Wiken en buerten yn Ljouwert

Ut Wikipedy
Wykyndieling fan de gemeente Ljouwert sûnt 2018

De gemeente Ljouwert wurdt foar statistyske doelen ûnderferparte yn wiken en buerten. De gemeente is ferparte in statistyske wiken. Yn 2018 waard de wykyndieling feroare.

Wykyndieling[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De gemeente Ljouwert bestiet sûnt 2018 út 22 wiken.

Wyknûmer Wyknamme CBS-wykkoade
10 Binnenstêd 008010
11 Potmargesône 008011
20 Ald-East 008020
30 Sonnenborgh en omkriten 008030
31 Westein en omkriten 008031
32 Foksepark-Helicon 008032
40 Huzum-West 008040
41 Nijlân-De Swette 008041
50 Heechterp-Skieringen 008050
51 Kammingabuorren en omkriten 008051
60 Bilgaard-Havankpark en omkriten 008060
61 Frijheidswyk 008061
62 Dokkumer Ie en omkriten 008062
63 Stiens en omkriten 008063
70 Aldlân-De Himrik 008070
71 Goutum 008071
72 Himpens/Tearns-Suderbuorren 008072
73 De Súdlannen 008073
74 Middelsee 008074
80 Doarpen-Súdeast 008080
81 Doarpen-Súdwest 008081
82 Grou en omkriten 008082

Wykyndieling foar 2018[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De wykyndieling fan Ljouwert bestie oant 2018 út 24 wiken, ûnderferparte yn 58 buerten.[1]

Buerten[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

In statistyske wyk bestiet gauris út ferskate buerten. Understeande tabel jout de buertyndieling mei kentallen neffens it CBS (2008):

