Meidogger oerlis:Drewes/argyf2012-2015

  Ut Wikipedy


  Skrik[boarne bewurkje]

  Goeie Geoffrey,

  Ik bin oer myn skrik hinne, dat ja, ik wol bêst behearder wurde at nimmen beswier hat. Ik hoopje al dat dyn fraach net betsjut datsto der mei ophâlde wolst. (Dat kinne wy net hawwe, seker net no't Swarte Kees de lier oan de wylgen hinge hat).

  Wat dyn wurk hjir oanbelanget. Ik haw altyd wurdearre datsto stikjes oer de 'âldheid' ynbringst. Myn stribjen is ek om Wikipedy in ensyklopedy yn it Frysk te meitsjen en net hingjen te bliuwen by 'Fryske' saken (dy't der fansels wol yn moatte). Datsto Ljouwerter bist is slim genôch (..) en dyn Frysk sil dêrneffens wêze, mar it kin der wol mei troch! En neffens my is dyn Frysk der yn de rin fan de tiid net minder op wurden! Ik lês dyn stikjes meast wol nei en ferbetterje wolris wat. Lykwols kin ik ek net sûnder wurdboek. Myn Frysk hâldt perfoast net oer! - Drewes (talk) 16 jul 2012, 16.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Nee, ik bin noch lang net fan plan te stopjen, mar no't Kees ophâlden is hâldt it net oer wat it tal meiwurkers oanbelanget dy't alles wat yn'e gaten hâlde. Op it heden bin ik de ienige behearder dy't alle dagen eefkes del komt, kening Aldgillis komt mar ien kear in de wike en Teun, Aliter, Wutsje en Jelle sjuchst noait mear wat fan. Dêrom soe ik dy der graach as behearder by hawwe wolle. Dan hast it foardiel datsto sels fandalen útslute kinst at dy de boel ferrinneweare en flauwe kul wiskje.
  It is spitich datst net folle feedback krijst op watst makkest. Want dat makket it ek júst leuk om te dwaan, mei-elkoar. Ik sil kening Aldgillis freegje oft hy dy behearder meitsje wolst. Gr. --Geoffrey (talk) 16 jul 2012, 18.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Moai. Wat feedback oanbelanget, bot mei dy iens. Ek bliid datsto bleaust. Drewes (talk) 16 jul 2012, 18.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Bêste Drewes,
  Op de oerlisside haw ik in stimming delset om dy behearder te meitsjen. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 17 jul 2012, 19.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Lokwinske![boarne bewurkje]

  Do bist no ien fan de behearders fan de Fryske Wikipedy. De belangrykste dingen dy'tsto mei beheardersrjochten dwaan kinst binne:

  • IP-adressen fan fandalisten útslute,
  • siden wiskje,
  • siden skoattelje en wer frij jaan.

  Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles (talk) 17 jul 2012, 20.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sâlt & moer[boarne bewurkje]

  It giet dus om sâltproduksje út fean. Yn it Frysk binne de wurden 'moer' en 'moar' (wiet, sodzich lân, feanige grûn(laach)) bekend. It kin hiel goed wêze dat it Frysk gjin spesifyk wurd hat foar moernering, selnering of darinkdelven. Miskien kin in omskriuwing fan it proses noch dúdliker wêze as it betinken fan in Fryske oersetting. It oernimmen en skean brûken fan de Nederlânske wurden soe ik no ek net graach sjen wolle, om't de betsjutting fan dy wurden my net fuortdalik dúdlik wie. Lestich putsje, bin benijd nei it resultaat. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 11 sep 2012, 19.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Fraach[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik seach dat ik myn siden oer de Janzen-neven noch mar krekt upload hie of jo wiene al oan it redigearjen. Neat op tsjin, hear. Mar ik tocht miskien kinne jo my even fertelle hoe't dat wurket mei dy ynterwiki-ferwizings ûnder oan 'e side. As je in nije side uploade, moatte je dan yn al dy oarstalige wikipedyen dêr't al in side oer dat ûnderwerp bestiet sa'n keppeling nei de nije Fryske side plakke, of hoe sit dat? Want dat is fansels in bealch fol wurk (of alteast, dat kin it wêze). Ieneach fan 'e Esk (talk) 27 des 2012, 20.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dochs net, bin ik bang. Ik haw no earst allinne link nei de Fryske side oanbrocht op 'e Ingelske wikipedia. Myn fraach oft ik al dy oare wikipedyen ek noch by lâns moat, bliuwt jildich. Ieneach fan 'e Esk (talk) 27 des 2012, 21.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kop-hals-romp[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes, ik sjoch dat jo der wer binne. Is it wer klear mei de âld kompjûter?

  Ik haw in stikje oer de Greidhoeke oanmakke om't ik ta myn skrik seach dat dêr noch gjin side oer bestie. Dêrby seach ik dat der wol in side is oer de stjelp (pleatstype), mar net oer de kop-hals-romp. No wurdt by de stjelp de Encyclopedie van Friesland as boarne opjûn en ik haw lêsten by bolleman (hiel aardich stikje trouwens!) opmurken dat jo dêr ek út putten. No is myn fraach: stiet dêr ek wat yn oer de kop-hals-romp? (Foar it gefal dat jo ûnbekend binne mei dy term: dat is it type pleats wêrby't de huzinge (kop) troch in behindiger mulhûs (hals) ferbûn is mei de skuorre (romp).) Ieneach fan 'e Esk (talk) 24 jan 2013, 18.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  No, dat is my dan al ûnnoazel ûntkommen, want ik miende dat ik der goed nei socht hie. Hawar, it is alwer klear. Tige tank foar de help. Ieneach fan 'e Esk (talk) 24 jan 2013, 18.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sjajinne[boarne bewurkje]

  Drewes. Soene jo noch in kear even nei Oerlis:Sjajinne sjen wolle en in miening jaan oer de diskusje dêre? Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 jan 2013, 17.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Yaoundé[boarne bewurkje]

  Der hat niis krekt ien Yaoundé, de haadstêd fan Kameroen, omneamd ta Jaunde. Ik wit net oft dit wol suvere kofje is. Miskien moatte jo as behearder der eefkes nei sjen. Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 jan 2013, 21.57 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Marterhûn[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik haw Dean R. Koontz omneamd ta Dean Koontz. No woe ik graach marterhûn noch omneame ta waskbearhûn, as jo dêr gjin beswier tsjin hawwe. It is in artikel dat begûn is troch Swarte Kees, en dy is opholden mei Wikipedy haw ik begrepen, dat dêrom freegje ik it jo mar even. Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 jan 2013, 14.56 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  En dan noch wat. Ik kin my net fine yn 'e namme Ålandseilannen en haw besocht dêr in Fryskere oantsjutting foar te finen. As ik jo even as klankboerd brûke mei, wat fine jo fan it alternatyf dat ik oandroegen haw op 'e side Oerlis:Ålandseilannen? Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 jan 2013, 15.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Skanomodu (munt)[boarne bewurkje]

  Hoi Drewes,

  Do hiest op 'e oerlisside fan Skanomodu (munt) skreaun dat de runetekst net stean bliuwe kin. Ik hie dêr wol op antwurde mar dêrnei hie ik gjin respons mear fan dy sjoen. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 30 jan 2013, 19.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Jûn, ik wist net dat dy dingen der by oaren útsjen kinne as fjouwerkantsjes. Ik sjoch allinnich mar perfekte runetekens. Miskien dat it dyn browser is of dat ik yn it ferline apart runetekens ynsteld haw as 'bysûndere tekens' dy't ik sichtber makke haw. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 30 jan 2013, 23.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kening Richard III[boarne bewurkje]

  Jawol, mar dy trochwiisside kin der no út; it toanielstik hjit ommers noch yn it Ingelsk, noch yn it Frysk (sa't josels opsocht hawwe) fan "Kening Richard III", mar inkeld "Richard III". Dat "kening" derfoar slacht dus nearne op. Ieneach fan 'e Esk (talk) 2 mrt 2013, 16.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Wy prate byinoar lâns, Drewes. Wat ik bedoel is dat de trochferwiisside = "Kening Richard III" (want dy haw ik omneamd ta "Richard III"). Richard III is de korrekte namme en dêrmei dus de juste side. "Kening Richard III", dy't no trochferwiist nei "Richard III", tsjinnet gjin doel en kin der neffens my wol út. Mar it sit my net heech of sa, dus as jo it sa litte wolle, is it my ek wol bêst. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (talk) 2 mrt 2013, 17.39 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Okee, blykber brûk ik de ferkearde term. Wat ik bedoel is: dit toanielstik fan Shakespeare hiet yn 'e Fryske Wikipedy earst "Kening Richard III". Doe haw ik dy side omneamd ta "Richard III". De side "Kening Richard III" is doe automatysk in hurde redirect (ik soe sizze in trochferwiisside, mar jo neame it blykber oars) nei "Richard III" wurden. Dy redirect "Kening Richard III" kin der no neffens my út. Dat is wat ik bedoel. Ieneach fan 'e Esk (talk) 2 mrt 2013, 18.06 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Plotbedjer[boarne bewurkje]

  No, ik haw de tekst fan it Berjocht:Plotbedjer oanpast (nei't ik der in pear dagen op omstind haw). Wat tinkt jo der sa fan? Ieneach fan 'e Esk (talk) 4 mrt 2013, 23.16 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  En noch eefkes op 'e falreep fan 'e nacht oer De Hobbit. Ik miende al dat ik dêr in Plotbedjer ynstoppe hie, mar ik hie in listke fan lytse dinkjes dy't ik even bylâns moast en doe't ik letter wer by De Hobbit kaam, wie myn Plotbedjer fûtsy. No, ik tocht, dan haw ik it dwaan sillen, tink, dat doe haw ik him der (op 'e nij) ynset. Mar no krekt sjoch ik dat jo him der tuskentiids úthelle hiene. (Ik fertel dit allegear omdat ik net wol dat jo tinke, ik pas wat oan en hy makket it like hurd wer ûngedien - sa is it net gongen.) Mar goed, dat plotbedjer yn De Hobbit, dat hoecht der om my net beslist yn, it liek my allinne wol gaadlik, en ik wie no dochs krekt mei dat berjocht oan 't ompielen west. Mar as jo it dêr steurend fine of sa, fiel jo dan frij om it der wer út te heljen, hear. No, goenacht en oant letter. Ieneach fan 'e Esk (talk) 4 mrt 2013, 23.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kat CryoBurn[boarne bewurkje]

