Krúswurdpuzel

Ut Wikipedy
Jump to navigation Jump to search
Krúswurddiagram mei hokjes yn Italjaanske styl
Amerikaanske styl
Japanske styl
Balkjes ynstee fan hokjes

In krúswurdpuzel, krúswurdriedsel of koartwei krúswurd is in taalpuzel, populêr yn kranten en tydskriften.

Diagram[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De wurden kinne sawol horizontaal as fertikaal ynfold wurde yn in diagram. De hokjes foar en efter it oplossingswurd binne meast swart (mar kinne ek wol in kleur hawwe) sadat bekend is hoe lang it oplossingswurd wêze moat. De swarte hokjes foarmje meastentiids in symmetrysk patroan, hoewol't dit net needsaaklik is. Wichtich wol dat de wite hokjes ien oaniensletten gebiet foarmje en der gjin ïsolearre 'eilannen' yn it diagram steane. De flakferdieling yn wite en swarte hokjes wurdt diagram of reaster neamd. De measte letters hearre by in horizontaal wurd én by in fertikaal wurd. In antwurd bestiet út twa letters of mear. Yn Noard-Amearika moat elk oplossingswurd út trije letters of mear bestean. Yn sokke puzels binne de swarte hokjes mar 17% fan it totaal. Yn lannen Grut-Brittanje, Súd-Afrika, Yndia en Austraalje kin dit persintaazje swarte hokjes wol 25% wêze.

Ynstee fan swarte hokjes dy ’t de antwurden fan elkoar skiede, kinne ek ferdikke (fette) balkjes brûkt wurde.

Spegeling[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn guon lannen moatte de puzelûntwerpen in symmetrysk diagram fan 180 graden rotaasje ha, ek wol bekend as radiaal). Dan bliuwt it patroan gelyk as it papier ûnderstboppest draaid wurdt. Boppedat eaget it diagram dan rêstiger. By duale of dûbelde symmetry is de spegeling links/rjochts en tagelyk boppe/ûnder sadat it diagram der fan alle kanten itselde út sjocht. De measte puzelûntwerpen easkje ek dat alle wite hokjes ortogonaal oangrinzjend binne, dus inkeld mei de platte kanten tsjin elkoar.

Alle puzelsoarten hawwe in eigen soarte diagram. Yn in krúswurdpuzel sitte bygelyks mear wite hokjes as yn in kryptogram.

Ofmjittings[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Puzels wurde meastentiids net lytser as 4x4. Elke krante of puzelkboekje hat faak standertmaten. Sa binne in soad krantediagrammen (lykas dy fan de Ljouwerter Krante) faak 15 × 15 hokjes. Puzels fan guon wykeinkranten kinne wol 21 × 21, 23 × 23 of 25 × 25 wêze. De New York Times-puzels ha in mienskiplik patroan fan Amerikaanske krúswurdpuzels dy 't yn de rin fan de wike yn swierrichheid tanimme: de moandeispuzels binne it maklikst en de puzels wurde alle dagen slimmer oant sneon. De diagrammen hoege net perfoast rjochthoekich te wêzen. Yn de Friesland Post steane bygelyks faak krúswurddiagrammen yn de foarm fan in pompeblêd of in krystbeam.

Nûmering[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Puzel mei de nûmering bûten it diagram

Yn de measte krúswurdpuzels steane de lytse nûmerkes fan de frege wurden binnen de wite hokjes. Mar de wite hokjes wurde ek wolris oantsjutten oan de bûtenside fan it diagram. Sa kinne kolommen nûmere wêze yn Arabyske (1, 2, 3, etc.) of yn Romeinske sifers (I, II, III, ensfh.) of sels yn haadletters (A, B, C, ensfh.), en dat jildt ek foar de rigen. It jout foar puzelders minder betizing as der foar de rigen oare tekens brûkt wurdt as foar de kolommen. De omskriuwings steane meastentiids bûten it diagram, ferdield yn in horizontaal en in fertikaal-list. It nûmer fan de omskriuwing ferwiist nei it numerke binnen it diagram. De hokjes yn it diagram wurde fan links nei rjochts nûmere, begjinnend op de boppeste rige en dan fierder nei ûnderen ta. Guon Japanske krúswurdpuzels binne fan boppen nei ûnderen lâns elke kolom nûmere, te begjinnen mei de meast linkse kolom en dan nei rjochts.

