynkanaal
exKBSTavSTR earder Wurkspoar Zuilen
exSTRvBHF 33,0 Utert Zuilen
exSHI3lveSHI3g+r-STRexdKBSTad Utert Daalsedijk
dKDSTavSTRexdSTR opstelterrein Cartesiusweg
vSTR+rvSTRxvSTR spoar fan Rotterdam Sintraal
dSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2grvSTRvxABZg+l-STR+ld spoar fan Kampen
vÜSTolvSHI2g+l-vSTRvSTR-
dSTRdSTR2dKRZc3uv-STRvSTRd
vSTR- + STRc1
vKRZ2+4u- + v-STR+4
vSTR + STRc3
vSTR- + v-KDSTa
opstelterrein Landstraat
vSTR- +
vSTR + STRc1
vÜWBl + v-STR+4
vÜST +
uxdABZq+ldBRÜCKE1rv-SHI2grdSHI2gl+ldSHI2gr+lrdSHI2gr+ldSHI2grdBRÜCKE1ludSTR+r flugge tram  60   61  Opbr.
udSTRvSTRvSTRvSTRvSTR-eBHFudSTR Utert Buertstasjon
udWBRÜCKEdBRÜCKE1rvSTRvSTRvSTRdBRÜCKE1ludWBRÜCKE Leienske Ryn
uedKRZodBRÜCKE1rvSTRvSTRvSTRdBRÜCKE1luedKRZo tramwei  4  Opbr.
udBHFvBHF-LvBHF-MvBHF-MvKBHFe-RudBHF 34,9 Utert-Sintraal
udSTRrvBST-STRvSTRvÜSTrudSTRc2uxv-ABZg3 flugge tram  20   21 
dvSTRSPLg+2dSTR+c3dSTRudSTR+1uexdSTRc4uexdKBHFe Moreelsepark
vSTRSTRc1dABZg+4edHSTuvSTR- 0,0 Utert Steatsspoar
vSTRdv-SHI2grdSTRuvSTR-
vSTR2 +
vSTRc3 + v-KDSTe
vSTR +
uvSTR- +
opstelterrein súdkant (OZ)
exvKBSTa- + vSTRc1
vSTR+4 +
vSTR +
uvSTR- +
Jierbeurs
exdWBRÜCKEdvSTRvSTRuvSTR- Kruisvaart
exvSHI4l-edSHI4g+rdSTRvSTR-eHSTuvSTR- Jeremiebrêge
demdKRZoemvKRZemdKRZouedKRZo tramwei Utert - Vreeswijk Opbr.
dvWBRÜCKE1vWBRÜCKE1udWBRÜCKE Vaartsche Rijn
dvBHF-STRvBHF-STRudBHF Utert Vaartsche Rijn
v-STRdSHI2g+ldSHI2glrdSHI2g+rudSTRl flugge tram  20   21   22 
vSTRvSTR-eHST Houtenschepad
vSTR-eABZg+ledKRZedKRZ+xl spoar fan Hilfertsom Opbr.
evBHFvSTR 2,7 Lunetten (1874-1932) oerstaptasjon
vSKRZ-AhlvSKRZ-Ahr Waterlinieweg
bSTR-wÜSTul
vÜSTo+rvSHI2g+l-
vSTRrvSTR- spoar nei Boxtel
deHST 38,7 Meerveldscheweg
dSKRZ-Ao A27E30
deHST 40,5 Vechten
dBHF 42,1 Bunnik
dWBRÜCKE2 Kromme Ryn
dBHF 46,6 Driebergen-Seist
demKRZ tramwei Arnhim - Amersfoart Opbr.
deHST 50,2 Driebergen-Austerlitz
vENDEa-STR
exSHI3+lveSHI3gr-STR{{{3}}}
exSKRZ-AuvÜSTr A12E35
exSTRvDST-STR 52,1 Maarn Fracht
exENDEev-SHI2g+r zanderij Maarn
deBHF 52,2 Maarn oant 1972