  As it jo better taliket om dy kategory (Romans en novellen fan L.M.B.) by CryoBurn derôf te heljen, dan haw ik dêr yn prinsipe gjin beswier tsjin, mar dan moatte jo dat wol even ek by alle oare siden yn 'e kategory Vorkosigan-kroniken dwaan, want dêr stiet er der ek op; oars kin er better mar stean bliuwe. Mar dat wurdt in hiel wurk, want dat is nochal ris in side. Ieneach fan 'e Esk (talk) 15 mrt 2013, 22.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kin better stean litte. Stiet net ien ynit paad. 80.61.230.65 15 mrt 2013, 23.33 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Okee. Drewes (talk) 16 mrt 2013, 12.17 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Esopet[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik seach dat de side Esopet ien fan jowes is. No blykt dêr in Fryske oersetting fan te wêzen fan Klaas Bruinsma, dat ik soe Esopet graach werneame wolle ta Sa Bist - sadree't ik der oan ta kom (en dat kin noch wel in hoartsje duorje). Hawwe jo dêr ek beswier tsjin? Ieneach fan 'e Esk (talk) 22 mrt 2013, 23.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Klonfert[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik haw der gjin beswier tsjin. Dan moatte je fansels wol even trochferwizings meitsje foar de farianten Brendan fan Klonfert en Brandanus fan Klonfert. Ik wit nea net krekt hoefier't ik trochsette moat mei it ferfryskjen fan plaknammen. Ik bedoel, ik kaam lêsten Zoetermeer tsjin. Meitsje je dêr dan yn it Frysk Swietermar fan? By Clonfert tocht ik, dit is in plak dêr't grif noch nea ien yn Fryslân fan heard hat (of je moatte al krekt yn dy krite op fakânsje west hawwe), dat ik leau ik hâld de Ingelske stavering mar oan. Mar, sa't ik sei, tsjin "Klonfert" haw ik gjin beswier, as jo dat better ta liket. Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 apr 2013, 17.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sa is 't krekt, heite! Ieneach fan 'e Esk (talk) 14 apr 2013, 11.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Oersettingskategory[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik woe eefkes melde dat jo krityk, okkerwyks, oangeande de fraach oft De Bearejacht no wol of gjin wrâldliteratuer is, net alhiel oan dôvemansearen rjochte wie. Ik bin it noch altyd net 100% mei jo iens, mar ik kin jo opmerking ek net foar 100% ûntstride. De oplossing wie fansels om 'e namme fan 'e kategory te feroarjen (fan "Kat:Fryske oersettings út de wrâldliteratuer" nei "Kat:Fryske oersetting"), mar dat waard in hiele put, dat dêr ha'k in skoft tsjinoan skytskoarre. Hjoed dochs mar dien. Dus "Kat:Fryske oersettings út de wrâldliteratuer" is no leech en oerstallich en kin fuort.

  Der binne trouwens noch in pear siden dy't wiske wurde moatte; dy haw ik Wikipedy:Siden wiskje set. Fr.gr., Ieneach fan 'e Esk (talk) 14 apr 2013, 16.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Berneboek/Jeugdliteratuer[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik haw ûntdutsen dat der sawol in kategory "berneboek" is, as in kategory "jeugdliteratuer". Wat tinkt jo, moatte dy ek gearfoege wurde? Want ik soe sa ien, twa, trije net sizze kinne wat krekt it ûnderskie is. Ieneach fan 'e Esk (talk) 17 apr 2013, 14.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Megan Fox[boarne bewurkje]

  Hoe is it ôfrûn mei dy Megan Fox-film fan 2010, dêr't jo 2009 oer skreaunen? Aliter (talk) 6 maaie 2013, 20.06 (CEST)

  Orkney[boarne bewurkje]

  Dêr freegje jo wat... "Orkneyeilannen" soe yn prinsipe kinne, tink ik, want it is ien wurd (ferlykje Waadeilannen) en der docht him gjin útspraakprobleem foar om't de fokaalkombinaasje "ye" yn it Frysk net foarkomt (dus it soe dúdlik wêze moatte dat der tusken de "y" en de "e" in nij wurdlid begjint). Mar "Orkney-eilannen" is wat freonliker foar it each. Neffens de Grote Bosatlas is it yn it Nederlânsk "Orkney-eilanden". Neffens my kin it yn it Frysk taalkundich sjoen sawol mei as sûnder keppelstreepke skreaun wurde, mar persoanlik soe ik it, leau 'k, mei in streepke dwaan. Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 maaie 2013, 16.48 (CEST)

  Jo beseffe trouwens wol dat "Orkney" eins in Ingelsk ynslûpsel is en dat de oarspronklike Nederlânsk-Fryske ferzje fan 'e namme fan 'e eilannegroep "de Orkaden" wie, no? Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 maaie 2013, 16.50 (CEST)

  Diakrityske tekens alfabetisearje[boarne bewurkje]

  Ik hie Hâns Omkoal alfabetisearre op "Hans Omkoal" omdat Wikipedy de fokalen mei diakrityske tekens (yn it gefal fan it Frysk: â, ê, ô, û, ú) oan 'e ein fan it alfabet yndield. Dus Hâns Omkoal en Hâns en Grytsje komme yn 'e kategoryen te stean nei "Hutspot" (om mar in willekeurich wurd mei in u te neamen). Mar dat wol ik net; ik wol dat Hâns Omkoal nei Hannelingen en foar Harry Potter komt te stean. En dat kinne je sa krije, haw ik ûntdutsen, troch by de kategoryen te sortearjen op 'e titel sûnder diakritysk teken, krekt sa't je by persoanen op 'e efternamme sortearje. Dit is fansels allinne mar ynteressant as de fokaal mei diakritysk teken ien fan 'e earste letters fan 'e titel fan 'e side is. Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 jun 2013, 22.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Teäter-Teater[boarne bewurkje]

  Ha, Drewes. It trema is, sa't jo wierskynlik wol witte, bedoeld om útspraakbetizing foar te kommen. Jo sizze dat jo wurdboeken "teater" sûnder trema jouwe, no, mines dogge dat ek (dat sil wol gjin tafal wêze; ik nim oan dat wy deselde wurdboeken hawwe). Mar jo moatte jo op dit mêd net altefolle oan 'e wurdboeken steure, want dy meitsje der wolris in potsje fan. Sa jouwe de Zantema en Visser beide "ateisme" (sûnder trema), wat nei myn idee in wurd is dat út trije wurdlidden bestiet: "a-teis-me". Doe binne se by de Fryske Akademy ek wekker wurden, dat it nije Frysk Hânwurdboek jout "ateïsme" (mei trema). Mar it Frysk Hânwurdboek jout ek de lânsnamme "Geörgië", mei in trema op 'e o dy't nearne goed foar is, want yn dit gefal bestiet der gjin inkele kâns op ferkearde útspraak: de twaklank "eo" komt ommers allinne mar foar foàr in "n" (freon, sneon), dus it moat wol fan "neön" wêze, mar "Geörgië" slacht nearne op.

  Yn it gefal fan "teater" bestiet der wól kâns op in ferkearde útspraak, ntl.: "tea-ter" (krekt as "tea-traal", "reak-sje", "rea-gear-je", "rea-lis-me", "krea-tyf" en myn persoanlike favoryt "a-li-nea"). No sil dat wol wat tafalle, dat leau ik ek wol, mar ik fyn it persoanlik altyd in lytse muoite om eefkes de lêzer de helpende hân te bieden en in trema te brûken.

  En ek al jouwe de wurdboeken de foarmen mei it trema net, se binne net fout. Ik basearje my dêrby op it boekje Stavering fan 'e Afûk (drs. F.B. Dijkstra, Stavering, Ljouwert, 1991, Afûk, ISBN 9 06 27 34 537), wêryn't op s. 45 stiet:

  "It dielteken (trema) wurdt allinne brûkt, wannear't sûnder dat dielteken útspraakbetizing te ferwachtsjen is en om oan te jaan, dat de twa opienfolgjende lûden, dy't tegearre ek in lang lûd of in twalûd foarmje kinne, net ta itselde wurdlid hearre. [...] Wannear't by frjemde wurden gjin útspraakbetizing te ferwachtsjen is, wurdt it dielteken meast weilitten: reaksje (of: reäksje); realisme (of: reälisme); alinea (of: alineä); kreatyf (of: kreätyf). It dielteken mei net weilitten wurde by: beämte (= amtner), ferlykje: beamte (= beammeguod). It is dêrom oan te rieden om yn gefal fan twivel altyd wol it dielteken te brûken. Dêrmei hoedzje jo josels foar misferstannen en útspraakflaters."

  Aldus de Afûk. Ik hoopje dat ik jo hjirmei fan tsjinst wêze kinnen haw. Groetnis, Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 jun 2013, 19.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Om hjir noch eefkes op troch te gean, moat my fan it hert dat ik net snap wêrom't de Wikipedy it Frysk Hânwurdboek wol folget oangeande "Geörgje" (wêr't it trema op 'e o, sa't ik al earder sein haw, totaal ûnsinnich is), mar net oangeande Súd-Koreä, Noard-Koreä en Eritreä (dêr't it in funksje ferfollet; Korea soe sels in hiel oar wurd wêze kinne: ko-rea, "koerood" yn it Hollânsk). Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 jun 2013, 21.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Wat der yn it wurdboek stiet wit ik sa net, mar Korea is krekt sa't it yn de list fan Ierdrykskundige nammen stiet. Faaks leit it oan it net werskriuwen fan klamleaze wurdlidden yn frjemde nammen (Am'earika, Ameri'kaan). Mysha (talk)

  Thriller[boarne bewurkje]

  Spitigernôch net. Ieneach fan 'e Esk (talk) 17 jun 2013, 16.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Skriller? Is dat in besteand wurd of tinke jo dat no sels op? Ieneach fan 'e Esk (talk) 17 jun 2013, 22.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Moai sein! ("Skriller is in besteand wurd no't ik betocht haw. Der skimeret my wol wat dat de Fryske Akademy it earder betocht hawwe kin.") Mar likegoed kin ik jo yn dit gefal net fan tsjinst wêze; ik kin my net betinke dat ik der oait fan heard haw. Ieneach fan 'e Esk (talk) 19 jun 2013, 16.52 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It wurd Skriller as oersetting fan it Ingelske Triller bin ik al wolris tsjinkaam. Mar wêr no krekt. Yn 'e Wâlden (talk) 19 jun 2013, 20.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It wurd wurdt al jierren brûkt. Wat tochten jimme oars fan dit foarbyld út 1989? Mysha (talk)
  Ja, ik bin it ek wolris tsjinkommen, benammen by toanielstikken. Mar, ik haw net it idee dat it in soad brûkt wurdt. MeinRei (talk) 20 jun 2013, 11.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Standertwurdlist[boarne bewurkje]

  Hmm. Ik haw in skalk each op dy standertwurdlist, Drewes. Neffens my ferskowe se de problemen aansten allinnich mar. Mar we sille sjen. Ieneach fan 'e Esk (talk) 21 jun 2013, 15.48 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  H. Dijkstra et al.[boarne bewurkje]