Buertkoade Buert Ynwenners Oerflak totaal (ha) Oerflak lân (ha) Lizzing
BU00801001 De Waach 700 10 10 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 10 Binnenstad - Buurt 01 De Waag.svg
BU00801002 Nijstêd 240 8 7 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 10 Binnenstad - Buurt 02 Nieuwestad.svg
BU00801003 Aldehou 510 18 16 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 10 Binnenstad - Buurt 03 Oldehove.svg
BU00801004 Grutte Tsjerkebuorren 1150 14 14 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 10 Binnenstad - Buurt 04 Grote Kerkbuurt.svg
BU00801005 Hoek 950 10 9 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 10 Binnenstad - Buurt 05 Hoek.svg
BU00801006 Blokhûsplein 430 8 7 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 10 Binnenstad - Buurt 06 Blokhuisplein.svg
BU00801007 Saailân 350 10 9 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 10 Binnenstad - Buurt 07 Zaailand.svg
BU00801008 Stasjonskertier 110 18 16 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 10 Binnenstad - Buurt 08 Stationskwartier.svg
BU00802001 Transfaalwyk 1020 15 13 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 20 Transvaalwijk & Rengerspark - Buurt 01 Transvaalwijk.svg
BU00802002 Bonifasius 800 21 21 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 20 Transvaalwijk & Rengerspark - Buurt 02 Bonifatius.svg
BU00802003 Rengerspark 660 46 45 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 20 Transvaalwijk & Rengerspark - Buurt 03 Rengerspark.svg
BU00802101 Bilgaard 5930 93 91 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 21 Bilgaard & Havankpark en omgeving - Buurt 01 Bilgaard.svg
BU00802102 Havankpark 450 12 12 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 21 Bilgaard & Havankpark en omgeving - Buurt 02 Havankpark.svg
BU00802103 Fjouwerhûsterwei en omkriten 240 143 136 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 21 Bilgaard & Havankpark en omgeving - Buurt 03 Vierhuisterweg en omgeving.svg
BU00802201 Frijheidswyk-West 1800 29 27 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 22 Vrijheidswijk - Buurt 01 Vrijheidswijk-West.svg
BU00802202 Frijheidswyk-East 1230 35 32 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 22 Vrijheidswijk - Buurt 02 Vrijheidswijk-Oost.svg
BU00802301 Lekkum 410 32 31 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 23 Lekkum en omgeving - Buurt 01 Lekkum.svg
BU00802302 Snakkerbuorren 240 32 30 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 23 Lekkum en omgeving - Buurt 02 Snakkerburen.svg
BU00802303 Bûtengebiet Lekkum en Miedum 120 622 608 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 23 Lekkum en omgeving - Buurt 03 Buitengebied Lekkum en Miedum.svg
BU00803001 Oldegalileën 1840 21 20 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 30 Oldegalileën & Bloemenbuurt - Buurt 01 Oldegalileën.svg
BU00803002 Blommebuert 1470 16 16 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 30 Oldegalileën & Bloemenbuurt - Buurt 02 Bloemenbuurt.svg
BU00803101 Cambuursterpaad 2150 19 19 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 31 Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek - Buurt 01 Cambuursterpad.svg
BU00803102 Zamenhofpark 1700 23 23 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 31 Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek - Buurt 02 Zamenhofpark.svg
BU00803103 Cambuur 550 18 18 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 31 Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek - Buurt 03 Cambuur.svg
BU00803201 Seeheldebuert 620 10 9 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 32 't Vliet - Buurt 01 Zeeheldenbuurt.svg
BU00803202 Yndyske Buert 1140 13 13 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 32 't Vliet - Buurt 02 Indische buurt.svg
BU00803203 Mûnepaad 1290 16 15 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 32 't Vliet - Buurt 03 Molenpad.svg
BU00803204 Welgelegen 1580 15 14 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 32 't Vliet - Buurt 04 Welgelegen.svg
BU00803301 Tulpeburch 450 9 8 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 33 Oranjewijk & Tulpenburg - Buurt 01 Tulpenburg.svg
BU00803302 Oranjewyk 1130 16 14 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 33 Oranjewijk & Tulpenburg - Buurt 02 Oranjewijk.svg
BU00803401 Heechterp 1870 60 59 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 34 Heechterp - Buurt 01 Heechterp.svg
BU00803501 Skieringen 2000 89 86 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 35 Schieringen & De Centrale - Buurt 01 Schieringen.svg
BU00803502 De Sintrale 30 14 11 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 35 Schieringen & De Centrale - Buurt 02 De Centrale.svg
BU00803601 Kammingabuorren-Noard 4300 85 79 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 36 Camminghaburen - Buurt 01 Camminghaburen-Noord.svg
BU00803602 Kammingabuorren-Midden 3930 68 64 100px
BU00803603 Kammingabuorren-Súd 2940 94 84 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 36 Camminghaburen - Buurt 03 Camminghaburen-Zuid.svg
BU00803701 Grutte Wielen 0 338 233 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 37 Grote Wielen & Kliene Wielen - Buurt 01 Grote Wielen.svg
BU00803702 Lytse Wielen 110 392 279 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 37 Grote Wielen & Kliene Wielen - Buurt 02 Kleine Wielen.svg
BU00803801 De Himrik 80 238 220 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 38 Bedrijventerrein-Oost - Buurt 01 Hemrik.svg
BU00804001 Achter de Hoven 2340 42 41 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 40 Achter de Hoven - Buurt 01 Achter de Hoven.svg
BU00804101 Skipsbuert 960 70 60 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 41 Schepenbuurt - Buurt 01 Schepenbuurt.svg
BU00804201 Wielenpôle 540 59 56 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 42 Wielenpôlle - Buurt 01 Wielenpôlle.svg
BU00804301 Huzum-Doarp 910 32 29 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 43 Huizem-Oost - Buurt 01 Huizum-Dorp.svg
BU00804302 Huzum-Sixma 70 11 10 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 43 Huizem-Oost - Buurt 02 Huizum-Sixma.svg
BU00804303 Huzum-Bornia 1380 25 25 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 43 Huizem-Oost - Buurt 03 Huizum-Bornia.svg
BU00804304 Huzum-Badwei 70 36 36 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 43 Huizem-Oost - Buurt 04 Huizum-Badweg.svg
BU00804401 Hollanderwyk 1940 28 28 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 44 Huizem-West - Buurt 01 Hollanderwijk.svg
BU00804402 Gerard Doubuert 1410 13 13 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 44 Huizem-West - Buurt 02 Gerard Dou.svg
BU00804403 Julianapark 1850 29 29 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 44 Huizem-West - Buurt 03 Julianapark.svg
BU00804404 Jan van Scorelbuert 1680 29 29 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 44 Huizem-West - Buurt 04 Jan van Scorelbuurt.svg
BU00804501 Aldlân-East 4030 71 67 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 45 Aldlân - Buurt 01 Aldlân-Oost.svg
BU00804502 Aldlân-West 2120 34 32 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 45 Aldlân - Buurt 02 Aldlân-West.svg
BU00804503 Rapenburch 690 27 25 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 45 Aldlân - Buurt 03 Rapenburg.svg
BU00804601 Nijlân 3690 106 102 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 46 Nijlân - Buurt 01 Nijlân.svg
BU00805001 Himpens/Tearns 160 17 15 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 50 Hempens, Teerns en omgeving - Buurt 01 Hempens en Teerns.svg
BU00805002 Bûtengebiet Himpens 40 78 75 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 50 Hempens, Teerns en omgeving - Buurt 02 Buitengebied Hempens.svg
BU00805003 Suderbuorren 5280 399 322 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 50 Hempens, Teerns en omgeving - Buurt 03 Zuiderburen.svg
BU00805101 Wurdum 1050 62 60 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 51 Wirdum & Swichum - Buurt 01 Wirdum.svg
BU00805102 Swichum 50 174 172 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 51 Wirdum & Swichum - Buurt 02 Swichum.svg
BU00805103 Bûtengebiet Wurdum 150 873 865 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 51 Wirdum & Swichum - Buurt 03 Buitengebied Wirdum.svg
BU00805201 Wytgaard 440 19 19 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 52 Wytgaard en omgeving - Buurt 01 Wytgaard.svg
BU00805202 Bûtengebiet Wytgaard 160 718 717 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 52 Wytgaard en omgeving - Buurt 02 Buitengebied Wytgaard.svg
BU00805301 Goutum 2550 156 146 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 53 Goutum - Buurt 01 Goutum.svg
BU00805401 Techum 20 144 142 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 54 De Zuidlanden - Buurt 01 Techum.svg
BU00805402 De Súdlannen 60 476 470 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 54 De Zuidlanden - Buurt 02 De Zuidlanden.svg
BU00806001 Harnzerfeart 30 39 36 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 60 Bedrijventerrein West - Buurt 01 Harlingervaart.svg
BU00806002 De Swette III-Skinkeskâns 20 128 115 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 60 Bedrijventerrein West - Buurt 02 Zwette-Schenkenschans.svg
BU00806003 Businesspark Ljouwert 30 285 277 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 60 Bedrijventerrein West - Buurt 03 Businesspark Leeuwarden.svg
BU00806004 Newton 0 210 203 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 60 Bedrijventerrein West - Buurt 04 Newton.svg
BU00806005 Takomstich bedriuweterrein 10 239 234 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 60 Bedrijventerrein West - Buurt 05 Toekomstig bedrijventerrein.svg
BU00806101 Fokseparkwyk 3400 52 51 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 61 Vossepark & Helicon - Buurt 01 Vossepark.svg
BU00806102 Helicon 510 26 25 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 61 Vossepark & Helicon - Buurt 02 Helicon.svg
BU00806201 Fûgelbuert 1470 18 18 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 62 Vogelwijk & Muziekwijk - Buurt 01 Vogelwijk.svg
BU00806202 Sonnenborgh 1760 19 19 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 62 Vogelwijk & Muziekwijk - Buurt 02 Sonnenborgh.svg
BU00806301 Faleariuskertier 1330 22 22 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 63 Valeriuskwartier & Magere Weide - Buurt 01 Valeriuskwartier.svg
BU00806302 Meagere Greide 90 27 27 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 63 Valeriuskwartier & Magere Weide - Buurt 02 Magere Weide.svg
BU00806401 Westein 3980 119 116 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 64 Westeinde - Buurt 01 Westeinde.svg
BU00806501 Bûtengebiedt-Noardwest 40 770 770 Map - NL - Leeuwarden - Wijk 65 Buitengebied Noordwest - Buurt 01 Buitengebied Noordwest.svg