dSTRo N227 Amersfoortseweg
dBHF 54,2 Maarn fan 1972 ôf
dBUE N226 Woudenbergseweg
deBHF 57,3 Maarsbergen
v-SHI2gr 61,0 De Haar oanslúting (Veenendaalline)
vÜSTul
xdABZqredKRZu spoar Kesteren - Amersfoart Opbr.
deHST 62,7 Heuvelsche Steeg
dWBRÜCKE2 Falleikanaal
dSTR+GRZq grins
Utert - Gelderlân
dBHF 68,4 Veenendaal-De Klomp
dSKRZ-Au A30
ev-SHI2gr
vexSTR-ABZg+l spoar fan Nijkerk
tramwei nei Wageningen Opbr.
vexBHF-BHF 75,4 Ede-Wageningen
exKBSTaqvexABZgr-STR ENKA
ev-SHI2g+r
dSKRZ-Au A12E35
deHST 82,0 Buunderkamp
deABZgl spoar nei Fleanbasis Deelen Opbr.
dBUE N783 Wolfhezerweg
dBHF 84,2 Wolfheze
dSKRZ-Ao A50
dBHF 87,6 Oosterbeek
vSTR+r-STR spoar fan Nimwegen
dSHI2+ldSHI2glrdSHI2g+rd
uexdSTR+rdSHI2ld-KRZ2+4odKRZc3o tramline 1,4 Opbr.
uexvLSTR-dKRZc1odKRZ2+4o-dSHI2+rdKBSTa opstelterrein Arnhim Berg
uexdABZg+rdSHI2+ldSHI2glr+ldSHI2glr+rdSHI2g+lrdSHI2r tramline 3 Opbr.
uexdHSTvBHF-LvBHF-Rd 91,9 Arnhim Sintraal
uexdSHI2ldSHI2l+xmrdSHI2g+lrdSHI2r+lvSHI2r-
uexdABZglemvKRZod tramline 2,3,5 Opbr.
uexdLSTRv-SHI2g+rd
uexvLSTR-vBHF- 93,2 Arnhim Felperpoarte
uexvSTRl-emdKRZod tramline 1,4,7 Opbr.
dABZgl 93,7 oansl.
spoar nei Ljouwert
demKRZo tramwei Arnhim - Isselburg-Anholt Opbr.
exKDSTaSTRd Arnhim fracht Opbr.
exABZl+leABZgr+rd
exKBSTeSTRd ENKA Opbr.
deHST 95,9 Fort Westervoort
dhKRZWae Isel
deHST 96,9 Oostzijde Brug
eABZg+lexdENDEeq oansl. stienfabryk Opbr.
dBHF 98,0 Westervoort
dBHF 101,3 Duiven
deHST 102,8 Groessen
v-SHI2gr
dtdSTR+rvSTR-eSHI3glexSHI3+r Betuweroute fracht
tv-STRvBHFexSTR 105,9 Zevenaar
dtdSTReevÜSTlexBHF Zevenaar GOLS
v-STRexdSTRdABZgleABZql 106,5 spoar nei Winterswyk
dSTR2xdSTR+c3dSTRd
107,2
107,3
dSTRc1xdKRZ2+4-dSHI2gl+rdSHI2+r 107,7 oansl. Zevenaar
dexdSTRvÜSTl
dexdSTRvÜSTr
dvexHST-eHSTdSTR 110,1 Babberich
devSTRdENDExe 111,0
dexdSTR+GRZqdZOLLexdSTR+GRZq 111,03 grins
Nederlân - Dútslân
dvexHST-HSTexdSTR 114,2 Emmerich-Elten
exv-STRdSEC2exdSTR
116,1
116,6
spanningsslûs 25kV/15kV
+
exv-STR+r + evSTRr-STR
+ exvSTR-
spoar nei Kleef Opbr.
xvSTR spoar nei Oberhausen Hbf