Puzelwurden[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Troch yn in patroan fan hokjes de letters fan wurden yn te foljen is de puzel op te lossen. De antwurden kinne jûn wurde oan de hân fan omskriuwings. De omskriuwings binne nûmere, en yn it diagram moat by datselde nûmer it antwurd ynfold wurde. In goede puzelmakker brûkt gjin seldsume ôfkoartings, slimme sykten en brûkt leaver inkelfâld. De omskriuwings wurde sa koart mooglik hâlden. De puzelantwurden wurde meastentiids oanjûn yn haadletters. Dat betsjut dat de haadletter fan eigennamme krúsje kin mei in lytse letter fan in gewoan wurd. By Fryske puzels bliuwe diakrityske tekens stean, in û kin dus allinnich mei in û krúsje en net mei in ú of in gewoane u. Yn oare talen wurde alle letters as haadletters beskôge en wurde diakrityske tekens dus negearre.

Stavering yn oare talen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Ut New York wei ha de krúswurdpuzels har ferspraat nei in soad lannen en talen. Yn oare talen as it Ingelsk wikselt it brûken fan diakrityske tekens neigeraden de stavering fan de taal, dus:

 • Yn it Afrikaansk wurde alle diakrityske markearrings negearre. Wurden as TEË (betsjutting: tsjinsteld) en TEE (wat ‘’tee’’ betsjut) wurde beide as TEE skreaun. Itselde jildt foar SÊ (sizze) en SE (hearre by) en folle oaren.
 • yn Tsjechysk en en Slowaaksk wurde diakrityske tekens respektearre en nimt ch , dy 't beskôge wurdt as ien letter, ien hokje yn beslach.
 • yn Nederlânske krúswurdpuzels wurdt de ij beskôge as ien letter, dy’t ien hokje folt, en de IJ en de Y wurde as ûnderskieden beskôge. Regels kinne fariearje yn oare wurdspultsjes.
 • Yn it Frysk wurdt de ij beskôge as ien letter. De diakrityske tekens wurde gewoan brûkt, mei onmdat se beskiedend binne yn betsjutting: kût krijt in oare betsjutting as it teken weilitten wurdt.
 • Yn it Esperanto wurde diakrityske tekens hanthavene.[1]
 • Yn it Frânsk, Spaansk en Italjaansk wurde aksinttekens en de measte oare diakrityske tekens weillitten, útsein de tilde yn it Spaansk: bygelyks yn it Frânsk kin de lêste E fan antwurd ÊTRE ferdûbelje as de lêste É fan CONGÉ at dy skreaun wurdt as ETRE en CONGE ; mar yn it Spaansk binne N en Ñ ferskillende letters.
 • Yn krúswurdpuzels yn de Dútske taal wurde de umlauten ä , ö en ü omsetten yn ae, oe en ue en wurdt ß feroare yn ss.
 • Yn it Hongaarsk wurde diakrityske tekens ofwol folslein respektearre ofwol net respektearre at it de lingte oantsjut, dat wol sizze I / Í , O / Ó , Ö / Ő , U / Ú , Ü / Ű wurde as itselde beskôge, mar net A / Á en E / É dy’t ferskillende lûden oanjouwe; hoewol’t it ferskill tusken de koarte/lange letterpearen in ûnderskiedend skaaimerk is yn it Hongaarsk. Digrafen folje twa hokjes.
 • yn Ierske krúswurdpuzels wurde de aksinten op Á É Í Ó Ú allegear respektearre, dus (bygelyks) kin de Í yn SÍB net ferdûbelje as de I yn SLIABH .
 • yn it Latyn wurde diakrityske tekens neageard. Dêrom wurdt A beskôge as itselde as Ă of Ā . Ecclesiastical Latin wurdt ornaris yn de sprektal brûkt. Sjoch it moanneblêd fan Latynske krúswurdpuzels. [2]
 • yn it Portegeesk wurde diakrityske tekens weilitten, mei útsûndering fan Ç. Sadwaande kin A krúsje mei à of Á.
 • yn it Roemeensk wurde diakrityske tekens weilitten.
 • Yn it Russysk ferdûbeld Ё as Е mar Й wurdt oars beskôge as И ; it sêfte teken Ь en it hurde teken Ъ nimme in oar hokje yn, oars as dat dat fan de foarige letter.
 • Yn it Spaansk krúswurdriedsel folje de digrafen l en ll twa hokjes, hoewol’t se yn in tal âlde krúswurdpuzels (fan foar de staveringsherfoarming fan 1996) ien hokje beslaan.

Puzelfarianten[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

diagram fan in Sweedske puzel
kryptogram-diagram

Der binne ferskate farianten op de krúswurdpuzel:

Sweedske puzel[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

In Sweedske puzel wurket itselde as in krúswurdpuzel, mar de omskriuwings steane yn it diagram (op it plak dêr't oars de swarte hokjes steane). In pylkje jout de skriuwrjochting fan it oploswurd oan. Yn in Sweedsk diagram steane faak ien of mear foto’s dy’t in blok mei hokjes ferfange. Of de foto's jouwe in oanwizing foar ien of mear antwurden, bygelyks de namme fan in sporter of in soarte rymke dat dat oan de foto keppele wurde kin. Sweedske puzels hawwe meastentiids gjin symmetry, mar ha wol faak in mienskiplik tema (literatuer, muzyk, natoer, geografy, eveneminten, ensfh.)

Trochrinner[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

By in trochrinner steane der gjin swarte hokjes yn it diagram, en moatte de wurden yn ien regel of kolom efter elkoar ynfold wurde. De puzelder wit dan net hoe lang oft elk oplossinsgwurd wêze moat. De omskriuwings fan de wurden binne ek per regel of kolom jûn. By drgere puzels is ek de regel of de kolom net oanjûn. Dat wurdt in folslein trochrinnende trochrinner neamd. Frije krúswurdpuzels ("kriskras" -puzels), mei ienfâldige asymmetryske ûntwerpen, wurde faak sjoen op skoalwurkblêden, bernemenu's en oar amusemint foar bern. Diagrammen mei oare foarmen as fjouwerkante hokjes wurde ek sa no en dan brûkt. Sa ferskine yn de Friesland Post faak diagrammen yn de foarm fan in pompeblêd of in krystbeam.

Kryptogram[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

In kryptogram is in krúswurdpuzel wêrby de oplossingen oan de hân fan kryptyske omskriuwings fûn wurde moatte. It populêre boerdspul Scrabble is basearre op it prinsipe fan 'krusjende wurden'.

Skiednis[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Arthur Wynne syn earste krúswurdpuzel fan 21 desimber 1913.

De mieningen oer de oarsprong fan de krúswurdpuzels binne ferdield. Yn 1980 waard yn de ruïnes fan Pompejy it âldste salvatorfjouwerkant fûn. It wie in spul mei palindromen dat te fergelykjen is mei in krúswurdpuzel (al brûkte it wol bustrofedons)

Al yn de achttjinde ieu waarden guon puzels opnomd yn The Stockton Bee (1793-1795), in koarte publikaasje. [3] De term krúswurdpuzel waard foar it earst skreaun yn 1862 troch Our Young Folks yn de Feriene Steaten fan Amearika. Krúswurdriedlingspuzels, bygelyks Double Diamond Puzzles, ferskynden yn it tydskrift St. Nicholas, publisearre sûnt 1873.[4] In oare krúswurdpuzel ferskynde op 14 septimber 1890 yn it Italjaanske tydskrift Il Secolo Illustrato della Domenica. Dy waard ûntwurpen troch Giuseppe Airoldi en hie as titel Per passare il tempo (Om de tiid te deadzjen). Airoldi syn puzel wie in 4x4-reaster sûnder swarte hokjes, en it hie horizontale en fertikale oanwizings.[5]

Krúswurdpuzels yn Ingelân yn de 19de iuw wiene fan in elemintêr soarte, bygelyks ôflaat fan it wurd fjouwerkant, in groep wurden, sadat de letters fertikaal én horizontaal gelyk wiene, en waarden ôfdrukt yn bernepuzelboeken en ferskate tydskriften.

In cartoon út 1925 yn Punch oer "The Cross-Word Mania. In man skillet syn dokter yn’e midden fan de nacht en freget om "de namme fan in lichaamlike steurnis fan sân letters, dêr ’t de twadde letter in N fan wêze moat.