  Ik wit net wa't dat is, Drewes. Ik pappegaaikje de Nije Fryske Bibeloersetting mar wat nei, dy't hielendal efteroan, op siden 1759/1760, in list fan meiwurkers jout (en de bibelboeken dêr't se oer gear west hawwe), mar foar de foarnammen allinne mar inisjalen skriuwt. As je dan D. Tamminga, F. Schurer, P. Akkerman en Y. Poortinga hawwe, dan wit ik wol wa't der bedoeld binne. Oaren, lykas J.W. Zantema en H. Twerda, dy wisten jo te finen. Mar H. Dijkstra? Dat kin elkenien suver wol wêze. Ik bedoel, Dijkstra is ien fan 'e meast foarkommende Fryske efternammen. Wat jo twadde fraach oangiet: "fertsjinnet er hjir in lemma?", dat tinkt my wol; de man hat hiel wat bibelboeken yn it Frysk oerset. Mar ja, sûnder foarnamme komme je fansels net folle fierder... Ieneach fan 'e Esk (talk) 21 jun 2013, 18.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Koe dat net Harry Dijkstra wêze, fan Sumar?
  Ik haw efkes socht, mar kin neat fine oer dy Harry. It tilt fansels ek op fan de Harry Dijkstras. Drewes (talk) 24 jun 2013, 17.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Ik wit net at net te finen is dat Harry Dijstra meidien hat, of dat der oars neat oer de man te finen is, mar yn alle gefallen is op it mêd fan bibeloersetters http://www.bijbelgenootschap.nl/fileadmin/content/maw/MAW_1999-4.pdf side 10 en fierder wol in nijsgierich stikje. Mysha (talk)

  Wolkom[boarne bewurkje]

  Ik sjoch, yn dat berjocht stiet " Foar jo gemak stiet lofts in sykfunksje en hjirûnder kinne jo op ûnderwerp sykje." Ik haw it idee dat dy tekst earne oars heart, want ik sjoch hielendal net sykjen op ûnderwerp ûnderoan dy tekst. Mysha (talk)

  Ik haw ris neitocht hoe dit der kaam is: Dit wie oarspronklik in berjocht op de haadside, dêr't de top fan de systematyske opdieling der dan drekt ûnder stie foar sykjen

  Kategory[boarne bewurkje]

  Hoi Drewes, ik ben categorien toe aan het voegen aan paginas zonder categorie. Vooral Wikipedy paginas. Ik heb hierbij enkele beveiligde paginas gevonden. Zou jij de categorie Wikipedy ([[Kategory:Wikipedy]]), of natuurlijk een andere categorie die beter past, kunnen toevoegen aan de volgende paginas:

  En een noinclude versie (<noinclude>[[Kategory:Wikipedy]]</noinclude>) op de volgende paginas:

  Kategory 2[boarne bewurkje]

  Nog enkele:([[Kategory:Wikipedy]]):

  (<noinclude>[[Kategory:Wikipedy]]</noinclude>):

  Mvg, Taketa (talk) 11 jul 2013, 15.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


  Flater yn tekst[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik soe even wat tsjin in "ûnbekende meidogger" sizze, en op dy syn/har oerlisside stie dizze tekst:

  Dit is de oerlisside fan in ûnbekinde meidogger; in meidogger dy't him/har net oanmeld hat. Om't der gjin namme bekend is, wurdt it ynternet-adres brûkt om oan te jaan wa. Mar faak is it sa dat sa'n adres net altyd troch deselde persoan brûkt wurdt. As jo it idee hawwe dat jo as ûnbekinde meidogger opmerkings foar in oar krije, dan kinne jo jo oanmelde. Fan in oanmelde meidogger is it ynternet-adres net sichtber, en as oanmelde meidogger krije jo allinnich opmerkings dy't foar josels bedoeld binne.

  Hjir stiet twa kear fan "ûnbekinde", wat fansels "ûnbekende" wêze moat. Kinne jo (as behearder) dat ferbetterje? En miskien kinne jo fan "wa" dan meitsje "om wa't it giet", dat rint better. Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 jul 2013, 15.26 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tsja, dat wit ikke net. It stiet ûnderoan op dizze side: Meidogger oerlis:80.61.230.65‎, en ik nim oan dat it in standertberjocht is foar sokke oerlissiden. It moat fansels earne yn it systeem sitte, oars ferskynde it dêr net. Mar ik bin gjin behearder, dat ik kin net achter de skermen sjen, om it samar te neamen. (En al koe ik dat al, ik haw gjin ferstân fan kompjûterprogrammatuer.) Is der oars gjin behearder mear om it oan troch te spyljen dy't by it opsetten fan 'e Fryske wikipedy belutsen west hat? Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 jul 2013, 17.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Kin jim net helpe, ik ha der ek gjin sjoege fan.--Geoffrey (talk) 29 jul 2013, 21.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Dochs wol!--Geoffrey (talk) 29 jul 2013, 22.04 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Boarnen[boarne bewurkje]

  Yn it begjin haw ik wolris mei noaten en sa wurke, mar dan hawwe je twa oant trije kear sa lang wurk om in artikel klear te krijen, en ik haw besletten dat ik dêr gewoan net genôch tiid foar haw. Dat dêr bin ik, op guon útsûnderings nei, fan ôfstapt. Ik jou by it echte wurk, de langere artikels, oer it algemien wol in boarnefernijing, ûnderoan. Soene jo ris in pear spesifike foarbylden neame kinne, sadat ik wit wat wêr't we it persiis oer hawwe? Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 jul 2013, 19.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik haw ris in pear âlde siden fan my besjoen, en ik tink dat ik no better begryp wat jo bedoele. Bygelyks it artikel oer Aiskylos, dat hat gjin boarnen. Mar dat haw ik gewoan redigearjenderwize oerset fan it artikel oer de man yn 'e Ingelske wikipedy, dus de boarnen dêrfan binne frijwol allegear yn it Ingelsk. No wol ik net moeilik dwaan, mar ik haw myn twifels deroer ynhoefier't it sin hat om dat op 'e Fryske wikipedy allegear nei te eameljen. Sjocht dêr oait noch ien nei? Of is it poer om oan te toanen dat ik de tekst net út 'e tomme sûgd haw? Mar dan jout it dochs ek wer sa'n bytsje, want as ik it artikel sels betocht haw, kin ik de boarnen ek wol sels betinke. As ik bgl. sis Howard Jackson hat yn 1965 in boek skreaun mei de titel Aeschylus: His Life and Times en dat is útjûn troch Cambridge University Press (ik sis mar wat), sille jo dan sizze fan "Ho 'is even, dat boek bestiet net"? Ik snap fansels wol wêr't jo hinne wolle, mei de ûnderbouwing fan feiten, mar dan soene je it krekt sa dwaan moatte as dat de Ingelske wikipedy it docht, ntl. troch eltse bewearing te skoarjen mei in aparte noat. Dat soe ideaal wêze, mar jo sille it mei my iens wêze moatte dat dat foar de Fryske wikipedy net te dwaan is; dêrfoar komme wie mankrêft tekoart.
  No haw ik jo opmerking ris even yn my omgean litten, en ik leau dat ik in mooglike oplossing betocht haw. It is allinnich al wat in trúkje, in slûprûte sis mar, dat ik wit net oft De Fryske Wikipedy (yn 'e foarm fan 'e behearders) dêrmei akkoart giet. It wurket sa: ik kin ûnderoan, by wize fan boarnefernijing, in link sette nei de boarnefernijing fan it korrespondearjende artikel yn 'e Ingelske wikipedy (en:namme_fan_it_artikel#titel_fan_de_opsomming_fan_de_boarnen). Yn it gefal fan Aiskylos soe ik dan ûnderoan sette kinne: "Foar boarnen en oare literatuer, sjoch: hjir." Dat hat fansels as bykommend foardiel dat de boarnefernijing by de tiid holden wurdt sûnder dat wy ús dêrom hoege te bekroadzjen. Wat tinkt jo dêrfan? Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 jul 2013, 22.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  "In ensyklopedysk artikel is net mear wurdich as syn boarnen": dêr hawwe jo fansels ek wol wer gelyk oan. "De grutte Wikpedyen dy't eltse bewearing skoarje mei in aparte noat dogge it goed": hielendal mei iens, dat neam ik hjirboppe ek "ideaal". Mar je moatte fansels ek reälistysk wêze; foar de Fryske wikipedy is dat, alteast op dit stuit, spitigernôch te heech grepen.
  Fierders bin ik bliid dat jo myn (of ús) slûprûte jo oanstiet. It probleem as je in Ingelsk artikel redigearjend oersette is fansels dat je nea krekt witte hokker boarnen oft je no neame moatte (want brûkt hawwe), of je moatte it hiele noate-apparaat útplúzje. Ik sil tenei wat mear om 'e boarnen tinke. Ieneach fan 'e Esk (talk) 29 jul 2013, 17.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Menisten[boarne bewurkje]

  De menisten ferhippe it om minnisten te wurden, Drewes. Kinne jo de side Minnisten fuortgoaie en dan Menisten omneame ta minnisten? Ik haw de tekst fan it artikel al oanpast. Ieneach fan 'e Esk (talk) 29 jul 2013, 18.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  kategorymeidieling[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik haw wer wat. As kategoryen tefolle siden krije om yn ien kear wer te jaan, komt der boppe- en ûnderoan de kategoryside de folgjende melding te stean:

  De folgjende 200 siden binne yn dizze kategory, fan yn totaal 248.