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 
             Wiken en buerten yn Ljouwert
Flagge fan Ljouwert
hjoeddeistige wiken
Ald-East • Aldlân-De Himrik • Bilgaard-Havankpark en omkriten • Binnenstêd • De Súdlannen • Foksepark-Helicon • Frijheidswyk • Heechterp-Skieringen • Himpens/Tearns-Suderbuorren • Huzum-West • Kammingabuorren en omkriten • Middelsee • Nijlân-De Swette • Potmargesône • Sonnenborgh en omkriten • Westein en omkriten
eardere wiken
Aldlân • Bedriuweterrein-East • Bedriuweterrein-West • Kammingabuorren • De Swette • Faleariuskertier-Meagere Greide • Flietsône • Fûgelbuert-Muzykbuert • Grutte Wielen-De Griene Stjer • Huzum-East • Oldegalileën-Blommebuert • Oranjewyk • Skieringen-De Sintrale • Transfaalwyk-Rengerspark • Tsjerk Hiddes-Cambuursterhoek
buerten
Achter de HovenAldehouAldlân-EastAldlân-WestBilgaardBlitsaerdBlommebuertBlokhûspleinBonifasiusBûtengebiet-De SwetteBûtengebiet-NoardwestBûtengebiet-WestCambuurCambuursterpaadDe Griene StjerDe HimrikDe KlampDe SintraleDe SúdlannenDe Swette I-HarnzerfeartDe Swette II-SwettehavenDe Swette III-SkinkeskânsDe Swette IV-BusinessparkDe Swette V-NewtonDe Swette VI-DeinumerpolderDe WaachDe WerpEnerzjyKampus SylsterrakFaleariuskertierFjouwerhûsterwei en omkritenFokseparkwykFrijheidswyk-EastFrijheidswyk-WestFûgelbuertGerard DoubuertGrutte TsjerkebuorrenGrutte WielenHarnzerfeart-NoardHavankparkHeechterpHeliconHoekHollanderwykHuzum-BadweiHuzum-BorniaHuzum-DoarpHuzum-SixmaJan van ScorelbuertJulianaparkKammingabuorren-MiddenKammingabuorren-NoardKammingabuorren-SúdMeagere GreideMûnepaadNijlânNijstêdOldegalileënOranjewykRapenburchRengersparkSaailânSeeheldebuertSkieringenSkipsbuertSnakkerbuorrenSonnenborghStasjonskertierSuderbuorrenTechumTransfaalwykTulpeburchWelgelegenWesteinWiardaWielenpôleYndyske BuertZamenhofpark