De Rhijnspoarwei is de spoarline fan Amsterdam nei Elten, it is de earste spoarline dy't oanlein is troch de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij; Elten is in plak yn Dútslân op 25 km fan Arnhim. De line is mei wat wizigingen noch altyd yn gebrûk; it trajekt AmsterdamUtertArnhim is in wichtige skeakel yn it Nederlânske intercitynetwurk, en it part nei Elten is in wichtige ferbining mei Dútslân.

De spoarline fan Amsterdam Weesperpoarte nei Utert en Arnhim waard oanlein tusken 1843 en 1845. Foar de spoarbreedte keas men ynearsten foar deselde breedte as de HIJSM by de oanlis fan de Alde Line brûkt hie, nammelik 1945 mm. Om oanslute te kinnen op it Dútske spoarnet wie lykwols it dêr brûkte spoarbreedte fan 1435 mm nedich. Om dizze reden waard de breedte fan de spoarline oanpast ta, wat wy no it normaalspoar neame foardat it trajekt nei de Dútske grins oanlein waard. Yn 1855 waard de Rhijnspoarwei op it Dútske spoarweinet oansletten. Dat jier lei de maatskippij ek in sydtûke nei Rotterdam oan. Hjirmei waard Utert it earste stasjon dêr't meardere spoarlinen by elkoar kamen.

Yn 1869 lei de maatskippij tusken Breukelen en Harmelen noch in ferbiningsbaan oan, om sa streekrjocht treinferfier tusken Amsterdam en Rotterdam mooglik te meitsjen en sa de konkurrinsjeposysje tsjinoer de HIJSM te ferbetterjen.

Yn 1889 kaam it nije Amsterdamske Sintraal Stasjon ree. Hjir kamen de spoarlinen fan de HIJSM, de Alde line, de Easterspoarwei en Steatsline K út Noard-Hollân byinoar. De NSR bleau lykwols foarearst gebrûk meitsjen fan it kopstasjon Weesperpoarte. Al wie der yn 1880 in ferbiningsbaan oanlein nei it tydlike Stasjon Amsterdam Oosterdok. Nei de iepening fan it Sintraal Stasjon makken benammen ynternasjonale treinen gebrûk fan dizze ferbiningsbaan. Der waard lykwols ek noch opholden op it kopstasjon Weesperpoarte en spesjaal foar de earste en lêste kilometers waard dan in ekstra lokomotyf oan de oare kant fan de trein set om tiidferlies troch rangeren foar te kommen. Letter yn 1889 waard de NRS oernaam troch de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS). Dit hie ta gefolch dat de HIJSM it rjocht krige op it meibrûken fan in tal spoarlinen fan de SS, wêrûnder de spoarline nei Rotterdam.

Yn it ramt fan de Spoarweiwurken East waarden yn de jierren tritich de leechlizzende spoarlinen yn Amsterdam-East ferfongen troch hege spoaren. De oerwegen waarden dêrby ferfongen troch fiadukten. It leechlizzende stasjon Weesperpoarte en de ferbiningsbaan tusken it stasjon en it Sintraal Stasjon waarden dêrby sletten. De funksje fan it stasjon waard oernaam troch it Amstelstasjon dat in kilometer fierder, op de nije spoardyk, boud waard. Mei de Spoarweiwurken East waard ek de ferbiningsbaan tusken Duivendrecht en it rangearterrein yn de Watergraafsmeer yn gebrûk naam.

Yn 1976 waard tusken Duivendrecht en Abcoude de ferhege spoarbaan yn gebrûk naam dy't tegearre mei de Eastline fan de Amsterdamske metro oanlein waard. Dêrby waard de spoarbaan nei it easten ferlein, wêrby't de metro de binnenste spoaren brûkte en de treinen de bûtenste spoaren. Oant Abcoude waarden alle oerwegen ferfongen troch fiadukten. Dêr't de wegen en fytspaden pas begjin jierren 80 oanlein waarden súdlik fan Holendrecht en yn de lettere De Hoge Dijk laten de lêste fiadukten de earste jierren oer "neat". Ien fan de fiadukten wie foarsjoen foar it trochlûken fan de Rykswei 6 fan Knooppunt Muiderberg oant Knooppunt Holendrecht, en biedt no romte oan in sleat en in fytspaad.