  (foarige 200) (folgende 200)

  No wol ik graach dat "folgende" ferbetterje ta "folgjende". En ik leau dat ik de side identifisearre haw dêr't dat op kin, allinnich, ik kin der net by. Soene jo, as behearder, dit ferbetterje wolle? Dat kin neffens my op dizze side: MediaWiki:Nextn. By foarbaat tank. Ieneach fan 'e Esk (talk) 5 aug 2013, 23.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ju-dea[boarne bewurkje]

  Ik bin it mei jo iens dat "Judeä" de bêste en staveringstechnysk de geefste foarm is. De Nije Fryske Bibeloersetting brûkt lykwols konsekwint de foarm "Judéa" (in fossyl fan foar de staveringswiziging fan omtrint 1980, tink). Der sil dus hoe dan ek in trochwizing komme moatte fan "Judéa" nei "Judeä". Mar de titel fan it artikel oer dit gebiet sil perfoarst "Judeä" wêze moatte, dêr hoege wy net om op 'e fûst. Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 aug 2013, 17.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ferkearde Haadside[boarne bewurkje]

  It is my opfallen dat as ik de lêste tiid op 'e Fryske wikipedy binnenkom (en dan dus noch net ynlogd bin) ik der in âlde haadside foar krij, mei as datum snein 11 augustus, side fan de wike: de Stellingwerven, en fierders mei by de rubryk "Wisten jo dat..." it krús fan 'e Oarder fan 'e Timpeliers. As ik dan ynloch en dêrnei weromgean nei de haadside, krij ik wol de goede haadside derfoar (yn dit gefal fan snein 1 septimber). No gean ik der fanút dat as it my oerkomt, it grif mear lju oerkomme sil. En as de minsken gjin meidoggers binne (en dus net ynlogge kinne) sille se fêst nea de nije haadside ûnder eagen krije. Binne de behearders harren fan dit probleem bewust? (Ik haw dit ek oan Geoffrey trochjûn.) Ieneach fan 'e Esk (talk) 1 sep 2013, 16.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kin it hjir ek oan lizze? Sjoch: Wikipedy:Oerlisside#HTTPS for users with an account. Ieneach fan 'e Esk (talk) 1 sep 2013, 18.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Nee, it is noch hieltyd sa, eltse kear as ik de kompjûter opstart en nei de Fryske Wikipedy gean. As ik dan ynloch, is it goed. Ik soe net witte wêr't it oan lizze kin. Bin ik de iennichste dy't hjir lêst fan hat? Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 sep 2013, 19.30 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Gôh, no, ik sil it aansten ris besykje. As dàt de oplossing is, is it de muoite wurdich. Tankewol! Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 sep 2013, 19.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  It is noch sa, dat it hat neat jûn, bin 'k bang. Likegoed bedankt foar it meitinken. Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 sep 2013, 15.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  No, juster en hjoed wie it ynienen wer goed, sûnder dat ik der fierders noch wat oan dien haw. Hoe't dàt no wer kin...? No ja, yn elts gefal sill' wy mar rekkenje dat it wer klear is. Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 sep 2013, 15.54 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Magdeburg[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Dat liket my mear gewoan de Dútske namme ta. By in Fryske oersetting soe it op syn minst op 'ch' einigje moatte: Magdeburch. Ik leau, as ik it ferfryskje moast, makke ik der Maagdeburch fan. It wurd "maagd" bestiet net yn it Frysk, mar dat let yn prinsipe neat; it wurd "lúksem", in ferbastering fan "lüttel" (=lyts), bestiet yn it Frysk ek net, en dochs sil nimmen oer de ferfrysking Lúksemburch stroffelje.

  Noch even wat oars. Jo hawwe juster op myn fersyk op 'e side Berjocht:Universele ynfoboks stêd de oantsjutting stêdsyndieling ferbettere ta stedsyndieling, mar ik seach letter dat it der noch trije kear stiet (2x ûnder Kop2; en 1x by Utlis). Hiel ferfelend, as my dat earder opfallen wie, hie ik it wol even better oanjûn. Mar goed, soene dus nochris sa goed wêze wolle om... Op 'e nij by foarbaat tank. Ieneach fan 'e Esk (talk) 3 sep 2013, 18.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Judeä[boarne bewurkje]

  "Judeä". Want sûnt de lêste staveringsferoaring út ±1980 moat men soks fan 'e staveringsbazen safolle mooglik mei trema's dwaan. Dus litte wy yn 'e nammen fan wikipedysiden de foarm "Judeä" dan mar oanhâlde. Dat sein hawwende, moat der likegoed in trochwizing komme fanôf "Judéa", want yn teologyske fermiddens is dy lêste staveringswiziging noch net trochkrongen. As jo de Nije Fryske Bibeloersetting út 1995 der op neislane, sjogge jo dat dêr it skerpteken (accent aigue) noch rûnom brûkt wurdt. Dus ik woe mar sizze, as jo hjir de foarm "Judéa" tsjinkomme (ik bedoel yn 'e tekst fan oare artikels), hoege jo it net te ferbetterjen ta "Judeä", want beide foarmen binne noch yn gebrûk, oft de Fryske Akademy en de Afûk dat no sinniget of net. Ieneach fan 'e Esk (talk) 5 sep 2013, 21.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Foto?[boarne bewurkje]

  Dat soe ik bêst dwaan wolle, as ik wist hoe't ik de man berikke koe. As ik bgl. syn ynterview mei Abe de Vries lês, krij ik net de yndruk dat er bot kompjûterkundich is, dat in webside mei in e-mailadres sil er wol net ha. Hy moat yn Drachten wenje, mar in namme as Klaas Bruinsma springt der yn it tillefoanboek ek net daliks út, bin 'k bang... Ieneach fan 'e Esk (talk) 6 sep 2013, 21.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  En dit sil my nij dwaan. Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 des 2013, 22.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Muiterij[boarne bewurkje]

  Ja, en dêr hawwe jo yn prinsipe ek gelyk oan. It probleem is allinnich dat je mei "oproer" sa'n grut stik oan betsjutting ferlieze. Sjoch fierder op Oerlis:Britsk-Ynje.

  Ofbylden mei copyright[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik seach lêsten dat jo it logo fan Nij Smellinghe op 'e Fryske Wikipedy set hiene "ûnder de betingsten fan de Creative Commons Nammefermelding-Lyk diele Lisinsje, ferzje 3.0 of letter, en/of de GNU Iepen Dokumintaasje Lisinsje, ferzje 1.3 of letter". Tinke jo dat ôfbylden lykas dizze en:File:Acivilcampaign.JPG en dizze en:File:Shakespeare in Love 1998 Poster.jpg (koartsein boeke-omslaggen en filmposters) dêr ek ûnder falle kinne? It liket my nammentlik ta dat se op Ingelske Wikipedy ûnder likernôch deselde betingsten tafoege binne, en ik soe se der op 'e Fryske wikipedy eins ek wol by hawwe wolle. Ieneach fan 'e Esk (talk) 26 sep 2013, 15.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Okee. Nou, spitich. Mar likegoed tankewol foar jo flugge reäksje. Ieneach fan 'e Esk (talk) 26 sep 2013, 17.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Patro(a)nesse[boarne bewurkje]

  Goeie Drewes. Ik seach dat jo de ferwizing Patroanesse oanmakke hiene. No is it wat ferfelend om altyd oer sokke dingen te seuren, mar dat is eins fout stavere; it moat Patronesse wêze, sûnder a, want de klam falt op it wurdlid -nes-. (It is itselde systeem as by Amearika – Amerikaansk). Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 okt 2013, 19.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Oarlochsferkrêfting[boarne bewurkje]

  Bêste Ieneach. Der sille wol plaatsjes fan foaroansteande keunstners te finen wêze dy't jin net sa yn it moed reitsje, mar ik soe dochs dizze foto by it stikje sette wolle: Chinese old woman raped and killed by Japanese at Tai'erzhuang.jpg. Sprekkender kin hast net tocht ik. Wat tinke jo? Drewes (talk) 14 okt 2013, 21.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dêr slút ik my by oan. Yn Ingelsk sizze se wol: A picture speaks a thousand words. Dit bewiist dat mar wer ris. Ieneach fan 'e Esk (talk) 14 okt 2013, 21.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Keninklike Famylje[boarne bewurkje]

  Ha hjoed in oantal stobbe's makke oer leden fan keninklike famylje. Mar ik tink dat ik der mar in putsje fan meitje.

  Gr, Wikiice (talk) 6 nov 2013, 20.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sitting Bull[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Soene jo jo ljocht hjir ris oer skine litte wolle? Oerlis:Sitting Bull. Ieneach fan 'e Esk (talk) 10 nov 2013, 16.10 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  betankje[boarne bewurkje]

  Ik mei graach in betankje hawwe. Drewes soesto hjir [1] eefkes sjen wolle. Wat wurdt it: jo/do, tankje/betankje, tige tank, tanke wol ensfh. --Geoffrey (talk) 12 nov 2013, 21.23 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Stavering hifkje[boarne bewurkje]

  Goeiemiddei soeje jo de Stavering fan dit berjocht efkes hifkje kinne? Berjocht:Fandaal

  Gr, Wikiice (talk) 15 nov 2013, 13.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tyfoan Haian[boarne bewurkje]

  Ik haw dizze tyfoan no sa beskreaun "2013 - Tyfoan Haiyan, ien fan de swierste stoarmen ea, raast oer de Filipinen." . Mar miskien giet der moarn wol wer in swierdere tyfoan earne del. Kin dit sa stean blieuwe as witte jo in bettere beskriuwing fan dizze tyfoan. Wikiice (talk) 17 nov 2013, 16.29 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Berjocht Fandalisme[boarne bewurkje]

  Sorry, Drewes, ik bin in pear dagen oars besteld west. Ik haw jo berjocht besjoen en wat oanpast. Jo hiene dit:

  Warning icon.png Warskôging

  flagge fan Fryslân Beste meidogger, hjirby krije jo in warskôging foar fandalisme. Dat is tige slim, doch dat NEA wer! As jo hjir mei trochgean wurde jo blokkearre.

  • Hjirûnder stiet de list mei de fandalystyske bewurkings fan dizze meidogger.

  flagge fan it Feriene Keninkryk fan Grut-Brittanje en Noard-Ierlân Dear user, herewith you get a warning for vandalism. This is really bad, do not EVER do that again! If this continues you are blocked.

  • Below is a list of the vandalism edits done by this user.

  Wolle jo yn de takomst konstruktyf meihelpe oan de Wikipedy dan hjitte wy jo fan herte wolkom op ús Wikipedy. En foegje jo kunde ta. Hoe? Klik hjir.

  Ik haw dit derfan makke:

  Warning icon.png Warskôging

  flagge fan Fryslân Beste meidogger, hjirby krije jo in warskôging foar fandalisme. Dat is earnstige saak, doch dat NEA wer! As jo dêrmei trochgeane, wurde jo blokkearre en kinne jo net mear meidwaan oan dizze Wikipedy.

  • Hjirûnder stiet in list mei de fandalistyske bewurkings fan dizze meidogger.

  flagge fan it Feriene Keninkryk fan Grut-Brittanje en Noard-Ierlân Dear user, this is a warning for vandalism. This is a serious affair, do not EVER do this again! If you continue with this behaviour, you will be blocked from participating in this Wikipedia.

  • Below is a list of the vandalist edits made by this user.

  Wolle jo yn de takomst konstruktyf meihelpe oan de Wikipedy, dan hjitte wy jo hjir fan herten wolkom om jo kunde ta te foegjen. Hoe't jo dat dwaan kinne? Klik hjir.

  Behalven de stavering haw ik ek de tekst sels wat oanpast, sa't jo sjogge. "Dat is tige slim" fûn ik in bytsje apart klinken, dat dêr haw ik fan makke "Dat is in earnstige saak". We soene ek dwaan kinne: "Dat is in earnstich fergryp", as jo dat gaadliker foarkomt. De Ingelske tekst hiene jo tefolle wurd foar wurd oerset. Fierders ûntbriek der dêr wat oan 'e ein fan 'e earste sin, foar myn gefoel, dat dy ha 'k wat langer makke, en doe haw ik it Frysk dêr mar oan oanpast. Sjoch mar ris wat jo derfan fine. Ieneach fan 'e Esk (talk) 18 nov 2013, 15.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sebleouf[boarne bewurkje]

  Goeie Drewes,

  It is ek net dat de Bot Sebleouf ferkearde bewurkingen docht, Mar it giet de hiele dei troch der sit net in rêst momint in, ik sjoch troch de bewurkings fan Sebleouf de foar my interesante en wichtige bewurkingen net mear. En ik tink dat dat foar mear Wikipedy meidoggers dêr lêst fan hawwe. Wikiice (talk) 18 nov 2013, 21.55 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ynventarisaasje[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik bin begûn mei in lytse ynventarisaasje te meitsjen foar siden dy't yn oanmerking komme om side fan 'e wike te wurden yn 2015. Ik tink, as wy dat no geandewei in bytsje byhâlde, foarkomt it letter hiel wat gesyk en gepuzel. Fansels steane der no allinnich noch mar siden op dy't ik sels skreaun of redigearre haw, mar it is de bedoeling dat oare meidoggers it oanfolje as se in gaadlike side skriuwe of tsjinkomme. Soene jo foar my in link oanmeitsje kinne nei dizze side: Haadside-ynfo/Ynventarisaasje mooglike siden fan de wike 2015, links ûnderoan op dizze side: Wikipedy:Mienskip/Meidwaan en ferbetterje, ûnder it kopke Berjochten haadside? Dan kin elkenien him fine. Ieneach fan 'e Esk (talk) 19 nov 2013, 17.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Akteur & filmakteur[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik sjoch dat der in Kategory:Amerikaansk akteur is, mei 237 siden, en in Kategory:Amerikaansk filmakteur, mei 13 siden. Ik fyn dit ûnderskie net sa sinfol. Under dy 237 akteurs sitte fansels noch withoefolle filmakteurs, en as je dat ûnderskie meitsje, moatte der goed en wol besjoen ek kategoryen komme foar televyzjeakteurs en teäterakteurs. Wat sizze jo derfan, sille wie "Amerikaansk filmakteur" foarearst mar leegje yn "Amerikaansk akteur" en dan de lege kategory fuortsmite? Ieneach fan 'e Esk (talk) 21 nov 2013, 19.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Abilene[boarne bewurkje]

  Ik wol net ferfelend dwaan, mar no hiene jo by Abilene (Kansas) alles oan sa'n bytsje oan 'e rjochterkant set (dus ik wit net wat jo mei fotolykwicht bedoele...). Boppedat, en dat fyn ik slimmer, wie der no ûnderoan in hiel blanko flak ûntstien, en myn hiele stribjen mei dy foto's en sa is der no krekt op rjochte om dat foar te kommen. Dan haw ik leaver dat jo ien of mear foto's der gewoan út helje. Ieneach fan 'e Esk (talk) 22 nov 2013, 00.23 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Gjin tank & koördinaten?[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. No, ik tink, ik fal dy Drewes oates en toates lestich, lit ik noris wat wurk nei Geoffrey taskowe. En dan lûke jo it nòch nei jo ta! No moat it al net folle raarder wurde... Hawar, gjin tank. Ik besykje flaters safolle mooglik te ferbetterjen as ik se tsjinkom, al begjin ik der net aktyf nei te sykjen (ik haw sa al genôch te dwaan).

  Even oer dy koördinaten dy't jo tafoege hawwe oan Sint-Petersburch (Floarida): is dat echt in halssaak? Ik bedoel, se steane ek al yn 'e ynfoboks. Ieneach fan 'e Esk (talk) 26 nov 2013, 23.44 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  O. Ja, sjoch, ik haw dêr sels noch nea op klikt om te sjen wat dêrefter sit. Mar wêr helje jo dy koördinaten wei? Fan 'e korrespondearjende side yn 'e Ingelske wikipedy? Of is der in makliker manear om deroan te kommen? Ieneach fan 'e Esk (talk) 27 nov 2013, 17.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Okee. Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 nov 2013, 23.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Siden wiskje[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Dit Wer komt de namme rontgen wei? is fandalisme, tinkt my; of yn elts gefal flauwe kul. Op dizze side Wikipedy:Siden wiskje steane ûnder it kopke "Siden dy't fuortendalik wiske wurde moatte" ek noch 3 kategorysiden dy't wol fuort kinne. Soene jo dy der even út smite wolle sadree't jo jo dat oan tiid dogge? Ieneach fan 'e Esk (talk) 28 nov 2013, 15.43 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tjaard Anne Marius Albert Humalda van Eysinga[boarne bewurkje]

  Ik seach wat jo oan 'e side Tjaard Anne Marius Albert Humalda van Eysinga tafoege hawwe. Hoe wis binne jo derfan dat syn heit Idzerd Frans van Humalda van Eysinga hiet (mei "van" foar Humalda bedoel ik)? Want it Lyts Hânboek fan 'e Fryske Literatuer neamt de soan "Tjaard Anne Marius Albert Humalda van Eysinga", sûnder "van" foar Humalda. Mar as de heit al "van" hie, sil de soan dat grif ek hân hawwe, en dan moat de sidetitel oanpast wurde.

  En wêr begjint hjir no eins de efternamme? Ik bin der mar fan útgien dat Humalda hjir in tuskennamme is, sa't je dy wol faker sjogge by Fryske adel, en dat de eigentlike efternamme "Van Eysinga" is, in bekend skaai (wylst ik fan Humalda van Eysinga noch nea heard haw). Wat tinkt jo dêrfan? Ieneach fan 'e Esk (talk) 29 nov 2013, 00.01 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  It giet my der net om dat jo it stikje oanpasse moatte, mar om dat mar ien fan ús gelyk hawwe kin oangeande dy namme. En it kin bêst dat jo dat binne. Ik basearje my op it Lyts Hânboek fan de Fryske Literatuer, dêr't de namme sûnder "van" foar Humalda skreaun stiet, mar it kin bêst wêze dat de gearstallers fan dat boek mis west hawwe. As jo it op ferskillende plakken op it ynternet mei "van" foar Humalda tsjinkomme, en nearne of hast nearne sûnder, dan sil it wol mei "van" wêze, en dan moatte wy de side omneame. Ieneach fan 'e Esk (talk) 29 nov 2013, 22.34 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  No, bêst. Dan meitsje ik der "van Humalda van Eysinga" fan, en hâldt ik de kategorysortearring op Eysinga. Ieneach fan 'e Esk (talk) 30 nov 2013, 15.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Yndoneezje/Yndonesië[boarne bewurkje]

  Tsja. In pear punten.

  • Earst puer even oer de foarmen op -ië en -je. Dy meie beide, al skynt de Fryske Akademy (dy't de wurdboeken gearstalt) de foarkar te jaan oan 'e foarm op -ië. It boekje Stavering fan 'e Afûk (drs. F.B. Dijkstra, Stavering, Ljouwert, 1991, Afûk, ISBN 9 06 27 34 537), seit lykwols s. 46:
  In soad nammen fan lannen einigje yn it Nederlânsk op "ië". Yn it Frysk wurdt dy foarm meast ek oanholden. Mar in Fryskere foarm is ek mooglik: Ned. "Scandinavië", Fr. "Skandinaavje"; Ned. "Albanië", Fr. "Albaanje"; Ned. "Armenië", Fr. "Armeenje"; Ned. "Argentinië", Fr. "Argentynje"; Ned. "Indië", Fr. "Ynje"; Ned. "Groot-Brittannië", Fr. "Grut-Brittanje"; Ned. "Slovenië", Fr. "Sloveenje".
  It stikje einiget mei in grappich plaatsje fan in backpacker dy't by it plaknammeboerd "Tinië" / "Tynje" stiet en dat op 'e kaart besiket werom te finen.
  • Dan even spesifyk oer de foarm "Yndonesië", mei in s. Jo neame dy, en ik sjoch dat Zantema/Visser yndie dy stavering oanhâldt. Lykwols, it nije (no ja, wat is nij, it is út 2008) Frysk Hânwurdboek, dat efteryn in spesifike list "Nammen fan Lannen en Wrâlddielen" hat, skriuwt fan "Yndonezië", mei in z. Dat lêste liket my de juste foarm op -ië ta, as je goed nei de útspraak harkje.

  Konklúzje: de foarmen "Yndonezië" en "Yndoneezje" binne allebeide goed. (Oer "Yndonesië" mei in s haw ik myn twifels.) Hoe dan ek, de Fryske Wikipedy hâldt konsekwint de "Fryskere foarm" oan, en dêr past "Yndoneezje" moai by. Der is wol wat te sizzen foar de foarm op -ië; dy is gongberder, om mar wat te neamen, mar as wy Yndoneezje feroarje, moat dat ek dien wurde mei tsientallen oare lannen (yn Jeropa allinne al: Albaanje, Armeenje, Bosnje, Roemeenje, Grut-Brittanje, Itaalje, Sloveenje, Kroaasje, Tsjechje, Belgje, Masedoanje, Servje, Georgje). Dat ik soe jo oanriede om it moai sa te litten. Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 des 2013, 18.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Graach dien. Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 des 2013, 19.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Fersyk ta befeiliging[boarne bewurkje]

  Der is no al ferskate kearen fandalisme dien op 'e side Pornografy. Miskien soene jo dêr in lichte foarm fan befeiliging op oanbringe kinne sadat dy side allinnich noch mar troch oanmelden meidoggers te bewurkjen is? Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 des 2013, 18.35 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sakeman / ûndernimmer[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik sjoch dat wy in kategoryestelsel hawwe fan "Sakeman" (Kategory:Sakeman) en fan "ûndernimmer" (Kategory:Ûndernimmer). Ik soe sa net sizze kinne wat it ûnderskie krekt is. Kinne wy dit net better op ien bulte smite? Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 des 2013, 21.55 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Goed, mar wy binne it deroer iens dat it eins frijwol itselde is? Dan smyt ik de sakelju, leau 'k, mar by de ûndernimmers yn, want, sa't je sizze, dat is minder wurk. En de haadletter mei kapke (ik nim oan dat jo "oeps" dêrmei te krijen hie) is net sa'n probleem, want alle siden sitte yn dielkategoryen lykas "Nederlânsk ûndernimmer" en dat ha je dat net. De kategory:Ûndernimmer hat mar 6 kategoryen en 2 siden (=8), dus dat is ek te dwaan. Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 des 2013, 22.29 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Aye aye, kaptein. Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 des 2013, 22.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Fraachje[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Soene jo hjir (Oerlis:Faeröer) jo miening ris oer jaan wolle? Ik haw in stikje oer de Faeröerske/Fêreurske skriuwer William Heinesen skreaun, en foar't ik dêr kategoryen foar oanmeitsje wol ik hjir graach in kollektyf beslút oer hawwe. Ieneach fan 'e Esk (talk) 16 des 2013, 11.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  VisualEditor[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Dit berjocht is op myn oerlisside pleatst:

  Dear, Ieneach fan 'e Esk, I would be grateful if you could have a look at this note on interface changes I left on monday. It is a significant software change and I think it would be better to be able to do him in the right language. The traditional Fryst translators haven't been active for years. Thank you and best regards, --JEissfeldt (WMF) (talk) 20 des 2013, 13.25 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik haw it stik dêr't nei trochwiisd wurdt lêzen, en it sil wol oan my lizze, mar ik snap net wat dizze man/frou fan my wol. Hawwe jo der in idee oer? Ieneach fan 'e Esk (talk) 20 des 2013, 16.32 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  No, Tankewol! Jo binne ek in moaienien! As dat is wat er fan my wol, moat er it earst mar ris minder kryptysk sizze. Boppedat, ik kin myn tiid wol better brûke as it te ferskiten mei jeuzelpraat oer nije ompielerij mei dingen dy't dochs al goed wurken. Likegoed, tankewol foar jo help. Ieneach fan 'e Esk (talk) 20 des 2013, 17.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Jaaaa, dat sizze jo no wol, mar oer it algemien bin ik net sa fan 'e "ferbetterings". Mar ja, jo prate no ek mei ien dy't noch hieltyd gjin mobile tillefoan hat en ek net fan doel is om ien oan te skaffen, en noch nea op Twitter, Facebook of oare sosjale media sitten hat (ik snap net wêr't de lju de tiid wei helje foar dat spul). Mar goed, dat is wer in hiele oare saak. Wat JEissfeldt oangiet, ik bin nei syn oerlisside ta gien en haw hiel fatsoenlik in stikje yn it Ingelsk efterlitten wêryn't ik him útlis dat ik net oan syn fersyk foldwaan sil en wêrom net. Binn' wy dêr ek wer ôf. Ieneach fan 'e Esk (talk) 20 des 2013, 18.10 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Goeie, Drewes. Ik haw reäksje fan Jan Eisfeldt krigen op 'e freonlike ôfwizing fan syn oersettingsfersyk dy't ik op syn oerlisside pleatst hie. Hy seit wol dat it net spesifyk foar behearders bedoeld is, mar it liket my dochs mear jo pakky-an as mines (slyp-út!). Ik sil hjir dy ôfwizing der earst ek even by sette, dan witte jo wêr't it oer giet.Ieneach fan 'e Esk (talk) 29 des 2013, 16.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dear JEissfeldt, You posted a message on my talk page requesting me to translate this (this note on interface changes) block of text into Frisian. I'm afraid I'm going to have to respectfully decline. First of all, I'm not sure why you asked me, but I'm just a user, not an administrator, and I've no intention of becoming one. Second, the Frisian Wikipedia is a very small Wikipedia community and frankly it isn't worth the amount of time and energy it takes to translate these things, when most users are fluent enough in English to understand the English language version. (Perhaps in the future you could add a link to a Dutch translation; that might by useful to some Frisian users.) Also, and this is purely a personal thing concerning this VisualEditor, I cannot understand why people keep fiddling with things when they work just fine the way they are. Anyway, I thought the decent thing to do was give you an explanation for my non-compliance with your request, so here you are. I hope there are no hard feelings. I wish you Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr (or as we say in Frisian: noflike krystdagen en in lokkich nijjier). Ieneach fan 'e Esk (talk) 17:02, 20 December 2013 (UTC)
  Thank you, Ieneach fan 'e Esk. Deciding this issue is not an administrative question (so you don't have to be an admin) but surely one you, Drewes, and Kening Aldgilles are better placed to decide than anyone else. Thus, if you all agree that it would be better to deploy the Dutch interface than to translate it into Frysk, there are two options: a) I recommend a Dutch deployment to WMF Tech or b)you make this point to them yourself in one of their upcoming IRC office hours. The related documents are - as can be seen on the pages I linked on the village pump- already available in their Dutch translations alongside their English master files. What I am quite keen on is that the question is - if possibly - locally decided by this community and not globally. Best regards and happy holidays --Jan (WMF) (talk) 28 des 2013, 23.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  I am o.k. with making the case for a deployment of the English VE interface on your behalf, too. You can then in due course examine both the software, its uses, and potential translations as you judge best. As I said, what was important to me personally was having you being heard on the question: which language? I will prepare an email to WMF Tech concerning the English version and keep you updated in the new year :) Thank you and best regards, --Jan (WMF) (talk) 30 des 2013, 19.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tanke[boarne bewurkje]

  Hoi, tige tanke foar jo stikje fan rivier de Cle Elum. It is moai om wat help te krijen. In fraachje. Ik tocht om op de sides fan de county's yn de FS in ynfoboks te meitsjen, mar dat wol my net rjocht slagje. Miskien kinne jo even helpe. Tige tanke dêrfoar. Kneppelfreed (talk) 22 des 2013, 09.31 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Even wat bydokterje[boarne bewurkje]

  "Dokters sûnder Grinzen". No bêst, dan meitsje wy dat derfan. Ieneach fan 'e Esk (talk) 13 jan 2014, 18.39 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Edit source?[boarne bewurkje]

  Snappe jo wêrom't no hieltyd oeral stiet fan "Edit source" ynstee fan "bewurkje"? Ieneach fan 'e Esk (talk) 13 jan 2014, 20.15 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hallo Drewes, heel even laten weten dat ik het fijn vind dat mijn weinige bijdragen nuttig zijn. :-) Lotje (talk) 23 jan 2014, 15.59 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Oeps[boarne bewurkje]

  Oeps! Ik tocht dat ik sa nei it hiele kontinint Amearika trochwies. Ieneach fan 'e Esk (talk) 3 feb 2014, 21.04 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


  Barnstar van Lotje[boarne bewurkje]

  Voor je inzet bij de fy.wikipedia.

  Franca Treur[boarne bewurkje]

  Beste Drewes, Mijn Fries is beroerd, daarom schrijf ik in het Nederlands. Een vraag: bij https://fy.wikipedia.org/wiki/Ofbyld:Franca_Treur_by_Corbino.jpg zie ik twee regels die ik niet met elkaar kan rijmen: (1) betingsten fan de Creative Commons Nammefermelding-Lyk diele Lisinsje, ferzje 3.0, maar anderzijds (2) (c) Corbino. Heeft Corbino de foto onder CC-BY-SA-3.0 vrijgegeven? Of is er nog steeds copyright van Corbijn? Het is een prachtige foto, en ik zou de foto graag in Commons en WikipediaNL brengen, maar ik doe dat alleen als dat ook mag. Kan je de tegenstrijdigheid tussen CC en (c) verklaren? Vysotsky (talk) 14 feb 2014, 17.37 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Spotprint -> Cartoon[boarne bewurkje]

  Goeiejûn Drewes,

  Jo hawwe in ferwizing makke fan spotprint nei cartoon. mar wêrom net oarsom it wurd spotprint is better Frysk as cartoon.

  Wikiice (talk) 17 feb 2014, 22.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Irene Wüst[boarne bewurkje]

  No't de prizen fan it Sportgala útrikt binne ha ik tiid foar in langer antwurd. Hjoed bin ik ta de konklusje kaam dat Ireen Wüst dochs echt in echte Fries is. Har beide alden binne berne yn Fryslân en binne bêrn fan Fryske alden. Op Omrop Fryslân waard hjoed ek fermeld dat Irene harsels it leafs as fries de boeken yn sjocht gean. En fannejûns tidens de Sportgala waardt ek wer útlein dat se dochs echt in Fries is.

  Twifelje alline oer har namme hjir op de Fryske Wikipedy skriuwe we hylt Irene mar se skriuwt it sels as Ireen, ek op de oare wikipedy's wurdt Ireen skreaun.

  Wikiice (talk) 5 mrt 2014, 21.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ik sil de namme kwestje ek noch efkes foarlizze oan Meinrei. Wikiice (talk) 7 mrt 2014, 07.46 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Marianna Madia[boarne bewurkje]

  Hi, dear Drewes, from Caselle Landi, Itaalje. This message is to thank you to helped me in correcting this page.

  Thanks again and have a nice Sunday.

  Rei Momo (talk) 9 mrt 2014, 16.12 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Benedicta Boccoli[boarne bewurkje]

  Thank you for your thanks message abot this page!

  Please, is it tha page good, in your opinion?

  Does it need some news more? If yes, please, you cant take from other pages and put inside, ok? She's my favourite Italian actress!

  Have a nice week-end

  Rei Momo (talk) 14 mrt 2014, 22.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thank you!!![boarne bewurkje]

  Dearest Drewes, I would like to thank you for your help in my User page, especially for the proverb of Helder Camara. I love this proverb.

  Have a nice week end!

  Rei Momo (talk) 15 mrt 2014, 10.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  `Skiednis[boarne bewurkje]

  Drewes, Ha my krekt oanmeld as 'meidogger' en jo opmerking lêzen. Dêrmei wit ik noch net wat at jo krekt bedoele mei wat ik, oft wêr ik it dan pleatse moat/kin en hoe.

  Groet Sjoerd

  Vertalen[boarne bewurkje]

  Beste Drewes, ik spreek geen Fries, maar zou graag willen helpen met het uitbreiden van de Friese Wikipedia. Je hebt me een tijdje terug geholpen met vertalen van enkele standaard teksten en ik vroeg me af of je dat opnieuw zou willen doen. Ik zou graag ca 100 lijsten van Ijslandse ambassadeurs willen vertalen naar het Fries (een vb van mijn vertaling naar het Nederlands nl:Lijst van IJslandse ambassadeurs in Polen, en een voorbeeld van mijn vertaling naar het Deens da:Islands ambassadører i Polen), en daarna wil ik graag een begin maken met artikels over Rooms-katholieke bisschoppen (voorbeeld van een standaard artikel: en:José Antonio Gentico).

  Voor de Ijslandse ambassadeurs heb ik de volgende teksten vertaald nodig, of als je een beter alternatief weet is dat ook goed:

  • Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in
  • Naam
  • Aanstelling
  • Einde missie
  • Externe links
  • Overzicht van IJslands ambassadeurs

  Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Taketa (talk) 3 maaie 2014, 11.20 (CEST)

  Dankjewel. Zodra de ambassadeurs af zijn, kom ik nog terug op die bisschoppen. Vriendelijke groet, Taketa (talk) 6 maaie 2014, 00.29 (CEST)
  Hoi Drewes, ik ben klaar met de lijsten over ambassadeurs en wil nu daadwerkelijke korte artikels proberen. Ik dacht hierbij aan artikels over katholieke bisschoppen, omdat daar er simpelweg bijna oneindig veel van zijn en ze allemaal op dezelfde manier beschreven kunnen worden. Ik heb daarvoor wederom enkele standaardzinnen vertaald nodig, en mogelijk in de toekomst kom ik nog terug. Bij voorbaat dank, Taketa (talk) 8 maaie 2014, 19.17 (CEST)

  Het betreft de volgende teksten:

  • is een geestelijke van de Rooms-katholieke Kerk.
  • is bisschop van ... sinds 2000 tot 2001.
  • en tevens bisschop van
  • hulp-bisschop
  • titulair bisschop
  • aartsbisschop
  • kardinaal
  • bisdom
  • aartsbisdom
  • Levensloop
  • Hij ontving zijn priesterwijding op
  • Hij werd op 5 maart 2000 benoemd tot bisschop
  • Hij werd op 6 maart 2000 tot bisschop gewijd door Jan, met Piet en Klaas als co-consecrators.
  • Hij stierf op
  • Op 6 maart ging hij met emeritaat
  • Na het overlijden van
  • Als opvolger van


  Hoi Drewes, ik heb nog een zin nodig:
  • en op 5 maart 2000 geïnstalleerd.
  Hartelijk dank voor alle hulp. Ik vind het zeer fijn dat ik een contactpunt heb en dat er iemand is die me zo goed helpt. Vriendelijke groet, Taketa (talk) 8 maaie 2014, 20.28 (CEST)

  "Terug van weggeweest" ("Werom fan fuortwest"?)[boarne bewurkje]

  Hoi, Drewes. Ik bin der wer (ik bin eins nea fier fuort west, mar dat wisten jo fansels net). Haw wat oars by de ein hân dat oarspronklik mar in moanne of sa duorje soe, mar dat is wat langer wurden. En dan komt de Wikipedy yn 'e knipe (ik fertsjinje hjir úteinlik net de kost mei). Hawar, ik haw ûnderwilens by de tiid lâns noch wol wat dien, mar bin der op myn manier net oan ta kommen om it ek op te laden op 'e Wikipedy. Dat no sit ik mei in map mei in pear hûndert nije siden dy't hjir noch hinne moatte. Dus jo kinne de kommende tiid wat ferwachtsje. Ieneach fan 'e Esk (talk) 1 jun 2014, 23.21 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ha! "Ferlerne soan"! Sa slim is 't no ek wer net, wol? Ieneach fan 'e Esk (talk) 2 jun 2014, 16.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Net al te ûngeduldich wêze, trouwens, want ik moat earst even in pear âlde siden by de tiid bringe en dêr sit altyd mear wurk yn as dat je fan tefoaren tinke.Ieneach fan 'e Esk (talk) 2 jun 2014, 16.41 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Jo help is fereaske[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Ik haw in probleem mei de namme fan 'e side Lakota. Dy side giet oer it Lakota-folk, mar harren taal hjit ek it Lakota. Ik haw "Lakota (folk)" redigearre en oanfolle en "Lakota (taal)" nijmakke, en sil dy beide siden mei koarten oplade, mar no woe ik foarútrinnende dêrop de besteande side "Lakota" even omneame ta "Lakota (folk)", sadat "Lakota" in betsjuttingsside wurde kin (der binne ek noch wat plakken dy't Lakota hjitte). Mar no krij ik te hearren: "Jo hawwe gjin rjocht ta dizze side in oare namme te jaan om de folgjende reden: Der is al in side mei dy namme, of oars is de namme dy't jo oanjûn hawwe net tastien. Besykje it op 'e nij." Dat sjit fansels net op. Dus no wol ik graach dat jo it folgjende even foar my dogge:

  • de (fierders lege) trochwiisside "Lakota (folk)" út 'e Wikipedy smite
  • en dan de side "Lakota" omneame ta "Lakota (folk)"

  Dan rêdt ik my fanôf dat punt wol wer. Tank yn 't foar. Ieneach fan 'e Esk (talk) 3 jun 2014, 23.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tige tank[boarne bewurkje]

  Tankjewol, Drewes, ik soe 'm noch op 'e list fan te wiskjen siden sette, mar jo hiene 'm der al út smiten ear't ik safier wie. Ieneach fan 'e Esk (talk) 6 jun 2014, 18.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Oer foech[boarne bewurkje]

  No, tankjewol, Drewes, dat fyn ik in moaie fear foar op 'e hoed, seker as it fan jo komt. En elkenien wol fansels wol safolle mooglik rjochten hawwe. Marrr... mei rjochten komme ek plichten. En sa't jo fan 't jier wol sjoen hawwe, kin it samar barre dat ik in fearnsjier of noch langer oars besteld bin. Ik bin op 't heden wurkleas en dan kin it fansels heel wat lije, mar as ik wer wurk fyn, dan komt de Wikipedy wer yn 'e knipe. Ik fyn it hartstikkene leuk om stikjes te skriuwen, mar it bliuwt úteinlik in hobby, en je moatte dochs ek itende sjen te bliuwen. Dêrby haw ik ek noch in ûntychlike hekel oan burokrasy, en ik haw it idee dat de Wikimedia Foundation hieltyd burokratysker wurdt. Dat, ik stean net fuort te jubeljen om behearder te wurden. Ik wol der wolris oer neitinke. Mar fertel my earst ris wat it krekt ynhâldt om behearder te wêzen. Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 jun 2014, 19.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dus, even foar de dúdlikheid, in behearder is wat oars as in rjochtebehearder? Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 jun 2014, 20.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  En jo hawwe der gjin problemen mei dat ik aansten miskien samar in pear moanne efterinoar neat fan my hearre lit? Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 jun 2014, 21.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Tsja, no, dan moat it mar wurde. Hoe giet soks yn syn wurk? Ieneach fan 'e Esk (talk) 7 jun 2014, 21.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Rjochtebehearder moat fjochte-útfierder wêze.

  Tavo Burat[boarne bewurkje]

  Hi Drewes, how are you?

  I made this new page, and please, I ask 5 minutes of your time to translate the 3 lines in English I put. Thank a lot for your help!

  Rei Momo (talk) 10 jun 2014, 16.27 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thank youuu! Rei Momo (talk) 10 jun 2014, 23.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Birmeesk-Myanmareesk[boarne bewurkje]

  Ik tink al, werom reägearret er net? Mar ik hie myn reäksje der op myn eigen oerlisside ûnder set. No, hjir dan: Ik bin it net mei jo iens, bin ik bang, Drewes. Trije punten:

  • Nei myn tinken is "Myanmar" mear de namme yn 'e eigen taal, wylst ús wurd "Birma" is (krekt sa't wy ek sizze fan Egypte, wylst se dêr sels fan Al-Misr sprekke.
  • Der sit in politike lading yn 'e namme: de militêre gûnta hat it lân Myanmar neamt, wylst de demokratyske opposysje noch altyd fan Birma sprekt.
  • Dizze Wikipedy hat as lânsnamme Birma. Dan moatte de kategoryen dêr nei myn miening ek mei strike.

  Dus myn foarkar giet út nei "Birmeesk", mar ik wol bêst in kompromis slute. Ik tink dat wy it der yn elts gefal wol oer iens wêze kinne dat it spul konsekwint wêze moat. No jo wer. Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 jun 2014, 22.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  No, dat is fansels flauwe kul, Drewes. As je sa wolle, moatte wy Grikelân "Hellas" neame en Japan "Nippon". Wy moatte hjir gewoan even in ôfweaging meitsje op grûn fan reedlike arguminten, en hokfoar namme as in lân oan himsels jaan wol, hat foar it gebrûk yn 'e Fryske taal gjin gefolch. No haw ik leaver Birma, mar as wy it iens wurde oer Myanmar fyn ik dat ek net slim. Mar it is beslist gjin automatisme. Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 jun 2014, 22.33 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  As jo foarige reäksje jo slútwurd wie en foar jo "Myanmareesk" echt in brekpunt is, no, dan mar Myanmareesk, dêr wol ik ek gjin rúzje oer ha, mar jo argumint rekke nei myn tinken kant noch wâl. Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 jun 2014, 22.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  ??? Ieneach fan 'e Esk (talk) 11 jun 2014, 23.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  No, goed. Dus jo hawwe gjin beswier mear as ik de trochwizing fan 'e kategoryen "Birmeesk persoan" ensfh. nei "Myanmareesk persoan" ensfh. omdraai sadat it aansten fan Myanmareesk nei Birmeesk trochwiisd? Ieneach fan 'e Esk (talk) 12 jun 2014, 18.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Tanjewol[boarne bewurkje]

  Tankjewol, Drewes. Ieneach fan 'e Esk (talk) 15 jun 2014, 23.04 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Image of Assien Bohmers[boarne bewurkje]

  Dear Drewes, please excuse me for not beeing familiar with the Frisian language. I just created an article about Assien Bohmers in the de:WP by copying and translating the russian version which is quite different from the Frisian one. Unfortunately the photograph of Bohmers (Ofbyld:J. C. Bohmers, pasfoto.gif) exists only in the fy:WP. May I ask you for uploading the image to WPcommons if the license allows it? Thank You in advance. --Fredou (talk) 4 jul 2014, 11.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Saoedi-Arabië[boarne bewurkje]

  Hallo Drewes, ekskuus die gebruik van Afrikaans, maar daar is twee artikels oor Saoedi-Arabië: Saûdi-Araabje en Saûdy-Araabje. Wat is die regte spelling van dié land? Groete uit Berlyn. -- JCIV (talk) 12 jul 2014, 19.15 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ynfoboks mil. konflikt[boarne bewurkje]

  O. Goed dat jo my dêr even op wize. Ik wist net dat dy der wie. Ik hie al even by Frysk-Hollânske oarloggen sjoen, mar doe't dêr gjin ynfoboks wie, tocht ik, dan sil dy op 'e Fryske Wikipedy wol net bestean... Ieneach fan 'e Esk (talk) 16 jul 2014, 17.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Mesosoïkum[boarne bewurkje]

  Hoi Drewes, soesto ris sjen wolle nei de stavering fan Mesolitikum? Neffens my hasto der no wat oars fan makke yn de side oer Barnstien. Alfêst tanke. --Geoffrey (talk) 27 jul 2014, 22.03 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hmm ...:(--Geoffrey (talk) 29 jul 2014, 08.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Trasnalate[boarne bewurkje]

  Hello. I want you, if you have time, to translate the introductory paragraphs of en:Nea Salamis Famagusta FC and create the article in your wiki. Xaris333 (talk) 13 aug 2014, 01.36 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Maurizio Malvestiti[boarne bewurkje]

  Hi, dear Drewes, how are you? It's a lonf time we don't correspond.

  I opened this new page now, it is short, very short. Please, I ask some minute of your time to read it and correct my mistakes. If you want, I can open for you short pages in Italian or in Portuguese.

  Thanks a lot for your help!

  Rei Momo (talk) 8 sep 2014, 23.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thank youuu, good night! Rei Momo (talk) 9 sep 2014, 00.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Commonwealth of Nations[boarne bewurkje]

  Goeie aand Drewes, daar is nog twee artikels oor dieselfde ding: Britsk Steatebûn en Mienebest fan Naasjes. Die opmerking "mei keningin Elizabeth II as haad." is ook verkeerd. Lidlande soos Gana het hul eie president, maar in lidlande soos Belize is Elizabeth die monarg. Groete. -- JCIV (talk) 11 sep 2014, 23.30 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Bestannen oanbiede, Wizard uploade?[boarne bewurkje]

  Wikimedia Commons logo

  Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 18 sep 2014, 21.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Goeie, Drewes. Ik wit net oft jo al oer boppesteand berjocht gear west hawwe, mar ik hie it ek krigen, en doe't ik de link folge, bliek it te gean om in foarstel (yngeande op 30 sept. o.s.), wêrby't de mooglikheid om ôfbylden te uploaden op 'e Fryske Wikipedy beheind wurde soe ta behearders. Mei't my dat net goed taliek, haw ik dien wat der stie dat ik dwaan moast as ik it der net mei iens wie, nammentlik de Fryske Wikipedy wiskje út 'e list mei wikí's sa't dy dêr jûn waard. Ik woe jo hjir even fan op 'e hichte stelle. As jo it net iens binne mei myn ienmansaksje, moatte jo mar in gjalp jaan. Ieneach fan 'e Esk (talk) 22 sep 2014, 14.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Moai sa. Ieneach fan 'e Esk (talk) 22 sep 2014, 16.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  siden fan de wike fan takom jier[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Geoffrey en ik hawwe it deroer hoe't we it hawwe sille mei de siden fan 'e wike fan takom jier. (Sjoch op Meidogger oerlis:Geoffrey, hielendal ûnderoan, ûnder it kopke "Triemmen oanbieden, Upload Wizard?", dat earst hiel erges oars oer gie.) Hawwe jo dêr noch ideeën oer? Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 sep 2014, 18.39 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Sjoch myn reäksje ûnderoan op dizze side. Ieneach fan 'e Esk (talk) 30 sep 2014, 16.20 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Incorrect licenses[boarne bewurkje]

  Hello, forgive me if I used the wrong template, but the copyright tag is stating a false license for that file, if I understand correctly what you meant. The copyright template probably doesn't say what you wanted. --Nemo bis (talk) 2 okt 2014, 08.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Staveringseach[boarne bewurkje]

  No, Drewes, it staveringseach hat oer de oblasten hinne west. As ik jo noris om wat freegje mei, gehiel frijbliuwend hear, want jo moatte it net tsjin 't sin dwaan, dan haw ik leaver dat jo it litte, mar it is my opfallen dat jo geregeldwei siden fan keunstners oanmeitsje. Miskien hawwe jo der aardichheid oan om ek ris ien oer Thomas Hill te dwaan, dy't guon prachtige skilderijen fan it Wylde Westen makke hat. Sjoch dizze side op 'e Ingelske Wikipedy: en:Thomas Hill (painter). Ieneach fan 'e Esk (talk) 9 okt 2014, 22.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Ferhaxele[boarne bewurkje]

  Goeie, Drewes. Wat moatte wy hjir mei: Haxelstead? Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 okt 2014, 19.09 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Moai sa, goed wurk. Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 okt 2014, 20.29 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Just a new picture in Maurizio Malvestiti page[boarne bewurkje]

  Dearest Drewes, how are you? Here it came cold...

  Please, I ask a minute only to translate the new picture I put in this page, just a minute! Thanks a lot for your precious help!

  Rei Momo (talk) 4 nov 2014, 17.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thank you very much, and see you soon! Rei Momo (talk) 5 nov 2014, 00.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
  Hi, my deares Drewes, how are you? Please, as I put a new picture in this page, I ask 2 minutes only of your time to tranlstae in Frysk. Thnaks a lot for your precious help!

  Rei Momo (talk) 13 nov 2014, 10.29 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Thanks a lot!!! God bless you!!! Rei Momo (talk) 14 nov 2014, 00.30 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Aljemint werom[boarne bewurkje]

  Tsja, opper- en neder- binne neffens it wurdboek goed, en heech- en leech- is ek neat mis mei. Allinnich fyn ik opper- en neder- wat nofliker fan 'e tonge glydzjen. It kin fansels skoan wêze dat dat de ynfloed fan it Nederlânsk is, mar ja, dêr dogge je dochs neat oan. Ieneach fan 'e Esk (talk) 5 nov 2014, 22.11 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Hiest dit al sjoen?[boarne bewurkje]

  Ha Drewes. Hiesto dit berjocht tafallich al sjoen? Ik hie earder ek al wat op de algemiene oerlisside set. It is faaks wol nijsgjirrich, net allinne de dei sels, mar ek it ferfolch: Tresoar wol graach struktureel oan soks wurkje. Groetnis, MeinRei (talk) 18 nov 2014, 22.44 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  1947[boarne bewurkje]

  Goejûn. Wêrom hiest by 1947 La Peste feroare yn La Peste? Groetnis, MeinRei (talk) 24 nov 2014, 20.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  alerts[boarne bewurkje]

  Dei Drewes, op de side alerts hat ús wiky it oer safolle 'deien' lyn, dat soe eins dagen wêze moatte. Kinne jo soks oanpasse? Fansels wol ik sokke ynterfaasjewikys ek wolris bydel, mar dan moat ik efkes in listke mei de sidenammen fan jo hawwe.Yn 'e Wâlden (talk) 30 nov 2014, 11.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  stavering en bot[boarne bewurkje]

  Dei Drewes, ik wol jûn efkes nei in gearkomste oer de staveringsoanpassings. Kinne jo my fertelle oft in BOT staveringsoanpassings útfiere kin?Yn 'e Wâlden (talk) 1 des 2014, 10.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Oanpaste Steatestavering[boarne bewurkje]

  Dei Drewes, de lêste wiken haw ik my ferdjippe yn de konsekwinsjes fan de kommende - sa't it liket 10 des 2014 - oanpassing fan de Steatestavering fan 1980. Der feroaret oan de dialekt-foarmen neat. Wol sille wy ôfhinklik fan wat der 10 des besletten wurdt, in pear ien/mear-lûden oars skriuwe moatte. Mei it each op de skoalgeande bern kinne wy soks net mar wat oanrommelje litte. Boppedat is soks in kwestje fan geregeldwei wat oanpasse. Ik skat, dat wy wer ôfhinklik fan 10 des yn ien of twa jier de saken by de tiid hawwe kinne. As safolle as mooglik meidoggers de skouders derûnder sette, is soks goed te dwaan en hoege wy gjin gebrûk fan Botten te meitsjen. Wy hawwe leau ik gjin Botten dy't it Frysk goed machtich binne.Yn 'e Wâlden (talk) 6 des 2014, 10.57 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Dei Drewes, binne jo sa'n bytsje allinne noch oan it heisterjen? Ik bin nei Wikimapia gien, myn âlde pasje. Hoe komt it hjirre mei it omstaverjen? Yn 'e Wâlden (oerlis) 16 okt 2015, 10.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Doorverwijzingen[boarne bewurkje]

  Er staan hier wat doorverwijzingen die niet meer doorverwijzen. Zou je die willen verwijderen? En sorry, deze half-Fries kan helaas niet Fries schrijven. Alvast bedankt, Sjoerd de Bruin (overleg) 12 des 2014, 19.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Category:Port Zélande[boarne bewurkje]

  Dag Drewes, wil jij eens effe kijken of dit en dit plaatje thuishoren in de Category:Port Zélande? Lotje (talk) 15 des 2014, 11.40 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Keunstner Roberto Ferruzzi[boarne bewurkje]

  Hi, dearest Drewes, how are you?

  I opened this new page, and please I ask 5 minutes of your time to translate the two lines from English.

  I wish you a Merry Christmas and Happy New Year! Thanks a lot for your precious help!

  Rei Momo (talk) 17 des 2014, 10.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Wowowowow, thank you a lot!!!! Rei Momo (talk) 17 des 2014, 18.48 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Wat?bal[boarne bewurkje]

  Dêr hie ik noch nea fan heard. Ik ha nei de stavering sjoen en even de Ingelske side derby hân om 'e tekst wat begrypliker te meitsjen. Mar fierders kin ik der ek net in soad mei. Ieneach fan 'e Esk (talk) 22 des 2014, 20.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

  Kategoryen[boarne bewurkje]

  Goeie Drewes. It kin jo kwealk ûntkomd wêze wat ik fan 'e wike by de ein hân haw, mar ik sil it jo as meast reguliere mei-wikipedist dochs mar eefkes planút fertelle. Ik haw alle Amerikaanske persoanen bylâns west om der kategoryen oangeande it etnysk of nasjonaal komôf (ynsafier bekend) oan ta te foegjen. (Dat kinne je yn 'e regel maklik fine troch op 'e korrespondearjende side op 'e Ingelske wikipedy eefkes by de kategoryen te sjen; dêr steane faak ien of mear tusken: Category:American people of ... descent).

  Fierders haw ik ek alle kategoryen dy't begjinne mei "Minsken dy't..." fan namme feroare. Ik bin sels yndertiid mei "Minsken dy't" begûn, en dat hat my letter altyd steurd (om't by de Fryske wikipedy alle kategoryen yn prinsipe yn it inkeltal binne, of it moat wêze dat it ûnderwerp no ienris meartal is (lykas "de Germaanske talen" en sa). No ja, goed, wa't brokken makket, moat it spul ek wer oprêde, en dat haw ik no einlings dien. Dus foar jo ynfo: in kategory as "Minsken dy't omkommen binne by in moardoanslach" hjit no fan "Persoan dy't omkommen is by in moardoanslach", ensfh. De iene útsûndering is "Minsken dy't harsels tekoart dien hawwe"; dêr haw ik koartwei "Selsmoarddogger" fan makke, om't it oars waard "Persoan dy't himsels...", en dat fûn ik apart klinken as it ek om froulju gean kin.

  No, noch in noflike fuortsetting fan 'e krystdagen en in goed útein tawinske. Ieneach fan 'e Esk (talk) 25 des 2014, 22.56 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]