Op 21 desimber 1913 publisearre Arthur Wynne, in ymmigrantesjoernalist út it Ingelske Liverpool, in word-cross-puzel yn de New York World. Wynne wie redakteur by dy krante dy ’t eigendom wie fan krantemagnaat Joseph Pulitzer. Syn puzel hie de measte skaaimerken fan de hjoeddeiske puzels. Syn krúswurdpuzel wie oars omdat der gjin swarte hokjes yn brûkt waarden. De puzel wurdt faak neamd as de earste krúswurdpuzel, en Wynne as de útfiner. Letter waard de namme word-cross fan de puzel feroare yn cross-word. [6]

Krúswurdpuzels ferskynden alle wiken yn de World en oare kranten folgen: de Pittsburgh Press (1916) en The Boston Globe (1917).[7] Yn de tweintiger jierren fan de tweintichste iuw krigen krúswurdpuzels mear omtinken. Yn 1925 meldde de iepenbiere bibleteek fan New York dat it de nijste raazje is om nei de bibeteken te gean om de krúswurdpuzels, en klage dat as "de puzzel" útkomd wie, de leafhawwers nei de wurdboeken en ensyklopedyen swaarmen en sa lêzers en studinten fuortjagen dy't dy boeken brûke moasten. Hoe kinne lêzers yn de bibleteek beskerme wurde dy’t sokke boeken nedich hawwe foar harren deistige wurk. Is it net de taak fan de bibleteek wie om syn legitime lêzers te beskermjen?[8]

It earste boek mei krúswurdpuzels ferskynde yn 1924, en waard útjûn troch Simon & Schuster. 'Dit frjemd útsjende boek mei in potleadsje der oan' wie daliks in boppeslach en waard de raazje fan 1924. De raazje fan de krúswurdpuzels krige wiidweidich omtinken, net allinnich posityf: yn 1924 klage de New York Times oer de sûndige fergrieming yn de folslein nutteleaze fynst fan wurden dêr’t de letters fan passe yn in foarôf ôfsprutsen patroan, min ofte mear yngewikkeld. Soks is hielendal gjin spultsje, it kin amper in sport neamd wurde... [oplossers] leare der neat fan, útsein in primitive foarm fan mentale oefening, en súkses of falen is likemin fan belang foar mentale ûntwikkeling. [9] In dûmny neamde de wurking fan krúswurdpuzels it skaaimerk fan in bernige mentaliteit en sei: It is ûnsin om te bewearen dat puzeljen yntellektuele wearde hat. [10] In oar skreau lykwols in folslein Bibel Krús-Wurd Puzel Boek. De New York Times soe lykwols gjin krúswurdpuzel publisearje oant 1942; yn 2017 is de Times-puzel ien fan de populêrste fan Amearika.

Yn it Feriene Keninkryk wie de Sunday Express de earste krante dy't op 2 novimber 1924 in krúswurdpuzel publisearre. It earste krúswurdpuzel yn Grut-Brittanje wie neffens Tony Augarde yn syn Oxford Guide to Word Games (1984), stie yn ferbrewaris 1922 yn Pearson's Magazine. De term krúswurdriedsel ferskynde foar it earst yn it Oxford Ingelsk Wurdboek yn 1933. [11]

Yn de 21ste iuw binne der in soad populêre krúswurdpuzels yn kranten en online. De meast prestizjeuze (en fan de swierrichste om op te lossen) binne de New York Times-puzels. De earste redakteur fan de krúswurdpuzels fan de New York Times wie Margaret Farrar, dy’t fan 1942 oant 1969 redakteur wie. Sûnt 1993 wurde de puzels fersoarge troch Will Shortz, de fjirde krúswurdpuzelûntwerper fan Times. Yn 1978 wie Shortz de inisjator en organisator fan it jierlikse Amerikaanske Krúswurdpuzeltoernoai.

Krúswurdpuzels yn oare lannen[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Frankryk[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De earste Frânske krúswurdpuzel ferskynde yn 1924 ûnder de namme Mosaïque mystérieuse.[12]Frânsktalige krúswurdpuzels binne lytser as Ingelsktalige en net needsaaklik fjouwerkant: der binne meastentiids 8-13 rigen en kolommen, yn totaal 81-130 fjouwerkantsjes. Se hoege net symmetrysk te wêzen en wurden mei twa letters binne tastien, yn tsjinstelling ta de measte Ingesktalige puzels. Untwerpers stribje nei sa min mooglik swarte hokjes. In swart-wyt fjouwerkantsjegebrûk fan 10% is normaal; Georges Perec ûntwurp in soad 9×9-reasters foar Le Point mei fjouwer of sels trije swarte fjouwerkantjes.[13] Ynstee fan de yndividuele oanwizings te nûmerjen, binne de rigen en kolommen nûmere as op in skaakboerd. Alle oanwizings foar in bepaalde rige of kolom wurde, tsjin it nûmer derfan, oanjûn as ôfsûnderlike sinnen. Didier Clerc makke yn 1987 mei Jean-Pierre Sangin ien fan de earste kompjûterprogramma’s dat Scrabbleje koe. It programma – mei de namme Scrabbleur – soe de wrâldkampioenskippen fan 1986 en 1987 wûn ha. Yn 1996 kaam hy mei Pierre-Claude Singer yn it Guinness Book of Records troch it meitsjen fan de grutste krúswurdpuzel ea makke yn alle talen (160.000 hokjes, 50.139 wurden en omskriuwings).

Diagramrekôr sûnder swarte hokjes út 2004 fan J. C. Meyrignac

It grutste reaster sûnder swarte hokjes fan in 7x7 diagram waard yn 1989 makke troch Gabriel Raymond en publisearre yn Le Nouvel Observateur yn 1994. It ferskynde yn de 2000 ste edysje fan it Guinness Book of Records. Mar mei de komst fan tige krêftige mikrokompjûters waard dat mear as iens ferbettere. Claude Coutanceau krige it rekôr yn juny 2010 fan it grutste reaster sûnder swarte hokjes: in 9 × 9 reaster 7. 9 × 9 grids waarden ûntdekt, twa yn 1996 en trije troch Laurent Bartholdi yn 2007 troch Brice Allenbrand. Dizze diagrammen binne symmetrysk, mei horizontaal en fertikaal likense wurden yn it fjouwerkant. Yn 2018 wiene der 54 fan sokke reatsers fan 9x9 fûn.[14]

Fryslân[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

It ynstjoeren fan in puzel troch in lêzer wie reden foar de redaksje om te pleatsen yn it tydskrift Frysk & Frij. Dit foarme de oanlieding foar it blêd om mei Fryske puzels út ein te setten. Sûnt 1980 wie Jaap Wolthuizen as 'Puzelfeint' fêste meiwurker oan it tydskrift Frysk en Frij. Yn 1983 ferskynde by de Friese Pers it Frysk Puzelboek fan Douwe van der Meulen mei Fryske krúswurdriedlings en Fryske kryptogrammen. In jier letter ferskynden fan Wolthuizen twa boekjes mei krúswurdpuzels en yn datselde jier ek 'Puzelstipe', in boekje mei 5.000 puzelwurden. Fan 2005 ôf ferskynden Wolthuizen syn Fryske deipuzels alle wiken yn de Ljouwerter Krante. Sûnt 1990 makket Van der Meulen Fryske krúswurdpuzels dy’t om de fjirtjin dagen ferskine yn de Ljouwerter Krante. Yn 1992 ferskynde syn Frysk Puzelwurdboek as help foar Fryske puzelders. Yn 2002 makke er mei Otto Wiersma it ynteraktive krúswurdspultsje Wurdwiis, dat útkaam op skiif, tagelyk mei de Fryske Puzelensyklopedy. Dit wie de digitale foarm fan it tsien jier earder ferskynde Frysk Puzelwurdboek. Yn 2006 en 2007 foarmen de puzelbestannen de basis foar ynteraktive puzels dy’t op de webside fan de Ljouwerter Krante spile wurde koene.

Grut-Brittanje[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De earste Britske krúswurdpuzel ferskynde yn febrewaris 1922 yn Pearson’s Magazine. Acht jier letter, op 1 febrewaris 1930, ferskynde de earste puzel yn de Times. [15]

Israel[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Modern Hebriuwsk wurdt gewoan skreaun mei allinnich de bylûden; lûden wurde begrepen of ynfierd as diakrityske tekens. Dat kin liede ta dûbelsinnichheden by it ynfieren fan guon wurden, en puzelûntwerpers jouwe oer it generaal oan dat antw wurden ynfierd wurde moatte yn 'Ktiv hasar niqqud' mei inkele lûden of 'Ktiv hasar niqqud' sûnder lûden. Fierders, omt it Hebrieusk fan rjochts nei links skreaun is, mar Romeinske sifers brûkt wurde en skreaun fan links nei rjochts, kin der dûbelsinnichheid wêze yn de beskriuwing fan lingtes fan yngongen, yn it bysûnder foar mearwurdsfrasen. Ferskillende puzelûntwerpers brûke ferskillende konvinsjes foar beide kwestjes.

Itaalje[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn Itaalje binne krúswurdpuzels meastentiids langwerpich en grutter as Frânske, wêrby't 13×21 in wênstige mjitte is. Krektas yn Frankryk binne de diagrammen meastentiids net symmetrysk; twaletterwurden binne tastien; en it ynfinityf of ôfslutend mulwurd fan tiidwurden binne tastien, lykas ôfkoartings; yn gruttere krúswurdpuzels is it wizânsje om de midden fan de reastersinnen te pleatsen dy’t bestean út twa oant fjouwer wurden of foarnammen en eftternammen. In fariant fan Italjaanske krúswurdpuzels brûkt gjin kleure hokjes: wurden wurde begrinze troch it ferdikjen (fet meitsjen) fan it reaster. In oarem fariant begjint mei in leech reaster: de oplosser moat én de antwurden én de kleure hokjes ynfoegje en hoarizontaal en fertikaal oanwizings binnen ofwol oardere op rige en kolom, of hielendal net oardere. Tige dreech is 'it dreechste krúswurdpuzel fan de wrâld’, dat alle jierren troch Ennio Peres makke wurdt.

Japan[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

Yn it krúswurdriedsel fan de Japanske taal wurde fanwege it skriuwsysteem ien wurdlid (meastal katakana ) ynfierd yn elk wyt hokje fan it reaster ynstee fan ien letter. Dêrtroch liket it typyske oplossingsdiagram lyts yn fergeliking mei dy fan oare talen. Elk twadde Yoon-teken wurdt beskôge as in fol wurdlid en wurdt komselden skreaun mei in lytser karakter. Sels siferkrúswurden hawwe in Japansk ekwivalint, hoewol‘t pangrammatisiteit net fan tapassing is. Krúswurdpuzels mei kanji om yn te foljen wurde ek makke, mar yn folle lytsere oantallen omdat it mear muoite kostet om te meitsjen. Undanks it feit dat Japanners trije skriuwfoarmen hawwe -hiragana, katakana en kanji- wurde se komselden kombinearre mei in inkele krúswurdpuzel.

Meartalige krúswurdpuzel[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

In meartalige krúswurdpuzel hat wurden yn ferskillende talen, meastentiids twa. Sa kinne bygelyks in Fryske en Nederlânske puzel kombinearre wurde, wêrby’t de omskriuwings yn de iene taal binne en de oplossing yn de oare taal.

Puzelûntwerpers[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

De krúswurdriedsels dy't hjoed de dei op de merk komme, wurde benammen makke mei folautomatyske kompjûterprogramma's. By Denksport bygelyks wurde de measte boekjes mei ien druk op de knop makke. De puzels dy't út it systeem komme binne daliks printree. Yndividuele puzelmakkers binne troch de automatisearring seldsum wurden: In Nederlân binne Jelmer Steenhuis en Jan Meulendijks in begryp en yn Fryslân ferskine fan Douwe van der Meulen Nederlânske krúswurdpuzels yn de Friesland Post en om de fjirtjin dagen Fryske krúswurdpuzels yn de Ljouwerter Krante.

De puzels dy't yn Nederlân en Flaanderen ferskine, komme yn Nederlân trochgeans fan in puzelútjouwerij. Nederlânske titels fan puzelboekjes as Denksport, Puzzelsport, Sanders en Tien voor Taal binne allegear eigendom fan Keesing Media Groep. Keesing is in soad oare Jeropeeske lannen in grutte spiler.

De swierrichheidsgraad fan de measte puzelblêden wure oanjûn mei stippen of stjerren. It oantal stjerren stiet foarop de puzelboekjes. Ien en twa stjerren binne de maklikste en fiif stjerren is it heechste by gewoane krúswurdpuzels. By oarsoarte puzels kin it heechste nivo wol njoggen stjerren wêze.

3D-puzel

Tips foar begjinnende krúswurdpuzelders[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

 • Begjin net ten koste fan alles mei de wurden by 1 horizontaal en 1 fertikaal (meastentiids links boppe-oan).
 • Gean skriks en skrank troch it diagram en ful earst de ‘maklike’ wurden yn
 • Skriuw earst wurden op dy’t fêstlein wurde kinne troch krúsjende wurden
 • Brûk in potlead en gom ynstee fan in pinne

Ferskaat[bewurkje seksje | boarne bewurkje]

As model waard yn desimber 2000 in 3D SpaceSword makke, in trijediminsjonale romtlike krúswurdpuzel mei in spesjale struktuer.

Boarnen, noaten en referinsjes[boarne bewurkje]

Boarnen, noaten en/as referinsjes: