Wurdriuwen

Ut Wikipedy
Wurdriuwen

Wurdriuwen is in puzelsoarte wêrby't dielen fan wurden oan elkoar plakt wurde moatte.

Meastentiids wurdt it earste diel fan in gearstalling jûn en moat de twadde der by socht wurde. Soms hoege allinnich gearstallings makke te wurden, mar meastentiids wurde troch riuwen in tichte keatling fan wurden foarme. De fûne twadde helte fan de gearstalling wurdt wer it earste part fan in nije gearstalling. Hjir moat dan opnij in twadde helte by socht wurde. Bygelyks KROL-STURT-KLOK-HÛS-... ensfh.
Wurdriuwen wie in ûnderdiel fan it telefyzjeprogramma "Tien voor Taal".

Taalpuzels

anagrampuzeldrûdelfilippinehynstesprongkryptogramkrúswurdpuzelpaspuzelpazurgorebussânglêspuzelscrabblesitaatpuzelspiraalpuzelSweedske puzeltrochrinnerwordfeudwurdljedderwurdriuwenwurdsiker