It Amstelstasjon ferlear syn funksje as ynhelstasjon en fertrekstasjon fan de autoslieptrein en de middelste spoaren giene nei de metro wat ek op it nije stasjon Bijlmer it gefal wie. Abcoude, dêr't de spoaren efkes foar it Gein nei it meanfjild ôfsakken, krige in nij stasjon mei 4 spoaren en 2 eilânperrons en naam de funksje fan it Amstelstasjon oer as ynhelstasjon.

Elektrifikaasje

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Tagelyk mei de bou fan de Spoarwurken East waard in wichtich part fan it Nederlânske spoarnet, it saneamde Middennet Elektrifisearre. Omdat de hiele Rhijnspoarwei ta it Middennet hearde, waard de spoarline al foar de Twadde Wrâldkriich Elektrifisearre. Yn 1938 koe fan Amsterdam oant Arnhim mei elektrysk materieel riden wurde. Twa jier letter waard it oanslutende trajekt Arnhim - Nimwegen elektrysk berydber. Yn 1950 folge de ferbiningsbaan nei de Watergraafsmeer. Trije jier letter folge it trajekt Arnhim - Arnhim Felperpoarte as ûnderdiel fan de elektrifikaasje fan de Steatsline A. Yn 1966 waard op it lêst it oerbliuwende trajekt Arnhim Felperpoarte - Emmerich elektrifisearre.

Yn Emmerich wie oant 25 septimber 2014 fan in tal spoaren de boppeliedingspanning omskeakelber. Ut Nederlân wei wie dit 1500 folt en út Oberhausen wei is dat 15.000 folt. Hjirtroch koe de lokomotyf fan de trein op in wachtspoar set wurde. Nei it feroarjen fan de boppeliedingspanning kaam in oare lokomotyf foar de trein en koe dy de reis folbringe.

De lokomotiven fan de Betuwerûte skeakelen by Zevenaar oer fan de liedingsspanning fan 25.000 folt op liedingsspanning fan 1500 folt en giene hjirmei troch ta Emmerich, dêr't se wer oerskeakelen op de Dútske liedingspanning fan 15.000 folt.

Mei yngong fan 25 septimber 2014 waard it part tusken Zevenaar en Elten útrist mei in spanning fan 25.000 folt, dêr 't direkt omskeakele wurde kin nei de Dútske 15.000 folt.

De spoarline is as inkelspoar oanlein. Ynearsten wie der gjin blokstelsel, mar yn 1869 waard, nei oanlieding fan in ûngelok yn 1868 wêrby't tusken Breukelen en Maarssen in frachttrein yn folle faasje efterop in sneltrein ried, dy't stilstie foar in defekt[1], it "Spagnoletti-systeem" oanlein. Dit waard letter ferfongen troch "blokstelsel II" of "blokstelsel III". Hast alle stasjons op 'e line hiene, lykas yn hiel Nederlân, in opstelplak, en wiene befeilige mei in post T en I of mei meardere seinhuzen. Oan de frije baan wiene op de Rhijnspoarwei tuskenblokken dy't bemanne waarden troch blokwachters. By de line lâns stiene boppedat ferskate baanwachters wenningen foar it betsjinjen fan it blokstelsel en de spoaroergongen.

Nei 1945 en 1946 waarden op it baanfak tusken Utert en Arnhim earmseinen ferfongen troch ljochtseinen fan it type ljochtseinstelsel '46. In hichte seinpeal op de frije baan en de stasjons krigen in 3 hichte ljochtsein. Nei it ynfieren fan it automatysk blokstelsel waarden de blokposten by de frije baan del oerstallich. Yn 1949 kaam it ljochtseinstelsel '46 folslein yn gebrûk op it baanfak tusken Utert en Arnhim.

By it ynfieren fan it automatysk blokstelsel waard ek de stasjonsbefeiliging ienfâldiger en koene seinhuzen en blokposten opdoekt wurde. De NX-befeiliging die syn yntree en tenei koene ferskate stasjonsbefeiligingen, ûnder oare fan Driebergen-Seist en Maarn-guod út Amsterdam wei, Utert of Arnhim betsjinne wurde. Veenendaal-De Klomp hat yntusken gjin emasemint mear en is no in stasjon oan de frije baan. Yntusken wurdt de line oanstjoerd troch EBP út Utert en Arnhim wei en is de frije baan foarsjoen fan in automatysk blokstelsel en ATB.

Stasjons en gebouwen

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Oan it spoar lizze hjoed-de-dei 25 stasjons: (kursyf: earder stasjon)

Stasjon Iepene hjoeddeistich gebou
Amsterdam Sintraal 1889 1e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Cuypers
Amsterdam Oosterdok 1874 Gjin, gebou ferlern gien troch brân yn 1879, stasjon sletten yn 1879
Kattenburgerbrêge 1882 Gjin, stasjon sletten yn 1897
Sint Anthoniedijk 1882 Gjin, stasjon sletten yn 1896
Amsterdam Muiderpoarte 1896 1939, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Schelling
Amsterdam Weesperpoarte 1843 Gjin, gebou sloopt yn 1939, stasjon sletten yn 1939
Amsterdam Amstel 1939 1e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Schelling
Duivendrecht 1993 1e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Kilsdonk.
Amsterdam ArenA 1996 Gjin
Amsterdam Bijlmer ArenA 1971 2006, 3e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt van Belkum.
Amsterdam Holendrecht 2008 Gjin
Abcoude 1843 Gjin, gebou sloopt yn 2007,
(1e stasjonsgebou noch al altyd oanwêzig)
Vreeland 1843 Gjin, gebou sloopt yn 1960, stasjon sletten yn 1944.
Nieuwersluis-Loenen 1843 Gjin, gebou sloopt yn 1960, stasjon sletten yn 1953.
Breukelen 1843 Gjin, gebou sloopt yn 2006
Maarssen 1843 Gjin, gebou sloopt yn 2003
Utert Zuilen 2007 Gjin
Sintraal Stasjon 1843 2012, 4e gebou, unyk ûntwerp fan Benthem en Crouwel.
Jeremiebrêge 1893 Gjin, stasjon sletten yn 1935
Utert Vaartsche Rijn 2016 Gjin
Meerveldscheweg 1900 Gjin, stasjon sletten yn 1926
Vechten 1890 Gjin, stasjon sletten yn 1933
Bunnik 1884 Gjin, gebou sloopt yn 1958.
Driebergen-Seist 1844 2020, 3e gebou, unyk ûntwerp.
Driebergen-Austerlitz 1932 Gjin, stasjon sletten yn 1938.
Maarn 1845 Gjin,
(2e stasjonsgebou noch al altyd oanwêzig)
Maarsbergen 1845 Gjin, gebou sloopt yn 1970, stasjon sletten yn 1972.
Heuvelsche Steeg 1902 Gjin, stasjon sletten yn 1927.
Veenendaal-De Klomp 1845 1962, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Douma.
Ede-Wageningen 1845 1984, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Corbey.
Buunderkamp 1911 Gjin, stasjon sletten yn 1938.
Wolfheze 1845 1e gebou, standertype Fiskfliet.
Oosterbeek 1845 Gjin, gebou sloopt yn 1970
Arnhim Sintraal 1845 2012, 4e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt van Berkel.
Arnhim Felperpoarte 1892 1988, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Steenhuis.
(1e stasjonsgebou noch al altyd oanwêzig)
Fort Westervoort 1890 Gjin, stasjon sletten yn 1918.
Oostzijde Brug 1890 Gjin, stasjon sletten yn 1906.
Westervoort 1856 Gjin, gebou sloopt yn 1965.
Duiven 1856 1980, 2e gebou
Groessen 1890 Gjin, stasjon sletten yn 1936.
Zevenaar 1856 1962, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt van der Gaast.
Babberich 1897 Gjin, stasjon sletten yn 1932.
Emmerich-Elten 1856 Gjin, gebou sloopt yn 1995 .

Boarnen, noaten en referinsjes

[boarne bewurkje]
Boarnen, noaten en/as referinsjes: